• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  תוספת ה' - גישור דרך ההסתדרות הרפואית

  1. יו"ר הלשכה לאתיקה רשאי, על-פי שיקול דעתו, להציע לצדדים לבחור בהליך של גישור. אם שני הצדדים מסכימים להעביר את הסכסוך למנגנון של גישור על-ידי מגשר חבר הר"י, ימנה יו"ר הלשכה לאתיקה את המגשר. שני הצדדים יחתמו במעמד מינוי המגשר על הסכם הגישור המפורט להלן.
  2. סכסוכים שהובאו בפני בית הדין של הר"י, ושני הצדדים מסכימים להעביר את הסכסוך למנגנון של גישור על-ידי מגשר חבר הר"י, ימנה יו"ר בית הדין את המגשר. שני הצדדים יחתמו במעמד מינוי המגשר על הסכם הגישור המפורט להלן.


  הסכם בין בעלי דין ומגשר/ים

  בעלי הדין (להלן: "הצדדים") מתחייבים לשתף פעולה עם המגשר ולקיים את הליך הגישור בהגינות ובתום לב, ולגלות את כל המידע הדרוש, כדי ליישב את הסכסוך ביניהם בדרך של הסכמה מרצון.

  1. הצדדים מתחייבים לנהוג בכבוד זה כלפי זה, ולאפשר לכל אחד מהצדדים להציג את דבריו ברציפות, ללא הפרעות והתפרצויות.
  2. המגשר מתחייב להתנהג בתום לב, בהגינות ובניטרליות, כדי לסייע לצדדים להגיע ליישוב המחלוקת מתוך משא ומתן חופשי.
  3. המגשר לא יהיה מוסמך להכריע או לתת החלטה מחייבת כלשהי בנושאים שבסכסוך בין הצדדים.
  4. המגשר מצהיר, כי אין הוא תלוי במי מהצדדים ואינו בעל עניין, במישרין או בעקיפין, בנושאי הגישור, וכי לא היה בינו לבין מי מהצדדים קשר מקצועי או אישי קודם.
  5. הצדדים ייוועצו עם עורכי הדין שלהם ועם כל מי שימצאו לנכון, בכל שלב של הגישור.
  6. הצדדים יחתמו על הסכם הגישור שהגיעו אליו, ומצהירים כי הם מבינים שדינו כדין הסכם. יו"ר הלשכה לאתיקה ו/או בית הדין, לפי העניין,  רשאים לתת להסכם זה תוקף של החלטת הלשכה לאתיקה/ פסק דין.
  7. המגשר רשאי להציע לצדדים פתרונות למחלוקת, ולהביא בפניהם הצעות להסכם גישור.
  8. המגשר מתחייב כי הוא לא ייתן בעתיד שירותים מקצועיים לאחד מהצדדים בכל עניין הקשור לסכסוך נושא הגישור ללא הסכמת כל הצדדים האחרים.
  9. הצדדים מתחייבים לא להזמין את המגשר למסור עדות, בין בכתב ובין בעל-פה, או להציג מסמכים בכל עניין שהועלה, במישרין או בעקיפין, בהליך הגישור.
  10. הצדדים מסכימים, כי העובדה שלא הגיעו להסכם גישור, או שאינם שבעי רצון מההסכם שנחתם, לא תשמש עילת תביעה נגד המגשר, וכי בכפוף להסכם זה אין המגשר אחראי לתוצאות הגישור.
  11. הליך הגישור יתנהל לפי הנהלים הבאים:
    

  א. המגשר יקבע את המקום והמועד לכל ישיבה.
  ב. המגשר יקבע את סדרי הגישור ונהליו, ככל שלא נקבעו על-פי הדין.
  ג. המגשר רשאי לנהל תיק מסמכים ולרשום פרטים בשעת ישיבת הגישור. מסמכים ורשימות אלו ישמשו את המגשר בלבד, ולא יהיו פתוחים לעיון הצדדים.
  ד. המגשר יהיה רשאי להתייעץ עם מומחה ולקבל חוות דעת של מומחה, וזאת לאחר שיידע את הצדדים בדבר ההוצאה הכרוכה בכך, ולאחר שקיבל את אישורם לתשלום.
   

  1. הודעת המגשר על שכר טרחתו מחייבת את הצדדים לגישור.

  ___________      ____________________     _____________________

  חתימות הצדדים                                                                    המגשר/ת