• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

  מס' טלפון לבירורים: 03-6100471

  בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

  לכבוד
  ("הבנק")

  בנק (קוד בנק):
  סניף:
  מספר חשבון:
  סוג חשבון:
  אסמכתא/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב: (ככל שקיים)

  אם יישלחו על-ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על-ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

  לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

  1. אנו הח"מ
  שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק
  מס' זהות/ח.פ

  ("הלקוחות")

  מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל "(החשבון )"הרשאה לחיוב חשבו ננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו)

  2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

  א. עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון

  ב. הרשאה זו ניתנת לביטול ע "י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין

  ג. נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים , ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול

  ד. נהיה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו

  ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שב ינינו לבין המוטב.

  ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 22 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה

  ז. אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה ז ו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.

  ח. הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט ב הרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

  3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב
  מס' נייד:

  לידיעתכם:ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק , ללא צורך בהגעה לסניף