הגבלת פיטורי עובדת בהריון

הגבלת פיטורי עובדת בהריון

על פי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954,לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ששה חודשים לפחות.

סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי לא יפלה מעביד בין עובדיו, בין היתר על רקע היריון, בעת פיטורים מהעבודה שני החוקים מטילים אחריות פלילית לפועלים בניגוד לחוק. אין מניעה חוקית לפטר עובדת בהיריון שהועסקה פחות מ-6 חודשים, ובלבד שאין קשר בין הפיטורים להיריון. יצויין כי אי ידיעה של המעביד אודות הריונה של העובדת אינו רלוונטי מבחינת הצורך בהיתר.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה