• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  בחירות באיגוד/חברה


  החברה תהיה חייבת בדיווח להר"י בנושא פעילות החברה, קיום בחירות וכניסת ממלאי תפקידים.

  הבחירות בחברה יתנהלו על פי הנהלים הקבועים בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.

  הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד/חברה, מזכיר האיגוד/חברה וגזבר האיגוד/חברה מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.

  נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/חברה אחרים, או של ארגון אחר חיצוני להר"י, העוסק באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של ניגוד עניינים.

  האיגודים והחברות ייתנו אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות האיגוד, בהתאם לקריטריונים הנדרשים וכמתחייב מתקנון האיגוד ומתקנון הר"י.

  הוועד המרכזי רשאי לפזר את ועד האיגוד/החברה, אשר סירב לפעול בהתאם לתקנות 260-289 ו-290-314 ולמנות ועדה קרואה, אשר תהיה סוברנית לפעול עד לבחירות חדשות למוסדות האיגוד, שמועדן ייקבע על ידי הוועד המרכזי, ובלבד שייקבעו בתוך 60 יום ממועד פיזור הוועד. לעניין סעיף זה, יראו איגוד/חברה אשר לא כינס/ה אסיפה כללית מדי שנה ו/או לא ערך/ה כינוס מדעי במשך שנתיים ו/או לא עמד/ה בהוראות התקנון בכל הקשור לבחירות באיגוד כאשר סירב לפעול בהתאם לתקנות הנ"ל.