• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  י. כללי נוהל

  השתתפות ורישום פרוטוקולים
   

  399. כללי הנוהל המנויים בפרק זה יחולו על כל ישיבות מוסדות הר"י, להוציא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון זה.

  400. בישיבות משתתפים רק חברי אותו מוסד, אלא אם כן החליט אחרת יו"ר הישיבה, הרשאי להזמין אנשים נוספים, לפי שיקול דעתו, כמשקיפים לאותו הדיון או כמשקיפים קבועים.

  401. יש לנהל פרוטוקול בכל ישיבה. בפרוטוקול יירשמו שמות המשתתפים בישיבה ועיקרי הדברים בתמצות. החלטות יש לרשום בניסוחן המלא. בתחילת כל ישיבה יאושר הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.

  402. אם אין התקנות קובעות אחרת, חבר מוסד הר"י שייעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, יפסיק לכהן באותו מוסד, ויפעלו כלפיו כאילו התפטר מתפקידו, ובלבד שבטרם תופסק חברותו, יוזמן להשמיע את הסבריו בפני אותו מוסד. היוזמה להפעלת סעיף זה תהיה מוטלת על יו"ר אותו מוסד.

  403. אם מוקמות ועדות המייעצות לגוף אחר, יוקנו לגוף גם הסמכויות של הוועדה המייעצת.
   

  סדר יום


  404. הזמנות לישיבות של ועדות המתכנסות באופן קבוע , יישלחו בכתב או באמצעות המייל, כשהן מציינות את סדר היום, אלא אם כן על-פי הנסיבות, בהתאם לשיקול דעת יו"ר הישיבה, אין אפשרות לעשות כן.


  מניין החברים


  405. אם אין התקנות קובעות אחרת, יהא מניין החברים החוקי בכל ישיבה שליש לפחות מחברי הוועדה. בהיעדר מניין חוקי במועד שנקבע, תהיה הישיבה חוקית בכל מניין מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת הישיבה.


  סדר הדוברים


  406. סדר הדוברים בוועדה יהיה כפי שייקבע על-ידי יו"ר הישיבה.


  החלטות


  407. כל חבר רשאי להעלות הצעת החלטה בקשר לנושאים שעל סדר היום.

  408. החלטות יתקבלו ברוב קולות רגיל ובהרמת ידיים, אלא אם נקבע אחרת בתקנות.

  409. לפי דרישת 10% מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים בישיבה, או לפי החלטת יו"ר הישיבה ו/או אם נקבע כך בתקנות, תיערך הצבעה חשאית.

  410. נושא שעמד לדיון ונדחה, לא יידון כל עוד לא חלפו שישה חודשים מהמועד האחרון שבו הועלה לדיון. סבר חבר כי השתנו הנסיבות, רשאי הוא לפנות ליו"ר הישיבה בבקשה להביא נושא שנדון לדיון חוזר לפני תום שישה חודשים. אם השתכנע היו"ר כי יש ממש בבקשת החבר, יביא את הנושא להצבעה חוזרת.

  411. אם התקיים דיון, ונעדרו ממנו נציגי סקטור שלם, יהיו רשאים נציגים אלה לבקש מהיו"ר דיון חוזר לפני תום ששת החודשים.

  412. לכל חבר בעל זכות הצבעה נתון קול אחד. היו מספר הקולות שקולים, תכריע הצבעת יו"ר הישיבה.

  413. מובהר, כי חברים בוועדות שנבחרו מתוקף תפקידם (ex-officio), ימשיכו להיות חברים בוועדה כל עוד הם נושאים בתפקיד הספציפי.


  תפקידים במוסדות הר"י


  414. מזכירות הר"י רשאית לצרף חברים נוספים לכל מוסד ו/או ועדה בהר"י, למעט אם נקבע במפורש אחרת, וזאת על-פי צורכי הוועדה ו/או המוסד ובהתאם לנתוני החברים המצטרפים.

  415. כהונתם של יו"ר הר"י ושל יו"ר מוסדות הר"י וועדותיה לא תימשך יותר משתי תקופות כהונה רצופות ומלאות, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.

  416. לכל יו"ר של מוסד ו/או ועדה ימונה סגן, אשר יבטיח את רציפות ביצוע התפקיד בזמן היעדרות היו"ר.