• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • תקנון

  אתר סחר - תנאי שימוש


  ההסתדרות הרפואית היא בעלים של מועדון הצרכנות (להלן: "ההסתדרות הרפואית"/"המועדון"). במסגרת פעילותה זו, ההסתדרות הרפואית מפעילה ומנהלת אתר סחר המיועד לחברי המועדון בלבד. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש שלהלן - הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.


   

  1. כללי

   

  1.1 הגדרות

   

  1.1.1 "חבר המועדון"- כל מי שהנו חבר רשום אשר משלם דמי חבר בהסתדרות הרפואית בישראל.

  1.1.2 "האתר"- אתר סחר אלקטרוני המיועד לשימוש חברי המועדון בלבד, ומצוי בכתובת: כאן

  1.1.3 "משתתף"- כל מי שהנו חבר במועדון ההסתדרות הרפואית וביצע הרשמה לאתר וכן כל מי אשר ביצע ו/או מעוניין לבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות: רכישה של שירות ו/או מוצר.

   

  1.2 תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

  1.3 תנאי השימוש שלהלן חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על תנאי השימוש שלהלן ולא לגרוע מהם.

  1.4 ההסתדרות הרפואית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.

  1.5 האחריות הבלעדית לשירותים ו/או לטיבם ו/או למוצרים המפורסמים ו/או למצגים בגינם הינה על העסקים ו/או החברות ו/או הספקים המציעים אותם, בלבד אין לראות באור באתר משום המלצה של הר"י להצטרפות לשירות כלשהו ו/או לרכישה כלשהי ו/או להתקשרות כלשהי. יובהר כי הר"י אינה נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצרים, איכותם/או נזק כלשהו שעלול להיגרם למשתתף. כמו כן, מודיעה הר"י בזאת למשתתף, כי כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצרים הנ"ל תופנה ישירות אל הספק ו/או החברה ו/או נותן השירותים, וכי הר"י לא תהיה אחראית לכל נזק כאמור לעיל.

   

  2. תנאי השתתפות
   

  2.1 רשאים לבצע פעולה באתר חברי ההסתדרות הרפואית בלבד, אשר ביצעו הרשמה לאתר.

  2.2 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ההסתדרות הרפואית, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מכרעת לנכונות האמור בהם.

  2.3 כל משתתף רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:

     2.3.1 מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר
              כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס החוקי שלו.

     2.3.2 מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. (למעט כרטיס אמריקן אקספקס ודיינרס)

     2.3.3 מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל.

   

  2.4 המשתתף אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתתף אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking) , "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. המשתתף אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על- ידי ההסתדרות הרפואית.

   

  2.5 המשתתף אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתף עצמו ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.

   

  2.6 משתתף לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

   

  2.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההסתדרות הרפואית רשאית לבטל כל עסקה שבוצעה באתר ו/או למנוע ממשתתף ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:

     2.7.1 מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
     2.7.2 מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש.
     2.7.3 מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
     2.7.4 מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במועדון ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.
     2.7.5 מבצע הפעולה התגלה כמי שאינו חבר ההסתדרות הרפואית, כהגדרתו לעיל.
     2.7.6 המוצר ו/או השירות אזלו מהמלאי.
     2.7.7 הרכישה שביצע המשתתף אינה רכישה לצרכי שימוש עצמי. ויובהר: רכישה מהאתר לצורך מכירה לאחר אסורה בהחלט ותבוטל על ידי המועדון!
     2.7.8 היעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי להשלמת ביצוע פעולת רכישה.


  3. פרטי המשתתף
   

  3.1 בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב המשתתף להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר ת. זהות, מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו כן, לעתים יידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי ההסתדרות הרפואית ו/או חברות האשראי השונות ו/או הספקים ו/או מוסדות פיננסיים ו/או אחרים, לצורך ביצוע פעולה באתר.

  3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. ההסתדרות הרפואית שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שנגרמו ו/או שעלולים להיגרם לה.

  3.3 בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של המשתתף.

   

  4. הצגת ההצעות למשתתפים
   

  4.1 ההסתדרות הרפואית תציג באתר מגוון הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתתפים, בתחומי הפנאי, צרכנות, תרבות, דיור ופיננסים (להלן: "ההצעה/ות"). זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. להסתדרות הרפואית הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.

  4.2 עבור כל מוצר / שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של ספק המוצר / שירות, תיאור המוצר ו/או השירות המוצע למכירה לרבות מפרטים (בהתאם לצורך), מחיר המכירה, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

  4.3 כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בהצעה .

  4.4 ההסתדרות הרפואית מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים "as is" וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד ההסתדרות הרפואית בקשר עם נכונות המצגים.

  4.5 בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ו/או קבלת אחריות על ידי ההסתדרות הרפואית.

   

  5. תשלום
   

  5.1 חיוב משתתף בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.

  5.2 במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם המשתתף ריבית כחוק.

  5.3 רק "אישור הזמנה" בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתתף, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתתף ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל ההסתדרות הרפואית. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ההסתדרות הרפואית, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי המשתתף באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה מכרעת לנכונות האמור בהם.

  5.4 פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי המשתתף. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתתף להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא ההסתדרות הרפואית זכאית לבטל את הזמנתו.

   

  6. אספקת המוצרים


  6.1 האחריות לאספקת המוצרים מוטלת על הספקים בלבד. הספקים ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל בלבד, שמסר המשתתף בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

  6.2 הספקים יפעלו על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ו/או השירותים. הספקים יפעלו לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.

  6.3 אספקת המוצרים באמצעות שירות המשלוחים ו/או ההובלה של הספקים תהייה בהתאם לתנאים ולמדיניות של אלה.

  6.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כפי המוגדרים ו/או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים למשתתף, במקום סמוך אשר יתואם עימו מראש.

  6.5 דמי המשלוח הנקובים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. "הובלה חריגה" משמעה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית המשתתף ו/או לשם העלאתו לבית המשתתף, לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או הובלה לקומה שאינה קומת הכניסה בבית צמוד קרקע. במקרה של הובלה חריגה כאמור, הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם לתקנון הספק הרלוונטי.

  6.6 למען הסר ספק יובהר, כי תשלום בגין הובלתו של מוצר לבית המשתתף אינו כולל חיבור ו/או התקנה ו/או כל שירות אחר למעט ההובלה, אלא אם נאמר אחרת מפורשות בדף המכירה של המוצר/ שירות.

  6.7 הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/ הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל משתתף.

  6.8 זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי הנקובים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד).

  6.9 משתמש שבחר באופציה של איסוף עצמי (ככל שאיסוף עצמי כאמור היה אפשרי ביחס למוצר שרכש) יבצע איסוף עצמי תוך 21 ימים ממועד אישור ההזמנה או ממועד ביצוע התיאום עם הספק- לפי המאוחר מביניהם. משתתף שלא יאסוף את המוצר עד למועד כאמור, ייחשב כמי שהודיע על ביטול העסקה, ובמקרה כאמור הספק יהא רשאי לגבות מהמשתתף דמי ביטול כמפורט בסעיף 8 לתנאי השימוש.

  6.10 בעת אספקת המוצר רשאים הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי, כתנאי למסירת המוצר.

  6.11 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

   

  7. אחריות בגין מוצרים/ שירותים
   

  7.1 ההסתדרות הרפואית איננה היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, ההסתדרות הרפואית אינה אחראית למתן השירות ולאחריות למוצרים המוצעים באתר לאחר מכירתם, לרבות לא לאספקתם, לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין כל האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על הספקים, גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון (של ספק כלשהו).

  7.2 ההסתדרות הרפואית לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על המשתתף בלבד ועל חשבונו.

  7.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 7.1 לעיל, ההסתדרות הרפואית אינה אחראית לאיחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה בנסיבות של כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון: שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכות מחשוב, טלפון ו/או שירותי האינטרנט וכיוצ"ב. כמו כן, עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה בשל ריבוי הזמנות ומשלוחים בימי מכירה מיוחדים באתר. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש למועדון ו/או לספקים, ינקטו המועדון ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את המשתתף מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתתף במועד הרכישה.

  7.4 במקרה של איחור באספקת מוצר למשתתף יהא המשתתף רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 8 לתנאי השימוש. ההסתדרות הרפואית אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתתף בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

  7.5 אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע ומיצג המוצגים באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר המכירה, נמסרו למועדון על ידי הספקים והינם באחריות הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, המשתתף יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

  7.6 נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר ו/או או שירות כלשהו ו/או במחיריהם, לא יחייב הדבר את המועדון. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

  7.7 במקרה שתתקבלנה תלונות מצד חבר המועדון בגין האמור בפרק זה, ההסתדרות הרפואית תפעל במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת חבר המועדון.
   

