• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  איגודים מקצועיים-מדעיים


  276. רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות על-פי האמור בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973, רשאים להתאגד באיגוד מדעי לשם עבודה מדעית וקידום העניינים של הענף הרפואי, שייקרא להלן "האיגוד".

  277. החליטה המועצה המדעית על איחוד תחומי מומחיות, יפעלו האיגודים לאיחוד ביניהם בהתאם. החליטה המועצה המדעית על-פיצול תחומי מומחיות, יבחר האיגוד האם להתפצל לשני איגודים או להישאר כאיגוד אחד.

  278. מספר איגודים אשר מתמקדים או מתעניינים בנושא משותף רשאים להתאגד לפורום משותף בשינויים המחויבים.

  279. כחברים מן המניין באיגוד יכולים להתקבל רק רופאים חברי הר"י, בעלי תואר מומחה באותו ענף, ורק הם רשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.  

  280. האיגוד, על-פי הקבוע בתקנותיו, רשאי לצרף כחברים שלא מן המניין הן רופאים חברי הר"י המתמחים באותו ענף והן חברים אחרים שאינם רופאים, שיש להם עניין בפעילות המדעית בתחום.

  281. חברים שלא מן המניין באיגוד ייהנו מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד הנבחרים. חברים שלא מן המניין יוכלו להשתתף בפעילויות וכינוסי האיגוד, להיות משקיפים בוועד האיגוד או במועצת האיגוד, ולשמש כחברים בוועדות לעניינים מסוימים, הממונות על-ידי הוועד.

  282. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד וגזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה.

  283. נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/ חברה אחרים, או של ארגון אחר חיצוני להר"י העוסק באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של ניגוד עניינים.

  284. האיגודים שקיבלו הכרה של הוועד המרכזי, על-פי המלצת המועצה המדעית, רשאים לפעול לקידום ענייניהם לפי שיקול דעתם, ובלבד שפעולות אלה עולות בקנה אחד עם  תקנון הר"י, החלטות הר"י ומדיניותה, ואינן מהוות פעולה כנגד הר"י. האיגודים יידעו את הר"י מדי שנה בנושאי פעילותם.

  285. כל התאגדות של רופאים, המבקשת לקבל הכרה כאיגוד הר"י, תמלא אחר התנאים הבאים:

  285.1 תפנה להר"י בצירוף מסמך הצהרות, המנמק את הבקשה והכולל את מטרות האיגוד, חתימת הרופאים המבקשים להתאגד ותקנון אשר הוכן על-פי הקריטריונים המוזכרים בתקנות 310-276 להלן.

  285.2 לאחר אישור התקנון על-ידי היועץ המשפטי של הר"י, תועבר בקשת האיגוד למועצה המדעית, אשר תמליץ על קבלה או על אי-קבלת האיגוד להר"י.

  285.3 אם תמליץ המועצה המדעית על קבלת האיגוד להר"י, או שלא תביע הסתייגות מהקמת האיגוד בהר"י, תועבר המלצתה לוועד המרכזי, לאישור ההכרה באיגוד.

  286. כל שינוי בתקנון האיגוד יקבל את אישור המחלקה המשפטית של הר"י. שינויים בדבר שם האיגוד ומטרותיו יקבלו אישור מנשיאות המועצה המדעית והוועד המרכזי.

  287. איגוד הוא חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקם מכוח תקנות 310-276 בתקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנות אלו. איגוד לא יהיה בעל אישיות משפטית נפרדת. האיגוד יצרף לשמו את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בכל פרסומיו הרשמיים.

  288. איגוד יפעל על-פי מתכונת של תקנות שאושרה מראש על-ידי הוועד המרכזי. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות האיגוד יוסדר על-פי התקנון לדוגמה, המופיע בתוספת ו' לתקנון ועל-פי נהלים שיפורסמו על-ידי הר"י. כל נושא אשר לא יוסדר בתקנות האיגוד או בתקנון לדוגמה או בנהלים, יוסדר על-פי תקנון הר"י או בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לאיגודים בהר"י. לא ניתן לסטות סטייה מהותית מהתקנון, אלא באישור מזכירות הר"י.

