מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
191. הסכם התכ"ז

 

 

הסכם קיבוצי מיום 21.1.1993 הסכם התכ"ז (מובא עפ"י מספור סעיפיו במקור) לא הובא באוגדן סעיף ההגדרות חל על מי שהוא מנהל מחלקה או רופא ראשי קבעו בהדסה במועד חתימת ההסכם

 

2.  לגבי מנהל מחלקה שהיה חבר שיאון יחולו הוראות אלה:

(א) לתקופה שעד ה-30.11.1989 (מועד בו הופסקו ההפרשות לשיאון), הפרשות הדסה לקופת הפנסיה שהועברו על ידי קופת הפנסיה לשיאון, ביחד עם  הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגין כוננויות-על, באות במקום ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י בגין עבודה רפואית נוספת, ולא תבוצע התחשבנות כלשהיא.

(ב) לתקופה שמ-1.12.1989 ואילך -

(1)  לגבי מנהל מחלקה שהיה חבר שיאון והצטרף, עם הפסקת ההפרשות לשיאון, לתכנית ביטוח קיצבה לה מועברים הפרשות הדסה והניכויים משכר מנהל המחלקה באותה מתכונת שהיתה נהוגה לחישוב הפרשות הדסה לקופת הפנסיה שהועברו על ידי קופת הפנסיה לשיאון - הפרשות הדסה לתכנית ביטוח קיצבה כאמור ביחד עם הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגין כוננויות-על, באות במקום ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י בגין עבודה רפואית נוספת ולא תבוצע התחשבנות כלשהיא.

(2) לגבי מנהל מחלקה שהיה חבר שיאון ולא הצטרף, עם הפסקת ההפרשות לשיאון, לתכנית ביטוח קיצבה כמתואר בפסקה (1) לעיל יחולו, לתקופה שמ-1.12.1989 ואילך, הוראות סעיף 3(ה) להלן.

 

 

 

3.  לגבי מנהל מחלקה שלא היה חבר שיאון:

(א)  ייערך, לגבי כל מנהל מחלקה, חישוב כולל של מספר התורנויות והכוננויות בגינן הוא זכאי לתשלום על פי הסכמי הר"י, ושל הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר", על פי הסכמי הר"י בגינן.

(ב) התורנויות והכוננויות יתורגמו לערכי תשלום של מספר ימי עבודה, חישוב הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י ייערך על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

(ג) ייערך לגבי כל מנהל מחלקה, חישוב כולל, של מספר התורנויות והכוננויות בגינן הפרישה הדסה לקופת הפנסיה ושל סכומי הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגינן. כיוצא בזה ייערך חישוב כולל, לגבי כל מנהל  מחלקה, של מספר התורנויות והכוננויות בגינן הפרישה הדסה ל"קרן בר" - אם היו הפרשות כאלה - ושל סכומי הפרשות הדסה ל"קרן בר", בגינן. כל החישובים ייערכו על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

(ד) מסכומי ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י בגין כוננויות ותורנויות כשהם מחושבים כאמור בפסקא (א) ו-(ב) לעיל, ינוכו הסכומים שהדסה הפרישה לקופת הפנסיה בגין תורנויות וכוננויות של מנהל המחלקה  כשהם מחושבים כאמור בפסקא (ג) לעיל, וכן סכומים שהדסה הפרישה ל"קרן  בר" בגין תורנויות וכוננויות - אם היו הפרשות כאלה - כשהם מחושבים כאמור  בפסקא (ג) לעיל, אם לאחר הניכוי תיוותר יתרת חובה (לחובת הדסה) תועבר יתרה זו ל"קרן בר" כנגד הפרשה  תאימה של מנהל המחלקה. החישובים האמורים ייערכו לגבי התקופה שעד ליום 30.11.1989.

