• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרק ה': בחינות

  סימן א': מוסדות בחינה


  11. ועדת בחינות עליונה

  (א) מליאת המועצה תמנה ועדת בחינות עליונה.  
  (ב) יושב ראש הוועדה יהיה אחד מסגני יושב ראש המועצה.


  11א. ועדות מומחיות

  (א) הוועד הפועל של המועצה ימנה שתי ועדות מומחיות, ואלה הן:

  (1) ועדה למקצועות פנימיים ולמקצועות מעבדה;
  (2) ועדה למקצועות כירורגיים.

  (ב) את יושבי ראש ועדות המומחיות ימנה הוועד הפועל של המועצה.
  (ג) חברי ועדות המומחיות יהיו בעלי תואר מומחה, מנהלי מחלקה בבית חולים במקצועם ולפחות בדרגת מרצה בכיר בבית ספר לרפואה בישראל.


  12. ועדות לבחינות מקצועיות

  (א) הוועד הפועל של המועצה ימנה, לאחר התייעצות עם האיגוד המדעי של מקצוע הבחינה, לכל מקצוע כמפורט בתוספת, חברים בוועדות לבחינות מקצועיות ויפקח על ביצוע הבחינות בהתאם לתכנית ההתמחות.
  (ב) הוועדות לבחינות מקצועיות יהיו כפופות להחלטות מקצועיות של ועדת הבחינות העליונה.
  (ג) את יושבי ראש הוועדות לבחינות מקצועיות, תמנה ועדת הבחינות העליונה.
  (ד) חברי הוועדות לבחינות מקצועיות יהיו בעלי תואר מומחה ולפחות שלושה מהם, לרבות היושב ראש, יהיו בעלי תואר מומחה במקצוע הבחינה.
  (ה) מספר החברים, לרבות היושב ראש, בוועדה לבחינות מקצועיות לא יפחת מחמישה.
  (ו) תקופת כהונתו של חבר בוועדה לבחינות מקצועיות היא כתקופת כהונתה של המועצה.
  (ז) אחרי גמר תקופת כהונה אחת, תוחלף מחצית לפחות של חברי הוועדה לבחינות מקצועיות בחברים חדשים; כהונת חבר בוועדה לבחינות מקצועיות לא תעלה על שתי תקופות כהונה.
  (ח) התפנה מקומו של חבר בוועדה לבחינות מקצועיות, ימנה הוועד הפועל של המועצה מחליף שיכהן עד תום תקופת הכהונה של החבר שמקומו התפנה.


  13. שטחי פעולה של ועדות המומחיות

  במסגרת התפקידים לפי תקנה 12 אחראיות הוועדות המומחיות על ביצוע הבחינות במקצועות אלה:

  (1) הוועדה למקצועות פנימיים -

  א. רפואה פנימית;

  ב. קרדיולוגיה;

  ג. הימטלוגיה;

  ד. אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה;

  ה. מחלות ריאה;

  ו. גסטרונאטרולוגיה;

  ז. אנדוקרינולוגיה;

  ח. נפרולוגיה;

  ט. רפואת ילדים;

  י. נוירולוגיה;

  יא. פסיכיאטריה;

  יב. פסיכיאטריה של הילד והמתבגר;

  יג. מחלות עור ומין;

  יד. רדיולוגיה אבחנתית;

  טו. אונקולוגיה;

  טז. רפואה גרעינית;

  יז. רפואת המשפחה;

  יח. בריאות הציבור;

  יט. אנטומיה פתולוגית;

  כ. רפואה משפטית;

  כא. רפואה פיסיקלית ושיקום;

  כב. ניאונטולוגיה;

  כג. מינהל רפואי;

  כד. גנטיקה רפואית;

  כה. ראומטולוגיה;

  כו. מחלות זיהומיות;

  כז. רפואה תעסוקתית;

  כח. נמחקה;

  כט. מיקרוביולוגיה קלינית;

  ל. ביוכימיה קלינית;

  לא. גריאטריה;

  לב. נוירולוגיית ילדים;

  לג. קרדיולוגיית ילדים;

  לד. מחלות ריאה ילדים;

  לה. אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיית ילדים;

  לו. הימטו-אונקולוגיית ילדים;

  לז. גסטרו אנטרולוגיית ילדים;

  לח. נפרולוגיית ילדים;

  לט. אנדוקרינולוגיית ילדים;

  מ. פרמקולוגיה קלינית.
   

  (2) הוועדה למקצועות כירורגיים:

  א.   כירורגיה כללית;

  ב.   נוירוכירורגיה;

  ג.    כירורגיה של בית החזה;

  ד.   כירורגיה אורטופדית;

  ה.   כירורגיה פלסטית;

  ו.    כירורגיה אורולוגית;

  ז.    מחלות אף, אוזן וגרון;

  ח.   מחלות עיניים;

  ט.   הרדמה;

  י.    יילוד וגינקולוגיה;

  יא.   כירורגיית כלי דם;

  יב.   כירורגיה של היד;

  יג.   טיפול נמרץ כללי;

  יד.   כירורגיית ילדים;

  טו.  טיפול נמרץ ילדים;

  טז.  רפואה דחופה.

  (3) (בוטלה)

   

  14. ישיבות והחלטות ועדות המומחיות

  (א) מניין חוקי בישיבות הוועדות המומחיות הוא מחצית חבריהן.
  (ב) היו הדעות שקולות, יכריע קולו של יושב-ראש הוועדה.
  (ג) החלטות עקרוניות של ועדת הבחינה העליונה יידונו ויאושרו בידי הוועד הפועל של המועצה.


  15. (בוטלה)

  פרק ה' -סימן ב': סדרי בחינה

  16. צורת הבחינות

  (א) בחינות יהיו בעל-פה ובכתב ויכול שיהיו גם בפעולה רפואית.
  (ב) הבחינות ייערכו בשפה העברית.


  17. שלבי בחינות

  (א) הבחינות יתקיימו בשני שלבים: שלב א' ושלב ב'.
  (ב) מתמחה רשאי לגשת לבחינה שלב א' בכל עת אחרי שסיים מחצית תקופת ההתמחות בכפוף לאמור בתקנה 24(ב).
  (ג) מתמחה שעמד בבחינה שלב א' רשאי לגשת לבחינת שלב ב' בכפוף לאמור בתקנה 21.


  18. בחינה בשלב א'

  (א) הבחינה בשלב א' תתייחס בעיקרה לידע עיוני. היא תעסוק בתהליכים פתו-פיסיולוגיים שביסוד המחלות ובבעיותיהן הקליניות, כולל דרכי האיבחון והטיפול.
  (ב) בחינה בשלב א' יכול שתהיה בשני חלקים או יותר, לפי החלטת ועדת הבחינות העליונה.


  19. בחינה בשלב ב'

  (א) הבחינה בשלב ב' תעסוק ביחוד במקרים ממשיים בתחום מקצוע ההתמחות, שעליהם יצטרך המתמחה ליישם את ידיעותיו, מבחינת האבחון, מבחינת הטיפול ומבחינת ייעוץ מומחה במקצועו.
  (ב) במקצועות-על תיערך בתום ההתמחות בחינת סיום התמחות המורכבת מבחינה בכתב ובחינה בעל פה, זולת אם ועדת הבחינות העליונה, ובאישור הוועד הפועל של המועצה, החליטה אחרת.


  20. מועדי בחינות

  בחינות ייערכו אחת לשנה לפחות, בהתאם להחלטת ועדת הבחינות העליונה, אשר תשלח לכל מתמחה שביקש להיבחן במקצוע, הודעה על מועד הבחינה במקצועו ומקום עריכתה, 30 ימים לפני המועד האמור.


  21. השתתפות בבחינה

  (א) (1) קבעה ועדת הבחינה העליונה מועדי אביב וסתיו לבחינה שלב ב' באותה שנה, זכאי מתמחה לגשת לבחינה במועד אביב או סתיו בשנה האחרונה להתמחותו;

  אין בעמידה בבחינה כאמור כדי לקצר את תקופת ההתמחות כפי שנקבעה.

  (2) המבקש להיבחן במועד אביב או במועד סתיו יגיש לוועדת הבחינות העליונה של המועצה בקשה, על גבי טופס שניתן להשיג במשרד המועצה, לא יאוחר מהתאריך שקבעה ועדת הבחינות העליונה של המועצה בתאריך אחרון להגשת בקשה להיבחן באותו המועד.
  (ב) המועצה, או ועדה שהיא מינתה לשם כך, תבדוק זכותו של המתמחה להיבחן, ותודיע לו על החלטתה.
  (ג) המתמחה רשאי לחזור בו מהשתתפותו בבחינה על-ידי הודעה שתגיע לידיה של ועדת הבחינה לא יאוחר משלושים יום לפני מועד הבחינה.
  (ד) אי-השתתפות בבחינה ללא מתן הודעה כאמור בתקנת משנה (ג), תיחשב ככשלון, אלא אם הוכיח המתמחה, להנחת דעתו של הוועד הפועל, בהקדם האפשרי לפי הנסיבות, כי היתה סיבה סבירה לאי השתתפותו.


  22. ציוני בחינות

  (א) ציוני בחינות או כל חלק מהן יפורסמו בציון "עובר" או "נכשל".
  (ב) ועדת הבחינות העליונה תאשר את תוצאות בחינות שלב א'.
  (ג) הוועדות לבחינות המקצועיות יציינו תוצאות שלב ב'; כל חלק יצוין בציון נפרד.
  (ד) בבחינות שלב ב' רשאים חברי הוועדה לבחינות מקצועיות להציע ציונים בנפרד במקרה של מחלוקת בין חבריה.


  23. אישור תוצאות הבחינה והודעה עליהן

  (א) ועדת בחינות מקצועית תמסור לוועדת המומחיות דין וחשבון על תוצאות כל בחינה; ועדת המומחיות תעביר דין וחשבון זה בצירוף המלצותיה והערותיה לאישורו של יושב ראש ועדת הבחינות העליונה.
  (ב) לאחר אישור תוצאות הבחינות תודיע המועצה לכל נבחן על תוצאות בחינתו.


  24. בחינה חוזרת

  (א) מתמחה שנכשל בבחינה או בכל חלק ממנה, אם היתה בשני חלקים או יותר, רשאי לחזור ולהיבחן במועד מאוחר יותר ובלבד שייבחן בכל חלקי הבחינה.
  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מתמחה שלא עמד בבחינות עד לתום ארבע שנים מיום שסיים את תקופת ההתמחות, בין שנכשל ובין שלא ניגש לבחינה כלל, לא יהיה רשאי לגשת לבחינות אלא אם כן יותר לו לעשות כן ובתנאים שקבעה המועצה. מתמחה שנכשל בפעם הראשונה בבחינת שלב ב' רשאי לגשת לבחינה חוזרת כעבור חצי שנה; מי שנכשל בפעם נוספת יוכל לגשת לבחינה חוזרת רק לאחר עבור שנה מיום הבחינה שבה נכשל.


  25. סודיות הבחינה

  ענייני הבחינות הם סודיים ומי שממלא תפקיד בקשר עמם לא יגלה דבר עליהם אלא במידה שהוא חייב או רשאי לגלותו על פי דין.