מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
בית חולים שערי צדק

130.1

אופיו הדתי של המוסד

הצדדים מצהירים כי הם מודעים לכך שהמרכז הרפואי שערי צדק הינו מוסד דתי אשר עובדיו מחויבים להתנהג בין כתליו באורח ההולם את רוח המסורת הדתית של ביה"ח ולשתף פעולה מלאה בצביון הדתי של המרכז הרפואי.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.10.83 ס' 3.

 

130.1.1

מוסכם בין הצדדים שפרק המשמעת המצורף לנספח זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו יחול על הרופאים.

נספח להסכם 13.10.83 שנחתם ביום 20.2.89 ס' 3

 

130.2

הקמת ועד רופאים

הצדדים מסכימים להקים ועד רפואי אשר הרכבו, סדרי עבודתו וסמכויותיו הינם כמפורט בנספח ד' להסכם 13.10.83.

הסכם קיבוצי מיום 13.10.83 ס' 5.

נספח ד' להסכם אינו כלול באוגדן.

 

130.3

משמעת

נספח א' להסכם קיבוצי מ-13.10.83  שנחתם ביום 20.2.89 ס' 1

 

130.3.1

האמור בפרק 15 לחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות כפי שהוא ביום 15.8.88 (להלן: "חוקת העבודה") יחול על הרופאים ויחייב אותם והכל בכפוף להוראות ההסכם ובשינויים המחוייבים מן ההבדלים במוסדות.

במקרה של אי התאמה בין הוראות חוקת העבודה לבין הוראות הסכם זה יקבע  הסכם זה.

לאור מודעות הצדדים שהמרכז הרפואי שערי צדק  הינו מוסד דתי, יתווסף לפרק חובות העובד והמשמעת בעבודה הנוסח הבא: "הרופא לא ינהג בניגוד לאופיו הדתי של המוסד".

הבירור שרשאי ועד העובדים לדרוש על פי פרק 15 של חוקת העבודה, גם רופא רשאי לדרוש.

הבירור פירושו שהנהלת המוסד תעביר את הנושאים שוועד הרופאים והרופא הנוגע בדבר רשאים לדרוש את בירורם, על פי פרק 15 הנ"ל, לבירור והכרעה בוועדות המשמעת על פי הסכם זה. אשר ידונו בהן, כאמור בהסכם זה.

לא הסתיים בירור לפי סעיף 7 לפרק 15 של חוקת העבודה תוך שבועיים ימים מיום הפסקת העבודה יוחזר הרופא לעבודתו. סעיף 9, לפרק 15 של חוקת העבודה לא יחול ובמקומם יאמר כי רופא לא יפוטר מעבודתו מחמת עבירת משמעת אלא על פי החלטה סופית של ועדות המשמעת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ס' 2

 

 

ס' 3

 

 

130.3.2

במקום מוסדות הביקורת וועדת הביקורת המרכזית כמשמען בחוקת העבודה, יבוא ועדת משמעת מקומית וועדת משמעת עליונה כמשמען בהסכם זה.

 

ס' 4

 

130.3.3

תלונה בנושא עבירת משמעת של רופא תועבר למנכ"ל בית החולים והוא רשאי להגיש קובלנה לוועדת המשמעת המקומית.

 

 

130.3.4

נתקבלה תלונה ובכוונת מנהל בית החולים להגישה כקובלנה, יודיע על כך לוועד, ויגיש את הקובלנה לבירור ולהכרעת ועדת המשמעת המקומית. אין בהודעה לוועד כדי למנוע או לעכב ממנהל בית החולים להגיש קובלנה לוועד המשמעת המקומית.

 

ס' 5

 

130.3.5

·        משפטן שימונה על ידי מנהל בית החולים מתוך רשימה שתיערך תוך שלושה חודשים על ידי המוסד והוועד והוא יכהן כיו"ר הוועדה. הרשימה תקבע בהסכמה. הרשימה תעודכן מדי פעם בהסכמה כאמור כשיהיה צורך בכך.

·        נציג המוסד.

·        נציג ועד הרופאים.

נוכחות יו"ר הוועדה וחבר נוסף תהווה מניין חוקי לקיום דיוני ועדת המשמעת המקומית.

 

 

 

 

 

 

ס' 6

 

ס' 7

 

130.3.6

סמכויות ועדת המשמעת בנושא המשמעת, סדרי עבודתה ונהליה יהיו כשל רשות השיפוט המחוזית בהסתדרות, פרק המשמעת יחול בנושאי משמעת בשינויים המחוייבים. ועדת המשמעת לא תהיה קשורה בדיני הראיות.