(ה) לגבי התקופה שמיום 1.12.1989, מועד בו החלה הדסה בביצוע הפרשות שוטפות ל"קרן בר", ואילך, ייערך חישוב חודשי שוטף של מספר התורנויות והכוננויות בגינן זכאי כל מנהל מחלקה לתשלום על פי הסכמי הר"י, ושל סכומי ההפרשות ל"קרן בר" בגין כוננויות ותורנויות על פי הסכמי הר"י. מסכומים אלה ינוכו הסכומים שהדסה מפרישה לקופת הפנסיה בגין תורנויות וכוננויות של מנהל המחלקה. כמו כן ינוכו יתרות זכות (לזכות הדסה) אם קיימות, לגבי התקופה שמיום 1.12.1989 ואילך. אם לאחר ניכויים אלה תיוותר יתרת חובה (לחובת הדסה) תועבר יתרה זו ל"קרן בר" כנגד הפרשה מתאימה של מנהל המחלקה. אם לאחר ניכויים אלה תוותר יתרת זכות (לטובת  הדסה) תנוכה יתרה זו מהפרשות הדסה ל"קרן בר" בגין עבודה רפואית נוספת של מנהל המחלקה לגבי העתיד.

 

 

 

4.  לגבי רופאים ראשיים שהיו חברי שיאון:

(א) לתקופה שעד ל-31.1.1988, מועד בו בוטל התכ"ז  והופסקו  ההפרשות  בגין התכ"ז לקופת הפנסיה, הפרשות הדסה לקופת הפנסיה שהועברו על ידי קופת הפנסיה לשיאון, ביחד עם הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגין  התכ"ז, באות במקום ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י בגין עבודה רפואית נוספת ולא תבוצע התחשבנות כלשהיא.

(ב) לתקופה שמ-1.2.1988, מועד בו בוטל התכ"ז והופסקו ההפרשות בגין התכ"ז לקופת הפנסיה, ועד ל-30.11.1989 מועד בו הופסקו ההפרשות לשיאון, יחולו ההוראות הבאות:

(1)  ייערך, לגבי כל רופא ראשי, חישוב כולל של  מספר  התורנויות והכוננויות בגינן הוא זכאי לתשלום על פי הסכמי הר"י ושל הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות על פי הסכמי הר"י.

(2)  התורנויות והכוננויות יתורגמו לערכי תשלום של מספר ימי עבודה. חישוב הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י ייערך על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

(3)  ייערך לגבי כל רופא ראשי חישוב כולל של סכומי  הפרשות הדסה שהועברו על ידי קופת הפנסיה  לשיאון. כיוצא בזה ייערך חישוב כולל, לגבי כל רופא ראשי, של מספר התורנויות והכוננויות בגינן הפרישה הדסה ל"קרן בר" - אם היו הפרשות כאלה - ושל סכומי הפרשות הדסה ל"קרן בר" בגינן, כל  החישובים ייערכו על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

(4)  מסכומי ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י כשהם מחושבים כאמור בפסקא (1) ו-(2) לעיל ינוכו סכומי הפרשות הדסה שהועברו על ידי קופת הפנסיה לשיאון כשהם מחושבים כאמור בפסקא (3) לעיל, וכן סכומים שהדסה הפרישה ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות - אם היו הפרשות כאלה - כשהם מחושבים כאמור בפסקה (3) לעיל. אם  לאחר הניכוי תיוותר יתרת חובה (לחובת הדסה) תועבר יתרה זו ל"קרן בר" כנגד הפרשה מתאימה של הרופא הראשי.

(ג) לתקופה שמ-1.12.1989 ואילך, מועד בו הופסקו ההפרשות ל"שיאון", ואילך -

(1) לגבי רופא ראשי קבוע שהיה חבר בשיאון והצטרף, עם הפסקת ההפרשות לשיאון, לתכנית ביטוח קיצבה, לה מועברים הפרשות הדסה  והניכויים משכר הרופא באותה מתכונת שהיתה נהוגה לחישוב הפרשות הדסה  לקופת                הפנסיה שהועברו על ידי קופת הפנסיה לשיאון יחול האמור להלן:

א. ייערך לגבי כל רופא ראשי, חישוב כולל של  מספר  התורנויות והכוננויות בגינן הוא זכאי לתשלום על פי הסכמי הר"י ושל הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות  על פי הסכמי הר"י.

