• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ו. הפסקת חברות בהר"י

  22.  חברוּת של חבר בהר"י נפסקת באופן אוטומטי באחד המקרים הבאים:

   

  22.1   עם מות החבר;

   

  22.2   בעקבות הודעת החבר על הפסקת חברותו;  על הפסקת חברותו יודיע החבר להר"י במכתב רשום, והיא תיכנס לתוקפה בחודש שלאחר מסירת ההודעה.

   

  22.3   עם מתן פסק דין סופי, שאין עליו ערעור בבית משפט או בבית דין, לרבות בית הדין של הר"י, באחד הנושאים כמפורט להלן:

   

  22.3.1     חבר אשר נמצא אשם בפלילים בעבירה שיש עמה קלון;

   

  22.3.2     חבר אשר פעל נגד הר"י או כנגד מטרותיה או החלטותיה;

   

  22.3.3     על אף האמור לעיל, יהיה לוועד המרכזי שיקול דעת לעניין הפסקת חברותו של חבר הר"י בנסיבות של פסק דין סופי בנושאים המפורטים לעיל, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

   

  22.4   עם ההחלטה הסופית של הלשכה לאתיקה או של בית הדין של הר"י בדבר השעיית החבר או הרחקתו.

   

  23.   רופא שרישיונו לעסוק ברפואה נשלל ממנו כחוק לצמיתות,יחדל להיות חבר הר"י.

   

  24.   חברותו של חבר בהר"י נפסקת עם החלטת הוועד המרכזי על ביטולה, שרשאי להחליט על כך בנסיבות הבאות:

   

  24.1   שוכנע בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם לכן, את קבלתו כחבר בהר"י;

   

  24.2   הוועד המרכזי רשאי להשעות באופן זמני חבר הר"י שהורשע בפסק דין שאינו חלוט, ונגזר עליו מאסר בפועל.

   

  25.   חברותו של חבר בהר"י נפסקת, אם מסי החבר או תשלומים אחרים להר"י, שהוחלט עליהם כדין, לא שולמו על-ידי החבר במשך ארבעה חודשים, או יותר, ברציפות, ללא סיבה סבירה ועל אף שנשלחה התראה במכתב רשום לאחר חודשיים, לפחות, שבהם לא שילם את דמי החבר.

  במקרה שכתובתו של החבר או מספר הפקס שלו לא אותרו, למרות העובדה שנערך חיפוש סביר לגלותם, תופסק חברותו ותינתן לו הזדמנות, אם ירצה בכך, לשלם את כל חובותיו להר"י, כדי לשמור על רצף זכויותיו בתקופה ההיא.

   

  25.1  הפסקת חברותו של חבר או השעייתו, הן ביוזמתו והן ביוזמת הר"י, לא תפגע בחובתו לשלם את מסי החבר או כל תשלום שבו הוא חייב, עד ליום הפסקת החברות או עד למועד תחילת ההשעיה או עד לחודש שלאחר מועד קבלת מכתב רשום מהחבר לוועד המרכזי על הפסקת חברותו, לפי העניין.

   

  25.2   הפסיק חבר להיות חבר הר"י מכל סיבה שהיא, יישללו כל זכויותיו בהר"י, והוא לא יהיה זכאי לקבל שירותים או הטבות אחרות מהר"י או ליהנות מביטוחים הנערכים על-ידי הר"י או הנחות בביטוחים שונים להם הוא זכאי כחבר, מיום הפסקת חברותו בהר"י.

   

  25.3   על אף האמור לעיל, אם נפטר החבר בהיותו חבר הר"י, זכאים בני משפחתו לשמירת הזכויות שהיו בתוקף במועד פטירתו.

   

   26.  רופא שבחר להצטרף להר"י לאחר תקופה, ישלם תשלום רטרואקטיבי על דמי חבר מלאים ודמי רכישת זכויות ביטוח, לפי קריטריונים שנקבעים מעת לעת על-ידי מזכירות הר"י.

   

  27.   הוועד המרכזי רשאי להחליט על פרסום הפסקת חברותו או על קבלתו מחדש של רופא בכל דרך שימצא לנכון, ובלבד שדרך הפרסום תהיה אחידה לגבי כלל הרופאים.

   

  28.   חבר שנפסקה חברותו בהר"י, מכל סיבה שהיא, וחזר והצטרף להר"י, ישלם דמי חבר מדי חודש בחודשו, ויהיה זכאי לכל הזכויות כחבר הר"י, בכפוף לסעיף 26 לעיל.