 

 

130.3.7

על החלטות ועדת המשמעת המקומית ניתן יהיה לערער תוך 30 יום בפני ועדת המשמעת העליונה המורכבת כדלהלן:

·       משפטן שימונה על ידי מנהל בית החולים מתוך הרשימה המוסכמת הנזכרת בסעיף 5 (א) והוא יהיה יו"ר הועדה.

·       שני נציגים של המוסד.

·       נציג ועד הרופאים.

·       נציג הארגון היציג.

נוכחות יו"ר ועדת המשמעת העליונה ושני חברים נוספים תהווה מניין חוקי לקיום דיוני ועדת המשמעת העליונה.

 

 

 

 

 

 

 

ס' 8

 

 

 

ס' 9

130.3.8

סמכויות ועדת המשמעת העליונה בנושא המשמעת, סדרי עבודתה ונהליה יהיו כשל רשות השיפוט הארצית בהסתדרות, בשינויים המחויבים. ועדת המשמעת לא תהיה קשורה בדיני הראיות.

 

ס' 11

130.3.9

רופא שהפריע לוועדת המשמעת בשעת דיון או ניסה להשפיע על אחד מחברי הוועדה או על אחד מהעדים, בכל הקשור בדיון המשמעתי, עבר עבירת משמעת.

 

 

13.3.10

רופא שהוזמן לבירור בפני ועדת המשמעת ולא הופיע תשלח לו התראה נוספת על ידי ועדת המשמעת שאם לא יופיע בפני ועדת המשמעת פעם נוספת בלא סיבה מוצדקת לדעת הוועדה, רשאית תהיה ועדת המשמעת לדון בעניינו בלעדיו, וכל החלטה שתיתן הועדה תהיה תקפה כאילו הופיע. ואולם לא תחליט ועדת המשמעת בפיטורי רופא אלא לאחר שניתנה לו אפשרות נוספת להופיע בפניה.

 

ס' 11 1

 

 

ס' 12

 

 

 

ס' 13

130.3.11

רופא שסייע או שהיה שותף לעבירת משמעת, רואים אותו כפי שעבר עבירת משמעת.

 

130.3.12

התעורר תוך כדי הדיון חשש לעבירת פלילית, תודיע ועדת המשמעת להנהלת המוסד וההנהלה תודיע ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו בהתאם לחוק העונשין תשל"ז-1977.

 

ס' 14

130.3.13

אחריותו הפלילית של רופא בכל מעשה או מחדל אינה גורעת מאחריותו בשל אותו מעשה או מחדל מבחינת דיני המשמעת של המוסד, ומותר לנקוט נגדו אמצעי משמעת  אף אם נענש או זוכה על אותו מעשה או מחדל בבית משפט.

 

 

130.3.14

הופסקה עבודתו של רופא עד לבירור העניין בשל עבירת משמעת, למעט השעייתו בשל חשד לעבירה פלילית, יושלם הדיון בעניינו בועדת המשמעת המקומית, על פי פניית המוסד, תוך שבועיים ימים מיום הפסקת עבודתו. לא הושלם הדיון, יוחזר הרופא לעבודתו תוך תשלום שכר מלא לכל התקופה. החליטה ועדת המשמעת המקומית להמשיך את הפסקת עבודתו באופן זמני או קבוע והגיש הרופא ערעור על כך, יסתיים הדיון בועדת המשמעת העליונה תוך 21 יום מיום הערעור. לא הושלם הדיון, יוחזר הרופא לעבודתו תוך תשלום שכר מלא לכל התקופה. היה העיכוב נעוץ ברופא מסיבה שיש לו שליטה עליה, ידחו פרקי הזמן האמורים בסעיף זה בפרק הזמן של העיכוב שנגרם על ידי הרופא כאמור.

 

 

 

 

ס' 15

130.3.15

בסעיף 12 לפרק 15 של חוקת העבודה יתווסף:

המשיך העובד להיות מושעה למעלה מ-9 חודשי רשאי יהיה העובד לבקש מהמוסד לקיים דיון חוזר בנושא ההשעיה.

על החלטת המוסד בבקשה לדיון חוזר יהיה הרופא רשאי לערער בפני ועדת המשמעת העליונה תוך שלושים יום מיום החלטתם.

