תוספת מעונות

תוספת מעונות

 ביום 7.8.11 פורסם חוזר כללי של הממונה על השכר בו עודכנה תוספת מעונות כדלהלן:

  • הזכאות לתשלום התוספת הינה לאם לילד / לילדים שטרם מלאו לו / להם 5 שנים. לעניין זה דין אלמן או גרוש שילד או ילדים בחזקתו, כדין עובדת.
  • חשוב לציין כי על זכות זו יחולו הוראות סעיף 4(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה ובהתאם לקבוע בפרק 35.1 לתקשי"ר.
  • תוספת המעונות תשולם בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, כאשר סכום התוספת עבור עד שני ילדים עד גיל 5 הוא כדלקמן (נכון ליום 20.1.13):
    בעד ילד אחד / ילד ראשון – 311 ₪ לחודש. 
    בעד ילד שני – 208 ₪ לחודש.
  • הסכום האמור להלן הינו לעובדת המועסקת במשרה מלאה, לגבי עובדת המועסקת במשרה חלקית הסכום יחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
  • תוספת מעונות מתעדכנת אחת לשנה, בחודש ינואר, כאשר הסכומים המעודכנים מפורסמים בחוזרי הממונה על השכר.
  • תוספת מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה העובדת זכאית לדמי לידה או לגבי תקופות בהן היא שוהה בחופשה ללא תשלום.
חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה