מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
שר"פ בירושלים - סעיף 132

132.1

שר"פ בבית החולים שערי צדק

 

132.1.1

צירוף א' 

 

הנהלת המרכז תיכנס למו"מ עם הרופאים המקבלים שר"פ התחייבויות במטרה לשנות את תעריפי ומתכונת תשלום שר"פ התחייבויות. במקרה ובתוך 30 יום לא יגיעו הצדדים להסכמה, הר"י, אר"מ וועד הרופאים, מצהירים בזאת כי הם לא יתנגדו לביטול נוהג "שר"פ התחייבויות" הנהוג במחלקות רנטגן ופתולוגיה ובכל מחלקה אחרת, החל מיום 1.1.2005.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 9

 

·       כל רופא מדרגת רופא ראשי קבוע ומעלה המועסק על ידי בית החולים וממלא מישרה מלאה בו זכאי להשתתף בשר"פ לאחר שיצטרף להסכם זה על ידי  חתימת כתב הצטרפות בנוסח שבצרוף א להסכם זה, העברתו  לבית  החולים  והעברת העתק הימנו לנציגות הרופאים כפי שמוגדרת להלן.

·       כל רופא בדרגת רופא ראשי זמני המועסק על ידי בית החולים במישרה מלאה כשיר להצטרף לשר"פ ובצורה ובדרך הנ"ל בתנאי שיקבל לכך את הסכמת בית החולים בכתב.

·       רופאים בדרגה נמוכה מרופא ראשי זמני אינם כשירים להצטרף לשר"פ.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.10.83, נספח ה' ס' 1

131.1.2

בנוסף על האמור לעיל תנאים לחברות בשר"פ הם:

·        מעמד של מועסק בבית החולים העובד בו במישרה מלאה.

·        אי קבלת חולים בתמורה וללא תמורה אלא  במסגרת העבודה בבית החולים ובמסגרת שר"פ.

·        קיום התחיבויות הרופאים על פי הסכם זה.

 

ס'2

132.1.3

השר"פ יכלול טיפול בחולים פרטיים של הרופא המטפל  וזאת בבית החולים, במרפאות, בביקורי בית, בייעוץ מחוץ לבית החולים ועבודה מקצועית במוסדות אחרים, בתנאי שעבודה רפואית מחוץ לבית החולים ובמוסדות אחרים, פרט לביקורי בית דחופים אצל חולים, פותרת רק לאחר קבלת אישור מראש בכתב מאת הנהלת בית החולים.

 

ס'  3

132.1.4

הרופאים מתחייבים שהשתתפותם בשר"פ בשום אופן לא יגרע, ימעט או יפגע בעבודה והשרותים שהם נותנים וחייבים לתת לבית החולים במסגרת משרותיהם בו.

 

ס'  4

132.1.5

·        כל מי שחבר בשר"פ זכאי להודיע על  פרישתו מהשתתפות בשר"פ ע"י מתן הודעה מוקדמת בכתב של לא פחות מ-60 יום.

·        בית החולים זכאי לבטל את הסכם זה ושר"פ על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הרופאים הנזכרת להלן של לא פחות מ-90 יום.

 

ס'  5

132.1.6

·        הרופאים לרבות אלה שהצטרפו לשר"פ כאמור לעיל, יודיעו לבית החולים מעת לעת מסמך החתום על ידי מרבית הרופאים משתתפים בשר"פ בעת  חתימת המסמך ושנוסחו יהיה כמפורט בצרוף להסכם זה או קרוב ככל האפשר לנוסח זה על שלושה רופאים מתוך הרופאים המשתתפים בשר"פ.

ס'  6

 

צירוף ב':

·        שלושת רופאים אלה יהוו נציגות הרופאים ויהיו זכאים להתחייב בשמם ובשם

·        כל אחד מהרופאים בכל עניין הנובע מהוראות הסכם זה או ביצוען, וכל הסדר והסכם שייעשה בין בית החולים לבין נציגות הרופאים שמונתה כנ"ל, תחייב את כל הרופאים לרבות אלה שהצטרפו לאחר מכן לשר"פ כקבוע בהסכם זה.

·        הנציגות תפעל עפ"י רוב דעות חבריה ורובה זכאי לפעול בשמה לרבות כלפי בית החולים.

 

 

132.1.7

בית החולים יעמיד לרשות הרופאים מקומות מתאימים לקבלת חולים פרטיים לרבות קליניקות וחדרי טפול כפי שיידרשו לקיום השר"פ ברמה סבירה.

 

ס'  7

132.1.8

·        בית החולים יגבה את כל התשלומים המגיעים לרופאים או אחרת מאת  החולים המקבלים טיפול בשר"פ מאת חולים אלה ויהיה זכאי לתבוע תשלומים אלה מאת החולים בשמו, והרופאים יתנו לו כל הסמכה או יפוי כח אשר מעת לעת ידרש לכך.

·        כל סכום שייגבה על ידי הרופאים עצמם יועבר על ידם מיד לבית החולים.

·        גובה התשלום המגיע מאת החולה לרופא המטפל ייקבע על ידי הלה תוך התייעצות עם בית החולים ותוך הודעה לבית החולים על הסכומים המגיעים.

 

ס'  8

132.1.9

בית החולים יקים וינהל מערכת חשבונות נפרדת לכל הפעולות הכספיות של שר"פ, יתנהל חשבון בנפרד לגבי כל אחד מהרופאים וחשבונו של כל אחד מהם יזוכה  בכל מה שזכאי לו בהתאם להוראות הסכם זה.

 

ס' 9

132.1.10

כל סכום שיגיע לשר"פ מאת החולים יתחלק כדלקמן:

 

·        לגבי תקבולים בגין שרותי המעבדה הקלינית, מכון הרנטגן והמכון הפתולוגי יגבה בית החולים לעצמו לכסוי הוצאותיו הוא 46.25% מכל תקבול, לאחר מכן ישתמש בו לכיסוי מלא או חלקי של הוצאות החזקת הרכב של הרופא המטפל בשעורים הנהוגים מעת לעת לגבי פקידים נדרשים, עובדי מדינה, ובמידה ולאחר מכן ישאר עודף מתוך התקבולים הנ"ל ישלמו לרופא המטפל.

·        לגבי תקבולים בגין שאר שירותים רפואיים יגבה בית  החולים לעצמו לכסוי הוצאותיו הוא 26.25% מכל תקבול. לאחר מכן ישתמש בו לכיסוי מלא או חלקי של הוצאות החזקת רכב כנ"ל ובמידה ולאחר מכן ישאר עודף מתוך התקבולים הנ"ל ישלמו לרופא המטפל.

·        הצדדים יפרישו מתוך מה זכאים לקבל  כנ"ל הפרשות לקרן מחקר והשתלמות (להלן "הקרן") וזאת לפי האחוזים דלקמן:

 

1. הרופאים 10% מסך הכל של התקבולים.

2.  בית החולים 5% מסך הכל של התקבולים.

 

·        בית החולים ינכה מהמגיע לרופאים כנ"ל את הסכומים שיידרשו על ידי שלטונות מס הכנסה בגין מפרעות מס, היטלים, מלוות וכו', וכן את ההפרשות המגיעות לקרן ובעודף ינהג כדלקמן:

 

 1. עד ל-8 בכל חודש ישלם לכ"א מהרופאים את המגיע לו.

 2. עד ל-15 בכל חודש ימציא בית החולים לכל אחד מהרופאים חשבון על מה שנגבה מהחולים לגביהם זכאי לתשלום כנ"ל בחודש הקודם.

 3. הרופאים יהיו זכאים בכל עת סבירה לבדוק את מערכת החשבונות  שתנוהל כנ"ל על ידי בית החולים.

·        למען מנוע ספק מוסכם בזאת על ידי הצדדים שתשלומי השר"פ לרופאים אינם בבחינת שכר ולא יכללו בחישוב פיצויי פיטורים ולא יהיו מרכיב בגמלה.

 

ס' 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח להסכם קיבוצי מיום 13.10.83 שנחתם ב-20.2.89, ס' 6

132.1.11

החל מיום 1.1.2005 ועד ליום 30.6.2007, יגדל חלקו של המרכז בתקבולי השר"פ ב-5%, זאת באמצעות הקטנת אחוזי השר"פ המועברים לקרן יעודה מ-15% ל-10% והעברת היתרה בסך 5% ישירות למרכז.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 5.1

132.1.12

הקרן תנוהל על ידי בית החולים תוך התייעצות  עם  נציגות  הרופאים והכספים שיכנסו בה ישמשו למטרות עליהן יוסכם מפעם לפעם לרבות הוצאות מחקר השתלמות בארץ או בחוץ לארץ, השתתפות בכנסים מדעיים או מקצועיים בארץ או בחוץ לארץ, רכישת ציוד וספרות מקצועית וכיוצא באלה.

 

נספח להסכם קיבוצי מיום 13.10.83 שנחתם ב-20.2.89, ס' 11

132.1.13

התחייבויות הרופאים לרבות אלה שיצטרפו  להסכם זה כנ"ל הינן הדדיות ונפרדות.

 

ס' 12

132.1.14

הצדדים להסכם זה מוותרים בזה על הצורך במשלוח התראה נוטריונית או כל הודעה רשמית אחרת בכל עניין הנובע מהוראות הסכם זה או מביצוען.

 

ס' 13

 

·       הפר רופא כל שהוא שהצטרף לשר"פ התחייבות מהתחייבויות המוטלות עפ"י הסכם זה או עפ"י כל תקנון שיחול מעת לעת על שר"פ או יפגע בצורה כל שהיא בנהול התקין של שר"פ יהיה בית החולים זכאי לבטל את חברותו בשר"פ על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של 30 יום לאותו רופא (להלן "הודעת בטול") תוך המצאת העתק הודעה זו לנציגות הרופאים, הנזכרת להלן.

·       נציגות הרופאים, אך לא הרופא לו נשלחה הודעת בטול, זכאית תוך 15 יום מקבלת העתק הודעת הביטול כנ"ל להמציא לבית החולים התנגדות בכתב ואזי תועבר ההכרעה באם חברות הרופא הנזכר בהודעת הביטול בשר"פ צריכה אמנם להתבטל בהתאם להודעת הביטול או לא ובאיזה תנאים יוכל להמשיך בשר"פ, אם בכלל או תבוטל חברותו בו, להכרעת בורר יחיד.

·       על אף האמור לעיל יהיה בית החולים זכאי במקרה של משלוח הודעת בטול כנ"ל להשעות את חברות הרופא אליו מתייחסת אותה הודעת בטול בתוקף מדי גם בכל אחד מהמקרים דלקמן:

 

1.  הועלתה האשמת ביצוע מעשה פלילי נגד הרופא הנדון; או

2.  קודמו לתלונה שהביאה להודעת ביטול  החברות לפחות שתי תלונות קודמות נגד אותו רופא תוך מתן הודעות  עליהן  סמוך לאחר קבלתן לאותו רופא; או

3.  נציגות הרופא הסכימה להשעיה המיידית; או

4.  הבורר הנזכר לעיל הסכים להשעיה.

 

השעייה מיידית כנ"ל תשאר בתוקף עד להפסקת עבודתו של הרופא הנדון עפ"י אותה הודעת ביטול או עפ"י החלטת בורר באם הוגשה התנגדות על ידי נציגות הרופאים כנ"ל, הכל לפי העניין.

 

·       הושעה רופא כנ"ל ושאלת הפסקת חברותו בשר"פ הועברה לבוררות כנ"ל יהיה הבורר מוסמך לפסוק לו פיצויים בגין כל תקופת ההשעייה שימצא  שהיתה בלתי מוצדקת ובית החולים יהיה חייב לשאת פיצויים אלה.

ס' 14

 

 

 

132.1.14

שר"פ שערי צדק– פול המרדימים

הסכם קיבוצי מיום 31.10.02 ס' 3

 

·       הרופאים המרדימים הזכאים לעסוק בשר"פ, על פי הקריטריונים כמפורט בהסכם השר"פ, אינם רשאים להעניק טיפולים בשר"פ באופן אישי, אלא באמצעות פול מרדימים.

 

 

 

·       כל פרוצדורה במוסד, ובכלל זאת ניתוח, הדורשת רופא מרדים, והמבוצעת באמצעות השר"פ, תדווח למחלקת ההרשמה ומחלקת ההרדמה תעמיד מנתח מרדים מומחה.

 

 

 

·       המידה והמטופל מבקש לבחור מרדים באופן פרטי – במידת האפשר תעמיד מחלקת ההרדמה לרשותו את הרופא המבוקש; ואם הדבר לא יתאפשר – רופא מרדים בכיר אחר. מחלקת ההרדמה אינה מתחייבת להעמיד לרשות מטופל את הרופא שביקש.

 

 

 

·       מחלקת ההרדמה תקבע את הרופא המרדים לכל ניתוח, פרוצדורה וכו', בהתאם לסוגי הפרוצדורות, מורכבותם, מצב המטופל, התאמת הרופא וחלוקת הנטל.

 

 

 

 

132.1.15

שר"פ שערי צדק- תקבולים

 

 

·       בגין כל פרוצדורה במוסד המבוצעת במסגרת השר"פ ובה מעורבת מחלקת ההרדמה (כגון: הרדמה כללית, אזורית, מקומית, סדציה, חדר לידה וכו'), יועבר לחשבון השר"פ של מחלקת ההרדמה הסכום שנקבע לפרוצדורה, כפי שיהיה מעת לעת.

 

הסכם קיבוצי מיום 31.10.02 ס' 4

 

·       כל חלקו של הרופא מתקבולי השר"פ, לא יועבר לרופא כמפורט בהסכם השר"פ אלא יחולק באופן שווה בין כל הרופאים המרדימים במוסד הזכאים לעסוק בשר"פ.

 

 

 

·       גם ההפרשה ל"קרן היעודה" על פי הסכם השר"פ, תחולק באופן שווה בין כל הרופאים המרדימים במוסד הזכאים לעסוק בשר"פ.

 

 

 

·       החלוקה האמורה תעשה על ידי הנהלת החשבונות של המוסד אחת לחודש, בגין החודש הקודם, ותשולם לרופאים המרדימים במועד העברת התשלומים לרופאי השר"פ, לא יאוחר מה-9 בכל חודש.

 

 

 

·       ועד השר"פ במוסד יהיה רשאי לעשות ביקורת על הנהלת החשבונות כמפורט בסעיף 4 זה, על מנת לוודא כי כל רופא ב"פול" מקבל את חלקו כדין ועל פי ההסכמים הרלוונטיים הקיימים ושיהיו קיימים בעתיד.

 

 

132.1.16

רופאים הפורשים לגמלאות

החל מיום 1.1.2005 ואילך, יאפשר המרכז לרופאים אשר פורשים מעבודתם ואשר נותרו להם כספים בקרן היעודה על שמם, להשאיר את הכספים בקרן ולנצל אותם בתוך תקופה של תעלה על 5 שנים מיום פרישתם מבית החולים.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 5.2

 

לכל רופא אשר פורש מעבודתו במרכז ואשר נותרו לו כספים בקרן יעודה, תהייה זכות בחירה האם למשוך את הכספים במועד הפרישה או להשאירם ולנצלם בתוך התקופה הקובעת, קרי חמש שנים נוספות מיום הפרישה. רופא שבחר להשאיר את הכספים בקרן היעודה כמבואר לעיל, יחתום על כתב שיפוי בנוסח המצ"ב כנספח א להסכם זה.

בכל חבות מס שתוטל, אם תוטל, עקב ניצול הרופא את זכותו בהתאם לסעיף זה, ישא הרופא.

 

 

 

 

 

132.2

שר"פ בבית החולים ביקור חולים

 

132.2.1

שר"פ - כמפורט בנספח ו' רופא רשאי לבצע פעולות שר"פ בבית החולים רק לאחר שקיבל אישור לכך מהנהלת ביה"ח בהתאם לכללים לביצוע שר"פ שנקבעו בחוזרי מנהל בית החולים ובהתאם להסכם שהוסכם עמו.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 28, ונספח ו' להסכם

132.2.2

חלה חובה על הרופא המטפל להפנות את המטופל\ת למשרד קבלת חולים תוך ציון כי המטופל\ת מופנה לשר"פ. על המטופל\ת לחתום על גבי טופס מתאים לקבל שירות רפואי פרטי והתחייבות לתשלום לפני ביצוע הפעולה. על הרופא חובה לחתום על טופס זה. במידה שלא יוחתם הטופס כאמור על ידי הרופא לא יחשב השירות כשירות שר"פ אלא כפעולה רגילה על כל הנובע מכך.

 

 

132.2.3

תקבולי שר"פ הנם תשלום במזומן או התחייבות לתשלום מחברת ביטוח.

 

 

132.2.4

התשלום בגין התחייבות מחברת הביטוח יועבר לרופא רק לאחר קבלת התשלום מחברת הביטוח.

 

 

132.2.5

גביית תשלומי השר"פ בגין פעולות שבוצעו בבית החולים יתקבלו בקופת בית החולים בלבד, למען הסר ספק חל איסור מוחלט על גבייה שלא ע"י קופת בית החולים.

 

 

132.2.6

הרופא בית יחוייב בתקורת מעביד של 23%.

 

 

132.2.7

עלויות שכר או עלויות מע"מ יחולו על הרופא.

 

 

132.2.8

ע"פ שיקול דעתו של הרופא המבצע תתאפשר הנחה של עד 25% מתעריף השר"פ ובתנאי שההמלצה תועבר בכתב ובחתימת ידו למשרד קבלת חולים.

 

 

132.2.9

בקשה להנחה מעל 25% תועבר ע"י הרופא המטפל בכתב לראש אגף מנהל חולים. בקשה זו טעונה אישור של מנהל ביה"ח (ובהיעדרו למנהלת משאבי אנוש ומנהל) תוך 24 שעות לראש אגף מנהל חולים אשר תעביר את תשובת ההנהלה למשרד קבלת חולים.

 

 

132.2.10

חיובי שר"פ ירשמו ע"פ מחירונים שהועברו מראש לאגף מינהל חולים, לא ייגבו תשלומים ע"פ בקשה בע"פ.

 

 

132.2.11

ההנחיות והנהלים של אגף מנהל חולים הם חלק בלתי נפרד מתנאים אלו.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH