• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ז. זכויות וחובות של חבר הר"י


  29. כל חבר מחויב למלא אחר תקנון הר"י והוראות המוסדות המנהלים אותה, ולהתנהג בהתאם לכללי האתיקה הרפואית.

  30. לא ינהג חבר הר"י באופן העלול לפגוע בהר"י ו/או במטרותיה ו/או בהחלטותיה ו/או  במדיניותה.

  31. סבר חבר הר"י, או החליטה מזכירות הר"י כי חבר הר"י אחר פעל בניגוד לאמור בסעיפים 29 ו/או 30 לעיל, יפנה תלונה לבית הדין של הר"י או ללשכה לאתיקה, הכול על-פי העניין.

  32. כל חבר מחויב להודיע למשרדי הוועד המרכזי של הר"י על שינוי מקום מגוריו, מקום עבודתו ושינוי הסטטוס המקצועי שלו בתוך חודשיים מיום השינוי.

  33. כל חבר חייב בתשלום מסי החבר במלואם מדי חודש בחודשו, ויתר התשלומים שהוחלט או שיוחלט עליהם במוסדות המנהלים של הר"י, אלא אם כן הוא זכאי לפטור או להפחתה על-פי סעיפים 17-16 לעיל.

  34. חברי הר"י, אשר שילמו את מסיהם, או שקיבלו פטור על-פי התקנות, זכאים ליהנות מכל השירותים והפעילויות של הר"י, כפי שיוחלט עליהם מעת לעת במוסדות הר"י המוסמכים, וכפי שיפורטו בפרסומי הר"י.

  35. 35.1 כל חבר הר"י מן המניין, המשלם מסיו להר"י על-פי תקנון זה ועל-פי החלטת הוועד המרכזי כדין, זכאי ליהנות מכל הזכויות המוקנות לחבר הר"י וכן לבחור ולהיבחר לכל תפקיד בהסתדרות הרפואית, והכול בהתאם לקבוע בתקנון זה.

  35.2 על אף האמור בסעיף 35.1 לעיל, הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר הר"י, יו"ר המועצה המדעית, גזבר הר"י, חבר מזכירות, חבר נשיאות, חבר הוועד המרכזי, חבר הוועד הפועל, יו"ר איגוד, מזכיר האיגוד וגזבר האיגוד - מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.

  35.3 רופאים מנהלים בכירים, כאמור בתוספת א' לתקנון, לא יוכלו להיבחר לתפקידים המנויים בסעיף 35.2 לעיל.

  36. רופאים חברים בהר"י, אשר שוהים זמנית בחו"ל, ואשר אינם מעוניינים לשלם את מלוא מסי החבר במשך שהותם בחו"ל, רשאים כמפורט להלן:

  36.1 להשהות את חברותם בהר"י לתקופת היעדרותם;

  36.2 לשלם סכום, כפי שייקבע על-ידי הוועד המרכזי, ולקבל זכויות חלקיות בלבד, אשר יפורטו על-ידי הוועד המרכזי. רשימת הזכויות תימסר לרופא על-פי בקשתו.

  37. 37.1 חבר בהר"י, שנבחר בוועידה לתפקיד כלשהו ועזב את מקום עבודתו, וכתוצאה מכך נפסקה חברותו בארגון הפרופסיונלי שבו היה חבר בעת היבחרו, יגיש מכתב התפטרות ליו"ר המוסד שבו שימש בתפקידו, והארגון הפרופסיונלי שבו היה חבר בעת היבחרו ישלח הודעה בכתב לוועד המרכזי על מינוי חבר אחר במקומו.

  37.2 חבר הר"י שנבחר לכהן במוסד של הר"י מתוקף תפקידו בארגון הפרופסיונלי, וסיים את תפקידו בארגון מכל סיבה שהיא, יתפטר מתפקידו בהר"י, וממלא מקומו בארגון הפרופסיונלי ימלא את תפקידו במוסדות הר"י, כאמור.

  37.3 כל בעל תפקיד בוועדה בהר"י או במועצה המדעית, במוסדות ובוועדות הפועלות מטעמם בהר"י או במועצה המדעית, חייב להיות חבר מן המניין בהר"י.

  37.4 בעל תפקיד שהפסיק להיות חבר בהר"י ייראה כמי שהתפטר מתפקידו בוועדה או במוסד או בוועדה הפועלת מטעם המוסד בהר"י או במועצה המדעית שבהם היה חבר, והארגון ממנו הוא נשלח ימנה מישהו במקומו.

  38. חבר הר"י, שנבחר בוועידה לכהן באחד מהמוסדות או מהוועדות של הר"י, ונעדר מהארץ תקופה ארוכה משישה חודשים רצופים, או שאינו יכול לשרת בתפקידו מכל סיבה שהיא, רשאי הוועד המרכזי לבחור ממלא מקום או מחליף, לפי המלצת הארגון הפרופסיונלי, אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה.