מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית - סעיף 129

129.1

תקופת ניסיון

תקופת הניסיון לרופאים בקופה תהייה בת 2 שנים. עם תום תקופת הניסיון יהפוך הרופא לרופא קבוע במוסד על כל המשתמע מכך. רופאים שביום חתימת הסכם זה הם במעמד של הסכם אישי, שטרם חלפו 3 שנים ממועד חתימתו והם יעברו לעבודה בהתאם להסכמים הקיבוציים, מנין השנתיים של תקופת הניסיון יחול מיום חתימת הסכם קיבוצי זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006 ס'9

129.2

תביעות ספציפיות

מצ"ב* כנספח  א'  להסכם הקיבוצי וכחלק בלתי נפרד ממנו, הסכמות הצדדים בעניין התביעות הספציפיות אשר נדונו והוסכמו בין הצדדים.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006 ס'10

 

129.2.1

תוספת גריאטרית

נספח א' להסכם קיבוצי מום 11.9.06

 

הוסכם בין הצדדים, כי התוספת תשולם באופן בו שולמה בקופה קודם למועד חתימת הסכם זה.

 

 

129.2.2

תוספת מעונות

 

 

 

הוסכם בין הצדדים כי תוספת מעונות תשולם בהתאם להסכמים הקיבוציים של הרופאים.

 

129.2.2

מיעוד

 

 

 

הוסכם כי נורמת העבודה בשעת העבודה האחרונה של משמרת אחת בכל יום עבודה מלא תעמוד על שלושה חולים בשעה. מוסכם בין הצדדים, כי במקרה ויוותר זמן פנוי בשעת המיעוד, יוקדם הזמן לפעילות רפואית על פי משרתו של הרופא. מובהר בזאת, כי למיעוד זכאים רופאים המועסקים במשרה של מעל 50%, אלו יקבלו זמן מיעוד באופן יחסי בהתאם לאחוז משרתם.

 

 

129.2.3

תשלום עבור טיפול בנפגעי תאונות עבודה ותאונות דרכים

 

 

129.2.3.1

מוסכם בין הצדדים כי הקופה תשלם לרופאים תשלום בגובה שתי נקודות בגין דיווח על תאונות עבודה. מובהר כי הכוונה לדווח על תאונות עבודה שאף גורם אחר במערכת לא דווח עליה במחשב והרופא הוא הראשון שדווח על תאונת העבודה

 

 

129.2.3.2

הקופה לא תשלם בגין דיווח על תאונות דרכים ותאונות אחרות. - בהתאם להסכמות אליהן יגיעו עוד הרופאים וחברת י.ת.ב., אם יגיעו להסכמות, יתוגמלו הרופאים ע"י י.ת.ב.

 

 

129.2.4

תגמול רופאים מנהלים

 

 

מוסכם בין הצדדים, כי רופאי מנהל הם: רופאי האגף הרפואי, רופאים מחוזיים, רופאי מוקד התחייבויות, רופאי בקרת אשפוז, רופאים מרחביים ורופאים ראשיים. בנוסף הוסכם, כי כל רופא אשר עוסק גם בעבודה ניהולית אדמיניסטרטיבית, בהתאם למינוי שקיבל בכתב ממנהל המחוז ו/או מנהלת הקופה, (להלן בסע זה "מינוי בכתב") יהיה זכאי לקבלת תוספת ניהול בהתאם להסכמים הקיבוציים. הקופה מתחייבת, כי החל ביום החתימה על הסכם זה, לא יועסקו רופאים בתפקידי ניהול מבלי שהם עברו מכרז כדין. הקופה מתחייבת להסדיר בתוך לא יותר מ- 120 יום ממועד החתימה על הסכם זה, את מעמדם ותגמולם כמנהלים של הרופאים המועסקים כיום בעבודה ניהולית אדמיניסטרטיבית, על פי מינוי בכתב, ללא קבלת תוספת ניהול ו/או מבלי שעברו מכרז כדין.

 

 

129.2.5

תגמול רופא ראשוני בגין פעולות נוספות

 

 

הוסכם שהרופאים הראשוניים בקופה יהיו זכאים לתגמול בגין הפעולות הבאות: עירוי נוזלים. קיבוע, ניקור ביטני, קטטר בבית ותפירה קטנה.

 

 

129.2.6

הגדרת "ביקור"

 

129.2.6.1

מוסכם בין הצדדים, כי כל אבחנה ב-9 – ICD., תיחשב כאבחנה לצורך אחד ממרכיבי הגדרת ביקור כפי שהוגדרו ע"י האגף הרפואי של הקופה

 

 

129.2.6.2

מוסכם כי, הקופה תבחן בצורה חיובית את אופן התשלום לרופאים בגין הטיפול בחולים מעבר ל-10% מעל הנורמה. הקופה תיתן את החלטתה המנומקת בעניין זה, בתוך שבועיים מיום החתימה על הסכם זה ובהתבסס על הקריטריונים הבאים: איכות הרפואה, השירות למטופל, שביעות הרצון של הרופא וההיבט הכלכלי.