הוועדה תהיה מוסכמת לבטל את ההשעיה או להחליט כל החלטה אחרת וכן להורות על תשלום משכורת בין 50%-100% לכל תקופה שתקבע הוועדה, לרבות תקופת רטרואקטיבית.

 

 

130.4

תגמולים מיוחדים וקיצור תורים

 

 

 

130.3.1

המרכז מצהיר בזאת, כי כחלק מתוכנית ההבראה המבוססת על השתתפות הכל בחלוקת הנטל, יש בכוונתו לפנות אל הרופאים המועסקים במרכז ואשר נהנים מתגמולים מיוחדים בהתאם להסדרים אישים, על מנת להפחית בהסכמה את התגמולים המיוחדים. במקרה ומי מהרופאים האמורים יסרבו להגיע להסכמה בדבר הפחתת התגמולים המיוחדים ולאור העובדה שהר"י, אר"מ וועד הרופאים לא היו צד להסדרים אלו, מצהירים בזאת הר"י, אר"מ וועד הרופאים כי הם אינם מתנגדים להפחתה סבירה והוגנת בשיעור של 30% מהתעריפים הנוכחיים, החל מיום 1.1.2005, בגין התגמולים המיוחדים המפורטים בנספח ב להסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 7.1

 

130.4.2

באשר לניתוחי קיצור תורים המפורטים בנספח ג להסכם זה, ואשר נעשים מעבר לשעות העבודה הרגילות במרכז, קרי הם מהווים עבודה נוספת של הרופאים במרכז, הר"י, אר"מ וועד הרופאים לא יתנגדו להפחתה סבירה והוגנת בשיעור של 17% בתגמולים אלו. בגין ניתוחי קיצור תורים המפורטים בנספח ג להסכם זה, אשר מבוצעים במהלך שעות העבודה הרגילות במרכז, הר"י, אר"מ וועד הרופאים, לא יתנגדו להפחתה בשיעור של 30% מהתעריפים הנוכחיים.


הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 7.2

 

130.4.3

בשום מקרה לא יהיה באמור בסעיפים 7.1 ו-7.2 היתר לפגוע בכל צורה שהיא בהשתכרות וזכויות הרופאים הקבועים בהסכמים ובהסדרים הקיבוציים.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 7.3

 

130.4.4

הר"י, אר"מ וועד הרופאים במרכז מתחייבים כי הם לא ינקטו בצעדים ארגוניים ו/או משפטיים בגין השינוי האמור בתעריפי התגמולים המיוחדים ובתעריפי קיצור התורים.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 7.4

 

130.5

קרנות מחלקה/מעבדה

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס'8

 

130.5.1

הר"י, אר"מ וועד הרופאים מצהירים בזאת, כי הם אינם מתנגדים לביטול הקצאות המרכז לקרנות מחלקה ו/או מעבדה, המפורטות בנספח ד להסכם זה, החל מיום 1.1.2005.

 

 

 

130.5.2

מובהר בזאת, כי ביטול הקצאות המרכז לקרנות המחלקה ו/או המעבדה הנ"ל יעשה מבלי שיפגעו הזכויות, התנאים וההסדרים האישיים מהם נהנו הרופאים הרלוונטיים מכוח השימוש בכספי קרנות אלו, קודם לביטול ההקצאות לקרנות.

 

 

130.6

העסקת רופאים מעבר לגיל הפרישה

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 9

 

 

 

החל מיום 1.1.2005 ואילך, העסקת רופאים מעל גיל פרישה (67-65) תיעשה בתיאום עם הוועד ואר"מ בעניינו של כל רופא.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 10.1

 

 

החל מיום 1.1.2005 ואילך, העסקת רופאים מעל גיל פרישה (67 -65) בתפקידי ניהול (לרבות ניהול מחלקה וניהול יחידה) במרכז תעשה בהסכמת הוועד ואר"מ בעניינו של כל רופא.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 10.2

 

130.7

הסעות

 

 

 

הסעות לרופאים יבוצעו רק כאשר הדבר  יתאפשר במסגרת ההסעות המבוצעות לאחיות וללא תוספת עלות.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 11.2

 

130.8

ארוחות

 

 

 

מחירי ארוחות יותאמו לגבי הרופאים באופן זהה לשינוי שיבוצע בסעיף זה ליתר עובדי המרכז.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 11.3

 

130.9

דמי הבראה

 

 

 

הפחתת דמי הבראה לשנים 2009-2010 – הרחבה בפרק דמי הבראה.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH