• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת הערר

  171. ועדת הערר תורכב מ-12 חברים + יו"ר, אשר ייבחרו בוועידה:

  171.1 היו"ר יהיה בדרגת פרופסור במסלול הרגיל או במסלול הקליני באחת האוניברסיטאות בארץ, בעל תואר מומחה ברפואה ובעל מוניטין ברפואה.
  171.2 11 רופאים בעלי תואר מומחה מתחומים שונים;
  171.3 נציג ציבור המתמחים;
  171.4 היועץ המשפטי של הר"י, כמשקיף;
  171.5 לדיון ועדת הערר יתייצב האחראי על הגוף או על הוועדה שלגבי החלטתם הוגש הערר.

  לא ישמשו בוועדת הערר חברים שהם בעלי תפקידים במועצה המדעית ובוועדות מרכזיות של הר"י.
  במקרה של התפטרות חבר ועדת הערר, או שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו מכל סיבה שהיא, יכונס המוסד המשותף נשיאות-מזכירות, כמפורט בתקנות -לעיל, אשר ימליץ על חבר חדש.

  172. ועדת הערר תשב בערעור בהרכב של חמישה חברים - יו"ר או נציג מטעמו וארבעה רופאים. במקרים מסוימים, על-פי שיקול דעתו של היו"ר, יתקיים דיון בהרכב רחב יותר.

  173. רופא או גוף, הרואים את עצמם נפגעים מהחלטת כל פורום או ועדה של המועצה המדעית בתחומים שבטיפולה של ועדת הערר (כולל התמחות, הכרה לצורך התמחות, בחינות התמחות ופטור מבחינות), ובנושאים שבסמכות ועדת הערר, כמפורט בתקנה 174 להלן, רשאים להגיש ערר לוועדה.

  174. דיוני הוועדה יתקיימו על-פי כללי הנוהל, המפורטים בתוספת ב' לתקנון.

  175. ועדת הערר תדון בהחלטות שנטען לגביהן שהתקבלו, כמפורט להלן:

  175.1 במוסדות המועצה המדעית בהיעדר הנמקה;
  175.2 ללא סמכות ובניגוד לנהלים;
  175.3 תוך פגיעה בכללי הצדק הטבעי;
  175.4 בחוסר שוויון;
  175.5 על-פי שיקולים זרים או בשרירות לב.

  176. יו"ר ועדת הערר או היועץ המשפטי של הר"י רשאים לדחות את הערר מבלי להביאו לדיון בוועדה, אם מצאו שקיים אחד מהנימוקים הבאים:

  176.1 העילה לערר אינה בסמכות ועדת הערר.
  176.2 מגיש הערר לא מיצה את כלל אפשרויות הטיפול במוסדות המועצה המדעית.

  177. חברי ועדת הערר ייבחרו לקדנציה של ארבע שנים או מוועידה לוועידה. כהונתם של חברי הוועדה לא תימשך יותר משלוש קדנציות רצופות.

  178. בכל נושא הקשור לוועדת הערר, שאיננו מפורט בתקנות 170-178, יפעלו על-פי האמור בתוספת ב' לתקנון. כל נושא אשר לא הוסדר בתוספת ב' לתקנון, ינהגו בו בהתאם לתקנון הר"י, לרבות כללי הנוהל.

  179. אין ועדת הערר דנה בתוכן הבחינות; דהיינו, תוכן השאלות והתשובות.