• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פנסיית נכות


  פנסיית נכות

  הקביעה בדבר נכות נתונה בידי הוועדה הרפואית לעובדי המדינה הפועלת בכל לשכה מחוזית של משרד הבריאות.

  קבעה הוועדה הרפואית שעקב מצב בריאותו העובד אינו כשיר לצמיתות להמשך שירות המדינה, יסתיים שירותו במדינה והוא יפרוש ל גימלאות.

  הזכאות לפנסיית נכות היא לעובד ששירת לפחות 5 שנים בפנסיה תקציבית, בלא קשר לגילו ובלבד שלא הוטלה עליו כל מגבלת בריאות עם קליטתו לשירות המדינה. שיעור קצבתו יקבע על פי אחד מהמסלולים הבאים:

   

  ''שיטת הפרומילים'' - 20% + 0.3% לכל אחוז נכות שקבעה הוועדה הרפואית. שיעור הקצבה המרבי במסלול זה הוא רק 50%.

  ''שיטת אורך השירות'' – על פי שיטה זו מחושב שיעור קצבתו במתווה הרגיל (ככלל, 2% לכל שנת שירות ולא פחות מ-20%, בכפוף לחלקיות העבודה המשוקללת לכלל תקופת השירות).

   

  שיעור הקצבה המרבי הוא 70% לעובד שהועסק כל תקופת שירותו ב-100% או שיעור גבוה יותר מ-70% ככל שחלקיות עבודתו הממוצעת פחותה מ-100%, אך לא יותר מסה''כ משוקלל של 70%.

   

  במקרה שסיבת הנכות קשורה במחלה שהחלה לפני מועד תחילת העבודה בשירות המדינה או ברשות המקומית, יהיו זכאים לפנסיה רק לאחר 15 שנות עבודה. אולם אם הגיעו כבר לגיל 60, תהיה הזכאות לפנסיה כבר לאחר 10 שנות עבודה.

   

  קבעה הוועדה הרפואית שנכותו של ה עובד זמנית או שעליו לעבוד עבודה חלקית, הוראות חוק הגימלאות אינן מאפשרות קבלת קצבה חלקית והמשך עבודה חלקית, ולכן על העובד לנצל את יתרת ימי המחלה הבלתי מנוצלים העומדים לרשותו (לכל משרתו או חלק ממשרתו). ניצל העובד את כל יתרת ימי המחלה העומדים לרשותו, בחלק מן המקרים קיימת למעביד ''קרן ימי מחלה'' ממנה ניתן לממן תקופה נוספת של היעדרות בשל ימי מחלה. סיים העובד לנצל גם ימים אלה, יצא העובד לחל''ת בשל נכותו.

   

  חישוב פנסיית נכות

   שיעור הפנסיה מחושב על פי הגבוה מבין שני חישובים אלו:

  א. פנסיה בשיעור 2% לכל שנת שירות. בדומה לחישוב פנסיית הזקנה (ראה סעיף פנסיית זקנה).

  ב. שיעור פנסיה המושתת על שיעור הנכות שנקבע לעובד, על פי הנוסחה הבאה:

  20% + 3 פרומיל לכל אחוז נכות שנקבע לעובד (שיעור הפנסיה המרבי על פי נוסחה זו יהיה, אם כן, 50%).

  • שיעור הפנסיה המרבי הוא 70%.
  • שיעור הפנסיה יוכפל במשכורת הקובעת של העובד ערב פרישתו.
  • שיעור הפנסיה והמשכורת הקובעת יוכפלו בשיעור המשרה המשוקללת של העובד בכל תקופת עבודתו או בשנים הסמוכות לפרישתו, לפי האפשרות המיטיבה עם העובד.