מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
190. הסכמי הסגל האקדמי

 

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84* ועדכונו בהסכם 24.1.98 (הסכם ההבראה) ובהסכם מיום 15.7.99 (נספח הסכם 84 אינם נכללים באוגדן)

190.1

כללי

 

 

א.  כל חברי הסגל האקדמי הבכיר הם עובדי "הדסה" המשלמת, תמורת עבודתם ובהתאם לתפקידיהם ותאריהם בשירות רפואי, הוראה ומחקר, במסגרת בתי-החולים ובית הספר לרפואה, את שכרם וכל הטבה כספית אחרת כאמור בהסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 3

 

 

 

חלות חוק העבודה והפנסיה

 

 

ב.  על תנאי העבודה, הפרישה של חברי הסגל  האקדמי הבכיר, יחולו חוקת העבודה של רופאי "הדסה", כפי שהנה מעת לעת, הסכמי הפנסיה עובדי הדסה, כפי שהנם מעת לעת, ויתר תנאי העבודה החלים על רופאי הדסה", כפי שהינם מעת לעת, והכל בשינויים המתחייבים בהוראות הסכם זה, אם אכן מתחייבים שינויים כאלה.

 

 

190.2

שכר

 

 

א.  החל מיום 1.4.84 תשלם הדסה לכל חברה הסגל האקדמי הבכיר:

1) עבור העבודה הרגילה - משכורת והטבות כספיות אחרות כמפורט בסעיף 5 להלן.

2) עבור העבודה הרפואית הנוספת - תשלומים כמפורט בסעיף 6 להלן. הוראות סעיף קטן זה כפופות לאמור בסעיף 4-ג-1)  להלן, לגבי קרן השתלמות ב ובסעיף 4-ג-2) להלן, לגבי תוספת מחקר.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 4

190.3

א.  המשכורת וההטבות הכספיות האחרות המשולמות לחבר הסגל האקדמי הבכיר עבור העבודה הרגילה יהיו:

1)  מלוא השכר המשולב המשולם, או אשר ישולם מעת לעת, לבעל אותו תואר ובעל אותו ותק ע"י האוני מכוח הסכם האוני.

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 5

 

2)  הטבות כספיות כמפורט להלן:       

א)  כל ההטבות הכספיות הניתנות ביום 31.3.84 לבעל אותו תואר באוני, כמפורט בנספח "א" להסכם זה, הכל בכפוף לאמור בהוראות אחרות בהסכם זה.

 ב) תוספת גמול תפקיד למנהלי מחלקות, בשיעור 20%; התוספת ניתנת ביום 31.3.84 עפ"י המפורט בנספח "ב".      

 ג) כל הטבה כספית אחרת - למעט הטבה המשולמת עבור עבודה אקדמית נוספת או עקב או לאחר פרישה, אך כפוף לאמור בסעיף 12 להלן - אשר, לפי הסכמים, הסדרים או  הוראות  של  הנהלת  האוני, תחיל האוני לשלם לבעלי אותם תארים ואותן תקופות ותק מיום 1.4.84 ואילך, כולל שינויים בהטבות שפורטו בנספח "א" להסכם זה, הכל בכפוף לאמור בהוראות אחרות שבהסכם זה.

 

 

 

ב.  ההוראות שבסעיף קטן 5-א לעיל, כפופות להוראות הבאות: 

1)  אם במועד פלוני הסכים הסגל האקדמי הבכיר  באוני  להפחתה בשכר המשולב, לפרק זמן מוגדר או שאינו מוגדר, יופחת השכר המשולב, המשולם לחברי הסגל האקדמי, כאמור בסעיף  5-א-1) לעיל, בהתאם לתנאים שהוסכמו בין הסגל האקדמי הבכיר באוני לבין האוני.

2)  אם בכל מועד פלוני תבוטל או תוקטן באוני, הטבה כספית  כאמור בס"ק 5-א-2), המשולמת על ידה לבעל אותו תואר, אזי תבוטל או תוקטן, החל מאותו מועד, ההטבה הכספית האמורה המשולמת ע"י הדסה לחברי הסגל האקדמי הבכיר. הוחזר לאוני במועד פלוני, בין ע"י ניכוי משכר ובין בדרך אחרת, סכום הטבה כאמור ששולם על ידה לבעל אותו תואר, יוחזר ל"הדסה", סמוך ככל האפשר לאותו מועד  ובאותה דרך, סכום ההטבה הכספית האמורה ששולם ע"י הדסה לחבר הסגל האקדמי הבכיר.

3)  סכום הטבה כלשהי המשולם ע"י הדסה לחבר הסגל  האקדמי הבכיר מכח הוראות בסעיף קטן 5-א-2) לא יעלה בכל מועד פלוני על הסכום המשולם בגינה באותו מועד ע"י האוני לבעל אותו תואר וותק.

 

 

 

ג.   מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בסעיפים קטנים 5-א ו-5-ב:

1)  מצורף כנספח "ג", הסכם האוני לשנים  1982-1984, כולל נספחיו, מכתבי לוואי ופסק בוררות ריגר.

2)  יחולו, כל עוד חלות באוני, ההוראות לעניין  ותק, תוספת בוררות ומיקדמת שכר ברוטו, הכלולות בנספח "ג".

 

 

 

ד.   1) תשלום השכר המשולב וכן תשלום כל הטבה כספית אחרת עפ"י סעיפים קטנים 5-א-1) ו-2) לעיל לחברי הסגל האקדמי הבכיר, ייעשה  בתנאים שווים לתנאי התשלום לחברי הסגל  האקדמי  הבכיר,  איש  כתוארו, העובדים באוני.

2)  בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 5-ד-1) לעיל, יהיו תאריכי הזכאות לחברי הסגל האקדמי הבכיר, איש כתוארו, שווים לאלה שנקבעו, או ייקבעו, לבעלי אותו תואר, העובדים באוני, ותאריכי ביצוע התשלום יהיו סמוכים ככל האפשר לאלה שבאוני.

     

           

190.4

תשלום עבודה נוספת (כוננויות, כוננויות על)

 

 

א.  תשלומים עבור עבודה רפואית נוספת המשולמים לחבר הסגל האקדמי הבכיר יהיו אלה המשולמים או אשר ישולמו עבור עבודה רפואית נוספת  מעת לעת  מכח הסכם הר"י. שיעורי התשלומים וחישוב ערך יום  עבודה, יהיו לפי הקבוע מעת לעת בהסכם הר"י, לבעל תפקיד, דרגה וותק, לפי דרוג הרופאים, הזהים לתפקיד, דרגה וותק לפי דירוג הרופאים, של אותו חבר בסגל האקדמי הבכיר, אילו היתה משכורתו משתלמת עפ"י סולם השכר שבהסכם הר"י. הוראות אלה כפופות לאמור בנספח "ד" להסכם זה.

ב.  אם כתוצאה מהסכם הר"י שייחתם במועד כלשהו  לאחר יום 1.4.84, תיכלל עבודה רפואית נוספת, כולה או מקצתה, בשכרם של הזכאים לתשלום  בעדה, רשאית הר"י (ועמה הוועדים החתומים על הסכם זה) לנהל מו"מ עם "הדסה", במטרה להגיע לפתרון מוסכם בנדון.

ג.   בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 6-א לעיל, התשלומים  עפ"י הסכם הר"י לשנים 1982-1984, המצורף כנספח "ה" להסכם זה, הם בעד:

1)  כוננות על, המשולמת לחבר הסגל האקדמי הבכיר שהוא מנהל מחלקה או מנהל יחידה.

2)  כוננות מתוכננת, המשולמת לחבר הסגל האקדמי הבכיר הזכאי לכך.

3)  "תמורה כספית זהה" (תכ"ז) המשולמת לחבר הסגל האקדמי הבכיר שהוא רופא ראשי קבוע, כפוף לאמור בנספח "ו" להסכם זה.

ד.  בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 6-א ו-ב לעיל,  ייעשה התשלום עבור עבודה רפואית נוספת בתנאים ובתאריכים המפורטים בהסכם הר"י.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 6

190.5

על התשלומים לחברי הסגל האקדמי הבכיר בהיותם בשירות מילואים, יחול האמור בנספח ז' להסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 7 (הנספח לא הובא באוגדן)

190.6

השתתפות בכנסים ושבתון

 

 

השתתפות בכנסים  מדעיים בישראל או בחו"ל, לרבות  ביקורים בבתי-חולים, הדרושים - בתחום עיסוקו של המבקר - לקידום השירות הרפואי בבתי-החולים של "הדסה", תהיה על חשבון ימי עבודה, ככל הדרוש לנסיעה לכנס, או לביקור, להשתתפות בו, ולחזרה לעבודה, עד למקסימום של 14 ימי עבודה בשנה, ובלבד שההשתתפות אושרה ע"י דיקן הפקולטה לרפואה, מנהל המחלקה ב"הדסה"  והמנהל הכללי של "הדסה".

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 8

190.7

חבר הסגל האקדמי הבכיר זכאי לשבתון הניתן ב"הדסה" כמו באוני, אולם זאת בכפוף לשני אלה:

א.  פרק הזמן המינימלי לניצול חופשת שבתון הוא שלושים יום - באישור מנהל המחלקה והמנהל הכללי של "הדסה".

