• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ח. חובות של נושאי תפקידים בהר"י


  39    39.1   חבר הנושא תפקיד בהר"י חב חובת זהירות וחובת אמונים להר"י. לא ייטול החבר חלק בפעילות ולא יישא בתפקיד, שכתוצאה מהם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים עם תפקידו בהר"י או שיפעל בניגוד למטרותיה.

   

  למען הסר ספק מובהר, כי עצם הפעילות במסגרת הארגון הפרופסיונלי לא תהווה ניגוד עניינים עם הפעילות בהר"י.

   

  39.2   סבר חבר הר"י או מוסד ממוסדות הר"י, כי נושא תפקיד בהר"י מצוי במצב של ניגוד עניינים או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור, יפנה ליו"ר הלשכה לאתיקה, אשר יחליט, בהתייעצות עם היועץ המשפטי, האם להעביר הנושא לטיפול הלשכה לאתיקה. אם הוחלט להעביר את הנושא לטיפולה של הלשכה לאתיקה, תמנה הלשכה לאתיקה ועדה לאתיקה, אשר תדון בעניין מחוץ לסדר הדיונים הרגיל, ותיתן את החלטתה בתוך 30 ימים מיום שמונתה. הוועדה לאתיקה תהיה רשאית לקבל אחת מההחלטות הבאות:

   

  39.2.1  נושא התפקיד אינו מצוי במצב של ניגוד עניינים, ואינו צפוי להימצא במצב של ניגוד עניינים.

   

  39.2.2  נושא התפקיד מצוי ו/או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, ולפיכך עליו להפסיק את פעילותו מחוץ להר"י, כך שלא יהיה נתון עוד במצב זה; או, לחלופין, להתפטר מתפקידו בהר"י.

   

  39.2.3  נושא התפקיד מצוי כיום או היה מצוי בעבר במצב של ניגוד עניינים, המונע ממנו את המשך כהונתו בתפקידו בהר"י.

   

  39.3   הלשכה לאתיקה תאשר את ההחלטה או תבטל אותה, והכול בתוך 60 יום ממועד הפניה.

   

  39.4   החלטת הלשכה לאתיקה, כי נושא התפקיד מצוי במצב של ניגוד עניינים, תהיה תקפה לגבי כל הרופאים המצויים באותה עת באותם תנאים ונסיבות ששימשו בסיס להחלטה בקשר לניגוד העניינים, ותחייב את הפסקת פעילותם ו/או תפקידם, כאמור לעיל, באופן שווה.

   

  39.5   ערעור על ההחלטה שנתקבלה על-ידי הלשכה לאתיקה יוגש לבית הדין של הר"י בתוך 30 יום ממועד מסירת ההחלטה, והכרעת בית הדין תהיה סופית. הוגש ערעור כאמור, יושהה ביצוע ההחלטה עד להכרעת בית הדין בערעור.

   

  40.   תלונה על נושא תפקיד בהר"י, אשר נחשד על-ידי חבר הר"י בכך שנהג בניגוד לכללי האתיקה או בדרך העלולה לפגוע בהר"י או בהתנהגות שיש עמה קלון, תופנה ליו"ר הלשכה לאתיקה, אשר יחליט בהתייעצות עם היועץ המשפטי, האם להעביר הנושא לטיפול הלשכה לאתיקה. החליט היו"ר להעביר את הנושא לטיפול הלשכה לאתיקה, תבדוק הלשכה את התלונה או תדחה אותה. למלין ולנילון תינתן זכות ערעור בתוך 30 יום לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

   

  41.   תקנות 40-39 יחולו גם על נושאי תפקידים באיגודים, בחברות, בארגונים מיוחדים ובסניפים.

   

  42.   תלונה על יו"ר הלשכה לאתיקה או על אחד מחבריה תוגש ליועץ המשפטי ותופנה לבית הדין של הר"י, שידון בכך בהרכב של שלושה. הצדדים יוכלו להגיש ערעור על ההחלטה לבית הדין, שידון בו בהרכב של חמישה, והכרעתו תהיה סופית.