• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ה. תהליך קבלת חבר בהר"י

  18. 18.1 על כל רופא הרוצה להתקבל כחבר להר"י למלא טופס בקשת הצטרפות  ולחתום עליו. הטופס יועבר לוועדת קבלה, שאם לא מצאה סיבה המונעת את קבלת המבקש כחבר בהר"י, תאשר את קבלתו בכפוף לסעיף 18.3 להלן.

  18.2 רופא ששילם דמי חבר מלאים מבלי לשלוח טופס, כאמור לעיל, יהיה זכאי לכל הזכויות אלא אם כן הודיע אחרת, כקבוע בסעיף 19 להלן.

  18.3 היועץ המשפטי של הר"י רשאי להגיש התנגדות לקבלת רופא כחבר הר"י ו/או לבקש השעיית הטיפול בבקשתו להתקבל כחבר הר"י, ובלבד שינמק את עמדתו. הוועד המרכזי יחליט בעניינו,  לאחר שנתן למועמד הזדמנות להשמיע את עמדתו.

  19. כל רופא המעוניין לבטל את חברותו בהר"י יפנה להר"י בכתב, ויודיע על רצונו שלא להיות חבר בארגון. הודיע הרופא על ביטול חברותו, תופסק גביית דמי החבר החל מהחודש הבא לאחר מועד מסירת הודעתו, ויופסקו זכויותיו וחובותיו כחבר הר"י.

   

  20. חבר הר"י שביטל מיוזמתו את חברותו בהר"י יהיה רשאי להצטרף לארגון מחדש, בכפוף לתהליך קבלת חבר בהר"י, כמפורט בסעיף 18 לעיל, ובכפוף לתנאים האמורים בסעיף 26 להלן.

   

  21.  מועמד שלא התקבל להר"י, או שהופסקה חברותו על-ידי הר"י בתנאים ובנסיבות המפורטים בפרק ו' להלן, רשאי להגיש בקשת הצטרפות מחדש להר"י, הכוללת את פירוט הנסיבות לאי-קבלתו או להפסקת חברותו, ובקשתו תידון בפני הוועד המרכזי, אשר ידון בה אם מתקיים אחד או יותר מן התנאים הבאים:

  21.1 עברו חמש שנים לפחות מיום קבלת ההודעה מאת הוועד המרכזי על אי-קבלתו כחבר הר"י או על הפסקת חברותו מכל סיבה שהיא.

  21.2 עם שינוי הנסיבות שבגינן לא התקבל כחבר הר"י או שהופסקה חברותו.

  21.3 מנימוקים מיוחדים שיירשמו.