• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הקרן לעזרה הדדית

  108. הקרן לעזרה הדדית תפעל לסייע כלכלית לרופאים חברי הר"י ולבני משפחותיהם, בהתאם לקריטריונים ולנוהלי עבודה שייקבעו על-ידי חברי הנהלת הקרן ויובאו לאישור מזכירות הר"י. 

  109. מזכירות הר"י תקבע מדי שנה את שיעור ההפרשה מדמי החבר, אשר תשמש לתקציב הקרן.

  110. יו"ר הנהלת הקרן יוכל לפנות למזכירות הר"י, על מנת להגדיל את התקציב במהלך השנה.

  111. הקריטריונים ונוהלי העבודה שלפיהם תפעל הקרן ייבחנו מדי שלוש שנים, אלא אם כן סבורים רוב חברי הנהלת הקרן כי יש צורך לבחון את הקריטריונים גם לפני תום שלוש השנים. הליך הבחינה ייעשה על-ידי חברי הנהלת הקרן, ותוצאותיו יובאו לאישור מזכירות הר"י.

  112. יו"ר הנהלת הקרן וחברי ההנהלה ייבחרו בוועידה הארצית. בקרן יכהנו שבעה נציגים + יו"ר, ויינתן בה ייצוג לארגונים הפרופסיונליים השונים.

  113. על רצונו של יו"ר הנהלת הקרן, או של מי מחברי ההנהלה, להפסיק למלא את תפקידו בקרן יודיע היו"ר או החבר בכתב למזכירות הר"י. חבר הנהלת הקרן אשר לא הופיע לארבע ישיבות רצופות של הנהלת הקרן, יראו אותו כמי שמבקש להפסיק את תפקידו בקרן, והארגון הפרופסיונלי אליו הוא משתייך ימנה נציג אחר מטעמו.

  114. הנהלת הקרן תתכנס שלוש פעמים בשנה, לכל הפחות. מספרם המינימלי של המשתתפים בישיבותיה, הדרוש לקבלת החלטות, יעמוד על שלושה: היו"ר או ממלא מקומו ושני חברים נוספים.

  115. במקרים חריגים, שבהם נדרשת קבלת החלטה שאינה סובלת דיחוי, מוסמך יו"ר הנהלת הקרן לקבל החלטה, לאחר שהתייעץ עם הנהלת הקרן. החלטתו של יו"ר הנהלת הקרן תאושר טלפונית על-ידי רוב חברי הנהלת הקרן.

  116. בסיום כל שנה קלנדרית, ובמועד שלא יאוחר מתום חודש מרץ בשנה העוקבת, תגיש הנהלת הקרן דו"ח שנתי על פעילותה לוועדת הכספים והרווחה וכן למזכירות הר"י. הדו"ח יכלול פירוט של מספר הפניות השנתי לקרן, מספר הפניות שנענו ומספר הפניות שנדחו, תקציב הקרן שנוצל, וכן כל מידע נוסף שתראה הנהלת הקרן לנכון.