מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
בית חולים ביקור חולים - סעיף 131

131.1

שינוי הבעלות על המוסד

 

131.1.1

מוסכם על הצדדים כי בשום מקרה לא יחול על המעביד החדש לאחר מועד סיום יחסי העבודה של רופאי בית החולים עם המפרק כל חבות ו/או אחריות לתשלום לרופאים הנקלטים במוסד בגין כל סכום המגיע להם עבור תקופת עבודתם במהלך הפירוק או טרום הפרוק ועד למועד סיום יחסי העבודה ו/או בגין סיומה כאמור לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 4

131.1.2

רופאי בית החולים שיחפצו בכך ויודיעו על כך באופן מיידי ולא יאוחר מיום 25.1.08, ייקלטו לעבודה במוסד כעובדים קבועים וחדשים לכל דבר ועניין ללא רצף זכויות ותק קודם, למעט גרירת  זכות ותק לעניין חופשה והבראה (לא החוב הכספי) ובכפוף לחתימתם על "כתב ויתור" ובכפוף להוראות הסכם זה ולתנאיו, עובדים שנבצר מהם להודיע, יפעלו כאמור ולא יאוחר מיום 28.1.08.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 5

131.2

אופי המוסד

הצדדים מצהירים כי הם מודעים לכך שבית החולים "ביקור חולים" הנו מוסד דתי אשר עובדיו מחויבים להתנהג בין כתליו באורח ההולם את רוח המסורת הדתית של בית החולים ולשתף פעולה באופן מלא בצביון הדתי של בית החולים. 

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 9

131.3

נציגות העובדים - הוועד וההסתדרות הרפואית

 

 

 

הר"י וועד הרופאים הנבחר ע"י הרופאים בבית החולים והמאושר על ידי הר"י הם נציגות הרופאים בכל העניינים הפרופסיונאליים ותנאי העבודה.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 12

 

 

 

131.3

הסעות

המוסד ימשיך לספק הסעות לעובדים.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 17

 

 

 

131.4

העסקת תורני חוץ

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס'10

 

תורני חוץ יועסקו כפי שמועסקים תורני חוץ בבתי חולים ממשלתיים.

 

 

 

 

131.5

רופאים פנסיונרים

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס'11

 

רופא פנסיונר הממשיך לעבוד במוסד, יהיה מועסק על פי תנאי עבודתו ושכרו טרום פרישתו.

 

 

 

 

131.6

הבטחת הוראה, מחקר והתמחות במוסד

 

כמקובל בבת"ח ממשלתיים.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס'31

 

 

 

131.7

משמעת ביקור חולים

 

 

131.7.1

עבירות משמעת -

רופא יחשב כמי שביצע עבירת משמעת אם עשה איזה מהדברים המפורטים להלן

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 34.1

 

    א.       גנב, מעל או חיבל במהלך התקין של העבודה.

    ב.       קלקל חומרים, מכשירים או מכונות במזיד.

    ג.       בזבז חומרים בזדון.

    ד.       מסר במזיד סודות המעסיק.

   ה.       עבר עבירה פלילית חמורה.

     ו.        הפרה של הוראות מנהלתיות שאינן רפואיות ושאינן משליכות על האבחון והטיפול הרפואי.

    ז.       הפר את הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה (הטרדה מינית- ע"פ החוק והתקנות מחייבות את המעסיק להתייחס להטרדה מינית כאל עבירת משמעת חמורה)

 

 

131.7.2

ועדת המשמעת וסמכויותיה

הסכם קיבוצי מיום 22.11.05 ס' 34.2

 

א. עבירות משמעת של רופאים על פי הרשימה שלעיל, ידונו ע"י ועדה אשר תורכב מנציג הר"י ומנציג הנהלה (להלן "ועדת משמעת"). ועדת המשמעת תדון גם בכל מקרה של רופא שהורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון או שהפר את המשמעת באופן חמור בזדון.

 

 

 

ב. אם הוועדה כאמור מצאה שהרופא ביצע עבירת משמעת, תהיה הועדה רשאית להטיל על הרופא אחד מהעונשים שלהלן: התראה, נזיפה, הורדה בדרגה או הקפאתה במידה ולתקופה שתקבע הוועדה, הפקעת משכורת עד החלק השישי ממנ לתקופה שתקבע הוועדה, הפסקה זמנית של עבודת הרופא לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, פיטורין ללא הודעה מוקדמת בתשלום פיצויים כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויים. הוועדה תהה מוסמכת ליתן עונש על תנאי ולקבוע את התנאים להפעלתו.

 

 

 

ג. בהעדר הסכמה בין ההנהלה לבין נציגות הר"י בנוגע לעבירות המשמעת ואמצעי המשמעת, רשאי כל צד להעביר את ההכרעה בעניין לבורר דן יחיד- שופט בדימוס של בית הדין לעבודה מתוך הרשימה המצורפת בזה הרצ"ב להלן:

1.  מר יעקב נויגבורן

2.  גב' נאוה וינמן

3.  גב' דינה אפרתי

4.  מר יצחק אליאסף

 

 

131.7.3

הבורר - דן יחיד שופט בית הדין לעבודה בדימוס

 

א. הבורר ידון בכל עבירות המשמעת שהועברו להכרעתו במקרים בהם לא הושגה הסכמה בין ההנהלה והר"י.