ב. ייערך לגבי כל רופא ראשי, חישוב כולל, של  סכומי הפרשות הדסה שהועברו על ידי הדסה לתכנית ביטוח קיצבה כאמור. כיוצא בזה ייערך חישוב כולל, לגבי כל רופא ראשי של מספר התורנויות והכוננויות בגינן הפרישה הדסה ל"קרן בר" - אם היו הפרשות כאלה - ושל סכומי הפרשות הדסה ל"קרן בר" בגינן. כל החישובים ייערכו על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

ג. (דד) מסכומי ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י כשהם מחושבים כאמור בפסקא (1) ו-(2) לעיל ינוכו סכומי הפרשות  הדסה שהועברו על ידי הדסה לתכנית  ביטוח קיצבה כאמור כשהם מחושבים כאמור בפסקא (3) לעיל, וכן סכומים  שהדסה הפרישה ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות - אם היו הפרשות כאלה - כשהם מחושבים כאמור בפסקא (3) לעיל. אם לאחר הניכוי תיוותר יתרת חובה (לחובת הדסה) תועבר יתרה זו ל"קרן בר" כנגד  הפרשה מתאימה של הרופא הראשי. אם לאחר הניכוי תיוותר יתרת זכות (לטובת הדסה), תנוכה יתרה זו מהפרשות הדסה ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות של הרופא הראשי לגבי העתיד.

(2) לגבי רופא ראשי שהיה חבר שיאון ולא  הצטרף עם הפסקת ההפרשות לשיאון לתכנית ביטוח קיצבה כמתואר בפסקא (1) לעיל, יבוצעו  החל מה-1.12.89 הפרשות מלאות ל"קרן בר".

 

 

 

5.  לגבי רופאים ראשיים שלא היו חברי שיאון:

(א) לתקופה שעד 31.1.1988 (מועד בו בוטל התכ"ז  והופסקו ההפרשות בגין התכ"ז לקופת הפנסיה), יחולו ההוראות הבאות:

(1) ייערך, לגבי כל רופא ראשי, חיוב כולל של מספר  התורנויות והכוננויות בגינן הוא זכאי לתשלום על פי הסכמי הר"י ושל הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות על פי הסכמי הר"י.

(2)  התורנויות והכוננויות יתורגמו לערכי תשלום של מספר ימי עבודה. חישוב הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י ייערך על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

(3)  ייערך לגבי כל רופא ראשי, חישוב כולל, של  מספר התורנויות והכוננויות בגינן הפרישה הדסה לקופת הפנסיה ושל סכומי הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגינן. כיוצא בזה יערך חישוב כולל, לגבי  כל רופא ראשי, של מספר התורנויות והכוננויות  בגינן  הפרישה הדסה ל"קרן בר" - אם היו הפרשות כאלה - ושל סכומי הפרשות הדסה ל"קרן בר" בגינן. כל החישובים ייערכו על בסיס המשכורת במועד ביצוע החישוב.

(4)  מסכומי ההפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י כשהם מחושבים כאמור בפסקא (1) ו-(2) לעיל ינוכו הסכומים שהדסה הפרישה לקופת הפנסיה בגין תורנויות וכוננויות של הרופא הראשי כשהם  מחושבים כאמור בפסקה (3) לעיל, וכן סכומים  שהדסה הפרישה ל"קרן בר" בגין                תורנויות וכוננויות - אם היו הפרשות כאלה - כשהם מחושבים כאמור בפסקא (3) לעיל. אם לאחר הניכוי תיוותר יתרת חובה (לחובת הדסה) תועבר יתרה זו ל"קרן בר" כנגד הפרשה מתאימה של הרופא הראשי.

(ב) לגבי התקופה שמ-1.2.1988 מועד בו בוטל התכ"ז והופסקו ההפרשות לקופת הפנסיה בגין התכ"ז יבוצעו הפרשות שוטפות מלאות ל"קרן בר".

 

הסכם קיבוצי 21.1.93, ס' 5

 

6.  ביצוע הפרשות כלשהן ליותר מקופת גמל אחת לאותה מטרה מותנה בקבלת אישור הרשויות המוסמכות והצדדים ישתפו פעולה לקבלת האישורים הדרושים.

ביצוע הפרשות כלשהן לגבי העבר מותנה בקבלת  אישור  מוקדם של הרשויות המוסמכות. במידה ולא יתקבלו האישורים הדרושים ישתפו הצדדים פעולה בפניה לערכאות משפטיות מוסמכות במטרה לאפשר מימוש האמור בסעיף זה. לא יתקבלו האישורים הדרושים לאחר מיצוי ההליכים המשפטיים כי אז מוסכם כי לגבי רופאים שבגינם קיימת יתרת חובה (לחובת הדסה) על פי  העקרונות  הקבועים  בהסכם  זה לתקופה שמ-1.2.1982 ועד 1.12.1989, ישולמו יתרות חובה אלה לרופאים  הזכאים לכך כמענק פרישה בעת פרישתם מהדסה, בכפוף לחובת נכוי מס לפי כל דין. חישוב יתרות החובה ייעשה על פי העקרונות הקבועים בהסכם זה  וחישוב מענק הפרישה לתשלום ייערך, כאמור בסעיף 10 להלן, על פי בסיס  המשכורת במועד ביצוע החישוב (דהיינו המשכורת האחרונה).

 

 

 

7.  ביצוע הפרשות כלשהן, הן לגבי העבר, והן לגבי העתיד, מותנה בכך שמנהלי היחידות והרופאים הראשיים יפרישו את חלקם.

 

 

 

8.  החישובים לגבי כל מנהל מחלקה או רופא ראשי ייערכו בנפרד, בהתאם מעמדו כרופא ראשי או מנהל מחלקה כפי שהיה, או יהיה, מעת לעת.

 

 

 

9.  החישובים לגבי העבר יוגבלו לתקופה שמ-1.2.1982, לתקופה הקודמת לכך לא תבוצע כל התחשבנות ולא ישולמו הפרשים.

 

 

 

10.       כל החישובים ייערכו על סמך נתונים המצויים בידי הדסה לגבי שכרם של הרופאים דרגותיהם, מעמדם בהדסה, ומספר התורנויות והכוננויות בגינן הם זכאים לתשלום. התורנויות והכוננויות יתורגמו כאמור לערכי תשלום של מספר ימי עבודה. חישוב סכומי ההפרשות ייערך כאמור על בסיס המשכורת  במועד ביצוע החישוב. חישוב סכומי הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגין התכ"ז ובגין כוננויות על וחישוב סכומי הפרשות הדסה ל"קרן בר" בגין תורנויות  וכוננויות (הפרשות בפועל וסכומים שיש להפריש על פי הסכמי הר"י) ייערך על פי העקרונות הקבועים בהסכם הסגל האקדמי לחישוב התשלומים עבור עבודה רפואית נוספת. חישוב  סכומי הפרשות הדסה שהועברו על ידי קופת הפנסיה לשיאון, וכן חישוב סכומי הפרשות הדסה לתכנית ביטוח קיצבה, כאמור בסעיף 2(ב)(1) לעיל ו-4(ג)(1), ייערכו על בסיס המשכורת המשמשת בסיס לחישוב ההפרשות לקופת הפנסיה.

 

 

 

11.       השיעור שיובא בחשבון בחישוב הסכומים שיש להפריש ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות על פי הסכמי הר"י הוא 7.5% הפרשת מעביד כנגד 7.5% ניכוי ממשכורת העובד. עם בעתיד ישונו שיעורי ההפרשות בגין תורנויות וכוננויות  על פי הסכמי הר"י, יחול השינוי גם בחישוב הסכומים שיש  להפריש ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות על פי הסכם זה (הפרשת מעביד והניכוי ממשכורת העובד).

 

 

 

12.       חישוב סכומי הפרשות הרופאים - הפרשות בפועל וסכומים שיש להפריש - ייערך על סמך אותם עקרונות הקבועים בהסכם זה לחישוב סכומי הפרשות הדסה - הפרשות בפועל וסכומים שיש להפריש.

 

 

 

13.       הצדדים ישתפו פעולה לשם השגת האישורים הנדרשים  מקופת הפנסיה והרשויות המוסמכות להוצאת הכספים שנצטברו בקופת הפנסיה מהפרשות הדסה והניכויים משכר הרופאים בגין התכ"ז או בגין תורנויות וכוננויות מתוכננות כדי ערך 14 יום, והעברתם בגין כל רופא ורופא לקופת גמל אחרת, וזאת לגבי התקופה שמאז בוצעו הפרשות לקופת הפנסיה בגין התכ"ז לגבי כל רופא ורופא, ועד לביטולו של התכ"ז.

במידה ולא יתקבלו האישורים הדרושים. ישתפו הצדדים  פעולה בפניה לערכאות משפטיות מוסמכות במטרה לאפשר מימוש האמור בסעיף זה. ביצוע האמור בסעיף זה כפוף להמצאת נתונים לגבי ההפרשות שבוצעו לקופת הפנסיה עבור הרופאים בגין התכ"ז או בגין כוננויות מתוכננות כדי ערך 14 יום.

 

 

 

14. אם מכל סיבה שהיא תבוטל או תשונה חובת ההפרשה ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות על פי הסכמי הר"י, תבוטל או תשונה בהתאם גם חובת ההפרשה "קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות על פי הסכם זה.

 

 

 

15.       מטרתו של הסכם זה ליישב בדרך של פשרה את חילוקי הדעות שנתעוררו בין הצדדים לו וכן בין הדסה לבין כל אחד מיחידי צד ב לגבי חובת הדסה לבצע הפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י בגין תורנויות וכוננויות של מנהלי  המחלקות  והרופאים הראשיים, לאור הסכמי הדסה והסכמי הר"י.

 

 

 

16.       עם חתימת הסכם זה מוצו תביעות צד ב ויחידי צד ב, לגבי הפרשות הדסה ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות של מנהלי מחלקות ורופאים ראשיים.

 

 

 

17.       בכפוף לאמור בהסכם זה, לרבות הסעיפים 14 ו-15  לעיל, הסכם זה בא במקום הסכמי הר"י, הסכם הסגל האקדמי והסכם שיאון, בכל הקשור להפרשות ל"קרן בר" בגין תורנויות וכוננויות של מנהלי מחלקות ורופאים ראשיים.

 

 

 

18. להסיר ספק, כל ויתור שויתרה הדסה על זכות כלשהיא במסגרת הסכם זה (לרבות על יתרות זכות לגבי העבר) לא יקנה עילה לצד ב או יחידי צד ב למתן ויתור כלשהוא מצד הדסה מעבר לאמור במפורש בהסכם זה.

 

 

 

19. הסכמות הדסה בהסכם זה ניתנות בהסתמך על האמור בהסכם זה, לרבות בסעיפים 15 ו-16 לעיל. אם תועלה אי פעם טענה או תביעה מצד ב או יחידי צד ב לגבי הפרשות הדסה ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י או הסכם הסגל האקדמי או אחרת בגין עבודה רפואית נוספת של מנהלי מחלקות ורופאים ראשיים. שומרת הדסה על כל זכויותיה וטענותיה בקשר לכך והסכמות הדסה בהסכם זה לא תחשבנה כהודאות מצד הדסה בחובתה לבצע הפרשות ל"קרן בר" על פי הסכמי הר"י או הסכם הסגל האקדמי או אחרת בגין עבודה רפואית נוספת של מנהלי מחלקות ורופאים ראשיים, מעבר להפרשות שבוצעו על ידיה, הלכה למעשה, לקופת הפנסיה.

 

 

20.     לאחר חתימת הסכם זה, ובהסתמך על האמור בהסכם זה  לרבות  בסעיפים 15 ו-16 לעיל, תיתן הדסה אישור לקופת הפנסיה בנוסח המפורט להלן:

"בהסתמך על האמור בהסכם שנחתם ביום 21.1.1993 בין  הסתדרות מדיצינית הדסה" (להלן - "הדסה") לבין  ההסתדרות הרופאים בישראל, ועד מנהלי המחלקות בבתי  החולים של הסתדרות מדיצינית "הדסה" וועד הרופאים הראשיים הקבועים בבתי החולים של הסתדרות מדיצינית  "הדסה", לרבות בסעיפים 15ו-16 להסכם האמור, מסכימה הדסה כי הפרשות הדסה לקופת הפנסיה בגין רופאים ראשיים ומנהלי מחלקות בהדסה, שהועברו על ידי קופת הפנסיה לקופת תגמולים "שיאון" ליד בנק לאומי בע"מ (להלן - "שיאון"). ישולמו לרופאים הראשיים ומנהלי  המחלקות בהדסה אשר בגינם הופרשו הפרשות אלה, בעת פרישתם מעבודתם בהדסה או במקרה פטירתם (חו"ח)  במהלך שירותם בהדסה - לזכאים לכך, בכפוף להוראות  כל דין - (לרבות  חובת ניכוי מס במקור - אם קיימת)".

 

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH