• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  נוהל בחירות באיגוד/בחברה


  1. מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגודים ובחברות המדעיות של הר"י.
  1. ועד האיגוד/החברה רשאי לקבוע את אופן הבחירות כבחירות ישירות ליו"ר האיגוד/החברה ולשאר חברי הוועד או כבחירות כלליות, שבהן המקבל את מרב הקולות יכהן כיו"ר והבאים אחריו - כחברי ועד, ובלבד שההחלטה תהיה ידועה מראש וברורה לכלל החברים.
  1. 90 ימים טרם עריכת בחירות באיגוד/בחברה, ימנה ועד האיגוד/החברה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד/בחברה.
  1. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד/החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד/החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד קיום הבחירות.
  1. הבחירות יהיו חשאיות. הוועד וועדת החבירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה כללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.
  1. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד/החברה, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה.
  1. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.
  1. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד/לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
  1. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
  1. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
  1. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על ידי הגרלה או על ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
  1. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
  1. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד/החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד/בחברה.
  1. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד/החברה ולהר"י.
  1. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה.
  1. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד/החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.
  1. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועדי האיגודים/החברות.