 

 

129.2.6.3

הצדדים מסכימים להיכנס למו"מ אשר מטרתו בחינת שינוי שיטת התשלום לרופאים הנהוגה בקופה (על פי שכר חודשי). במקרה והצדדים לא יגיעו להסכמה בעניין זה בתוך 6 חודשים מיום החתימה על הסכם זה, נושא הביקור כולו, לרבות המגבלה של ה-10% ייפתח לדיון מחודש תוך שכל צד שומר על טענותיו בעניין זה.

 

 

129.2.6.4

הקופה מתחייבת לפעול בכל דרך סבירה, על מנת למנוע כניסת מטופלים מעבר לנורמה, בין היתר תדאג הקופה לתכנן תורים פנויים למקרים דחופים במהלך יום העבודה של הרופא.

 

 

129.2.7

ביטול התקשרות עם רופאים עצמאים

 

 

129.2.7.1

מוסכם בין הצדדים, כי החל ממועד חתימתו של הסכם זה, החלטה הדורשת מרופא שכיר בקופה שהוא גם עצמאי בקופה להפסיק לעבוד גם כרופא שכיר וגם כעצמאי, מסיבה של ניגוד עניינים בלבד, תתקבל רק על ידי ועדה פריטטית המורכבת מנציג הקופה ונציג ועד הרופאים.

 

 

129.2.7.2

החלטה כאמור של הקופה אשר התקבלה שלא מחמת ניגוד עניינים בלבד, תינתן באופן ברור ומנומק. למער הסר ספק, בעניין זה אין הקופה חייבת בקיום ועדה פריטטית.

 

 

129.2.8

החזר הלוואת לרופאים

 

 

הקופה תדאג להחזיר לרופאים את ההפרשים שנותרו מתשלומי ההלוואה שנתנו הרופאים לקופה

 

 

129.2.9

תשלום עבור תרופות

 

 

129.2.9.1

מוסכם בין הצדדים, כי הרופאים יקבלו את אותן הטבות שמקבלים יתר עובדי הקופה

 

 

129.2.9.2

מוסכם בן הצדדים כי בנושאים המחייבים התארגנות מיחשובית רשאית הקופה ליישם בפועל את ההוראות הרלבנטיות בהסכם לא יאוחר מ-90 ימים מיום חתימת הסכם זה

 

 

129.3

תביעות ספציפיות

החל מיום חתימת הסכם זה מתחייבת הקופה כי היא לא תנקוט צעדים חד צדדיים  כלשהם הנוגעים  לרופאים בקופה ולתנאי עבודתם,ללא הסכמה או היוועצות מוקדמת עם  הר"י כנדרש בכל עניין ועל פי כל דין.

 

מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, כדי לפגוע בפרורגטיבה הניהולית של הקופה בעניינים הנוגעים לאיכות הרפואה בקופה ואשר אין בהם כדי לפגוע בזכויות הרופאים ובתנאי עבודתם.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006 ס 11

לסיפא הסעיף בנושא גביית דמי חברי להר"י ר' פרק "ניכויים"

129.4

שעות עבודה של רופאים לפי גיל ותק

מכתב הנהלת קופת חולים לאומית מיום 17 ביוני 1997

 

·       רופא עד גיל 40 - 7.5 ש"ע ביום, 41.5 ש"ע בשבוע

·       רופא מעל גיל 40 - עד 2 שנות ותק במוסד  - 7.5 ש"ע ביום, 41.5 ש"ע בשבוע

·       רופא מעל גיל 40 עם ותק של 2-5 ש' במוסד - 7 ש"ע ביום, 39 ש"ע בשבוע

·       רופא מעל גיל 40 ויותר מ-5 שנות ותק במוסד - 6.5 ש"ע ביום, 36.5 ש"ע בשבוע

·       רופא מעל גיל 50 עם ותק עד 5 שנות עבודה במוסד - 7 ש"ע ביום, 39 ש"ע בשבוע

·       רופא מעל גיל 50 עם ותק של יותר מ-5 שנים במוסד - 6 ש"ע ביום, 34 ש"ע בשבוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנושא שנוי במחלוקת. לעמדת הנהלת לאומית – 35 ש' מאז הסכם 11.9.2006.

 

129.5

רופאי כפר בקופת חולים לאומית

הסכם קיבוצי מיום 25.12 03. בתוקף מ-1.1.02

 

129.5.1

הגדרות

בהסכם זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כהגדרתם להלן:

 

הסכמי הרופאים: ההסכמים הקיבוציים החלים על הרופאים בשירות הציבורי כפי שנחתמו וייחתמו מעת לעת בין מדינת ישראל, שירותי בריאות כללית והסתדרות מדיצינית הדסה לבין ההסתדרות בישראל.

 

ישובי כפר: ישובים במחוז הצפון אשר לרופאי קופת חולים העובדים בהם במועד חתימת הסכם זה, כולם או חלקם, משולמת במועד חתימת הסכם זה תוספת כפר, או תוספות כפר מוקפאות.