ב.  חבר הסגל האקדמי הבכיר הזכאי לשבתון, ינצל את מלוא יתרת השבתון הצבורה, העומדת לזכותו, וזאת לפני פרישתו לגימלאות.

הסכם קיבוצי מיום 22.7.84 ס' 9

190.8

השתתפות של חבר סגל אקדמי זוטר בהשתלמות בישראל תהיה על חשבון ימי עבודה, ככל הדרוש לנסיעה לכנס, להשתתפות בו ולחזרה לעבודה, עד למקסימום של 6 ימי עבודה בשנה, ובלבד שהשתתפות בהשתלמות אושרה על ידי דיקן הפקולטה לרופאה, מנהל המחלקה ב"הדסה" והמנהל הכללי של "הדסה". השתתפות של חבר סגל אקדמי זוטר בהשתלמות בחו"ל תהיה על חשבון ימי עבודה, ככל הדרוש לנסעה לכנס, להשתתפות בו ולחזקה לעבודה, עד למקסימום של 7 ימי עבודה בשנה, ובלבד שבכנס מוצגת עבודת מחקר שעשה חבר הסגל האקדמי הזוטר לבדו או יחד עם אחרים, ובלבד שההשתתות אושרה על ידי דיקן הפקולטה לרפואה, מנהל המחלקה ב"הדסה" והמנהל הכללי של "הדסה".

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס 8

190.9

פנסיה וקופות גמל אחרות

 

 

א.  הסכם זה בא להוסיף זכויות לחברי הסגל האקדמי הבכיר, על זכויותיהם לפי הסכם הפנסיה של עובדי "הדסה", ולפי ההסכמים שבין הצדדים בקשר להפרשות לקופות אחרות, זולת קופת הפנסיה של עובדי "הדסה" ("שיאון" ו-"תמר") ולא לגרוע מזכויותיהם האמורות.

הסכם  קיבוצי  מיום 22.7.1984 ס' 11

 

 

 

ב.   תוספת מחקר, ותוספת מחקר - זמן מלא במוסד (סעיפים 17 ו-18 בנספח "א" להסכם זה) יבואו בחשבון בהפרשות הצדדים לקופת הפנסיה של  "הדסה". לצורך חישוב המשכורת הקובעת לעניין פנסיה, תיכללנה תוספות מחקר אלה עפ"י שיטת חישוב הלוקחת בחשבון ממוצע רב שנתי, שייערך לתקופה של לא פחות מחמש שנים, כפי שנקבע לעניין זה באוני (התוספת השניה לנספח "א"); הכל כפוף להוראות שבנספח "י" להסכם זה.

ג.   חברי הסגל האקדמי הבכיר אשר חלה עליהם הוראת סעיף 10, יחולו עליהם ההוראות לעניין פנסיה המפורטות בנספח "ח" להסכם זה.

ד.  "הדסה" וחברי הסגל האקדמי הבכיר ינהגו, לגבי  הפרשות לקופת הפנסיה בגין התשלומים עבור עבודה רפואית נוספת, בהתאם להוראות בעניין זה הכלולות בנספח "ד" ובפיסקאות 8 ו-9 בנספח "ט" להסכם זה.

ה.  בלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק 11-א לעיל,  מפורטים הרכיבים שלגביהם מפרישים הצדדים סכומים לקופת הפנסיה, ביום 31.3.84 בנספח "ט"  להסכם זה.

 

לס' 10 בהסכם 22.7.84 אה פרק פרישת סגל אקדמי להלן

190.10

חבר הסגל האקדמי הבכיר התקבל תוספת מחקר - זמן מלא למוסד, וטיפל - בתקופה אשר עבורה קיבל את התוספת - בחולים במסגרת שר"פ, תנכה הדסה עבור עצמה את סכום התוספת האמורה מסכום תקבולי שר"פ המשולמים להדסה ע"י החולים האמורים, וחלוקת כספי התקבולים האמורים בין "הדסה" לבין חבר הסגל האקדמי הבכיר לפי הסדר שר"פ תערך רק לגבי היתרה שתוותר לאחר הניכוי האמור.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.1984 ס' 13

190.11

"הדסה" תנכה מכל חבר הסגל האקדמי הבכיר את  הפרשותיו לקרן השתלמות ב, ותעביר את הסכומים שניכתה, בצירוף הפרשותיה היא לקרן השתלמות  ב,  אל קרן השתלמות "משתלם" המנוהלת ע"י הבנק  הבינלאומי הראשון, הסניף הראשי בירושלים, הכל בהתאם למועדים ולשאר התנאים לפיהם נוהגת האוני לעניין העברת ההפרשות לקרן השתלמות זאת, כפוף להוראות הסעיפים 4-ב ו-5.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.1984 ס' 14

190.12

מידע בדבר שכר עובדי אוניברסיטה

 

 

"הדסה" תעשה כמיטב יכולתה, כדי שיהיה בידיה, בכל זמן הנוגע לביצוע הסכם זה, המידע המפורט לגבי השכר המשולב וההטבות הכספיות האחרות  של עובדי האוני, בעלי תואר של פרופ מן המניין, פרופ חבר ומרצה בכיר, ככל שאותו מידע דרוש לביצוע ההסכם. "הדסה" תכלול מידע זה בהקדם האפשרי בהוראות אגף כח-אדם, והעתקיהן ימסרו על ידה ללא דיחוי לוועדים החתומים על הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.7.1984 ס'16

 

 

 

190.13

ועדת פריטטית

 

 

א. חילוקי דעות בין הר"י או ועד מנהלי המחלקות או ועד הרופאים הראשיים הקבועים, לבין "הדסה", בעניין קיומו, תחולתו, פירושו, ביצועו או הפרתו  של הסכם זה, יידונו בוועדה פריטטית.

ב.  חברי הוועדה יהיו שני נציגים של "הדסה" ושני נציגים של הר"י, שהם אחד מכל ועד הנזכר בס"ק 19-א לעיל, שיתמנה ע"י הר"י עפ"י המלצת הועד.   

ג.   הוועדה תכונס תוך 14 יום לאחר שאחד מחברי הוועדה ביקש את כינוסה, ותיתן את החלטתה תוך 14 יום מיום כינוסה, בעניין שהובא לפניה.

ד.  לא התכנסה הוועדה תוך המועד האמור, או לא  החליטה תוך המועד האמור בעניין שהובא לפניה, לא תשמש הוראת ס"ק 19-א לעיל  מניעה לנקיטת  הליכים משפטיים.

 ה. החלטת הוועדה הפריטטית שנתקבלה פה אחד, תחייב את הצדדים להסכם זה.

 

הסכם  קיבוצי  מיום 22.7.1984 ס' 19

190.14

הוראות הסכם זה חלות על כל חברי הסגל האקדמי הבכיר שהם עובדי "הדסה" ביום 1.4.84, או שיהיו עובדי "הדסה" לאחר תאריך זה, בכפוף לאמור  בסעיף 12 לעיל.

 

הסכם  קיבוצי  מיום 22.7.1984 ס'20

190.2

פרישה של חברי סגל אקדמי, והעסקה כגמלאי

 (הסכם ההבראה)

ראה גיל פרישה בהסכם....... , ס' 190.3 להלן

190.2.1

סעיף 10 להסכם הסגל האקדמי ונספח ח להסכם הסגל האקדמי כנוסחם בהסכם הסגל האקדמי כפי שנחתם ביום 22.7.1984, יבוטלו החל ממועד תחילת תוקפו של הסכם  זה כפוף להוראות סעיפים 5 ו-6(ט) להלן ובמקומם יבוא סעיף 10 הבא:

מועד הפרישה לפנסיה של כל חבר סגל אקדמי בכיר, לרבות של כל מנהל, יהיה בהגיעו לגיל 65.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 (הסכם ההבראה) ס' 4

סעיף זה מבטל את סעיף 10 ואת נספח ח' להסכם 22.7.84

ובא במקומו

190.2.2

כל הסעיף מהווה תוספת להסכם 22.7.87 וייקרא סעיף 10ב:

ס' 01א שהוסף מתייחס למי שמועד חתימת הסכם14.1.98 היה כבר בן 65 לפחות

 

(א) בסעיף זה "מנהל זכאי" כל אחד מאלה:-

(1) מי שביום 1.6.1997 היה מנהל;

(2) מי שביום 1.6.1997 היה חבר סגל אקדמי בכיר והוא ימונה למנהל לאחר שיעבוד ברציפות בהדסה כחבר סגל אקדמי בכיר.

(3) מי שביום 1.6.1997 היה חבר סגל אקדמי זוטר בהדסה ועד יום 1.6.1998 ימונה כחבר סגל אקדמי בכיר, והוא ימונה למנהל לאחר שיעבוד ברציפות בהדסה כחבר סגל אקדמי בכיר.

     רציפות לעניין פסקאות משנה (2) ו-(3) לעיל תכלול הפסקת עבודה שאין עמה  ניתוק יחסי עובד-מעביד, ובלבד שמינויו כחבר סגל אקדמי נשמר בתקופה זו.

