• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרק ו': החלטה בדבר מתן תואר

  26. תפקיד והמלצות המועצה 

  (א) משסיים המתמחה את הבחינות ואת תקופת התמחותו תגיש המועצה למנהל, תסקיר על תוצאות בדיקותיה, לרבות תוצאות הבחינות, והמלצה מנומקת בדבר מתן תואר.
  יושב ראש המועצה רשאי להעביר את בקשתו של המתמחה בצירוף תוצאות הבחינות לחוות דעתה של ועדה מקצועית שמונתה לפי תקנה 8, בשאלת מילוי כל חובותיו של המתמחה לפי תקנות אלה, בטרם יוגשו התסקיר וההמלצה למנהל.
  (ב) במקרה פטור מחובת התמחות לפי תקנה 10(א) תפרט המועצה בתסקירה את טעמי הפטור.


  27. דיון מחדש

  לא נראתה למנהל המלצת המועצה, יעביר לה את הערותיו ויבקש ממנה לדון בדבר מחדש; המועצה תחזיר למנהל את ההמלצה, שהחליטה עליה בדיון מחדש, בשני עותקים.


  28. ועדה מיוחדת

  לא נראתה למנהל המלצת המועצה לאחר הדיון מחדש, יעביר את הבקשה לחוות דעתה של ועדה מיוחדת שחבריה יהיו נציגו של המנהל, שיהיה יושב-ראש הוועדה, יושב-ראש המועצה או מי שהסמיך לכך והדיקן של אחד מבתי-הספר לרפואה בארץ או נציגו.


  29. הגשת הבקשה

  רופא המבקש אישור תואר (להלן - מועמד) יגיש למנהל באמצעות המועצה בקשה לכך בשני עותקים; לבקשה יצורפו -

  (1) דיפלומה על סיום לימודיו באוניברסיטה או בבית-ספר לרפואה, מוכרים על-ידי המנהל;

  (2) רשיון או היתר זמני בר-תוקף לעסוק ברפואה בישראל;

  (3) תעודה על גמר התמחותו לפי פרק ג' או מסמכים המעידים על קיום נסיבות למתן פטור מחובת התמחות לפי תקנה 10.

  (4) פנקס התמחות שהנפיקה המועצה המדעית עם תחילת התמחות ושבו רשומות כל תקופות ההתמחות שאישרו מנהלי המחלקות ומנהלי בתי החולים שבהם נעשתה ההתמחות ויושב ראש ועדת ההתמחות שבאותם בתי חולים.

  (5) אישור על עמידה בהצלחה בכל בחינות ההתמחות כאמור בפרק ה' או פטור מחובת הבחינות או חלק מהן;

  (6) המלצה ממנהל המחלקה המוכרת של המקצוע הראשי או של מקצוע-על, לפי העניין, שבו בוצעה ההתמחות, על היות המבקש ראוי ללא סייג לתואר מומחה.


  29 א. החלטת המנהל

  (א) לא יחליט המנהל בדבר בקשה על פי תקנה 29 כל עוד לא הוגשה לו המלצת המועצה, ואם נתבקשה חוות דעתה של הוועדה המיוחדת שהוקמה לפי תקנה 28 – כל עוד לא הוגשה לו חוות הדעת.
  (א1) המנהל רשאי שלא להעניק תואר מומחה, למבקש תואר, אף אם המועצה המליצה לפי תקנה 26 על מתן התואר, אם נתקיים במבקש אחד מאלה ולדעת המנהל עלולה להיות לדבר השלכה על עיסוקו כרופא מומחה:

  (1) הורשע בהליך פלילי או מתנהל נגדו הליך פלילי;

  (2) שר הבריאות החליט לנקוט נגדו אמצעי משמעת בהתאם לסעיף 41 לפקודה, או מתנהלת נגדו קובלנה לפי סעיף 41 או לפי סעיף 44א לפקודה.
  (ב) אישר המנהל תואר, יהיה תוקפו מהתאריך בו השלים המתמחה את כל הדרישות לפי תקנות אלה לחלוטין, או מיום שהגיש בקשתו לפי תקנה 29, הכל לפי המאוחר; תעודה של יושב ראש המועצה על מועד השלמת הדרישות כאמור תהווה ראיה לכאורה לעניין תקנה זו.
  (ג) תקנת משנה (ב) תחול על תואר שהמנהל אישר מיום א' בכסלו תשל"ט (1 בדצמבר 1978) ואילך.