• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  6. הרופא והמערכת המשפטית


  א. הרופא כעד מומחה78

  1. הרופא יסייע לבית המשפט ולגופים המוסמכים להגיע להחלטה צודקת במקרה שבו נתבקשה חוות דעתו.
  2. הרופא ישמש עד מומחה רק בנושא שהוא בתחום מומחיותו הרפואית, ורק במידה שהוא בקי בידע ובנוהלי הביצוע הרלוונטיים המקובלים בתחום זה, לרבות בתקופה הנוגעת למקרה הנדון.
  3. הרופא יציג את עצמו, את כישוריו המקצועיים ואת מעמדו האקדמי בשקיפות וביושר, ויציין אם הוא נמצא בניגוד עניינים עם מי מבעלי הדין.
  4. הרופא ימסור באובייקטיביות, בהגינות ובכל האמת את כל המידע הרפואי והמדעי הנוגע למקרה הנדון.
  5. הרופא יכתוב את חוות דעתו וימסור את עדותו בלשון עניינית, צנועה ומאופקת, המבוססת על עובדות בלבד ועל הידע הרפואי והמדעי.
  6. הרופא רשאי לחלוק בחוות דעתו על חוות דעת רפואית אחרת. הדבר ייעשה בלשון ראויה ומאופקת, מבלי להעביר ביקורת אישית על מומחים רפואיים אחרים.
  7. הרופא רשאי לדרוש שכר ראוי עבור עבודתו, בהתאם למעמדו המקצועי, לזמן ולמאמץ שהושקעו בעבודה זו. שכר הטרחה לא יהיה מותנה בתוצאות ההליך המשפטי.

   

  ב. רופא לא יפעל נגד מטופל שלו79,80

  1. הרופא לא יפעל נגד מי שהנו או שהיה מטופל שלו, ולא יעשה כל שימוש לרעת המטופל במידע הרפואי הנמצא ברשותו.
  2. רופא יימנע ממתן חוות דעת רפואית נגד מי שהיה בטיפולו, אלא אם הדבר נעשה על פי צו בית המשפט.
  3. הרופא הניצב מול מטופלו, כתוצאה מהליך משפטי או אחר, יעביר את הטיפול במטופל לרופא אחר.
  4. הרופא יבקש את מעורבות בית המשפט, במקרים מתאימים, כאשר מתעוררת דרישה להסרת חיסיון רפואי של מטופלו, וישאף לקיום הדיון בדלתיים סגורות כך שיתאפשר לו להסביר לשופט את רמת הסיכון למטופל.

   

  ג. רפואה משפטית81  

  הרופא המשפטי יקפיד על אובייקטיביות וישמור על שיקול דעת מקצועי ועל עצמאותו.
  רופא רשאי שלא לבצע פרוצדורה רפואית המבוקשת ממנו, אם הבקשה מנוגדת לעמדתו המקצועית, למצפונו או לאמונתו.

   

  ד. הקלטת בדיקת מומחה רפואי82

  הרופא אינו מחויב להתיר הקלטה או צילום של הבדיקה הרפואית בניגוד לרצונו או אם הדבר מונע לדעתו ניהול תקין של הבדיקה.

   


  [78] לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "הרופא כעד מומחה"

  [79] לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "רופא לא יפעל נגד מי שבטיפולו"

  [80] לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "סודיות רפואית וחיסיון רשומה רפואית בנושא הטיפול הנפשי בנפגעי אלימות ותקיפה מינית"

  [81] לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "רפואה משפטית"

  [82] לעניין זה, ראו נייר עמדה בנושא: "הקלטת בדיקת מומחה רפואי על ידי הצד שכנגד - אסורה"