• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הכרה משותפת


  1. ההכרה המשותפת מיועדת עבור מקצועות התמחות קטנים, בהם מספר קטן של מומחים ומספר מועט של מקומות מוכרים להתמחות (עד 5).
  2. בכל מקרה, המועצה המדעית רואה בהכרה זו כחריגה, ותאושר רק במקרים חריגים.
  3. הכרה משותפת יכולה להיות בין 2 מחלקות / יחידות / מכונים, כאשר בכל אחת מהן יש את כל הנתונים להכרה מלאה למעט תחום אחד או יותר, שהמחלקה השנייה משלימה.
  4. אישור להכרה משותפת תלויה בכך שהמחלקות משלימות הדדית אחת את השנייה, לידי הכרה מלאה, על פי הסילבוס להתמחות של המקצוע.
  5. הכרה משותפת מחייבת הסכמה מראש של שני מנהלי המחלקות.
  6. תקופת ההכרה של כל מחלקה והרצף שלה תיקבע באופן פרטני על ידי ועדת ההכרה וביקורת, בהתאם לחוסרים שבכל מחלקה, ותובא לאישור המועצה המדעית.
  7. יתקיים שיתוף פעולה בין המחלקות, הכולל דיונים משותפים לפחות פעמיים בחודש.
  8. כל בקשה להכרה משותפת תובא לדיון בוועדת ההכרה ובנשיאות המועצה המדעית של הר"י, ותאושר פרטנית.
  9. לאחר האישור העקרוני של נשיאות המועצה המדעית, תבקר ועדת הבדיקה מטעם המועצה המדעית של הר"י בכל אחת מהמחלקות השותפות, ותאשר האם כל מחלקה מהמחלקות השותפות נותנת את חלקה בהתמחות, כמופיע בסילבוס ובקריטריונים של המקצוע.
  10. חלוקת הזמן והשהות של מתמחה בכל מחלקה מהמחלקות השותפות צריכה להיות רשומה ומוגדרת מראש בתוכנית המשותפת, שתוגש לאישור מראש של המועצה המדעית.
  11. על המתמחה להגיש שני מכתבי קבלה להתמחות, אחד מכל מחלקה.
  12. על המתמחה להיצמד לתקופות שנקבעו על ידי ועדת ההכרה.
  13. חתימות על פנקס ההתמחות:
   • על פתיחת הפנקס והבקשה לקבלת תואר מומחה, יחתמו שני מנהלי ביה"ח, יו"ר ועדות ההתמחות ומנהלי המחלקות.
   • על ההמלצה לגשת לבחינות, יחתמו שני מנהלי ביה"ח, יו"ר ועדות ההתמחות ומנהלי המחלקות.
   • מנהל המחלקה שבמחלקתו שוהה המתמחה באותו זמן, יחתום על יציאה לרוטציה ועל תחילת וסיום כל תקופה אחרת בהתמחות.
  14. המתמחה יגיש מכתבי המלצה ממנהלי שתי המחלקות בהן התמחה.