  8. ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו
   

  8.1 ככלל, הרוכש רשאי לבטל כל עסקת רכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). זאת, למעט שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל.

  8.2 הודעת ביטול

    8.2.1 הודעה על ביטול עסקה ("הודעת ביטול"), אלא אם כן צוין אחרת מפורשות בתנאי השימוש, תימסר למועדון באחת או יותר מהדרכים הבאות: משלוח פקס למס': 03-5753303 / בדואר רשום לכתובת: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2  ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604 / משלוח הודעת דוא"ל  / הודעה בטלפון שמספרו: 03-6100444 / דרך שירות לקוחות של המועדון.

   
  8.2.2 הודעת הביטול תכלול את מלוא הפרטים שלהלן: שם המשתתף + מספר תעודת הזהות שלו + מספר ההזמנה שאותה הוא מבקש לבטל + פרטים ליצירת קשר (טלפון ודוא"ל). הודעת ביטול שלא תכלול את מלוא הפרטים שצוינו לעיל - לא תטופל. המועדון לא יישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם למשתתף עקב מסירת הודעת ביטול שפרטיה שגויים ו/או חסרים.

    8.2.3 לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות הטלפון - בזמן השיחה המשתתף יידרש למסור לנציג את שמו + מספר תעודת הזהות שלו + מספר ההזמנה שאותה הוא מעוניין לבטל + 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה העסקה שאותה המשתתף מבקש לבטל. יובהר, כי ללא מסירת מלוא הפרטים כאמור, לא יבוצע ביטול העסקה באמצעות הטלפון.

   8.2.4 לעניין הודעת ביטול הניתנת באמצעות אתר המועדון - ביטול העסקה יבוצע רק בכפוף לעמידת המבקש בתנאי הביטול (ראו סעיף 8.2 לעיל). במידה שהמשתתף לא עמד בתנאי הביטול כאמור - בקשתו לביטול העסקה לא תבוצע.

    8.3 תוצאות ביטול עסקה על ידי משתתף עקב פגם/ אי התאמה (בין המוצר/ שירות לבין הפרטים שנמסרו אודותיהם)/ אי אספקה במועד:

     בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור - המשתתף יחזיר את המוצר לרשות הספק במקום שבו קיבל אותו / כתובת החזרת מוצר של אותו ספק, וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו במלואו, והמועדון/ הספק (לפי העניין) לא יגבה דמי ביטול כלשהם.

  8.4 תוצאות ביטול עסקה על ידי משתתף מכל סיבה אחרת (שאיננה אי התאמה/ אי אספקה במועד): 
   

     8.4.1 בעת ביטול עסקה בנסיבות כאמור - המשתתף יחזיר את המוצר למקום עסקו של הספק וכל סכום ששילם המשתתף בגין הנכס/ השירות יושב לו לאחר גביית דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ - לפי הנמוך מביניהם.

  8.4.2 "מחיר העסקה" הנו: מחיר המוצר/ שירות בתוספת כל הוצאה, התחייבות של המועדון בשל דמי הובלה, משלוח, אריזה, כל הוצאה או התחייבות אחרת של המועדון בקשר עם ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה.

  8.4.3 במידה שביטול העסקה בוצע לאחר שהמוצר נשלח למשתתף (בין שהמוצר הגיע אל המשתתף ובין שהמוצר טרם הגיע אליו), השבת הכסף למשתתף תתבצע רק לאחר החזרת המוצר יחד עם כל מתנה והטבה שניתנה למשתתף - למקום עסקו של הספק. הוצאות הובלת המוצר והחזרתו לספק יחולו על המשתתף.

  8.4.4 ביחס למוצרים שבהם המועדון מוגדר כ"ספק" המוצר בעמוד המכירה- בכל מקרה של ביטול עסקה בנסיבות כאמור בסעיף זה - על המשתתף להחזיר את המוצר למקום עסקו של המועדון - רח' ז'בוטינסקי 35 רמת גן.

  8.5 המועדון רשאי לתבוע את נזקיו במקרה שבו ערכו של המוצר פחת כתוצאה מהחזרת מוצר שלא באריזתו המקורית/שאריזתו הושחתה ו/או לאחר שמצבו שונה לרעה בזמן שהיה ברשות המשתתף ו/או בשל נזק/קלקול שנגרמו למוצר בזמן שהיה ברשות המשתתף ו/או בשל הרכבה שבוצעה במוצר.
   

