• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ט. כספים


  1. תקציב האיגוד/החברה וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד/החברה ייקבעו על ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.
  1. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר – לשיקול האיגוד/החברה.
  1. יו"ר האיגוד/החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד/החברה בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד/החברה להיות חתומות על ידי שני מורשי חתימה.
  1. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד/החברה בבנק, וועד האיגוד/החברהימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.
  1. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד/בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן.

  (במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות).