• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרסום פומבי ופוגעני כלפי ציבור רופאים - 2019


  במהלך חודש ינואר 2018 הוגשה תלונה על ידי ד"ר פלוני נגד ד"ר אלמוני, בטענה כי ד"ר אלמוני המשמש מזכיר איגוד מדעי בהר"י, העלה פרסום פומבי ברשתות החברתיות שהיה פוגעני ומבזה כלפי ציבור הרופאים מהתחום המקצועי אליו ד"ר פלוני משתייך.

  כתגובה לתלונה, הוגשה התייחסות האיגוד המדעי אליו משתייך ד"ר אלמוני, ובה הבהיר האיגוד כי לעמדתו תופעה של הסגת גבולות המקצוע על ידי ד"ר פלוני וחבריו למקצוע גורמת לפגיעה בבריאות הציבור, וכי הפרסום הנוקב אליו מתייחסת התלונה מתאר נאמנה את עמדת האיגוד ומהווה "קול זעקה מוצדק שנועד להגן על הציבור".

  יו"ר הלשכה לאתיקה, ד"ר תמי קרני, הודיעה על הקמת ועדת בירור לבחינת התלונה האתית בטענה לפרסום פוגעני ולא ראוי. ניסיונות לייתר את הדיון בלשכה לאתיקה, נוכח הידברות בין הצדדים על הסוגיה המקצועית שברקע, לא צלחו. יו"ר הלשכה לאתיקה הציעה לד"ר אלמוני להתנצל על ההתבטאות שבפרסום, על מנת שניתן יהיה להימנע מהעמדתו בפני ועדת בירור של הלשכה לאתיקה. ד"ר אלמוני לא נענה להצעה. בתשובה התקבל מכתב מיו"ר האיגוד אליו שייך ד"ר אלמוני, אשר הודיע כי על אף שד"ר אלמוני חתום על הפרסום, הפרסומים נעשו בהנחייתו כיו"ר האיגוד, ולכן הוא מבקש שהבירור ייעשה עמו ולא עם ד"ר אלמוני. יו"ר הלשכה לאתיקה השיבה כי מתוך כבוד אל ד"ר אלמוני כרופא אחראי ועצמאי, אינה מקבלת את האמור וכי האחריות לפרסומים אשר נעשים בשמו של ד"ר אלמוני מוטלת עליו.

  יו"ר האיגוד אליו משתייך ד"ר אלמוני פנה פעם נוספת, ותיאר כי האיגוד נמצא מזה זמן רב במחלוקת מקצועית עקרונית עם קבוצת הרופאים אליה משתייך ד"ר פלוני, וכי נעשים מהלכים שונים בניסיון לפתור את המחלוקת המקצועית. לדבריו, מכיוון שוועדת הבירור של הלשכה לאתיקה עוסקת בטענות להפרות הקוד האתי בלבד, ולא מכריעה בסוגיות מקצועיות, הבירור בלשכה לאתיקה מעמיד את האיגוד בעמדת נחיתות. עוד נטען כי הפרסומים על ידי ראשי האיגוד נעשו מתוקף תפקידם וכי לטענתם הם פגועים מהתנהלות הלשכה לאתיקה כלפיהם.

  יו"ר הלשכה לאתיקה הבהירה כי ועדות הבירור של הלשכה לאתיקה לא עוסקות ולא תעסוקנה בעניינים מקצועיים של גבולות המקצוע. הודגש כי מכל רופא נדרשת התנהלות אתית בסגנונו והתנסחותו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר ברופאים במעמד בעלי תפקידים בהר"י, ובמיוחד כאשר מדובר בהתבטאות פומבית ברבים, וכי בנושאים אלה תעסוק ועדת הבירור של הלשכה לאתיקה.

  בתגובה נשלח מכתב ובו פרוטוקול ועד האיגוד אליו משתייך ד"ר אלמוני, שם חזרו על הטענה כי פעולות ראשי האיגוד נעשו לדעתם באופן לגיטימי במסגרת תפקידם באיגוד, וכי האיגוד דוחה את הזימון לוועדות הבירור ומתנה את היענותו לזימון בכך שתורחב היריעה בדיון גם לסוגיה המקצועית.

  יו"ר הלשכה לאתיקה השיבה כי הלשכה לאתיקה פועלת בהתאם לסמכויותיה לפי תקנון הר"י. התלונות בגינן הוקמו ועדות בירור הינן תלונות אתיות אישיות, הנוגעות לסגנון התנסחותם של רופאים, המקבלות משקל נוסף לאור תפקידם באיגוד המקצועי. הובהר פעם נוספת כי ועדות הבירור של הלשכה לאתיקה אינן עוסקות בענייני מקצועיים, אלא בטענות לעבירות האתיות בלבד. עוד הובהר במכתב כי על פי תקנון הר"י, בסמכותה של ועדת בירור לדון נילון שלא בפניו, לאחר שהומצאה לו הזמנה והוא לא הופיע לדיון. הנמענים התבקשו להימנע ממצב זה ולהתייצב לישיבות ועדות הבירור של הלשכה לאתיקה.

  ד"ר אלמוני ויו"ר האיגוד אליו הוא משתייך פנו במכתב אל עורך הדין המשמש כיועץ משפטי לוועדת הבירור, בו התנצלו כי לא יגיעו לפגישה. לבקשתם, מכתביהם עם נימוקיהם הועברו לחברי ועדת הבירור. לקראת הדיון בוועדת הבירור של הלשכה לאתיקה, פנה ד"ר אלמוני פעם נוספת באמצעות מייל וביקש כי ככל שיוחלט על עריכת הדיון בהיעדרו, הוא מבקש כי מכתבו ישמש כתגובה רשמית שלו ושל האיגוד אליו הוא משתייך. הוא הוסיף כי יום לאחר פרסום הפוסט נשוא התלונה, הבין כי דבריו עלולים להיתפס כפוגעניים שלא לצורך, ולפיכך תיקן את הכתוב בו. ד"ר אלמוני הביע מחאה על כך שהדברים לא צוינו בגוף התלונה שהוגשה נגדו.

  בחודש פברואר 2019 התקיימה ישיבת ועדת הבירור בהשתתפות חברי ועדת הבירור והמתלונן ד"ר פלוני, אליו הצטרפו מלווים חברים למקצוע. הרופא הנילון, ד"ר אלמוני, לא התייצב לדיון. בפתח ישיבת ועדת הבירור, ציינו חברי הוועדה כי קראו את החומרים אשר הוגשו על ידי שני הצדדים. לאכזבתם ולמורת רוחם של חברי ועדת הבירור, הנילון אכן בחר שלא להגיע לדיון. בהתאם לסמכותה על פי סעיף 15.3 לתוספת ד' בתקנון הר"י, קיימה ועדת הבירור את הדיון במעמד צד אחד. 

  חברי הוועדה הבהירו בפתח הדיון כי נושא גבולות המקצוע אינו נתון להכרעתה של ועדת הבירור, וכי הוא בטיפול משרד הבריאות. חברי ועדת הבירור ביקשו מהמתלונן ד"ר פלוני להציג את מלוא טיעוניו באשר לתלונה האתית שהוגשה נגד הנילון. ד"ר פלוני הקריא את הפוסט המדובר והציג את האמירות הקשות שנכללו בו. לדבריו, האמירות שבפרסום היו משפילות, פגעו בציבור שלם של רופאים וכן פגעו באמון ציבור המטופלים בהם. בנוסף, חרה לו כי ניתן היה לטעות ולהבין מצורת הצגת הפוסט בפרסום, כי מדובר לכאורה בעמדת ההסתדרות הרפואית בישראל.

  במהלך הדיון חברי הוועדה עודכנו כי היו תיקונים לפוסט המדובר בסמוך לפרסומו, וזאת בעקבות תגובות זועמות אשר התרעמו על הדברים הקשים שנכתבו בו.

  לאחר הדיון, פרסמה ועדת הבירור החלטת ביניים. בהחלטה הביעו חברי הוועדה את מורת רוחם על כך שהנילון בחר להיעדר מהדיון בעניינו. עם זאת, כיבדו חברי ועדת הבירור את בקשתו של הנילון וראו בפנייתו הכתובה תגובה מטעמו לדיון. בתגובה זו ציין הנילון כי לאחר פרסום הפוסט נשוא התלונה, הבין כי דבריו עלולים להיתפס כפוגעניים שלא לצורך, ולפיכך תיקן את הכתוב בו. לאור אמירתו זו של הנילון, ונוכח העובדה שגם במהלך הדיון צוין כי הפוסט עבר תיקונים, עיינו חברי ועדת הבירור בעמוד הפייסבוק של האיגוד. מעיונם עלה כי הפוסט עבר עשרה תיקונים, תשעה בטווח של ארבעת הימים הראשונים מאז פורסם הפוסט המקורי.

  לעמדת ועדת הבירור, הפוסט בצורתו הנוכחית אינו כולל אמירות בעייתיות העולות כדי עבירה אתית כלשהי מצד הנילון. ועדת הבירור קבעה כי הפוסט בצורתו המקורית אכן היה בוטה, פוגעני ולא ראוי. ההתבטאויות הפוגעניות הופיעו באתר במשך ימים בודדים בלבד, אולם אין להקל ראש בפגיעה שנגרמה למתלונן ולציבור הרופאים אליו הוא משתייך מהפרסום הפומבי הנ"ל. עם זאת, חברי הוועדה התרשמו כי הנילון הכיר בטעותו, הבין תוך זמן קצר את הבעייתיות שבהתנסחותו, גילה אחריות והכניס מספר תיקונים לנוסח, כך שתוך ימים ספורים כבר פורסם הנוסח בצורתו הנוכחית, שאינו כולל אמירות העולות כדי עבירה אתית.

  חברי ועדת הבירור החליטו לאפשר לנילון לפרסם הודעת התנצלות על פרסומו המקורי. נוכח החלטת הביניים של ועדת הבירור, שלח הנילון מכתב התנצלות על התבטאותו ובהמשך לכך פרסם גם התנצלות מצדו גם בעמוד הפייסבוק.

  ועדת הבירור קבעה כי בנסיבות אלה, בהן הנילון הכיר בטעותו, גילה אחריות לדבריו והתנצל באופן אישי ופומבי, אין מקום למצוא את הנילון אשם בעבירה אתית. 

  במקרה זה, הפרשה הסתיימה אמנם ללא מציאת הנילון אשם בעבירה אתית, וזאת נוכח התנהגותו ותיקון דרכיו זמן קצר לאחר הפרסום. עם זאת, הלשכה לאתיקה מדגישה כי על כל רופא להיזהר באופן ניסוחו בבואו להתבטא ברבים ולא לפגוע בכבודו שלו, בכבוד חבריו ובכבוד המקצוע שלנו. הדרישה הנ"ל מוגברת בעת שמדובר בבעל תפקיד. עוד מדגישה הלשכה לאתיקה כי מכל חבר בהסתדרות הרפואית, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בבעלי תפקידים, חלה חובה למלא אחר תקנון הר"י והוראות מוסדותיה ולנהוג בהתאם לכללי האתיקה הרפואית.