• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הלשכה לאתיקה של הר"י


  234 הוועידה הארצית תבחר את חברי הלשכה לאתיקה ואת יו"ר הלשכה לאתיקה. יו"ר הלשכה לאתיקה יהיה רופא שעיקר עיסוקו ברפואה, בעל תואר מומחה ובעל ותק של עשר שנים לפחות ברפואה.

  235. מספרם של חברי הלשכה לאתיקה לא יפחת מ-20 חברים, המייצגים את  ארגוני הר"י השונים, וכן נציג קצין הרפואה הראשי בצה"ל, נציגי קציני הרפואה הראשיים בשירותי בתי הסוהר ובמשטרת ישראל, הרופא הראשי של אגף השיקום במשרד הביטחון, הרופא הראשי של המוסד לביטוח לאומי והרופא הראשי של משרד הרווחה.

  236. יו"ר הלשכה לאתיקה, באישור מליאת הלשכה, ימנה את שלושת סגניו, ואחד מהם ישמש ממלא מקום היו"ר.

  237. לא יכהן כיו"ר או כחבר בלשכה לאתיקה רופא אשר נמצא אשם בעבירה שיש עמה קלון או רופא שהורשע על-ידי בית הדין של הר"י או הלשכה לאתיקה. חבר הלשכה לאתיקה שהוגש נגדו כתב אישום ישעה עצמו מהתפקיד עד לתום ההליכים בעניינו.

  238. התפטר יו"ר הלשכה לאתיקה, או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, ישמש סגנו וממלא מקומו כיו"ר הלשכה לאתיקה עד לוועידה הבאה. התפטר ממלא המקום או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, ישמש אחד משני הסגנים הנותרים כיו"ר הלשכה. ואם גם מהם נבצר לבצע את התפקיד, יבחרו חברי הלשכה לאתיקה, בהצבעה חשאית, יו"ר אחר מקרב חבריה, אשר יכהן עד הוועידה הבאה.

  239. על יו"ר הלשכה לאתיקה היוצא, בתקופה של עד שלושה חודשים מיום הבחירות, להעביר את התפקיד ליו"ר הלשכה לאתיקה הנבחר בצורה יסודית וראויה. היו"ר הנבחר יחל לכהן בתפקיד מיד עם מינויו בוועידה הארצית.

  240. סמכויות הלשכה לאתיקה:

  240.1 לפעול לחינוך ולמודעות להתנהגות אתית נאותה בקרב הרופאים במדינת ישראל. 
  240.2 לדון ולאשר החלטות עקרוניות בנושאי אתיקה וכן כללים וניירות עמדה בנושאים אתיים.
  240.3 לפעול על מנת להשפיע על עמדות הציבור ועל חקיקה בנושאים הנוגעים למעמד הרופאים והרפואה בארץ בהקשרים האתיים, בהתאם למדיניות הר"י.
  240.4 להציע לוועידה הארצית שינויים בכללי האתיקה.
  240.5 למנות ועדות משנה ו/או פורומים לענייני אתיקה מיוחדים, שיפעלו כזרוע של הלשכה לאתיקה ולקבוע את סמכויותיהן.
  240.6 לדון בתלונות בעלות היבטים אתיים כנגד רופא, כנגד איגודים וחברות של הר"י ו/או כנגד מוסד רפואי, בין היתר באמצעות הליך גישור או באמצעות ועדת בירור.

  241. ניירות העמדה והחלטות הלשכה לאתיקה יחייבו את חברי הר"י כמדיניות האתיקה של הארגון, 21 יום ממועד פרסומם באמצעי המדיה של הר"י. עמדות הלשכה לאתיקה יידונו במזכירות הר"י ויאושררו בוועד המרכזי בישיבותיו התקופתיות, ולאחר אשרורן יקבלו מעמד של "כללי האתיקה הרפואית" ויוכרזו ככאלה באמצעי המדיה של הר"י. במקרה של מחלוקת בין הוועד המרכזי ללשכה לאתיקה, יובא נייר העמדה לדיון ולהכרעה בפני הוועידה הארצית הקרובה. אישרה הוועידה את עמדת הלשכה לאתיקה, יתקבל נייר העמדה כאחד מ"כללי האתיקה הרפואית", ויוכרז ככזה באמצעי המדיה של הר"י.

  242. החליטה הלשכה לאתיקה, כי נדרש שינוי בכללי האתיקה הקיימים ו/או בסדרי הדין של הלשכה המפורטים בתוספת לתקנון, יובא השינוי לדיון בפני המזכירות ולאישור הוועד המרכזי. החליט הוועד המרכזי לקבל את השינוי, יפורסם השינוי באמצעי המדיה של הר"י, וייכנס לתוקף 21 יום ממועד פרסומו. החליט הוועד המרכזי לדחות את השינוי, לא יפורסם השינוי עד שיובא לדיון ולהכרעה בפני הוועידה הארצית הקרובה. אישרה הוועידה את השינוי המבוקש על-ידי הלשכה לאתיקה, יפורסם השינוי באמצעי המדיה של הר"י, וייכנס לתוקף 21 יום ממועד פרסומו.

  243. הוועדות האתיות באיגודים, ככל שישנן, ישאבו את סמכויותיהן מהלשכה לאתיקה של הר"י ויפעלו על-פי הקוד האתי של הר"י.

  244. דיוני ועדות הבירור והערעור של הלשכה לאתיקה יהיו כפופים לסדרי הדין בלשכה לאתיקה של הר"י, כאמור בתוספת ד' לתקנון.

  245. הליך הגישור יתבצע על-פי הקבוע בתוספת ה' לתקנון.