  9. ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר
   

  9.1 בכל מקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, מגיפה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת  כרטיסי אשראי, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות וכל סיבה אחרת שאינה בשליטת המועדון, המועדון יהא רשאי לבטל את ההתקשרות עם המשתתפים כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.

  9.2 כל המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ואולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה למשתתף ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות הספק, אותה העת, להציע למשתתף מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור המועדון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

  9.3 במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל תוכן אחר שהתקבל מהספק, רשאית ההסתדרות הרפואית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.
   

  10. אחריות לתפעול האתר
   

  10.1 ההסתדרות הרפואית עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, ההסתדרות הרפואית אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי תקשורת  בישראל ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, ההסתדרות הרפואית לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.

  10.2 ההסתדרות הרפואית לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
   

  11. פרטיות
   

  11.1 שם המשתתף והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתף בלבד. המשתתף נדרש לשמור על סודיותם. בחר המשתתף להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, ההסתדרות הרפואית תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת המשתתף. ובכל מקרה, ההסתדרות הרפואית לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתתף שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתף ובסיסמתו האישית.

  11.2 מדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת במסגרת עמוד הכניסה הראשי לאתר (לצד תנאי השימוש) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההסתדרות הרפואית וניתן להתעדכן בה באתר.

  11.3 מובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר לא חלה על אתרים של ספקים ו/או מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אחרים, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעה על ידם.
   

  12. קישורים באתר וקישורים אל האתר
   

  12.1 האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של ההסתדרות הרפואית. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או במשתמע על ידי ההסתדרות הרפואית לאותם מקורות אחרים.

  12.2 המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא יוכל משתתף להעלות טענות ו/או דרישות כלפי ההסתדרות הרפואית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.

  12.3 ההסתדרות הרפואית אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר.

  12.4 כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתתף לבין הגורם החיצוני. ההסתדרות הרפואית לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.

  12.5 המשתתף רשאי ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. המשתתף אינו רשאי לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפים באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.

  12.6 ההסתדרות הרפואית אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
   

  13. בעלות וזכויות יוצרים
   

  13.1 תנאי השימוש מעניקים למשתתף הרשאה להשתמש באתר על פיהם בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות ההסתדרות הרפואית ו/או הספקים.

  13.2 האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינו רכושה של ההסתדרות הרפואית ו/או של הספקים והוא מוגן על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות להסתדרות הרפואית ו/או לספקים.

  13.3 אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתתף אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. המשתתף אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

  13.4 המשתתף אינו רשאי לשלוח ו/או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל מין וסוג שהוא לאתר ללא רשות מפורשת של ההסתדרות הרפואית אשר תינתן בכתב ומראש.

  13.5 סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתתף אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של ההסתדרות הרפואית ו/או של הספקים והמפרסמים.
   

  14. פינוי פסולת אלקטרונית
   

  14.1  על פי הוראות החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ה-2012 ("החוק לטיפול סביבתי"), במועד האספקה של מוצר שרכשת שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני, רשאי המשתתף למסור לפינוי מוצר ישן שהינו ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר החדש שרכש, קרי מסירת מוצר ישן מאותה קבוצת סיווג, בכמות או במשקל דומים למוצר החדש הנרכש ללא תשלום או תמורה אחרת על כך.

  14.2 החזרת פסולת של ציוד חשמלי, אלקטרוני וסוללות, תתבצע באותו האופן בו סופק הציוד החשמלי והאלקטרוני אשר נרכש על-ידי המשתתף. פינוי המוצר הישן ייעשה ללא תשלום, למעט במקרה של הובלה חריגה ו/או פירוק המוצר, ובכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: (א) המוצר אותו המשתתף מעוניין לפנות יהיה מוכן לפינוי ומנותק מכל חיבור לחשמל ו/או למים ו/או לגז ו/או כל חיבור אחר ללא צורך בהמתנה לכך מצד המוביל; (ב) פינוי המוצר יהיה מהכניסה לבית ומאותה קומה בה נמסר המוצר החדש בלבד; (ג) המוצר אינו מזיק ו/או אינו מהווה סיכון בריאותי ו/או בטיחותי. הובלה חריגה הינה, הובלה המצריכה היערכות מיוחדת כגון פירוק המוצר הישן, כולו או חלקו ו/או במקרה בו נדרש אמצעי מיוחד לצורך הוצאת המוצר הישן מבית הלקוח כגון מנוף- וזאת על פי שיקול הספקים ו/או המוביל מטעמם.