  289. כל תקנה מתקנון האיגוד ו/או כל פעולה של האיגוד, הסותרת ו/או מתנגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנון הר"י, החלטותיה ומדיניותה  - בטלה מעיקרה.

  290. כל החלטה שתתקבל באסיפה כללית של האיגוד ו/או במוסדותיו המנהלים והמבקרים, המתנגדת או סותרת או אינה מתיישבת עם מדיניות הר"י ו/או החלטות מוסדות הר"י המרכזיים - בטלה מעיקרה. התברר, כי התקבלה החלטה בניגוד למדיניות או להחלטות הר"י, יודיע האיגוד על בטלותה באופן שבו הודיע על קבלתה. סירב האיגוד להודיע על בטלות ההחלטה, תודיע על כך הר"י בביטאונה ותורה לרופאים שלא לפעול על-פיה.

  291. איגוד ייתן אפשרות מלאה וסבירה לכל חבר מן המניין להשתתף בהליך הבחירות למוסדות האיגוד, כמתחייב מתקנון האיגוד ומתקנון הר"י.

  292. הוועד המרכזי רשאי לשלול הכרה מאיגוד במקרים הבאים:

  292.1 אם לא מילא האיגוד אחר חלק או אחר כל התנאים הנקובים בתקנות 310-276.
  292.2 אם שוכנע הוועד המרכזי בקיומן של סיבות שהיו מונעות, אילו היו ידועות קודם לכן, את אישור בקשתו של האיגוד לקבל הכרה מהר"י.
  292.3 אם שוכנע הוועד המרכזי כי האיגוד פעל כנגד הר"י, מטרותיה או החלטותיה.

  293. לא ישלול הוועד המרכזי הכרה מאיגוד ולא ימנע הכרה כאמור, אלא אם ניתנה לנציגי האיגוד או למייסדיו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם בפניו. על החלטת הוועד המרכזי, לשלול הכרה או למנוע הכרה או לפזר את וועד האיגוד, הכול לפי העניין, רשאי האיגוד  או מייסדיו להגיש, בתוך 60 יום, ערעור לבית הדין של הר"י, והחלטתו בעניין תהא סופית.

  294. איגוד שנשללה ההכרה בו, רשאי להגיש בקשה מחודשת להכרה, ובלבד שיוכיח כי מילא אחר תקנות אלו.

  295. הוועד המרכזי רשאי לפזר את ועד האיגוד אשר סירב לפעול בהתאם לתקנות 310-276 ולמנות ועדה קרואה, אשר תהיה סוברנית לפעול עד לבחירות חדשות למוסדות האיגוד, שמועדן ייקבע על-ידי הוועד המרכזי, ובלבד שייקבעו בתוך 60 יום ממועד פיזור הוועד. לעניין סעיף זה, יראו איגוד אשר לא כינס אסיפה כללית מדי שנה ו/או לא ערך כינוס מדעי במשך שנתיים ו/או לא עמד בתקנונו בכל הקשור לבחירות באיגוד כאיגוד אשר סירב לפעול בהתאם לתקנות הנ"ל.

  296. איגוד רשאי להטיל על חבריו מסים, אשר אושרו על-ידי הוועד המרכזי.

  297. בכל איגוד תמונה ותפעל ועדת ביקורת, אשר תפעל לפי קווי הפעולה המונחים על-ידי מבקר הפנים של הר"י ועל-ידי הלשכה לאתיקה.

  298. עניינים מנהליים-משפטיים, כגון העסקת עובדים חדשים ופיטורים, וכמו כן, פעולות משפטיות, כגון כריתת חוזים ונושאים אחרים, אשר ייקבעו מעת לעת על-ידי היועץ המשפטי של הר"י, ייעשו באמצעות הר"י ובאישור המחלקה המשפטית של הר"י. 

