• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  בחירות בחברה מדעית


  295. חברה היא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקמת מכוח תקנות 290-314 לתקנון הר"י ויונקת את סמכויותיה מתקנות אלו. חברה לא תהיה בעלת אישיות משפטית נפרדת. החברה תצרף לשמה את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בכל רסומיה הרשמיים.

  308. נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

  309. החברה תהיה חייבת בדיווח להר"י בנושא פעילות החברה, קיום בחירות וכניסת ממלאי תפקידים.

  310. הבחירות בחברה יתנהלו על פי הנהלים הקבועים בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.

  299. החברה תיתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות החברה, כמתחייב מתקנון החברה ומתקנון הר"י.

  311. הר"י תעניק שירותים לחברות על פי קריטריונים ועל פי סל שירותים, שייקבעו מעת לעת על ידי מזכירות הר"י.