 

מחוז הצפון: מחוז הצפון של קופת חולים לאומית , כהגדרתו עפ"י החלוקה המנהלית הקיימת בלאומית ערב חתימת הסכם זה.

 

תוספות כפר: "כוננות כפר" ו"תוספת כפר" – כמשמעותן בהסכמי הרופאים.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 2

129.5.2

כל הרופאים העובדים במועד חתימת הסכם זה ביישובי כפר, כהגדרתם בהסכם זה, יקבלו תוספות כפר, מותנה במילוי ההתחייבות, הכלולה בסעיף 7 להלן.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 3

לס' 7 ר' 128.15.6 להלן

129.5.3

זכאותו של רופא כפר, כמשמעותה בהסכם זה לתוספות כפר , תהיה אישית ויחולו עליו הכללים המחייבים לגבי מספר שנות ותק העבודה בכפר. אם רופא כפר, הגר בכפר, עובד בישוב כפרי אחר מזה שהוא גר בו, יקבל את מלוא כוננות הכפר והתוספת המיוחדת, וזאת בתנאי, שהוא מתחייב לתת שירות למבוטחי קופ"ח לאומית , ככונן בכפרו ובכפרי הסביבה, יום ולילה בכל שעות היממה, כפועל יוצא ממחויבותו כרופא כפר.

 

בתשלום התוספת המיוחדת שמקבל רופא כפר, כלולה התחייבות לבצע גם ביקורי בית במידת הנדרש לפי שיקול דעתו הרפואית של הרופא. למען הסר ספק נבהיר, כי אם הרופא עובד בכפר וגר בישוב עירוני סמוך, עומד לרשות תושבי הכפר בלילה – באמצעות קריאה טלפונית – הוא יתוגמל במחצית מאחוזי כוננות הכפר + מחצית מהתוספת המיוחדת.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 4

129.5.4

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי האמור בסעיף 3 ובסעיף 4 דלעיל לא יחול על רופאים חדשים, שיצטרפו לקופת חולים לאומית לאחר כניסת הסכם זה לתוקף.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 5 (לס' 3 ו-4 ר' ס' 129.15.2 ו-129.15.3 בהתאמה

129.5.5

חישוב תוספות הכפר, לרבות כל התשלומים והניכויים בגינן, יהיה עפ"י הקבוע בהסכמי הרופאים ובתוקף מיום 1/1/02 בדיעבד. עם ביצוע החישוב עפ"י האמור בסעיף זה יבוטל תשלום תוספת הכפר המוקפאת ובתוקף, מהמועד שבו אושרה כוננות הכפר.

 

הואיל ותוספות הכפר הינן תוספות אישיות ובנסיבותיו המיוחדות של הסכם זה, תוספות כפר ייחשבו החל ממועד הסכם זה כרכיב קבוע פנסיוני רק לצרכי חישוב פיצויי פיטורין ולא לצורך חישוב קרן השתלמות וערך שעה.

 

ממועד הסכם זה, מוסכם כי הפרשות לאומית לקרן "בר" ו/או המניב "פניקס" ו/או קרן ה.ע.ל. יבואו ביחד על חשבון פיצויי פיטורין לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין.

 

מוסכם, כי הסכמות אלה, הינן לצורכי הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 6

129.5.6

הרופאים בישובי הכפר מתחייבים כדלקמן:

 

§   לקבל את החולים הפונים לבתיהם במסגרת כוננות כפר, בהתאם לנוהל ולהסדר המתקיימים עם כניסת הסכם זה לתוקף.

 

§   מספר שעות העבודה יהיה 42.5 שעות בשבוע למשרה מלאה ויחסית למשרה חלקית. שעות אלו כוללות את שעות ההשתלמות השבועיות.

 

§   לא תועלנה דרישות לתשלום בעבור עבודה נוספת במר]אות הכפר כל עוד הסכם זה בתוקף, למעט מקרים פרטניים (שלשה עד ארבעה רופאים) אשר בגינם יפנה ועד הרופאים של רופאי קופת חולים לאומית, למנהל המחוז וימצא במשותף, פתרון לתשלום עבור העבודה הנוספת, לרופא או לרופאים אלה.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 7

 

 

 

 

 

בהסכם נכתב בטעות, ליד מספר השעות 0 %

129.5.7

מובהר בזאת כי אין בהסכם זה לפגוע בזכות מהזכויות שהיו לרופאי הכפר, ערב כניסת הסכם זה לתוקף.

 

יחד עם זאת, נדגיש כי רופא כפר – מקבל תוספות כפר או תוספות כפר מוקפאות – אינו זכאי לקיצור שבוע עבודה עקב גיל ותק, ועליו לעבוד 42.5 ש"ע בשבוע למשרה מלאה ויחסית למשרה חלקית.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 8

129.5.8

מוסכם כי רופא אשר לא ימלא אחר הסכם זה, לא יהיה זכאי להמשך תשלום עבור כוננות כפר / תוספת כפר. הקופה תפסיק תשלום זה, בגין "כוננות כפר", לאלתר.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.1.03 ס' 9

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH