מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
175.2 המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת – הסכם קיבוצי מים 2.3.2006

 

175.2

המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת – הסכם קיבוצי מים 2.3.2006

 

 

 

 

ההסכם מובא להלן על פי סעיפיו המקוריים. פרק ההגדרות מובא בחלקו בלבד.

 

 

פרק ב – הגדרות: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

רופא, רופא קבוע, רופא קיים, רופא חדש

 

 

 

 

 

 

 

 

א.

בשירות המדינה

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא" - רופא בשירות המדינה אשר משכורתו מחושבת לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג הרופאים למעט:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

רופא המועסק בשכר כולל על-פי חוזה מיוחד לפי תקנה 1(3) לתקנות שירות המדינה (מינויים) (חוזה מיוחד), התש"ך-1960 (פסקה 16.414 לתקשי"ר), או לפי תקנה 1(18) לתקנות האמורות (פסקה 17.1 לתקשי"ר – "חוזה מנכ"לים").

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

רופא שחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959 (להלן: "חוק המינויים") אינו חל על שירותו לפי סעיף 2(3) 2(4) או 2(5) לחוק האמור.

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

רופא המועסק במפעל אשר בו לא חל חוק המינויים לפי סעיף 2(6) לחוק האמור ואשר מבוטח בפנסיה צוברת לפי הסכם קיבוצי החל באותו מפעל.

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

רופא המועסק בשירות מפעל או יחידה שהממשלה פטרה מתחולת חוק המינויים לפי סעיף 4 לחוק האמור, עד למועד חתימת ההסכם.

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא קבוע" -

רופא כהגדרתו לעיל המועסק במועד הקובע בשירות המדינה ואשר נתמנה לשירות המדינה בכתב מינוי לפי סעיף 17 לחוק המינויים לפני המועד הקובע, וכן, לעניין הסכם זה בלבד, רופא המועסק בשירות המדינה במועד הקובע לפי כתב הרשאה להעסקה אשר ניתן על-ידי נציב שירות המדינה לפי סעיף 37 לחוק המינויים, או לפי הרשאה להעסקה לשעה אשר ניתנה בכתב לפי סעיף 38 לחוק המינויים, או לפי הרשאה להעסקה שניתנה בכתב לפי סעיף 39א לחוק המינויים.

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא קיים" -

רופא כהגדרתו לעיל המועסק במועד הקובע בשירות המדינה וזכויותיו הפנסיוניות מבוטחות במועד הקובע בהסדר פנסיה צוברת.

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא חדש" -

רופא כהגדרתו לעיל, אשר התקבל או יתקבל לעבודה בשירות המדינה לאחר המועד הקובע, ואשר יהא זכאי להיות מבוטח בהסדר פנסיה צוברת על-פי הדין ו/או ההסכמים ו/או ההסדרים החלים עליו.

 

 

 

 

 

 

 

 

ג.

בשלוש הערים הגדולות

 

 

 

 

בעיריית תל-אביב

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא"

רופא שהנו מועסק בעיריית תל-אביב למעט רופא המועסק לפי "הסכם הבכירים" כמשמעותו בחוזר משותף של הממונה על השכר ומנכ"ל משרד הפנים מיום 23.3.93.

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא קבוע"

רופא כהגדרתו לעיל, המועסק  במועד הקובע במשרה תקנית ואשר הוצא לו כתב מינוי לקביעות שתאריך תחולתו קדם למועד הקובע.

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא קיים"

רופא כהגדרתו לעיל שהתקבל לעבודה בעירייה ערב המועד הקובע לרבות עובד במעמד מינוי ולא הוצא לו כתב מינוי לקביעות ערב המועד הקובע וזכויותיו הפנסיוניות מבוטחות במועד הקובע בהסדר פנסיה צוברת.

 

 

 

 

 

 

 

 

"רופא חדש" -

רופא כהגדרתו לעיל, אשר  התקבל או יתקבל לעבודה בעירייה לאחר המועד הקובע.

 

 

 

 

 

 

 

 

ה.

בעיריית חיפה (עירית חיפה לא חתמה על ההסכם)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

"המועד הקובע" - יום 31 לאוגוסט 2002.