• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת בחינות


  210. ועדת הבחינות משמשת כוועדת היגוי, הקובעת מדיניות בחינות, וזאת בהתאם לתקנות.

  211. ועדת הבחינות העליונה תיבחר על-ידי הוועד הפועל של המועצה המדעית.

  212. ועדה מייעצת מצומצמת תשמש ועדה יוזמת ומבצעת של מדיניות ועדת הבחינות העליונה. הוועדה המייעצת תמונה על-ידי יו"ר ועדת הבחינות העליונה, ותאושר על-ידי הנשיאות של המועצה המדעית.

  213. ועדת הבחינות העליונה תפעל לשם אחידות בבחינות שלב א' ושלב ב' במקצועות השונים, תוך שימת דגש על גישה לפתרון בעיות קליניות. ועדת הבחינות העליונה תקיים, באמצעות הוועדה המייעצת, מעקב רציף אחר ביצוע נוהלי הבחינה ותאשר את תוצאות הבחינות.

  214. ועדת הבחינות תהיה מורכבת מ-25 חברים + יו"ר, על-פי המפתח הבא:

  10 חברים נציגי ארגוני הר"י;
  10 חברים נציגי האיגודים המדעיים;
  נציג בתי החולים ההיקפיים;
  נציג קופת חולים קהילה;
  2 נציגי מתמחים;
  כיו"ר הוועדה יכהן חבר הנשיאות.

  215. מתוקף תפקידם, יצטרפו לוועדה יו"ר הבורד הפנימי והכירורגי, יו"ר ועדת ההתמחות ויו"ר ועדת ההכרה והביקורת על-פי הצורך. כמו כן, יצורפו יושבי-ראש האיגודים הרלוונטיים לנושא, אשר יוזמנו לדיון.

  216. במקרים יוצאים מן הכלל, בהסכמת יו"ר ועדת הבחינות העליונה, ניתן לצרף לוועדה עד שני נציגים נוספים, שלא לפי הקריטריונים הנ"ל, במעמד של משקיפים.

  217. יושבי-ראש הבורד הפנימי והכירורגי יוצעו על-ידי יו"ר המועצה המדעית ויו"ר ועדת הבחינות העליונה לוועד פועל, שיאשר את המינויים.

  218. הבורד הפנימי והכירורגי יתכנס לאחר כל בחינת שלב א' ושלב ב'. יו"ר הבורד ידווח על תוצאות הבחינה ויתקיים דיון ממנו יופקו מסקנות ולקחים. בישיבות אלה ישתתף גם יו"ר ועדת הבחינות העליונה.

  219. פעם בשנה יתכנס כל בורד לדיון כללי בנושא בחינות, ומסקנות הדיון יובאו על-ידי יו"ר הבורד לדיון בוועדת הבחינות העליונה.ועדות הבחינה במקצועות השונים יפעלו על-פי המצוין בנהלי המועצה המדעית. כל סטייה מהנהלים תחייב אישור מראש של יו"ר ועדת הבחינה. הסיבה לחריגה תירשם בפרוטוקול מפורט.

  220. ועדות הבחינה במקצועות השונים יתכנסו לפני ואחרי בחינות שלב א' ושלב ב', כדי לדון בהכנות ובתוצאות הבחינות. מסקנות הדיונים יובאו בפני יו"ר ועדת הבחינות העליונה. במידת הצורך, יובאו המסקנות לדיון בפני הבורד הרלוונטי וּועדת הבחינות העליונה. לגבי כל בחינה שבה שיעור הנכשלים עולה על 50%, ידון יו"ר ועדת הבחינות העליונה עם ועדת הבחינות במקצוע.

  221. מהלך הבחינה יתועד, וכן יידרשו נימוקים מפורטים לאי-עמידה בבחינה. כמו כן, תישמר אנונימיות הנבחנים כלפי הבוחנים, ותהיה הקפדה על סודיות  תוכן הדיונים בוועדת הבחינה בעת הבחינה.

  222. ועדת הבחינות העליונה תגיש מדי שנה דיווח לנשיאות ולוועד הפועל של המועצה המדעית. הדו"ח יכלול את תמצית פעילותה והחלטותיה במהלך השנה שחלפה.

  223. חברי הוועדה ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים. כהונתם של חברי  הוועדה לא תימשך יותר משלוש קדנציות רצופות.

  224. עבודת הוועדה תתבצע על פי כללי הנוהל המצויים בתוספת ב' לתקנון.