• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  בחירות באיגוד


  264. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד וגזבר האיגוד מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.

  265. נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/חברה אחרים, או של ארגון אחר חיצוני להר"י, העוסק באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של ניגוד עניינים.

  273. איגוד ייתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות האיגוד, כמתחייב מתקנון האיגוד ומתקנון הר"י.

  277. הוועד המרכזי רשאי לפזר את ועד האיגוד אשר סירב לפעול בהתאם לתקנות 260-289 ולמנות ועדה קרואה, אשר תהיה סוברנית לפעול עד לבחירות חדשות למוסדות האיגוד, שמועדן ייקבע על ידי הוועד המרכזי, ובלבד שייקבעו בתוך 60 יום ממועד פיזור הוועד. לעניין סעיף זה, יראו איגוד אשר לא כינס אסיפה כללית מדי שנה ו/או לא ערך כינוס מדעי במשך שנתיים ו/או לא עמד בתקנונו בכל הקשור לבחירות באיגוד כאשר סירב לפעול בהתאם לתקנות הנ"ל.