 

ב. בהתאם לצורך ידון הבורר במקרים דחופים תוך 14 ימים ובמקרים אחרים תוך 30 יום מיום העברת התלונה לטיפולו אלא אם יהיה הדבר בלתי אפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ-45 יום.

 

ג. הצדדים יקבעו בתאום עם הבורר את מועד הדיון ומקומו וזימון על כך ימסר לרופא שנגדו הוגשה התלונה במקום עבודתו ו/או בביתו לפחות 7 ימים לפני המועד הקבוע לדיון למעט במקרים יוצאים מן הכלל בהם יתיר הבורר מסירת ההזמנה בפחות מ-7 ימים לפני היום הקבוע לדיון.

 

ד. לא הופיע אחד הצדדים לדיון ולא הצדיק את היעדרו מסיבה סבירה לדעת הבורר יזמן הבורר דיון נוסף. לא הופיע אחד הצדדים לדיון הנוסף ולא הצדיק את היעדרו מסיבה סבירה לדעת הבורר, רשאי הבורר לקיים את הדיון בהיעדר הרופא תוך 7 ימים.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 34.3

131.7.4

דרך עבודת הבורר-

 

א. הבורר אינו קשור לדיני הראיות ולכללי הדיון הקבועים בחוק לגבי דיון משפטי/ בוררות והוא רשאי לנהוג בדרך הנראת לו טובה ביותר לעשיית צדק.

 

ב. החלטת הבורר תהיה בכתב ותינתן תוך 30 יום מיום הדיון האחרון בעניין.

 

ג. הבורר מוסמך להטיל על העובד את כל העונשים אותה מוסמכת להטיל ועדת המשמעת.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.05, ס' 34.4

131.7.5

השעיה מהעבודה

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 35.1

 

השעיית רופא מעבודה תיעשה ע"פ הוראות סעיף זה:

 

א. רופא שנפתחה נגדו חקירה בגין ביצוע עבירה פלילית חמורה ו/או עבירה שיש בה קלון ו/או עבירת משמעת חמורה בזדון בעת מילוי תפקידו או בקשר לתפקידו, תהיה הנהלת המוסד רשאית להשעותו מהעבודה עד לגמר ההליכים המשמעתיים ו/או הפליליים נגדו.

לרופא שהושעה מעבודתו ע"פ סעיף זה תהיה זכות לערער על ההחלטה להשעותו כאמור וערעורו ידון בפני בורר מוסכם שופט בית הדין לעבודה בדימוס בהתאם למנגנון הקבוע בפרק המשמעת.

 

ב. רופא שהוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירה פלילית חמורה בעת מילוי תפקידו ו/או בקשר לתפקידו תהיה הנהלת המוסד רשאית להשעותו עד לגמר המשפטי בעניינו. בהשעייה כאמור בסעיף זה, לא תהיה לרופא זכות לרופא לערער על ההחלטה להשעותו.

 

ג. בתקופת ההשעיה ישולם לרופא תשלום בגובה 50% ממשכורתו והכל בכפוף לחוק הגנת השכר.

 

ד. בתקופת ההשעיה לא יהיה הרופא המושעה רשאי להמצא בשטח המוסד ובהתאם לדרישת הנהלת המוסד, יהיה עליו להחזיר כל ציוד ו/או כל מסמך שברשותו ושייך למוסד.

 

ה. השעיית הרופא תסתיים בקרות אחד מאלה:

1. בוטלה ההשעייה ע"י מי שהחליט עליה ו/או רשות שיפוטית.

2. בוטלו ו/או הופסקו ו/או הסתיימו החקירות ו/או ההליכים בגינם ננקטה ההשעייה.

 

ו. רופא שהשעייתו הסתיימה עקב זיכוי בדין ו/או סיום ו/או ביטול ו/או הפסקת חקירה נגדו, אשר לא החלו הליכים משפטים כנגדו בעקבותיה, ישולם לו בגין תקופת השעייתו ההפרש בין המשכורת הכוללת, לה היה זכאי לולא הושעה לבין התשלום שקיבל מהמוסד באותה תקופה. האמור לעיל לא  יחול על רופא שיצא חייב בדינו.

 

 

131.8

פיטורים

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 36

131.8.1

פיטורי רופא בתקופת ניסיון - ההנהלה רשאית לפטר רופא שלא עמד בתקופת הניסיון ללא היזקקות  למשא ומתן עם הר"י ו/או מי מנציגיה. ההנהלה תמסור להר"י הודעה על פיטוריו של רופא לא קבוע.

 

36.1 א

131.8.2

פיטורי רופא קבוע - פרק זה יאומץ מחוקת העבודה של רופאי בית החולים הדסה, פרק יא' סעיף 55:

"פיטורי רופא קבוע 55. אין מפטרים רופא קבוע אלא מחמת אחת הסיבות המפורטות להלן:

 

א.       אם מחלה ממושכת, תשישות או ליקוי גופני כמוגדר בסעיף 43 לעיל או מחלה אחרת כמוגדר בסעיף 44 לעיל אינם מאפשרים לרופא למלא את תפקידו. את דבר המחלה הממושכת, התשישות, הליקוי הגופני או המחלה האחרת, תקבע ועדה בת 3 רופאים שתתמנה ע"י ההנהלה בהסכם עם הוועד. פיטורים לפי סעיף זה לא יעשו אלא לאחר שהרופא דלה את זכות העדר מפאת מחלה כמוגדר לעיל בסעיף 41, 43 אלא אם כן נעשים הפיטורין לפי סעיף 4 לעיל.

 

ב.       אם קרה והרופא לא ציית ובצורה חריפה להוראות הממונים על עבודתו או אם עבר עבירה חמורה על כללי המשמעת או האתיקה המקצועית או התפרץ בצורה חריפה כלפי חולה או חבריו לעבודה. במקרה זה הרשות בידי ההנהלה להפסיק מיד את עבודת הרופא למשך 24 שע', ובתוך פרק זמן זה תובאנה ההאשמות נגד הרופא לבירור בידי ועדה מורכבת מבאי כח המוסד ובאי כח הוועד. ועדה זו תקבע את העובדות וכן תאשר או תבטל את הפסקת העבודה של הרופא ע"י ההנהלה כנ"ל ותביע את דעתה איזו הודעה מוקדמת יש לתת לרופא במקרה שיפוטר. אם לא תגיע הועדה לידי החלטה מסכמת יחזור הרופא לעבודתו והאשמות נגדו תועברנה לברור לפני בורר מכריע. בהלטתה בקשר לפיטורי הרופא, תתחשב ההנהלה בעובדות שנקבעו ע"י הוועדה הנ"ל או הבורר הנ"ל.

 

ג.        אם הרופא מזניח את עבודתו במשך תקופה ממושכת או מתרשל במילוי תפקידו או אינו מציית להוראות ההנהלה או בא כוחה בענייני העבודה לאחר שקיבל התראה על כך בכתב. ההאשמות בהזנחת העבודה או התרשלות בתפקיד או אי ציות להוראות טעונות קביעה תוך חודש ימים ע"י ועדה מורכבת מבאי כוח המוסד ובאי כח הועד כאמור בסעיף קטן ב' לעיל עם בורר מכריע בשעת הצורך. כן תביע הועדה את דעתה איזו הודעה מוקדמת יש לתת לרופא במקרה שיפוטר.

 

ד.         אם הרופא עובר עבירה פלילית. במקרה זה הרשות בידי ההנהלה להפסיק את שירותו של הרופא עד לברור. הנוהל של קביעת האשמה ובירורה הוא כמוגדר בסעיף קטן ב' לעיל. במקרה של פיטורין לפי ס'ק זה, הרשות בידי ההנהלה לא לשלם לרופא פיצויים.

 

ה.-

ו.      אם הרופא עובר על תנאי כתב מינוי אחרי שקיבל התראה על כך בכתב מידי ההנהלה. בירור העבירה יעשה ע"י ועדה שתורכב בהתאם לאמור בס"ק ב' לעיל ואשר גם תביע את דעתה איזו הודעה מוקדמת יש לתת לרופא במקרה שיפוטר.

 

 

131.8.3

פיטורי צמצום - פרק זה יאומץ מחוקת העבודה של רופאי בי"ח הדסה פרק י"א סעיף 55:

"פיטורי רופא קבוע (ס' 55) אין מפטרים רופא קבוע אלא מחמת אחת הסיבות המפורטות להלן:

א.

ב.

ג.

ד.

ה. אם המשרה מתבטלת מפאת צמצום עבודה במוסד או ראורגניזציה

ו.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 36.2

131.8.4

סדר פיטורין לפי סעיף 55 (ה) 56

א.    פיטורי רופא לפי סעיף 55 (ה) יעשו ע"י ההנהלה בהתחשב בעקרונות הבאים:

1.     הכשרת הרופא והתאמתו מכל הבחינות לתפקיד

2.     שנות עבודתו במוסד

3.     מצבו הכלכלי והמשפחתי

ב.    הפיטורין יעשו תוך הסכם עם ועד הרופאים. במקרה שלא יושג הסכם בין ההנהלה ווועד הרופאים יובא הדבר בפני הבורר.

ג.      רופא שפוטר בהתאם לסעיף 55 (ה) תשמר לו זכות למשרה חדשה במקצועו שתווצר או תתפנה במוסד. זכות זו שמורה לרופא המפוטר משך תקופה של 2 שנים. במקרה זה הזכות בידי הרופא החוזר לעבודה להחזיר את הפיצויים ואת חלקו בקופת הפנסיה וכל זכויותיו במוסד ובקופה תוחזרנה לו.

 

 

 

ההסכם הבראה ביקור חולים – 2009

פירוט בפרק הסכמי הבראה

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH