• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  החלטת ועדת הבירור בתלונתו של אלמוני נגד פלוני - 2017


  פרטי התלונה

  אלמוני התלונן על כך שבמסגרת הליך משפטי, בו נדונה תביעת הולדה בעוולה, ניתנו על ידי פלוני חוות דעת ועדויות אשר חטאו לאמת המקצועית ושעלו כדי הטעיית בית המשפט ופגיעה בהליך המשפטי, אשר לדבריו הסתיים בפסיקה מוטעית.

  בבסיס התלונה עמדה הטענה כי לא הייתה התייחסות מקצועית הולמת לשנת המקרה, 1985, ולנהלים, לפרוצדורות הרפואיות ולספרות המקצועית הנוגעים למועד הרלוונטי.

  את תלונתו הגיש אלמוני בתחילה ליו"ר האיגוד למיילדות וגניקולוגיה, אולם מכיוון שלאיגוד אין ועדת אתיקה פעילה, הגיש את תלונתו ללשכה לאתיקה של הר"י.

  לבקשת יו"ר הלשכה לאתיקה, התלונה הועברה ליו"ר האיגוד בבקשה לשמוע את עמדתו המקצועית של האיגוד בטרם תוכל להתייחס אליה. מטעם האיגוד הוקמה ועדה מייעצת אד-הוק, אשר מנתה שלושה חברים, אשר חוותה את דעתה בעניין והתריעה כי נפלו פגמים העולים כדי "הטעיה קשה" בחוות הדעת של פלוני.

  אלמוני התנגד בתוקף לטענות נגדו, והשיב כי הוא מומחה בעל ניסיון רלוונטי וכי העמדה שהציג הייתה עמדה מקצועית אשר גובתה במסמכים ובספרות מקצועית, אשר לדבריו גם נבחנו על ידי בית המשפט.

  לפיכך, יו"ר הלשכה לאתיקה הקימה ועדת בירור לתלונה.


  דיון בוועדת הבירור

  בתאריך 6/6/2017 התקיימה ישיבת ועדת הבירור במשרדי הר"י ברמת גן, בהשתתפות פלוני, אלמוני ובאי כוחם, חברי ועדת הבירור מטעם הלשכה לאתיקה, יועץ משפטי ורכזת הלשכה לאתיקה.

  במהלך הישיבה, הציג אלמוני את טענותיו, לאחר מכן הציג פלוני את טענותיו ובהמשך השיבו הצדדים ובאי כוחם לשאלות חברי ועדת הבירור וניתנה להם הזדמנות להגיב לטענות שהועלו כלפיהם.

  ועדת הבירור הדגישה בדיון כי אין ביכולתה או בכוונתה להכריע בסוגיה מי משתי חוות הדעת נכונה או צודקת יותר מבחינה מקצועית. סוגיה זו הינה סוגיה מקצועית ולא סוגיה אתית, מה גם שבית המשפט הכריע בדבר התרשמותו בנושא.

  ועדת הבירור תתמקד בכללים האתיים שעל הפרק ובשאלה האם נעברה או לא נעברה עבירה אתית על ידי פלוני, כפי שטוען המלין.

  בכללי האתיקה, בפרק ד.6 "הרופא והמערכת המשפטית" סעיף א(2) נקבע כי "הרופא ישמש עד מומחה רק בנושא שהוא בתחום מומחיותו הרפואית, ורק במידה שהוא בקי בידע ובנוהלי הביצוע הרלוונטיים המקובלים בתחום זה, לרבות בתקופה הנוגעת למקרה הנדון".

  בנייר העמדה של הלשכה לאתיקה מיולי 2002 בנושא "הרופא כעד מומחה", נקבע כי "רופא יסכים לשמש עד מומחה רק במקרה שבו הוא מאמין כי יש יסוד מוצק בתלונת התובע או בעמדת הנתבעים", כי "המומחה הרפואי יתייחס לסטנדרטים הרפואיים שהיו מקובלים במועד שבו נוצרה עילת התביעה" וכי אם "מצא המומחה הרפואי צורך להסתמך על ספרות רפואית, יצרפה לחוות דעתו או יציין את מראה מקומה בצורה ברורה ונכונה כמקובל".

  לאחר שנשמעו הצדדים בדיון, הגיעו חברי ועדת הבירור לכלל מסקנה כי בשלב זה אין באפשרותם להכריע בתלונה או להתייחס למשמעותה ולמשקלה של חוות הדעת של הועדה המייעצת, מבלי שתתקבל לידיהם חוות הדעת המשלימה שהגיש פלוני בהליך האמור בבית המשפט, אליה לא התייחס המלין בתלונתו ואותה לא קיבלה לידיה הועדה המייעצת בעת שכתבה את חוות דעתה.

  לאחר הדיון, התבקש פלוני להשלים את המסמכים החסרים להשלמת התמונה בפני חברי ועדת הבירור. חוות הדעת המשלימה נשלחה אל חברי הוועדה, בצירוף פסק הדין של בית המשפט המחוזי.


  בחינת התלונה על ידי ועדת הבירור

  חברי ועדת הבירור קראו בעיון רב ובדקדקנות את כלל המסמכים אשר הועברו לרשותם מהצדדים, ובכלל זה את חוות הדעת המשלימה ואת פסק הדין.

  חברי הוועדה מבקשים להדגיש פעם נוספת, כי על אף ששניים מחברי הוועדה הם רופאי נשים ויו"ר הוועדה הינו מומחה באולטרהסאונד מיילדותי, אין בכוונתם לדון כלל בהיבטים המקצועיים של נשוא התלונה אלא אך ורק בהיבטים האתיים, בהצגת העובדות ודעת המומחה בפני בית המשפט.

  במחלוקת מקצועית, אם קיימת בין הצדדים, ראוי שוועדה מקצועית של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, על חברותיו השונות תדון בעניין אם בכך יחפוץ אחד מן הצדדים.

  אחת הטענות העיקריות בתלונתו של אלמוני נוגעת למדידת היקף הבטן ולשאלה האם הייתה נהוגה בתקופה הנדונה.            

  מבלי להידרש לתשובה המקצועית לשאלה זו, כאמור, ניתן להתרשם כי פלוני הגיש לבית המשפט חוות דעת מנומקת ומבוססת בהקשר זה. אלמוני הסכים לדעה זו (כפי שעולה מפסק הדין), ובית המשפט אף התייחס לעובדה זו בצורה מושכלת ולא ניתן להתרשם כי הוטעה על ידי פלוני.

  בכך לא נעברה עבירה אתית על ידי פלוני.

  באשר לסעיפים 2-5 בכתב התלונה של אלמוני, הרי שמקריאת פסק הדין וחוות הדעת המשלימה של פלוני עולה כי פלוני הציג בפני בית המשפט עמדה ודעה מקצועית אשר התייחסה לתקופה הרלוונטית ושהייתה מעוגנת היטב בספרות שהייתה זמינה באותה תקופה, ולא ניתן להגיע למסקנה כי הייתה הטעייה של בית המשפט גם בהקשר זה.

  השופטת התעמקה בטיעוני המומחים, הבינה אותם היטב ולא התרשמה כי חוות הדעת שהוגשה לה על ידי פלוני היא מגמתית או מטעה. נהפוך הוא, ניתן להבין מדבריה כי היא הסתייגה מדרך הצגת טיעוניו של אלמוני. בית המשפט התרשם בסופו של דיון מחוזק הטענות של הצדדים ולא דווקא פסק מתוך הבנה מקצועית. עולה מפסק הדין כי לבית המשפט הוגשה חוות דעת מנומקת ומגובה על ידי פלוני.

  לפיכך, גם בנושאים אלה, לא נעברה כל עבירה אתית על ידי פלוני.

  לגבי הטענות בסעיפים 6 ו-7 בכתב התלונה של אלמוני, קיימת מחלוקת מקצועית בין אלמוני לבין פלוני בשאלה אם ועדה לענייני הריון הייתה מאשרת הפסקת הריון במקרה הנדון. זו מחלוקת מקצועית תיאורטית, שלא נבחנה באופן מעשי באותו הזמן, וחברי ועדת הבירור הגיעו למסקנה כי מדובר במחלוקת מקצועית לגיטימית, שאינה בגדר הצגת נתונים שגויה או מסולפת העולה כדי הטעייה של בית המשפט. פלוני הציג את טיעוניו ודעתו המקצועית, וכפי שמוכר בהוויה המקצועית – חילוקי דעות בין רופאים הינם דבר שכיח שבשגרה, כפי שניתן לראות מדי יום, לאו דווקא בין כתלי בית המשפט.

  גם בעניין זה לא נעברה כל עבירה אתית על ידי פלוני.


  חוות הדעת של הוועדה המייעצת

  בפני הועדה לא הוצגו חוות הדעת המשלימה של פלוני ופסק הדין. ועדת הבירור הגיעה לכלל מסקנה כי בכך נשמט למעשה הבסיס של קביעותיה וכי לא ניתן להסתמך האמירות בה בדבר "הטעייה קשה" או כי חוות הדעת שניתנה על ידי פלוני "אינה מדויקת". מכיוון שמסמכים רלוונטיים אלה לא נלקחו בחשבון על ידה, לא ניתן לקבוע כי נעברה עבירה אתית על סמך עמדת הוועדה המייעצת.


  סיכום והחלטות ועדת הבירור

  נוכח כל המפורט לעיל, ועדת הבירור התרשמה כי אכן חוות דעתו של פלוני הייתה מבוססת על ידיעותיו המקצועיות שהיו רלוונטיות לזמן הנדון.

  מחוות הדעת הראשונה והמשלימה של פלוני ומהאמור בפסק הדין על עדותו ניתן להתרשם כי אלה לא באו להטעות את בית המשפט. מקריאת פסק הדין עולה כי השופטת בחנה היטב את עדויות המומחים ואף העירה הערות ענייניות לגבי חוות הדעת של פלוני.

  ועדת הבירור סבורה כי לגיטימי לחלוטין שמומחה אשר מעיד לבקשת אחד הצדדים במשפט ידגיש את העובדות התומכות בצדקת הצד שביקש את חוות דעתו, ואין לראות בכך הפרה של הקוד האתי, כל עוד הדבר נתמך בעובדות ונסמך על מיטב שיקול הדעת המקצועי שלו.

  בהערת אגב יצוין, כי פסק הדין כולל הערות לגבי חוות דעתו ועדותו של אלמוני, אך אין זה מעניינה של הוועדה לדון בכך מאחר ולא נתבקשה לכך.

  ועדת הבירור התרשמה כי פלוני לא הטעה את בית המשפט וכי בית המשפט לא הוטעה, אלא אף ידע לבחון היטב את טיב העדויות שלפניו.

  לפיכך, ועדת הבירור קובעת כי לא נעברה כל עבירה אתית על ידי פלוני.

  ועדת הבירור החליטה כי המקרה יפורסם ללא ציון שמות הצדדים.

  לא התקבל ערעור של מי מהצדדים להחלטה זו, ולפיכך היא פורסמה באתר הלשכה לאתיקה כאמור ללא שמות הצדדים.