• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרק ז': הוראות שונות

  30. סדרי דיונים ועבודה

  (א) המועצה ושאר הגופים האמורים בתקנות אלה יקבעו בעצמם את סדרי הדיונים והעבודה שלהם, במידה שאלה לא נקבעו בחיקוק או על פיו.
  (ב) המועצה והוועדה המיוחדת שהוקמה לפי תקנה 28 רשאיות להקים ועדות מקצועיות, לבקש מהן חוות דעת ולהחליט על המלצות או חוות הדעת, הכל לפי העניין, שהן ימסרו למנהל; אין המועצה או הוועדה המיוחדת קשורות לחוות הדעת שהן קיבלו מן הוועדות המקצועיות האמורות.


  31. פנקס

  המנהל או מי שהוסמך על ידיו ינהל פנקס שבו יירשמו בעלי התארים ותאריהם.


  32. התחזות

  (א) לא ישתמש אדם בתואר מומחה אלא אם התואר אושר לו לפי תקנות אלה, ולא ישתמש אדם בתואר דומה עד כדי להטעות לאחד התארים שלפי תקנות אלה.
  (ב) בוטל תואר לפי תקנה 33, יחדל בעל התואר להשתמש בו מיום פרסום ההודעה על כך ברשומות; הותלה התואר, יימנע בעל התואר מלהשתמש בו כל זמן שהתואר מותלה.
  (ג) לעניין תקנה זו, "תואר" - לרבות תרגום או קיצור של תואר מומחה או רמז אחר להתמחות בענף רפואה.


  33. ביטול תואר והתלייתו

  (א) רשאי המנהל לבטל תואר שניתן או להתלותו לתקופה שיקבע, אם נוכח שהאישור הושג על-ידי מצג-שווא או שבעל התואר גילה רשלנות גסה או אי-יכולת בביצוע תפקידיו כבעל אותו תואר, ובלבד שניתנה תחילה לבעל התואר הזדמנות להגיש את עצומותיו, בכתב או בעל-פה, לוועדה שהרכבה כהרכב הוועדה המוקמת לפי תקנה 28; הגיש בעל התואר, תוך שלושים יום מהיום שבו ניתנה לו הודעה על הכוונה לבטל את האישור או להתלותו, את עצומותיו לוועדה, לא יבטל המנהל את התואר ולא יתלה אותו כל עוד לא הוגשה לו חוות דעת הוועדה.
  (ב) התליית תואר לא תעלה על תקופה של שנתיים.
  (ג) בוטל תואר שניתן, לא תידון בקשה לנתינתו מחדש לפני תום שנתיים מיום שבוטל וכל עוד המבקש לא הוכיח קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות את נתינתו מחדש.
  (ד) על אף האמור בתקנות אלה ובכפוף לתקנת משנה (ג) רשאי המנהל, בהמלצת המועצה, לתת תואר מחדש למי שתוארו בוטל, גם אם לא עשה המבקש התמחות לפי תקנות אלה בשלמותה או בחלקה לאחר שבוטל תוארו, או ללא בחינות, אם עמד בתנאים שקבעה לו המועצה.


  34. פרסומים

  הודעה על אישור תואר, ביטולו והתלייתו תפורסם ברשומות.


  35. ביטול

  (א) תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד-1964 - בטלות.
  (ב) תואר שאושר לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד-1964, דינו כתואר שאושר לפי תקנות אלה.


  36. תחילה

  (א) תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן ברשומות.
  (ב) בעל תואר במקצוע ראשי, שקיבלו לא יאוחר מכ"ב בניסן תשל"ד (14 באפריל 1974) (בתקנה זו - המועד הקובע), המתמחה במקצוע משנה, פטור מחובת בחינות לפי תקנות אלה אם התחיל את התמחותו לפני המועד הקובע.


  37. השם

  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973".

  הוראות מעבר: מי שערב תחילתן של תקנות אלה השלים שליש מתקופת ההתמחות שלו, יוכל להמשיך ולהשלים את התמחותו לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.