  299. עניינים כלכליים שהם באחריות הר"י, על-פי קביעת רואה-חשבון של הר"י, ייעשו רק על-פי הנחיית הר"י, אלא אם כן מעסיק האיגוד רואה-חשבון ו/או מבקר פנים באופן עצמאי, ובאישור רואה-חשבון של הר"י.

  300. נושאי משרה באיגוד חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד וכלפי הר"י.

  301. האיגוד יהיה חייב בדיווח להר"י על קיום בחירות וכניסת ממלאי תפקידים.

  302. האיגוד יודיע להר"י על המבנה הארגוני הפנימי שלו. גופיו הפנימיים של האיגוד יהיו כפופים לתקנון האיגוד ולתקנון הר"י.

  303. הבחירות באיגוד יתנהלו על-פי הנהלים הקבועים בתוספת ו' לתקנון. פרוטוקול הבחירות יועבר להר"י לא יאוחר מ-30 יום לאחר מועד קיומן.

  304. הר"י תעניק שירותים לאיגודים על-פי קריטריונים ועל-פי סל שירותים, שייקבעו מעת לעת על-ידי מזכירות הר"י.

  305. התאגדות קיימת, אשר מבקשת הכרה כאיגוד בהר"י ועומדת בתנאים המפורטים בתקנון זה, תפנה להר"י בצירוף תקנון בלבד. אם היא רשומה כעמותה, תבטל את מעמדה כעמותה אצל רשם העמותות כתנאי לקבלתה כאיגוד בהר"י, אלא אם כן התקיימו התנאים המצטברים הבאים:

  305.1 מעמד זה אינו פוגע בהר"י.
  305.2 הוכח כי קיומה כאישיות משפטית נפרדת לתקופה קצובה הכרחי. התקופה תיקבע על-ידי הוועד המרכזי ולא תעלה על שנה.
  305.3 נתקבל אישור מהוועד המרכזי.

  306. איגוד של הר"י רשאי להצטרף לכל ארגון מקצועי בינלאומי.

  307. בשאלות הנוגעות לאיגוד, ייוועץ הוועד הפועל של המועצה המדעית עם האיגוד המדעי הנוגע בדבר, בטרם יקבל החלטה. לא תיראה לאיגוד המדעי החלטה הנוגעת לו, רשאי הוא לערער עליה בפני בית הדין של הר"י בתוך 90 ימים מיום קבלת ההחלטה, והחלטת המליאה תהיה סופית. אין הערעור על ההחלטה משחרר את האיגוד המדעי מלציית לה עד להחלטה בערעור. לא תתקבל באיגודים המדעיים החלטה סותרת או שאינה מתיישבת עם החלטות המועצה המדעית, וכל החלטה כזו בטלה מעיקרה.

  308. תלונה על נושא משרה באיגוד תוגש לוועדת הביקורת של האיגוד או ללשכה לאתיקה או לבית הדין של הר"י, הכול לפי העניין, על-פי סדרי הדין ונוהלי הלשכה לאתיקה ובית הדין, המפורטים בתוספת ד' לתקנון.

  309. 309.1 מזכירות הר"י תמנה "פורום איגודים", שיורכב מתשעה נציגי האיגודים הגדולים, שני נציגי איגודים קטנים (ברוטציה), שני נציגי חברות עצמאיות (ברוטציה), יו"ר המועצה המדעית, סגני יו"ר הר"י ומנהל האגף למדיניות רפואית בהר"י. יו"ר פורום האיגודים יהיה יו"ר הר"י, ומנהל הפורום יהיה בעל תפקיד הממונה על-ידי מזכירות הר"י.

  309.2 פורום איגודים ידון וימליץ בנושאים מהותיים ומבניים הקשורים ליחסי הגומלין עם הר"י ובסוגיות חוצות איגודים. המלצות הפורום יעברו לדיון במוסד המשותף נשיאות-מזכירות.