• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרק א': הוראות כלליות


  בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11א ו-22 לפקודת המתעסקים ברפואה, 1947, ולאחר התייעצות בהסתדרות הרפואית בישראל, אני מתקין תקנות אלה: 

   

  פרק א': הוראות כלליות 

  1. הגדרות 

  "איגוד מדעי" - תאגיד שהמועצה מכירה בו כאיגוד מדעי; 

  "בוגר" - כמשמעותו בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964; 

  "המועצה" - המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל; 

  "מדע יסוד" - אחד מאלה: אימונולוגיה, אנטומיה, אנטומיה פתולוגית, אנטרופולוגיה, אפידמיולוגיה, אתיקה רפואית, ביולוגיה, ביוכימיה, ביופיסיקה, גנטיקה, כימיה, כימיה פיסיקלית, מיקרוביולוגיה, מדעי המחשב, סוציולוגיה, סטטיסטיקה, פיסיקה, פיסיולוגיה, פסיכולוגיה, פרמקולוגיה, תולדות הרפואה, תזונה; 

  "מוסד מוכר" – יחידה, מוסד רפואי, ארגון רפואי, מכון, מחלקה, חטיבה, מעבדה, מרפאה או מרכז או שירות שהוכרו לעניין התמחות לפי תקנות אלה על ידי המנהל לפי המלצת המועצה; 

  "מוסד סגור" – (נמחקה); 

  "מוסמך" - כמשמעותו בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964; 

  "מקצוע משנה" - ענף רפואה המפורש בטור ב' לתוספת שלא צויין לצדו שהוא מקצוע ראשי; 

  "מקצוע-על" - ענף רפואה שתחילת ההתמחות בו מותנית בקבלת תואר מומחה במקצוע ראשי, כמפורט בתוספת; 

  "מקצוע ראשי" - ענף רפואה שבו מוענק למועמד תואר מומחה לאחר עמידה בכל דרישות להתמחות, ללא צורך במומחיות בתחום נוסף; 

  "מרפאת שלב א'" – מקום שבו ניתן שירות ברפואת המשפחה לקהילה, והמתמחה עובד בליווי מדריך במרפאה;

  "מרפאת שלב ב'" – מקום שבו ניתן שירות ברפואת המשפחה בקהילה, והמתמחה עובד עצמאית ביחידה ובמרפאה;

  "פנקס התמחות" - פנקס שהנפיקה המועצה למתמחה לצורך רישום פרטי התמחותו לשם תואר מומחה;

  "קורס להחייאה מתקדמת" (Life Support ATLS - Advanced Trauma) - קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום, לרבות טיפול בחבלה, שאישר המנהל בהתייעצות עם המועצה. 

  "קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת (Advanced Pediatric Life-Support (APLS))" – קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום בטיפול בילדים, שאישר המנהל בהתייעצות עם המועצה. 

  "קורס להחייאה קרדיאלית מתקדמת (Advanced Cardiac Life-Support ("ACLS"))" – קורס מרוכז להחייאה ותמיכת חיים במצבי חירום קרדיו-וסקולריים, החייאת לב ריאות, שאישר המנהל בהתייעצות עם המועצה; 

  "רופא" - מורשה לעסוק ברפואה לפי סעיף 3 לפקודה. 

   

  2. תואר מומחה

  לא יאושר לרופא תואר מומחה (להלן - תואר) אלא אחד התארים הנקובים בטור א' של התוספת, ולא יאושר תואר אלא לפי הוראות תקנות אלה.