• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ז. הפסקת חברות


  1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האגודה.

   

  1. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא.

   

  1. הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד/מהחברה במקרים הבאים:

   

  • אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד/לחברה, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב ועל אף שחלפו 30 ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה. האיגוד/החברה המנהל/ת את בסיס המידע ל החברי ותהליכי הגבייה באמצעות הר"י מסמיך/מסמיכה את הר"י לפעול ליישום סעיף זה.
  • אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר את תקנות ו/או משמעת האיגוד/החברה ו/או פעל בניגוד למדיניות האיגוד/החברה או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות האיגוד/החברה או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות האיגוד/החברה או את תקנון הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד/לחברה או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.

   

  1. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד/החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.

   

  1. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על ידי הוועד.

   

  1. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד/החברה. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.

   

  1. האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד/בחברה. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים 30 ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.