• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  חברות מדעיות


  310. קבוצת רופאים משני תחומי מומחיות שונים לפחות, שמספר חבריה אינו פחות מ-30, רשאית להתאגד כחברה עצמאית בין-תחומית, אשר הרכב חבריה משקף את היחסיות בין תחומי המומחיות.

  311. קבוצת רופאים מתחום מומחיות מסוים, המבקשת לעסוק במקטע של ענף המומחיות, רשאית לפנות בבקשה לאיגוד המדעי הרלוונטי להתאגד כחברה איגודית תחת חסותו. חברה איגודית תישא בשמה את שם האיגוד אליו היא שייכת.

  312. התאגדות של רופאים, המבקשת לקבל הכרה כחברה עצמאית בהר"י, תפנה להר"י, בצירוף מסמך המנמק את הבקשה והכולל את מטרות החברה ותקנון אשר הוכן על-פי הקריטריונים המוזכרים בתקנות 336-310 להלן.
  התאגדות של רופאים, המבקשת לקבל הכרה כחברה איגודית, תגיש בנוסף מסמך מטעם האיגוד המאשר את הקמתה.

  313. לאחר אישור התקנון על-ידי היועץ המשפטי של הר"י, תועבר בקשת החברה למועצה המדעית, אשר תמליץ על קבלה או על אי-קבלת החברה להר"י, בהתחשב בהשפעה שתהיה להקמת החברה על ההתמחות בתחום המקצועי. לאחר אישור או העדר התנגדות של המועצה המדעית, תועבר הבקשה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יפנה לאיגודים רלוונטיים ויקבל את עמדתם. בעקבות זאת, יחליט הוועד המרכזי על קבלת החברה להר"י או על דחיית בקשתה להתקבל, ובלבד שהחלטתו תהיה מנומקת.

  314. כל שינוי בתקנון החברה יקבל את אישור המחלקה המשפטית של הר"י. שינויים בדבר שם החברה ומטרותיה יקבלו אישור מנשיאות המועצה המדעית והוועד המרכזי.

  315. חברה היא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקמת מכוח תקנות 336-310 לתקנון הר"י ויונקת את סמכויותיה מתקנות אלו. חברה לא תהיה בעלת אישיות משפטית נפרדת. החברה תצרף לשמה את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בכל פרסומיה הרשמיים.

  316. החברה תפעל על-פי מתכונת של תקנות שאושרה מראש על-ידי הוועד המרכזי. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות החברה, יוסדר על-פי תקנון לדוגמה, המופיע בתוספת ו' לתקנון ועל-פי נהלים שיפורסמו על-ידי הר"י. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות החברה או בתקנון לדוגמה או בנהלים, יוסדר על-פי תקנון הר"י או בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לחברות בהר"י. לא ניתן לסטות מהתקנון סטייה מהותית, אלא באישור מזכירות הר"י.

  317. כל תקנה מתקנות החברה ו/או כל פעולה של החברה, הסותרת ו/או אינה מתיישבת עם תקנון הר"י, החלטותיה ומדיניותה - בטלה מעיקרה.

  318. כל החלטה שתתקבל באסיפה כללית של החברה או במוסדותיה המנהלים והמבקרים, המתנגדת או סותרת או אינה מתיישבת עם מדיניות הר"י ו/או החלטות מוסדות הר"י המרכזיים - בטלה מעיקרה. התברר, כי התקבלה החלטה בניגוד למדיניות הר"י או להחלטות הר"י, תודיע החברה על בטלותה באופן שבו הודיעה על קבלתה. סירבה החברה להודיע על בטלות ההחלטה, תודיע על כך הר"י בביטאונה ותורה לרופאים שלא לפעול על-פיה.

  319. החברה תיתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות החברה, כמתחייב מתקנון החברה ומתקנון הר"י.

  320. חברה תפעל בכפוף לתקנות 336-310. חברה עצמאית רשאית לקבל לשורותיה בזכויות מלאות כל רופא חבר הר"י מן המניין, המגלה עניין במטרותיה, וכמו כן גם מי שאינם רופאים, ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, מזכיר וגזבר החברה. 

  321. חברה איגודית רשאית לקבל לשורותיה כחברים מן המניין כל רופא חבר הר"י וחבר האיגוד בעל תואר מומחה בתחום המומחיות של האיגוד שתחת חסותו פועלת החברה, וכמו כן, רשאית לצרף רופאים חברי הר"י אחרים ושאינם רופאים, כחברים שלא מן המניין.

  322. הוועד המרכזי רשאי לשלול הכרה מחברה בתנאים הבאים:
  322.1 לא מילאה אחר חלק או אחר כל התנאים הנקובים בתקנות 336-310.
  322.2 אם שוכנע הוועד המרכזי בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם לכן, את אישור בקשתה של החברה לקבל הכרה מהר"י.
  322.3 אם שוכנע הוועד המרכזי כי החברה פעלה כנגד הר"י, מטרותיה או החלטותיה.
  322.4 מספר חברי החברה ירד אל מתחת ל-20 חברים שהם רופאים חברי הר"י.
  322.5 אם שוכנע הוועד המרכזי כי לא התקיימה פעילות מדעית או ארגונית כלשהי במשך שנתיים מיום שאושרה הקמת החברה בהר"י.
  322.6 אם שוכנע הוועד המרכזי כי נפסקה פעילות מדעית או ארגונית כלשהי במשך שנתיים ברציפות.

  323. לא ישלול הוועד המרכזי הכרה מחברה ולא ימנע הכרה כאמור, אלא אם ניתנה למייסדים או לנציגי החברה הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בפניו. על החלטת הוועד המרכזי, לשלול הכרה או למנוע הכרה או לפזר את וועד החברה, הכול לפי העניין, רשאים נציגי החברה או המייסדים להגיש, בתוך 60 ימים, ערעור לבית הדין של הר"י, והחלטתו בעניין תהא סופית.

  324. חברה שנשללה ההכרה בה, רשאית להגיש בקשה מחודשת להכרה, ובלבד שתוכיח כי מילאה אחר תקנות אלו.

  325. הוועד המרכזי רשאי לפזר ועד חברה, אשר סירבה לפעול בהתאם לתקנות 336-310 ולמנות ועדה קרואה, אשר תהיה סוברנית לפעול עד לבחירות חדשות למוסדות החברה, שמועדן ייקבע על-ידי הוועד המרכזי, ובלבד שייקבעו בתוך 60 ימים ממועד פיזור הוועד. לעניין סעיף זה, יראו חברה אשר לא כינסה אסיפה כללית מדי שנה ו/או לא ערכה כינוס מדעי במשך שנתיים ו/או לא עמדה בתקנונה בכל הקשור לבחירות בחברה, כחברה אשר סירבה לפעול בהתאם לתקנות הנ"ל.

  326. חברה רשאית להטיל על חבריה מסים, אשר אושרו על-ידי הוועד המרכזי.  

  327. בכל חברה תמונה ותפעל ועדת ביקורת, אשר תפעל לפי קווי הפעולה המונחים על-ידי מבקר הפנים של הר"י ועל-ידי הלשכה לאתיקה.

  328. עניינים מנהליים-משפטיים, כגון העסקת עובדים חדשים ופיטורים, וכמו כן, פעולות משפטיות, כגון כריתת חוזים ונושאים אחרים, אשר ייקבעו מעת לעת על-ידי היועץ המשפטי של הר"י, ייעשו באמצעות הר"י ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י. 

  329. עניינים כלכליים שהם באחריות הר"י, על-פי קביעת רואה-חשבון של הר"י, ייעשו רק  על-פי הנחיית הר"י, אלא אם כן מעסיקה החברה רואה-חשבון ו/או מבקר פנים באופן עצמאי ובאישור רואה-חשבון של הר"י.

  330. נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.

  331. החברה תהיה חייבת בדיווח להר"י בנושא פעילות החברה,  קיום בחירות וכניסת ממלאי תפקידים.

  332. הבחירות בחברה יתנהלו על-פי הנהלים הקבועים בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.

  333. הר"י תעניק שירותים לחברות על-פי קריטריונים ועל-פי סל שירותים, שייקבעו מעת לעת על-ידי מזכירות הר"י.

  334. התאגדות קיימת, אשר מבקשת הכרה כחברה בהר"י, תפנה להר"י בצירוף תקנון בלבד. אם היא רשומה כעמותה, תבטל את מעמדה כעמותה אצל רשם העמותות כתנאי לקבלתה כחברה בהר"י, אלא אם כן התקיימו התנאים המצטברים הבאים:

  334.1 מעמד זה אינו פוגע בהר"י;
  334.2 הוכח כי קיומה כאישיות משפטית נפרדת לתקופה קצובה הכרחי. התקופה תיקבע על-ידי הוועד המרכזי ולא תעלה על שנה.
  334.3 נתקבל אישור מהוועד המרכזי.

  335. חברה של הר"י רשאית להצטרף לכל ארגון מקצועי בינלאומי.

  336. תלונה על נושא משרה בחברה תוגש לוועדת הביקורת של החברה או ללשכה לאתיקה של הר"י או לבית הדין, הכול לפי העניין, על-פי סדרי הדין ונוהלי הלשכה לאתיקה ובית הדין, המפורטים בתוספת ד' לתקנון.