(ב) מנהל זכאי יוכל לבחור, בבחירה חד פעמית, ולא יאוחר מאשר 90 יום לפני מועד פרישתו לפנסיה בהתאם לאמור בסעיף 10, באחת מהאפשרויות המפורטות בפסקאות משנה 6(ג) 6(ד) 6(ה), 6(ו) ו-6(ט) להלן:

 (ג) (1) מנהל זכאי יוכל לפרוש פרישה מוחלטת מעבודתו בהדסה (כפוף לכך שיוכל להמשיך לעובד בשר"פ אם רצונו בכך).

(2)  מנהל זכאי הבוחר לפרוש פרישה מוחלטת מעבודתו בהדסה, כאמור לעיל, יקבל מקופת הפנסיה את הפנסיה המגיעה לו בהתאם ובכפוף לתקנות קופת הפנסיה, הסכם הפנסיה וההסדר התחיקתי, ובנוסף לכך תשלם לו הדסה, מדי חודש בחודש, ועד הגיעו לגיל 68 (או עד מועד פטירתו חו"ח, לפי המוקדם), פנסיה תקציבית בסכום שיחושב כך שסך הכנסתו נטו של המנהל הזכאי (היינו, הכנסתו לאחר ניכויים שחובה לבצעם על פי הדין כפי שיהא מעת לעת אך לפני נכויי עובד לקופות גמל כמפורט בפיסקא (3)(א) להלן),  מקופת הפנסיה ומהדסה - יחד - יהיה בסכום השווה למשכורת לחודש נטו (הינו משכורת לאחר נכויים שחובה לבצעם על פי הדין כפי שיהא מעת לעת אך לפני נכויי עובד לקופות גמל  כמפורט בפסקא (3)(א) להלן) המשולמת באותו חודש בהדסה למנהל  שתוארו האקדמי כתוארו האקדמי של המנהל הזכאי והוותק שלו כוותק שהיה נצבר למנהל הזכאי אילו המשיך לעובד בהדסה (להלן  - "מנהל מקביל"). בחישוב המשכורת של מנהל מקביל לא תובא בחשבון ההפחתה בשיעור 4% בשכרו החודשי של מנהל מקביל כתוצאה מהוראת סעיף 3(א) להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.1.98 וכמו כן לא יובא בחשבון הסכום שישולם למנהל מקביל בגובה הסכום שהופחת כתוצאה מהוראת סעיף 3(ב) להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.1.98. בחישוב המשכורת של מנהל מקביל לעניין סעיף זה לא יובאו בחשבון הכנסותיו של מנהל מקביל מכונניות מדווחות, תורנויות מדווחות, משמרת שניה, תוספת תפקיד, שר"פ או טר"א, או זקיפות ותוספת מחקר וכן לא יובאו בחשבון ניכויי החובה הנובעים מהכנסותיו האמורות של מנהל מקביל. 

     (משכורתו לחודש נטו של מנהל מקביל, כשהיא מחושבת בהתאם להוראות פסקא זו, תיקרא להלן, לגבי המנהל הזכאי - "ההכנסה נטו לשמירה").

אם המנהל הזכאי יעבוד בשר"פ התשלום עבור ביטוח נגד רשלנות מקצועית ישולם על ידי הדסה ועל ידי המנהל הזכאי כפי שמשולם למנהל מקביל העוסק בשר"פ.

(3)  (א) ידוע לצדדים, כי על פי ההסכמים הנוהגים בהדסה, מבוצעות הפרשות וניכויים לקופת הפנסיה, לקופת גמל "מיטב" ולקרן השתלמות "משתלם" בבנק הבינלאומי הראשון (להלן - "המשתלם") (קופת הפנסיה, קופת גמל "מיטב", והמשתלם ייקראו להלן במקובץ - "קופות הגמל"), ולעניין זה יהיו למונחים הבאים, המשמעות המפורטת לצידן:

    "ההכנסה הקובעת לגמל" לחודש בגין כל מנהל זכאי תהא המשכורת לחודש המשולמת למנהל מקביל לאותו חודש והמשמשת בסיס הדסה לחישוב הפרשות וניכויים לקופת הפנסיה למעט תוספת מחקר.

      מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי המשכורת המשמשת בסיס בהדסה לחישוב הפרשות וניכויים לקופת הפנסיה אינה כוללת הכנסות מכוננויות מדווחות, תורנויות מדווחות, משמרת שניה, שר"פ, טר"א וזקיפות.

      "הכנסה הקובעת לקרן השתלמות" לחודש בגין כל מנהל זכאי תהא משכורת לחודש המשולמת למנהל מקביל לאותו חודש והמשמשת בסיס בהדסה לחישוב הפרשות וניכויים לקרן השתלמות למעט תוספת מחקר וכוננויות על. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי המשכורת המשמשת בסיס חישוב הפרשות וניכויים לקרן השתלמות אינה כוללת הכנסה מכוננויות מדווחת, תורנויות מדווחות, משמרת שניה, שר"פ, טר"א, זקיפות.

      "ההכנסה הקובעת למיטב" לחודש בגין כל מנהל זכאי תהא רכיב תוספת ניידות המשולם למנהל מקביל לאותו חודש והמשמש בסיס בהדסה לחישוב הפרשות וניכויים לקופת גמל "מיטב".

     

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98, ס' 6 א'

עדכון לסעיף 10 להסכם 22.7.84 (שלא הובא באוגדן)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98, ס' 6 ב'

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98, ס' 6 ג'

 

(ב) במקום ביצוע הפרשות וניכויים לקופת גמל, למיטב, למשתלם, או לקופות שיבואו במקומן, על פי הקבוע בסעיף 10 ב (ג) (3) (ב) (ג) ו-(ד) להסכם הסגל האקדמי (כפי שהוספו בסעיף 6 להסכם הקיבוצי מיום 14.1.98), ובמקום תשלום מענקים על פי הקבוע בסעיף 10 ב (ג) (3) (ד) להסכם הסגל האקדמי, (כפי שהוסף בסעיף 6 להסכם הקיבוצי מיום 14.1.98), תפעל הדסה בהתאם לאמור להלן:

הדסה תשלם למנהל הזכאי, מדי חודש ממועד פרישתו לפנסיה של המנהל הזכאי ועד מועד הגיעו לגיל 68 או עד מועד פטירתו חו"ח (לפי המוקדם), מענק מיוחד בסכום השווה ל-13.33% מההכנסה הקובעת לגמל בחודש הקודם למועד ביצוע החישוב יחד עם סכום השווה ל-13.33% מההכנסה הקובעת למיטב בחודש הקודם למועד ביצוע החישוב, יחד עם סכום השווה ל-7.5% מההכנסה הקובעת לקרן השתלמות בחודש הקודם למועד ביצוע החישוב.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.7.99 ס' 2

עדכון להסכם קיבוצי מיום 14.1.98

 

הדסה תגלם את המס שיחול על המנהל הזכאי בגין הסכומים שתשלם לו כמענקים על פי האמור לעיל, אילו אותם סכומים כשהם מופרשים על ידה לקופות הגמל עבור מנהל מקביל היו פטורים ממס אצל המנהל המקביל הן במועד ההפרשה והן במועד משינויים של אותם סכומים.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.7.99 ס' 3

עדכון להסכם קיבוצי מיום 14.1.98

 

(ה) הרופאים ישתפו פעולה על מנת שעלויות הדסה בגילום יהיו קטנות ככל הניתן והדסה תהא רשאית לבקש, כי הרופאים יצטרפו לקופות גמל ולקרן השתלמות גם על בסיס "עצמאי" באישור הרשויות המוסמכות והדסה לא תהיה חייבת לגלם כל סכום מס שניתן היה לחסוך על ידי שיתוף פעולה מצד הרופאים ולא נחסך כתוצאה מכך שהרופאים לא שיתפו פעולה כמתחייב מסעיף זה.

(4)  זכויותיו של מנהל זכאי שפרש לפנסיה לתקופה שממועד פרישתו לפנסיה ועד מועד הגיעו לגיל 68 (או עד מועד פטירתו חו"ח, לפי המוקדם) לטיפול רפואי, תרופות, וארוחות ושכ"ל באוניברסיטה, יהיו כמקובל בהדסה לגבי חבר סגל אקדמי בכיר. לאחר מועד הגיעו לגיל 68, יחולו על המנהל הזכאי ההסדרים המקובלים בהדסה לגבי פנסיונרים. כמו כן, יחול על מנהל זכאי שפרש לפנסיה ההסדר של קרן מחקר אקדמאים בתנאים הנהוגים לגבי פנסיונרים.

(5) הדסה תשלם למנהל הזכאי את ההפרש (אם קיים) בין סכום  ההבראה שישולם לו על ידי קופת הפנסיה לבין סכום ההבראה המשולם על ידי הדסה למנהל מקביל.

(6)  הצדדים ישתפו פעולה בפניה לאוניברסיטה על מנת שהאוניברסיטה תתן את הפטור משכ"ל האוניברסיטה הנהוג לגבי חברי סגל אקדמי גם לגבי מנהל זכאי שפרש לפנסיה. במידה ולא יתקבל אישור האוניברסיטה הדסה תיקח על עצמה את עלות תשלום שכ"ל באוניברסיטה.

(7) מנהל זכאי, הפורש פרישה מוחלטת מעבודתו בהדסה, יהיה רשאי, אם רצונו בכך, להמשיך לעסוק במחקר עד מועד הגיעו לגיל 68, בהתאם לכללים הנהוגים בהדסה לגבי חברי סגל אקדמי בכיר אחרים בהדסה. לגבי התקופה שממועד הגיעו של המנהל הזכאי לגיל 68 יחולו הכללים הנהוגים לגבי פנסיונרים.

     מובהר ומוסכם בזה, כי מנהל זכאי העוסק במחקר, לא יקבל  מהדסה תמורה נוספת עבור עיסוקו במחקר מעבר לתוספת מחקר שיקבל אך ורק אם הוא זכאי לקבלתה בהתאם ובכפוף לכללים החלים בהדסה על תשלום תוספת מחקר כמבואר לעיל.

ההפרשות לקו"ג בגין תוספת מחקר יבואו לכל דבר ועניין במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי  פיטורים, תשכ"ג-1963 באופן שבמועד בו יפסיק המנהל הזכאי לעסוק במחקר לא תהא הדסה חייבת לשלם למנהל זכאי או לשאיריו פיצויי פיטורים ו/או השלמת פיצויי פיטורים.

(8) למנהל זכאי הבוחר לפרוש פרישה מוחלטת מעבודתו בהדסה ישולם, יחד עם הפנסיה התקציבית שתשולם לו בגין החודש שלפני הגיעו לגיל 68, מענק מיוחד לפנים משורת הדין ומבלי שהדבר יהווה תקדים לשום מקרה אחר, בגובה הפנסיה התקציבית המשולמת לו לאותו חודש כפול 3. 

נפטר המנהל הזכאי (חו"ח) לפני הגיעו לגיל 68 ולפני ששולם לו מענק מיוחד על פי סעיף זה תשלם הדסה ליורשיו או מנהל עזבונו מענק מיוחד שיחושב בהתאם להוראות הבאות:

עבור כל תקופה של 12 חודשים שחלפה מאז פרישתו לפנסיה של המנהל הזכאי ועד פטירתו של המנהל הזכאי ישולם מענק מיוחד בגובה פנסיה תקציבית אחת ששולמה למנהל הזכאי בחודש לפני פטירתו. עבור כל תקופה כאמור של פחות מ-12 חודשים, ישולם חלק יחסי של המענק.

 

ס"ק (ב) (ג) (ד) בוטלו עפ"י בהסכם 15.7.99 המוזכר לעיל

 

(ד) (1) מנהל זכאי יוכל לבחור להיקלט בהדסה לאחר פרישתו לפנסיה, כעובד בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי שמצורף כנספח להסכם זה, וזאת לתקופה שממועד פרישתו לפנסיה בהתאם לאמור בסעיף 10 לעיל או במועד שיחול בהתאם לאמור בסעיף 10א (ג) לעיל או בסעיף 10ב (ה) להלן או בסעיף 10ב (ט) להלן, ועד להגיעו לגיל 68 או לתקופה קצרה מזו כפי שתוסכם בין הצדדים. מובהר בזה, כי אין בהוראות סעיף זה די לגרוע מסמכותה של הדסה לפעול כלפי מנהל זכאי המועסק בחוזה מיוחד בהתאם להוראות חוקת העבודה של רופאי הדסה, לרבות בהתאם להוראות הקבועות בפרק יא לחוקת העבודה לרופאי הדסה ולהביא את עבודתו של המנהל הזכאי לידי סיום גם לפני מועד הגיעו לגיל 68. להסיר ספק מובהר בזאת, כי מעמדו של מנהל זכאי בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי יהיה כמעמד רופא ראשי קבוע, אשר תוארו האקדמי כתוארו האקדמי של המנהל הזכאי, כפי שיהא תוארו האקדמי של המנהל הזכאי מעת לעת במהלך תקופת העסקתו בהדסה.

(2) מנהל זכאי הבוחר להיקלט בהדסה לאחר פרישתו לפנסיה כעובד בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי כאמור לעיל לא יועסק כמנהל. מנהל זכאי הבוחר להיקלט בהדסה לאחר פרישתו לפנסיה כעובד בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי כאמור לעיל, יקבל מקופת הפנסיה המגיעה לו בהתאם ובכפוף לתקנות קופת הפנסיה, הסכם הפנסיה וההסדר התחיקתי, ובנוסף לכך תשלם לו הדסה, מדי חודש בחודש, וכל עוד הוא מועסק בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי, בתמורה עבור עבודתו, שכר בסכום שלא יעלה על סכום שיחושב כך שסך הכנסתו נטו של המנהל הזכאי (היינו לאחר נכויים שחובה לבצעם על פי דין כפי שיהא מעת לעת) מקופת הפנסיה ומהדסה - יחד - יהיה בסכום השווה להכנסתו נטו לשמירה.

(3) תיקון מהסכם 15.7.99:

במקום ביצוע הפרשות וניכויים לקופת גמל ולמיסים, על פי הקבוע בסעיף 10 ב (ד) (3), (4) ו-(5) להסכם הסגל האקדמי (כפי שהוספו בסעיף 6 להסכם הקיבוצי המיוחד ביום 14.1.98), בסכומים העולים על הפרשות בשיעור 13.33% וניכויים בשיעור 5% מהמשכורת המשולמת על פי הוראות סעיף 10 ב (ד) (2) להסכם הסגל האקדמי (כפי שהוסיף בסעיף 6 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.1.98) למנהל הזכאי בפועל תמורת עבודתו בחוזה מיוחד (להלן בסעיף זה – "משכורתו בפועל של המנהל הזכאי"), ובמקום ביצוע הפרשות בשיעור 7.5% מההכנסה הקובעת לקרן השתלמות וניכויים בשיעור 2.5% מההכנסה הקובעת לקרן השתלמות בסכומים העולים על הפרשות בשיעור 7.5% וניכויים בשיעור 5% מהמשכורת המשולמת למנהל הזכאי בפועל תמורת עבודתו בחוזה מיוחד, ובמקום תשלום מענקים על פי הקבוע בסיף 10 (ב) (ד) (5) להסכם הסגל האקדמי (כפי שהוסף בסעיף 6 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.1.98) בגין סכומים כמפורט לעיל, תפעל הדסה בהתאם לאמור להלן:

(4) הדסה תשלם למנהל הזכאי, מדי חודש וכל עוד הוא מועסק בחוזה מיוחד ולא יאוחר ממועד פרישתו לפנסיה של המנהל הזכאי ועד מועד הגיעו לגיל 68, או עד מועד פטירתו חו"ח (לפי המוקדם), מענק מיוחד בסכום השווה להפרש בין הפרשה בשיעור 13.33% מההכנסה הקובעת לגמל לבין הפרשה בשיעור 13.33% ממשכורתו בפועל של המנהל הזכאי יחד, עם סכום השווה להפרש בין הפרשה בשיעור 13.33% מההכנסה הקובעת למיטב לבין הפרשה בשיעור 13.33% ממשכורתו בפועל של המנהל הזכאי, יחד עם סכום השווה להפרש בין הפרשה בשיעור 7.5% מההכנסה הקובעת לקרן השתלמות לבין הפרשה בשיעור 7.5% ממשכורתו בפועל של המנהל הזכאי.

החישובים יבוצעו על פי ההכנסה הקובעת לגמל, ההכנסה הקובעת למיטב, ההכנסה הקובעת לקרן השתלמות ומשכורתו בפועל של המנהל הזכאי, כפי שהם בחודש הקודם למועד ביצוע החישוב.

הדסה תגלם את המס שיחול על המנהל הזכאי בגין הסכומים שתשלם לו כמענקים, על פי האמור לעיל, אילו אותם סכומים כשהם מופרשים על ידה לקופות הגמל עבור מנהל מקביל היו פטורים ממס אצל המנהל המקביל הן במועד ההפרשה והן במועד משיכתם של אותם סכומים.

 

(6) ההפרשות והניכויים לקופת גמל אחרת ולקופת גמל מיטב כמפורט בפסקת משנה (3) לסעיף 10ב(ד) או המענקים שיבואו במקומם, יבואו לכל דבר ועניין במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג-1963 באופן שעם סיום עבודתו של המנהל הזכאי בחוזה מיוחד לא תהא הדסה חייבת לשלם לו או לשאיריו סכום כלשהוא כפיצויי פיטורים ו/או השלמת פיצויי פיטורים.

(7) זכויותיו של מנהל זכאי המועסק בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי לתקופה שממועד תחילת עבודתו בחוזה מיוחד וכל  עוד הוא מועסק בחוזה מיוחד ולא יאוחר מעד מועד הגיעו לגיל 68 (או מועד פטירתו חו"ח, לפי המוקדם) לחופשה שנתית, טיפול רפואי, דמי מחלה, ארוחות, תרופות, שכ"ל באוניברסיטה (להלן במקובץ - "זכויות נלוות") יהיו כמקובל בהדסה לגבי רופא ראשי קבוע שהוא חבר סגל אקדמי בכיר. לאחר מועד הגיעו לגיל 68 יחולו על המנהל הזכאי  ההסדרים המקובלים לגבי פנסיונרים. הדסה תשלם למנהל הזכאי את ההפרש (אם קיים) בין סכום ההבראה שישולם לו  על ידי קופת הפנסיה לבין סכום ההבראה המשולם על ידי הדסה למנהל מקביל. כמו כן, יהיה מנהל זכאי המועסק בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי, לתקופה שממועד תחילת עבודתו בחוזה מיוחד וכל עוד הוא מועסק בחוזה מיוחד ולא יאוחר מעד מועד הגיעו לגיל 68 (או מועד פטירתו חו"ח, לפי המוקדם), זכאי להמשיך ולצבור זכויות שבתון וקרן קשרי מדע בינלאומיים, כמקובל בהדסה לגבי חבר סגל   אקדמי שתוארו האקדמי כתוארו האקדמי של מנהל הזכאי כפי שיהא תוארו האקדמי של המנהל הזכאי מעת לעת במהלך תקופת העסקתו בהדסה. מובהר בזאת כי אם ירצה המנהל הזכאי לנצל בתקופת עבודתו בחוזה מיוחד, את זכויות שבתון שצבר בשום מקרה לא יהיה המנהל הזכאי רשאי לנצלם במועד שלאחר הגיעו לגיל 68.

(8) מנהל זכאי, המועסק בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי, והמבצע עבודה בשר"פ, בכוננויות מדווחות ובתורנויות מדווחות  ובעבודה במשמרת שנייה, יקבל תשלום עבור עבודה בשר"פ, כוננויות מדווחות, תורנויות מדווחות, ומשמרת שנייה, בהתאם ובכפוף לכללים החלים בהדסה על התשלום עבור השר"פ, כוננויות מדווחות, תורנויות מדווחות, ומשמרת שנייה לרופא ראשי קבוע, ותשלומים אלה למנהל זכאי הזכאי לקבלם, לרבות הפרשות לגמל בגינן, ישולמו בנוסף לתמורה המשולמת על פי האמור בסעיף 10ב(ד)(2). מנהל זכאי המועסק בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי והעוסק במחקר, יקבל תוספת מחקר אם הוא זכאי לקבלתה בהתאם ובכפוף לכללים  חלים בהדסה על תשלום תוספת מחקר לחבר סגל אקדמי שתוארו אקדמי כתוארו האקדמי של המנהל הזכאי, לרבות  הפרשות לקופת גמל בגינה ואולם מובהר, כי ההפרשות לגמל לא יבוצעו לקופת הפנסיה, כי אם לקופת גמל אחרת לגביה יבואו הצדדים לידי הסכמה, ובשיעור 13.33% כנגד ניכוי של 5% מתוספת המחקר שתשולם למנהל הזכאי. ההפרשות לקו"ג בגין תוספת מחקר יבואו לכל דבר ועניין במקום  פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 באופן שהדסה לא תהא חייבת לשלם למנהל הזכאי או לשאיריו פיצויי פיטורים ו/או השלמת פיצויי פיטורים.

אם המנהל הזכאי יעבוד בשר"פ, התשלום עבור ביטוח נגד רשלנות מקצועית ישולם על ידי הדסה ועל ידי המנהל הזכאי כפי שמשולם למנהל מקביל העוסק בשר"פ.

(9) במקרה שבו יבוא לסיום החוזה המיוחד להעסקת גימלאי מועד החל לפני שהמנהל הזכאי הגיע לגיל 68 בין עקב התפטרות המנהל הזכאי או עקב פיטוריו על פי הנוהל הקיים בהדסה לגבי פיטורי רופא ראשי קבוע, או עקב סיום החוזה המיוחד להעסקת גימלאי בתום תקופתו המוסכמת – כי אז יחולו על המנהל הזכאי, ממועד סיום החוזה המיוחד להעסקת גימלאי ועד הגיעו לגיל 68 (או עד מועד פטירתו חו"ח, לפי המוקדם), הוראות סעיף 10ב (ג) לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 15.7.99 השלמה ותיקון להסכם 14.1.99 ס' 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 15.7.99 השלמה ותיקון להסכם 14.1.99 ס' 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' ד6

ס"ק ד' (3) (4)(5) עודכנו/בוטלו בהסכם 15.7.99)

 

 

 

(ה) מנהל זכאי אשר במועד בו עליו לפרוש לפנסיה בהתאם לאמור בסעיפים 10, ו-10ב לעיל, עומדת לזכותו יתרת שבתון (להלן - "היתרה") יהיה רשאי לנצל את היתרה בהתאם ובכפוף לנוהלים  החלים לגבי שבתון וניצול שבתון בהדסה, החל מהמועד בו עליו לפרוש לפנסיה בהתאם לאמור בסעיפים 10 ו-10ב לעיל, לפי  הענין, ובמקרה כזה, ידחה מועד פרישתו לפנסיה עד למועד החל  ב-1 לחודש לאחר גמר ניצול היתרה או עד מועד הגיעו לגיל 68  (לפי המוקדם).

חל מועד גמר ניצול היתרה לפני מועד הגיעו של המנהל הזכאי לגיל 68, יפרוש המנהל הזכאי לפנסיה ב-1 לחודש לאחר גמר ניצול היתרה ויחולו עליו הוראות סעיף 10ב למעט סעיף 10ב  (ה) ו-(ו).

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 ה'

 

(ו)  מנהל זכאי הבוחר להיות מועסק בחוזה מיוחד להעסקת גימלאי, יהיה רשאי לנצל את יתרת השבתון יחד עם זכויות שבתון נוספות שצבר בתקופת עבודתו בחוזה מיוחד, אם הוא זכאי לכך בהתאם ובכפוף לנוהלים החלים לגבי שבתון וניצול שבתון בהדסה, בכל מועד לאחר תחילת העסקתו בחוזה מיוחד ועד מועד הגיעו לגיל 68 (או מועד פטירתו חו"ח, לפי המוקדם) ובכפוף  לכך שבשום מקרה לא יהיה המנהל הזכאי רשאי לנצל את זכויות השבתון במועד שלאחר הגיעו לגיל 68. חל מועד גמר ניצול יתרת השבתון, יחד עם ניצול זכויות שבתון נוספות שצבר המנהל בתקופת העסקתו בחוזה מיוחד, לפני מועד הגיעו של המנהל  הזכאי לגיל 68, יפרוש המנהל הזכאי לפנסיה ב-1 לחודש לאחר גמר ניצול היתרה וזכויות השבתון הנוספות כאמור לעיל ויחולו עליו הוראות סעיף 10ב למעט סעיף 10ב (ה) ו-(ו).

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 ו''

 

(ז) מנהל זכאי שיועסק בהדסה בחוזה מיוחד להעסקת גמלאי יחולו על עבודתו במוסד אחר כשכיר הכללים הנהוגים בהדסה לגבי עבודתו של מנהל במוסד אחר כשכיר.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 ז'

 

(ח) מנהל זכאי הבוחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב (ג) לעיל והחליט לעבוד בבית חולים ציבורי אחר כהגדרתו להלן, יחולו עליו הכללים הבאים:

(1) אם יעבוד המנהל הזכאי בשנה הראשונה לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר, עד 50% משרה, כולל, יהיה המנהל הזכאי, זכאי לקבל את הפנסיה התקציבית, וכן את יתר הזכויות המגיעות לו כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה, על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל.                          אם יעבוד המנהל הזכאי, בשנה הראשונה לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר, מעל 50% משרה, תפקע זכותו של המנהל הזכאי, לקבל את הפנסיה התקציבית, וכמו כן תפקע זכותו, על פי סעיף 10ב(ג)(3), לקבל את המשך                          ההפרשות לקופות הגמל, או לקופות גמל אחרות שיבואו במקומן (או מענק או תשלום שיבוא במקומן) וכן תפקע זכותו לקבל מהדסה את יתר הזכויות המגיעות לו כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל, מעבר לזכויות המגיעות לחבר סגל אקדמי בכיר הפורש לפנסיה ואינו מנהל זכאי.

(2) אם יעבוד המנהל זכאי בשנה השניה לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר עד 75% משרה, כולל, יהיה המנהל הזכאי, זכאי לקבל את הפנסיה התקציבית ואת המשך  ההפרשות לקופות גמל או לקופות גמל אחרות שיבואו במקומן (או מענק או תשלום שיבוא במקומן) וכן את יתר הזכויות המגיעות לו כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל.

     אם יעבוד המנהל הזכאי בשנה השניה לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר מעל 75% משרה ועד 100% משרה (לא כולל), יהיה זכאי לקבל מחצית מן הפנסיה התקציבית; וכן מחצית מיתר הזכויות המגיעות לו על פי הסכם זה כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרשה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל. ההפרשות והניכויים לקופת גמל חרת שתבוא במקום קופת הפנסיה יבוצעו על בסיס ההכנסה הקובעת לגמל פחות מחצית מסכום הפנסיה התקציבית. ההפרשות והניכויים לקופת גמל מיטב (או קופת גמל אחרת במקומה) יבוצעו על בסיס ההכנסה הקובעת למיטב  פחות מחצית מסכום הפנסיה התקציבית וההפרשות והניכויים  לקרן ההשתלמות (או קופת גמל אחרת שתבוא במקומה) יבוצעו על בסיס המשכורת הקובעת לקרן השתלמות פחות מחצית מסכום הפנסיה התקציבית. אם תחליט הדסה לשלם  למנהל הזכאי מענק במקום לבצע הפרשות וניכויים לקופות גמל (או לקופת גמל אחרות במקומן), יופחת מההכנסה הקובעת לגמל, וההכנסה הקובעת למיטב, וההכנסה הקובעת  לקרן השתלמות לצורך חישוב המענק, מחצית מן הפנסיה התקציבית.

       אם יעבוד המנהל הזכאי בשנה השניה לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר 100% משרה, תפקע זכותו של המנהל הזכאי לקבל את הפנסיה התקציבית וכמו כן תפקע זכותו, על פי סעיף 10ב(ג)(3) לקבל את המשך ההפרשות לקופות גמל או לקופות גמל אחרות שיבואו במקומן (או מענק או תשלום שיבוא במקומן) וכן תפקע זכותו לקבל מהדסה את יתר הזכויות המגיעות לו על פי הסכם זה כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל, מעבר לזכויות המגיעות לחבר סגל אקדמי בכיר הפורש לפנסיה ואינו מנהל זכאי.

(3) אם יעבוד המנהל הזכאי בשנה השלישית לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר עד 100% לא כולל, יהיה המנהל הזכאי, זכאי לקבל את הפנסיה התקציבית ואשר המשך  ההפרשות לקופות גמל או לקופות גמל אחרות שיבואו במקומן (או מענק או תשלום שיבוא במקומן) וכן את יתר הזכויות המגיעות לו על פי הסכם  זה כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל.

     עם יעבוד המנהל הזכאי בשנה השלישית לאחר פרישתו לפנסיה בבית חולים ציבורי אחר 100% משרה - תפקע זכותו של המנהל הזכאי לקבל את הפנסיה התקציבית וכמו כן תפקע זכותו, על פי סעיף 10ב(ג)(3), לקבל את המשך ההפרשות לקופות גמל או לקופות גמל אחרות שיבואו במקומן (או מענק או תשלום שיבוא במקומן) וכן תפקע זכותו לקבל מהדסה את יתר הזכויות המגיעות לו על פי הסכם זה כמנהל זכאי אשר בחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב(ג) לעיל, מעבר לזכויות המגיעות לחבר סגל  אקדמי הפורש לפנסיה ואינו מנהל זכאי.

(4) "בית חולים ציבורי" משמעו - בית חולים בבעלות ממשלתית ו/או מוניציפלית ו/או בבעלות של קופת חולים כללית של ההסתדרות הכללית לרבות בעלות משותפת של גופים אלה כולם או חלקם, וכמו כן בית חולים שערי צדק, ביקור חולים ולניאדו.

(5) הכללים המפורטים לעיל גבי עבודה בבתי חולים ציבוריים אחרים הינם כללים יחודיים שסוכמו בין הצדדים לגבי מנהל זכאי הבוחר לפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי סעיף 10ב(ג) לעיל, ומוסכם כי הם לא יהוו תקדים לשום מקרה אחר לרבות לגבי מנהל זכאי המועסק בחוזה מיוחד להעסקת גמלאי.

 (6) להסיר ספק, אין בעובדה שמנהל זכאי הפורש פרישה מוחלטת לפנסיה על פי האמור בסעיף 10ב (ג) לעיל, בוחר להמשיך לעבוד בשר"פ ו/או במחקר, כדי להוציא מגדר מנהל זכאי הפורש פרישה מוחלטת לפנסיה.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 ח'

 

(ט) למרות האמרו בסעיף 10 לעיל, אם במועד הגיעו של המנהל הזכאי לגיל 65, סך זכויות הפנסיה שצבר בקופת הפנסיה או בקופת הפנסיה יחד עם קופה (או קופות) פנסיה אחרת (או אחרות) לרבות קצבה מביטוח מנהלים בין ברציפות זכויות, בין בהקפאת זכויות) (להלן - "צבירת זכויות הפנסיה הכוללת"), מקנות למנהל הזכאי הפנסיה הנמוכה מפנסיה בשיעור 70% ממשכורתו הקובעת של המנהל זכאי מקופת הפנסיה (להלן - "פנסיה בשיעור 70%"), יהיה המנהל הזכאי רשאי להמשיך לעבוד בהדסה עד שצבירת זכויות הפנסיה הכוללת תקנה לו פנסיה השווה לפנסיה בשיעור 70%, או עד הגיעו לגיל 68, לפי המוקדם. על תקופת שירותו של מנהל זכאי כזה עד שצבירת זכויות הפנסיה הכוללת  תקנה לו פנסיה בשיעור 70% או עד מועד הגיעו לגיל 68 - יחולו הוראות הסכם הסגל האקדמי כפי שהיו לפני שינויים  בהסכם קיבוצי מיוחד מיום 14.1.98. חל המועד בו צבירת זכויות הפנסיה הכוללת תקנה למנהל הזכאי פנסיה בשיעור 70% לפני מועד הגיעו לגיל 68, יפרוש המנהל לפנסיה במועד בו  צבירת זכויות הפנסיה הכוללת תקנה לו פנסיה בשיעור 70% ויחולו עליו הוראות סעיף 10ב(ב) לעיל.

המנהל הזכאי חייב להודיע להדסה על זכויות פנסיה שיש לו מקופות פנסיה אחרות (לרבות זכויות קצבה מביטוח מנהלים).

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 ט'

 

(י)   הדסה תגרום לכך שביטוח "ריזיקו" הניתן לעובדים בהדסה במסגרת קופת הפנסיה יחול באותם תנאים, כפי שיהיו מעת לעת, על מנהל זכאי עד מועד הגיעו לגיל 68 (או פטירתו חו"ח, לפי המוקדם). ממועד הגיעו של המנהל הזכאי לגיל 68, יחולו עליו לעניין זה, הכללים הנהוגים לגבי יתר הפנסיונרים.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 י'

 

 

 

(יא) הדסה תודיע למנהל הזכאי באמצעות דואר רשום לא יאוחר מ-6 חודשים לפני מועד הגיעו לגיל 65, על זכות הבחירה הנתונה לו  לפי סעיף 6(ב) לעיל. במידה ולא תתקבל תגובת המנהל הזכאי תוך חודש וחצי ממועד משלוח ההודעה, תשלח הדסה למנהל הזכאי הודעה נוספת באמצעות דואר רשום לא יאוחר מ-4 חודשים לפני ועד הגיעו לגיל 65 על זכות הבחירה הנתונה לו לפי סעיף 6(ב) לעיל. במידה ואמורה לצאת הודעה כמפורט לעיל שבמהלך תקופת השבתון של המנהל הזכאי יקיים אגף כח-אדם שיחה אישית עם המנהל הזכאי בטרם צאתו לא הודיע המנהל הזכאי להדסה, עד  90 יום לפני מועד פרישתו לפנסיה בהתאם לאמור בסעיף 10, באיזה מאפשרויות הוא בוחר, על פי זכותו בסעיף 6(ב) לעיל, כי אז יחול סעיף 6(ג) לעיל, והמנהל הזכאי יפרוש פרישה מוחלטת לפנסיה במועד הגיעו לגיל 65 (כפוף לכך שיוכל להמשיך לעבוד בשר"פ ובמחקר אם רצונו בכך.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 יא

 

(יב) אם תועלה הטענה, כי מנהל זכאי, זכאי לזכויות נוספות על אלה המפורטות בהסכם זה לתקופה שממועד הגיעו לגיל 65 ועד מועד הגיעו לגיל 68, והצדדים לא יגיעו לידי הסכמה, יועברו חילוקי הדעות להכרעת בורר אשר ייקבע בהסמה בין יו"ר מועצת המנהלים של הדסה לבין יו"ר הר"י. הבורר לא יהיה כפוף לסדרי דין אך יהיה חייב לתת לצדדים הזדמנות להשמיע את טענותיהם ולהגיש כל מסמך רלבנטי. הבורר יהיה כפוף לדין המהותי  ויכריע במחלוקת לאור כוונת הצדדים כפי שעולה מן ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 14.1.87 ויהיה חייב לנמק את החלטתו.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 יב

 

(יג) הסר ספק, מנהל זכאי המגיע לגיל 68 דינו יהיה כדין  פנסיונר אחר בהדסה.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.1998 ס' 6 יג

190.3

גיל פרישה מנהלי מחלקות

 

 

 

 

190.4

הסכם "זמן מלא"

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 בתחולה מ-1.10.93

190.4.1

הצדדים מסכימים בזה כי לצורך חישוב זכאות חברי הסגל האקדמי הבכיר למענק זמן מלא בהתאם למכתב הנשיא, מהוות הכנסות חבר הסגל האקדמי הבכיר משר"פ ומעבודה במשמרת שניה, הכנסות מעבודה מחוץ למוסד שיש להביאן בחשבון על פי מכתב הנשיא לצורך קביעת הזכאות למענק זמן מלא.

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 1

190.4.2

מבלי לגרוע מנכונות האמור לעיל, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

(א)  בהצהרה שמגיש חבר הסגל האקדמי בהתאם לנספח "ב" למכתב הנשיא יכלול חבר הסגל האקדמי הבכיר את כל ההכנסות שיש להצהיר עליהן על פי מכתב הנשיא לצורך חישוב הזכאות למענק זמן מלא, לרבות הכנסותיו משר"פ ומעבודתו במשמרת שניה. (ההכנסות האחרות שיש להצהיר עליהן בחישוב הזכאות  למענק זמן מלא לפי מכתב הנשיא, למעט ההכנסות משר"פ ומעבודתו במשמרת שניה, ייקראו להלן - "ההכנסות האחרות".

(ב) חבר סגל אקדמי בכיר אשר סך הכנסותיו האחרות בתקופת דיווח  כלשהי של חמישה חודשים כאמור במכתב הנשיא (להלן - "התקופה הרלבנטית") עולות על התקרה הקבועה במכתב הנשיא לעניין זה לגבי הכנסות  מעבודה מחוץ למוסד (או הכנסות שיש לראותן כהכנסות מעבודה מחוץ למוסד) של בעל אותו תואר באוניברסיטה (כפי שתקרה זו תהא מעת לעת) לא יקבל מענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית האמורה.

(ג) חבר סגל אקדמי בכיר אשר סך הכנסותיו האחרות בתקופה רלבנטית אינן עולות על התקרה הקבועה במכתב הנשיא לעניין זה לגבי הכנסות מעבודה מחוץ למוסד (או הכנסות שיש לראותן כהכנסות מעבודה מחוץ למוסד) של בעל אותו תואר באוניברסיטה וכפי שתקרה זו תהא מעת לעת) יקבל מענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית האמורה בהתאם ובכפוף לתנאים  המפורטים במכתב הנשיא בנספחים לו, והכנסותיו משר"פ ומעבודה במשמרת  שניה יובאו בחשבון בהתאם לאמור להלן:

(ד) חבר סגל אקדמי בכיר הזכאי למענק זמן מלא על פי האמור בפסקה 2(ג) לעיל ואשר הכנסותיו משר"פ ו/או מעבודה שניה בתקופה הרלבנטית האמורה בפסקא 2(ג) לעיל, עולות על סכום כולל של 16,000 ש"ח ברוטו (לתשלום), יחולו לגביו ההוראות הבאות:

(1) הדסה תנכה עבור עצמה את הסכום המשולם לחבר הסגל  האקדמי הבכיר כמענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית האמורה, מסכום תקבולי השר"פ המשולמים ואשר ישולמו להדסה בגין שירות שנתן חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור, וחלוקת כספי התקבולים האמורים בין הדסה לבין חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור, לפי הסדר השר"פ, תערך לגבי היתרה שתיוותר לאחר הניכוי האמור.

(2) להסיר ספק, הניכוי האמור בפסקא 2(ד) (1) לעיל יתבצע על ידי הדסה מכל סכום המשולם או ישולם להדסה כתקבולי שר"פ בגין שירות שנתן חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור, עד לניכוי מלוא הסכום ששולם לו כמענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית.

(ה) חבר סגל אקדמי בכיר הזכאי למענק זמן מלא על פי האמור בפסקא 2(ג) לעיל ואשר הכנסותיו משר"פ ו/או מעבודה במשמרת שניה בתקופה הרלבנטית האמורה בפסקא 2(ג) לעיל אינן עולות על סכום כולל של 16,000 ש"ח ברוטו לתשלום), יחולו לגביו ההוראות הבאות:

(1)  הדסה לא תנכה את הסכום המשולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר כמענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית האמורה מסכום תקבולי השר"פ המשולמים ואשר ישולמו להדסה בגין שירות שנתן חבר הסגל  האקדמי הבכיר האמור.

(2) אין בהוראת פסקא 2(ה)(1)לעיל לגרוע מזכותה של הדסה על פי פסקאות 2(ד)(1) ו-2 (ד) (2) לעיל לנכות מסכום תקבולי השר"פ המשולמים או אשר ישולמו להדסה בגין שירות שנתן חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור,את הסכום המשולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר האמור כמענק זמן מלא בגין תקופה רלבנטית בה הכנסותיו של חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור משר"פ ו/או מעבודה במשמרת שניה עלו על סכום כולל של 16,000 ₪ ברוטו (לתשלום).

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190.4.3

(א) תחילתו של הסכם זה מיום 1.10.1993.

(ב) בסעיף זה "תקופה רלבנטית חולפת"  -  תקופה רלבנטית אשר חלה במועד כלשהוא מיום 1.10.1993 (הוא יום תחילתו של הסכם זה) ועד ליום 1.12.95 (הוא יום בו החלה הדסה בהפעלה שוטפת של הסכם זה).

(ג) חבר סגל אקדמי בכיר אשר סך הכנסותיו  האחרות בתקופה רלבנטית חולפת עולות על התקרה הקבועה במכתב הנשיא לעניין זה לגבי הכנסות מעבודה מחוץ למוסד (או הכנסות שיש לראותן כהכנסות מעבודה מחוץ למוסד) של בעל אותו תואר באוניברסיטה (כפי שתקרה זו היתה בתקופה הרלבנטית החולפת), לא יקבל מענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית החולפת האמורה.

(ד) חבר סגל אקדמי בכיר אשר סך הכנסותיו האחרות בתקופה רלבנטית חולפת אינן עולות על התקרה הקבועה במכתב הנשיא לעניין זה לגבי הכנסות מעבודה מחוץ למוסד (או הכנסות שיש לראותן כהכנסות מעבודה מחוץ למוסד) של בעל אותו תואר באוניברסיטה (כפי שתקרה זו היתה בתקופה הרלבנטית  החולפת), יקבל מענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית החולפת האמורה בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים במכתב הנשיא ובנספחים לו, הסכום  שישולם כמענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית החולפת האמורה ישולם על פי ערך מענק זמן מלא במועד התשלום בפועל, והכנסותיו משר"פ ומעבודה במשמרת שניה של חבר הסגל האקדמי האמור ובאו בחשבון בהתאם לאמור להלן:  

(ה) חבר סגל אקדמי בכיר הזכאי למענק זמן מלא על פי האמור בפסקא 3(ד) לעיל ואשר הכנסותיו משר"פ ו/או מעבודה במשמרת שניה בתקופה הרלבנטית החולפת האמורה בפסקא 3(ד) לעיל עולות על סכום של 16,000 ש"ח ברוטו (לתשלום), יחולו לגביו ההוראות הבאות:

(1) הדסה תנכה עבור עצמה את הסכום המשולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר כמענק זמן מלא בגין  התקופה הרלבנטית החולפת  האמורה, מסכום תקבולי השר"פ המשולמים ואשר ישולמו להדסה בגין שירות שנתן חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור וחלוקת כספי התקבולים האמורים בין הדסה לבין חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור, לפי הסדר השר"פ, תיערך לגבי  היתרה שתיוותר לאחר הניכוי האמור.

(2) להסיר ספק, הניכוי האמור בפסקא 3(ה)(1) יתבצע על ידי הדסה מכל סכום המשולם או אשר ישולם להדסה כתקבולי שר"פ בגין  שירות שנתן חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור, עד לניכוי מלוא הסכום ששולם לו כמענק זמן מלא בגין תקופה רלבנטית חולפת.

(3) להסיר ספק, הנכוי האמור בפסקא 3(ה) (1) ו-3(ה) (2) לעיל יבוא בנוסף לניכויים על פי פסקאות 2(ד) (1) ו-2 (ד) (2) לעיל.

(ו) חבר סגל אקדמי בכיר הזכאי למענק זמן מלא על פי האמור בפסקא 3(ד) לעיל ואשר הכנסותיו משר"פ ו/או מעבודה במשמרת שניה בתקופה הרלבנטית החולפת האמורה בפסקא 3(ד) לעיל אינן עולות על סכום כולל של 16,000 ש"ח ברוטו (לתשלום), יחולו לגביו ההוראות הבאות:

(1) הדסה לא תנכה את הסכום המשולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר האמור כמענק זמן מלא בגין התקופה הרלבנטית החולפת האמורה מסכום תקבולי השר"פ המשולמים או אשר ישולמו להדסה בגין שירות שנתן  חבר  הסגל האקדמי הבכיר האמור.

(2) אין בהוראות פסקא 3(ו)(1) לעיל כדי לגרוע מזכותה של הדסה על פי פסקאות 2(ד)(1) ו-2(ד)(2)  לעיל ו/או על פי פסקאות 3(ה)(1) ו-3(ה)(2) לעיל, לנכות מסכום  תקבולי השר"פ המשולמים או  אשר ישולמו להדסה בגין שירות שנתן חבר הסגל האקדמי הבכיר האמור, את הסכום המשולם לחבר הסגל האקדמי האמור כמענק זמן מלא בגין תקופה רלבנטית ו/או בגין תקופה רלבנטית חולפת בה הכנסותיו של חבר הסגל אקדמי הבכיר האמור משר"פ ו/או מעבודה במשמרת שניה עלו על  סכום כולל של 16,000 ש"ח ברוטו (לתשלום).

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 3

 

 

190.4.4

בכפוף ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת גמל), תשכ"ד-1964 (להלן - "התקנות") תפריש הדסה בגין מענק זמן מלא שישולם לחבר סגל  אקדמי בכיר בהתאם להוראות הסכם זה, לקופת גמל מאושרת על פי התקנות (להלן - "קופת גמל") סכום השווה ל-14.33% מהסכום שישולם לחבר הסגל האקדמי כמענק זמן מלא, המורכב מסכום השווה ל-8.1/3% מהסכום שישולם כאמור כמענק זמן מלא  המהווה הפרשה של הדבה בגין פיצויי פיטורים,  ומסכום השווה ל-6% מהסכום שישולם כאמור כמענק זמן מלא המהווה הפרשה לש הדבה בגין תגמולים. כן  תנכה  הדסה מהסכום שישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר האמור כמענק זמן מלא ותעביר לקופת גמל, סכום השווה ל-5.5% מהסכום שישולם כאמור כמענק זמן מלא המהווה הפרשה של חבר הסגל האקדמי הבכיר בגין תגמולים. ההפרשות בשיעורים הנזכרים  יבוצעו רק בכפוף ובהתאם לתקנות.

מוסכם בין הצדדים כי הפרשות הדסה בגין פיצויי  פיטורים כאמור בסעיף זה לקופת גמל יבואו במקום פיצויי פטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים,      תשכ"ג-1963 בכל הקשור לסכום המשולם לחבר הסגל האקדמי כמענק זמן מלא.

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 4

190.4.5

בכפוף ובהתאם לתקנות, תפריש הדסה בגין מענק זמן מלא שישולם לחבר סגל אקדמי בכיר בהתאם להוראות הסכם זה, לקרן השתלמות מאושרת על פי התקנות  (להלן - "קרן השתלמות") סכום השווה ל-7.5% מהסכום שישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר כמענק זמן מלא המהווה הפרשה של הדסה בגין השתלמות. כן תנכה הדסה מהסכום שישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר כמענק זמן מלא ותעביר לקרן השתלמות סכום השווה ל-2.5% מהסכום שישולם לחבר הסגל האקדמי הבכיר האמור כמענק זמן מלא המהווה הפרשה של חבר הסגל האקדמי הבכיר בגין השתלמות.

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 5

 

190.4.6

להסיר ספק, במקרה ומענק זמן מלא יבוטל לגבי חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה, הוא יבוטל גם לגבי חברי הסגל האקדמי הבכיר, הכל כעולה מהוראות הסכם הסגל האקדמי.

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 6

 

190.4.7

מוסכם בין הצדדים, כי הקצבתה השנתית של הדסה לצרכי תשלום מענק זמן מלא לחברי הסגל המקדמי הזכאים לקבלתו על פי הוראות הסכם זה עומדת, במועד חתימת הסכם זה, על 2.99 מליון ש"ח (להלן - "ההקצבה הנוכחית") וכי הוראות הסכם זה לגבי האופן בו יובאו בחשבון הכנסותיו של חבר הסגל האקדמי משר"פ ומעבודה במשמרת שניה לצורך חישוב הזכאות למענק זמן מלא, ולרבות קביעת הסכום של 16,000 ש"ח הנקוב בסעיף 2 ו-3, נקבעו בהתחשב בהקצבה הנוכחית ועל מנת  שסך עלויות הדסה לשנה בכל הקשור לתשלומי מענק זמן מלא לחברי הסגל האקדמי הבכיר, לא יעלו על ההקצבה הנוכחית.

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 7

 

190.4.8

(א) מוסכם בין הצדדים, כי כל עוד משולם  מענק קריטריונים, כאמור במכתב הנשיא, עבור עבודה אקדמית נוספת כי אז, כעולה מהוראות הסכם הסגל האקדמי, חברי הסגל האקדמי הבכיר לא יהיו זכאים לקבלתו.

(ב) עוד מוסכם בין הצדדים, כי גם אם מענק קריטריונים יכונה על ידי האוניברסיטה בשם אחר, או שבמקום מענק  קריטריונים  תשלם האוניברסיטה לחברי הסגל באוניברסיטה מענק או תשלום אחר - הרי שכל עוד מענק הקריטריונים או המענק או תשלום שיבוא במקומו משולמים או ישולמו עבור עבודה אקדמית נוספת כי אז, כעולה מהוראות הסכם הסגל האקדמי חברי הסגל האקדמי הבכיר לא יהיו זכאים לקבלתו.

(ג)  ביום 2.12.95 ישובו הצדדים ויפגשו בקשר למענק קריטריונים. ומוסכם בין הצדדים, כי אם במועד זה, מענק הקריטריונים ישולם עדיין, כאמור במכתב הנשיא, עבור אקדמית נוספת, כי אז, כעולה מהוראות הסכם הסגל האקדמי, חברי הסגל האקדמי לא יהיו זכאים לקבלתו.

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 8

 

190.4.9

אם, למרות האמור בסעיף 8 לעיל, ייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסכמת כי חברי הסגל האקדמי הבכיר זכאים לקבל מענק הקריטריונים (בין אם יכונה בשמו הנוכחי או בשם אחר), או אם במקום מענק קריטריונים תשלם  האוניברסיטה לחברי הסגל באוניברסיטה מענק או תשלום עבור עבודה רגילה אשר חברי הסגל האקדמי הבכיר יהיו זכאים על פי הוראות הסכם הסגל האקדמי לקבלו (להלן - "המענק האחר") כי אז יחולו ההוראות הבאות:

(א) ההקצבה השנתית של הדסה בכל הקשור לתשלום מענק זמן מלא לחברי הסגל האקדמי תופחת החל ממועד הזכאות האמורה, ותעמוד על סך 2.5 מליון ₪ לשנה (ההקצבה השנתית המופחתת האמורה על סך 2.5 מליון ש"ח תקרא להלן - "ההקצבה המופחתת"), ומוסכם כי סך עלויות הדסה לשנה בכל הקשור לתשלומי מענק זמן מלא לחברי הסגל האקדמי הבכיר, לא יעלו על ההקצבה המופחתת.

(ב) עוד מוסכם בין הצדדים, כי אם לא תושג ביניהם הסכמה אחרת לעניין זה, תיושם ההקצבה המופחתת בכל הקשור לתשלומי מענק זמן מלא  לחברי הסגל האקדמי הבכיר באופן הבא:

במקום הסכום של 16,000 ש"ח הנקוב בסעיפים 2 ו-3 לעיל יבוא, החל ממועד הזכאות האמורה, סכום אחר (להלן - "הסכום המופחת") על מנת שסך עלויות הדסה לשנה בכל הקשור לתשלום מענק זמן מלא לחברי הסגל  האקדמי הזכאים לקבלתו על פי הוראות הסכם זה, לא יעלה על  ההקצבה  המופחתת. הסכום המופחת שיבוא במקום הסכום של 16,000 ש"ח הנקוב בסעיפים 2 ו-3 לעיל, יחושב בהתייחס להקצבה המופחתת, באותו אופן בו חושב הסכום של 16,000 ש"ח הנקוב בסעיפים 2 ו-3 לעיל בהתייחס להקצבה הנוכחית.

(ג) גם אם יקבע על פי הוראות סעיף 9 רישא  לעיל, כי חברי הסגל האקדמי הבכיר זכאים לקבל את מענק הקריטריונים או את המענק האחר, כי אז להסיר ספק, מוצהר בזה, כי במקרה ומענק הקריטריונים (בשמו  הנוכחי או בשם  אחר) או המענק האחר יבוטל לגבי חברי הסגל  האקדמי באוניברסיטה, הוא יבוטל גם לגבי חברי הסגל האקדמי הבכיר, הכל כעולה מהוראות הסכם  הסגל האקדמי.

 

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 9

 

190.4.10

הסכום הנקוב בסעיפים 2 ו-3 לעיל של 16,000 ש"ח, הסכום הנקוב בסעיף 7 לעיל של 2.99 מליון ש"ח, הסכום הנקוב בסעיף 9 לעיל של 2.5 מליון ש"ח, וכן הסכום המופחת שיבוא כאמור בסעיף 9 לעיל במקום הסכום של 16,000 ש"ח הנקוב בסעיפים 2 ו-3 לעיל, יעודכנו באותם מועדים ושיעורים בהם יעודכנו הסכומים המשולמים כמענק זמן מלא בהתאם לאמור בסעיף 3 למכתב הנשיא.      

הסכם קיבוצי מיום 8.1.1996 ס' 10

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH