מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
180. הסכם הפנסיה של רופאי בית החולים שערי צדק

 

הסכם קיבוצי מיום 30.1.2007, עדכון לסכם קיבוצי מיוחד מיום 13.10.83 ס' 4 בנושא הפנסיה ואת שנחתם ההסכם מכוחו.

 

 

180.1

ההסכם מטרתו ותוקפו

         

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07, ס' 4 (ס' 1, הגדרות לא הוכנס לאוגדן)

180.1.1

מטרת הסכם זה הינה לתקן ולהסדיר את נושא הפנסיה של הרופאים העובדים במוסד.

 

 

180.1.2

הסכם זה יחול על הרופאים, כהגדרתם לעיל.

 

180.1.3

כל הוראות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים אשר חלים על יחסי העבודה בין הצדדים יישארו בתוקפם, למעט סעיפים אשר שונו או תוקנו באופן מפורש בהסכם זה.

 

 

180.1.4

תוקפו של הסכם זה הינו לתקופת ההסכם הקיבוצי.

 

180.1.5

הסכם זה ירשם כהסכם עבודה קיבוצי מיוחד, כאמור בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957.

 

 

180.2

הביטוח בקרן פנסיה

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07, ס' 4

 

רופאי המוסד יהיו מבוטחים החל בתחילת עבודתם במוסד בביטוח פנסיוני כמפורט להלן:

 

 

180.2.1

"רופא נוכחי המבוטח בקרן פנסיה ותיקה" ימשיך להיות מבוטח בקרן פנסיה ותיקה.

 

 

180.2.2

ביקש בכתב רופא נוכחי המבוטח בקרן פנסיה ותיקה להפסיק חברותו בקרן, תאושר בקשתו החל מתום החודש הקלנדרי שבו הגיש בקשתו, ובלבד שיתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

 

 

180.2.2.1

הרופא יבוטח במוצר פנסיוני שאינו קרן פנסיה ותיקה, והכולל הפרשה לפיצויי פיטורים.

 

 

180.2.2.2

אם הרופא צבר בקרן הוותיקה פנסיה בשיעור 70% וטרם הגיעו לגיל הפרישה החוקי, יכלול המוצר הפנסיוני בנוסף כיסוי למקרה נכות.

 

 

180.2.2.3

אם הרופא לא צבר בקרן הפנסיה הותיקה זכות לגמלה בשיעור 70% וטרם הגיע לגיל הפרישה החוקי, יכלול המוצר הפנסיוני כיסוי לביטוח נכות ולביטוח שאירים.

 

הכל כמפורט לגבי רופא נוכחי שאינו מבוטח בקרן פנסיה ותיקה להלן.

 

 

180.2.3

רופא, שאינו "רופא נוכחי המבוטח בקרן פנסיה ותיקה", (שלא חל עליו סעיף 4.1 לעיל, למעט אם התקיים בו ס"ק 4.1.1) יבוטח בביטוח פנסיוני שברירית המחדל שלו תהיה כדלקמן:

 

 

180.2.3.1

רופא נוכחי המבוטח בקרן פנסיה חדשה ימשיך להיות מבוטח בקרן פנסיה חדשה עד תקרת ההפקדה החודשית, ומעבר לתקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה כללית או בביטוח מנהלים, לפי בחירת הרופא.

 

 

180.2.3.2         

רופא חדש, יהיה מבוטח בקרן פנסיה חדשה עד תקרת ההפקדה החודשית, ומעבר לתקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה כללית או בביטוח מנהלים, לפי בחירת הרופא.

 

 

180.2.3.3

על אף האמור בסעיף 4.2.2, רופא חדש המבוטח ממקום עבודתו הקודם בקרן פנסיה ותיקה או כל  רופא אחר הזכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה ותיקה ואשר יבקש להיות מבוטח בביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה ותיקה, יבוטח בקרן פנסיה ותיקה.

 

 

180.3

השכר המבוטח

הסכם קיבוצי מיום 30.7.07 ס' 5

180.3.1

השכר המבוטח אשר בגינו יופרשו דמי הגמולים לקרן פנסיה יהיה כפי שנקבע ו/או יקבע מכח ההסכם הקיבוצי.

 

 

180.3.2

אין בעצם ביצוע ההפרשות לקרן הפנסיה, ו/או לכל קופת גמל אחרת, כדי להפוך את רכיבי השכר, שבגינם מבוצעות ההפרשות, לרכיבים המובאים בחשבון המשכורת הקובעת לעניין תשלום פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים.

 

 

180.3.3

אין בעצם ביצוע ההפרשות לקרן הפנסיה, ו/או לכל קופת גמל אחרת, כדי להפוך את רכיבי השכר, שבגינם מבוצעות ההפרשות, לרכיבים המובאים בחשבון המשכורת הקובעת לעניין תשלום פיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים.

 

 

180.3.4

בכל הנוגע לחלק השכר שאינו בגדר "השכר המבוטח" כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות ההסכם הקיבוצי ובכפוף להוראות חוק הפיקוח על קופות גמל.

 

 

180.4

שיעור דמי הגמולים לקרן פנסיה

הסכם קיבוצי מיום 30.7.07 ס' 6

180.4.1

שיעור דמי הגמולים אשר יופרשו לקרן פנסיה יהיה כדלקמן:

 

180.4.1.1         

בגין רופא המבוטח בקרן פנסיה ותיקה שבניהול מיוחד ובגין רופא שביקש להפסיק חברותו בקרן פנסיה ותיקה, כאמור בס"ק 4.1.1 לעיל, לאחר שצבר זכות ל-70% פנסיה בקרן הפנסיה הותיקה שבניהול מיוחד, בשיעור שנקבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981. ככל שתחול חבות במס בגין שיעור דמי הגמולים המוגדל על פי ס"ק זה – תחול חבות זו על הרופא.

 

 

180.4.1.2

בגין רופא המבוטח בקרן פנסיה ותיקה שאינה בניהול מיוחד ("קרן מאוזנת") או בקרן פנסיה חדשה או בקרן פנסיה כללית:

 

 

 

·       ניכוי מהרופא – 5.5% (תגמולים).     

 

 

·       תשלום המעביד – 12% (פיצויים + תגמולים).

 

180.4.1

מוסכם, כי אם על פי כל דין או הסכם החל על הצדדים, ישונה שיעור דמי הגמולים המופרשים בעבור רופאים עובדי המדינה החברים בקרן פנסיה כאמור בס"ק 6.1.2, אזי יותאם שיעור דמי הגמולים הקבוע בס"ק זה בהתאם.

 

 

180.4.2

דמי הגמולים יופרשו בגין השכר המבוטח בלבד.

 

180.5

קופת גמל אישית לפיצויים

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07 ס' 7

 

החל במועד הקובע, בנוסף לאמור בסעיף 6 לעיל, יפריש המוסד בגין כל רופא החל בתחילת עבודתו 2.33% מהמשכורת הקובעת לעניין תשלום פיצויי פיטורים, כפי שנקבעה ו/או תקבע מכח ההסכם הקיבוצי, לקופת גמל אישית לפיצויים.

 

 

180.6

ביטוח מנהלים

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07 ס' 8

180.6.1

על אף האמור בהסכם זה לעיל, לבקשת הרופא בכתב ובהתאם להוראות חוק הפיקוח על קופות גמל, יהיה ניתן לבטח רופא חדש בביטוח מנהלם במקום ביטוחו בביטוח פנסיוני כאמור בסעיף 4 לעיל. לא ימשיך הרופא להיות מבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים שיש לו לפני תחילת עבודתו במוסד אלא אם יתקיימו כל התנאים הבאים:

 

 

180.6.1.1

המעביד הקודם ישחרר לבעלות הרופא את פוליסת הביטוח.

 

180.6.1.2

למוסד לא תהיה כל מחויבות בנוגע לחובות לחברת הביטוח או לרופא בגין הפוליסה עבור התקופה שבה הרופא טרם עבד במוסד.

 

 

180.6.1.3

המוסד יהיה רשאי לקבוע את הסוכן אשר באמצעותו יבוצע הביטוח.

 

180.6.2

הוסכם בין רופא חדש והמוסד על ביטוח הרופא בביטוח מנהלים, יהיה גובה ההפרשות כדלקמן:

 

 

180.6.2.1

ניכוי מהרופא – 5% (תגמולים) ובנוסף 0.5% לביטוח אובדן כושר עבודה.

 

 

180.6.2.2

תשלום המעביד – 11% (6% פיצויים + 5% תגמולים) ובנוסף 1% לביטוח אבדן כושר עבודה; במידה שניתן יהיה לרכוש עבור הרופא ביטוח אבדן כושר עבודה מוזל מ-1%, לבקשת הרופא יעביר המוסד את ההפרש (עד 1%) לצורך תגמולים בביטוח המנהלים.

 

 

180.6.3

ההפרשות דלעיל יבוצעו בגין השכר המבוטח בלבד.

 

180.6.4

מוסכם בין הצדדים כי עלות הביטוח למוסד בביטוח המנהלים, לא תעלה על העלות למוסד אילו הרופא היה מבוטח בקרן פנסיה חדשה (סעיף 6 לעיל).

 

 

180.6.5

אין באמור כדי לפגוע בהפרשות האמורות בסעיף 7 לעיל לקופת גמל אישית לפיצויים.

 

 

180.7

שחרור תשלומי המוסד לטובת הרופא

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07 ס' 9

180.7.1

 

 

180.7.1.1

תשלומי המוסד לביטוח הפנסיוני כאמור בסעיף 6 לעיל ו/או לביטוח מנהלים כאמור בסעיף 8 לעיל, יבואו במקום 72% מפיצויי הפיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לתקופה שבעבורה שולמו.

 

 

180.7.1.2

תשלומי המוסד לקופת גמל אישית לפיצויים כאמור בסעיף 7 לעיל, יבואו במקום 28% מפיצויי הפיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים בגין רכיבי השכר הנמנים לפיצויי פיטורין ושבעבורם בוצעה הפרשה לקופת הגמל ובגין התקופה שבעבורה שולמו.

 

 

180.7.1.3

למען הסר ספק, במידה ויבוצעו עבור רופא הפרשות לביטוח פנסיוני לכל קופה אחרת (בהתאם להוראות חוק הפיקוח על קופות גמל) יבואו תשלומי המוסד במקום מלוא פיצויי הפיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים, ובלבד ששיעור דמי הגמולים שהפריש המוסד לא יפחת מסה"כ ההפרשות הקבועות בסעיפים 6 ו-7 להסכם זה בגין כל רכיבי השכר הנמנים לפיצויים ובעבור כל תקופת העבודה במוסד (ובאופן יחסי אם הועברו הפרשות נמוכות יותר).

 

 

180.7.2

הפקדות המוסד לביטוח הפנסיוני האמורות בסעיף 6 או 8 לעיל עבור פיצויי פיטורים, לרבות בגין התקופה שלפני המועד הקובע, אינן ניתנות להחזרה למוסד אלא בהתקיים אחד משני אלה:

 

 

180.7.2.1

התקיימו ברופא שלושה התנאים הבאים במצטבר: א. התפטר ללא זכות לפיצויי פיטורים; ב. הפסיק חברותו בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים; ג. משך כספים מחשבונו בקרן הפנסיה או ביטוח מנהלים.

מובהר בזאת כי כל אחת מהאפשרויות הר"מ לא תיחשב כמשיכת כספים לצורך סעיף ג לעיל:

 

 

 

·       העברת כספים לכל מוצר פנסיוני אחר, עפ"י כללי העברה בין קופות גמל, הנהוגים, עפ"י כל דין ו/או הוראת הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

 

 

 

·       משיכת כספים בגין אי זכאות לקצבה עפ"י תקנה מתקנות הקרן בשל ההוראות בעניין קצבת מינימום או זכאות לתשלום ממקור אחר (מוסכם בזאת כי משיכת כספים בגלל זכאות לקצבה מוקטנת בגלל זכאות לקצבה ממקרו אחר, דינה כמשיכת כספים בגלל אי זכאות לקצבה עפ"י ס"ק זה).

 

 

 

·       משיכת כספים ע"י שאירים.

 

 

·       חסך הרופא בקופת גמל לתגמולים – משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים החל בגיל המותר למשיכה עפ"י דין, לא תחשב כמשיכת כספים.

 

 

180.7.3.2

נשללה זכותו של הרופא לקבלת מלוא פיצויי פיטורים מכח החלטת ועדת משמעת על פי ההסכם הקיבוצי או מכח החלטה של בית דין לעבודה. במידה ונשללה זכותו של הרופא לקבלת חלק מפיצויי הפיטורים יאפשר המוסד לרופא לשלם למוסד את חלק הפיצויים שנשלל ממנו כתנאי לשחרור ההפרדות עבור פיצויים; לא העביר הרופא למוסד את חלק הפיצויים שנשלל ממנו תוך 60 ימים, יהיה המוסד רשאי לקבל חזרה סכומים אלה מהכספים שנצברו לרופא בביטוח הפנסיוני עבור פיצויים.

 

 

180.7.4

רופא אשר סיים את עבודתו במוסד בזכות לפיצויי פיטורים, או בפרישה לגמלאות מכל סיבה לרבות גמלת שאירים, ישוחררו לזכותו הפרשות המוסד בשיעור 2.33% כאמור בסעיף 7 לעיל. בכל מקרה אחר יוחזרו כספים אלה למוסד.

 

 

180.8

הקרנות

הסכם קיבוצי מיום 30.1.2007 ס' 10

180.8.1         

קרן הפנסיה הותיקה שבה יהיו חברים הרופאים במוסד היא: "קרן מקפת" מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

 

 

180.8.2

קרן הפנסיה החדשה וקרן הפנסיה הכללית שבה יהיו חברים הרופאים במוסד כברירת מחדל הינה: "מקפת החדשה" ו"מקפת משלימה" עפ"י הסכם ההתקשרות מיום 19.12.06 או כל קרן פנסיה חדשה וקרן פנסיה כללית אחרת שעליהן יוסכם בין המוסד וועד הרופאים ובתנאי שיתקיים האמור להלן:

 

 

180.8.2.1

סעיף 4.9 להסכם ההתקשרות הנ"ל, לרבות כל סעיף תואם בהסכם התקשרות עם קרנות פנסיה אחרות, לא יבוצע אלא אם הוסכם על כך בכתב בין כל הצדדים להסכם קיבוצי זה.

 

 

180.8.2.2

התשלום הקבוע בסעיף 5.8 להסכם ההתקשרות הנ"ל, לרבות כל סעיף תואם בהסכם התקשרות עם קרנות פנסיה אחרות, הוסכם בכתב ע"י נציגות הרופאים ובכפוף לאמור בסעיף 10.5 להלן, לא יעלה על 35 ש"ח לחודש לרופא. התשלום ישמש למפרט שירותים פנסיוניים מקיף העונה על צרכי הרופאים כפי שהוצג לנציגות הרופאים.

 

 

180.8.2.3         

כל שינוי בסעיף 5.9 בהסכם ההתקשרות הנ"ל, לרבות כל סעיף תואם בהסכם התקשרות עם קרנות פנסיה אחרות, הוסכם בכתב ע"י נציגות הרופאים.

 

 

180.8.3

קופת הגמל האישית לפיצויים בה יהיו חברים הרופאים במוסד כברירת מחדל הינה: "טפחות גמל", או כל קופה אחרת עליה יוסכם בין המוסד ונציגות הרופאים.

 

 

180.8.4         

מוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לנהל משא ומתן ולחתום על הסכמים עם קרנות הפנסיה ו/או קופות הגמל הנ"ל ו/או עם קרנות ו/או קופות אחרות לשם שיפור תנאי הביטוח הפנסיוני, ובהסכמה בין המוסד ונציגות הרופאים ניתן יהיה להחליף קרן פנסיה ו/או קופת גמל. ההסכמים הנ"ל יהיו פתוחים ולגויים בפני נציגות הרופאים. השימוש בכל ההטבות שינתנו על ידי חברות הניהול ייועד אך ורק לטובת ולשימוש הרופאים ויוסכם עם נציגות הרופאים, ובהעדר הסכמה אחרת יועברו הכספים לחשבונותיהם האישיים של הרופאים.

 

 

180.8.5

מוסכם כי המוסד רשאי להפעיל מנהל הסדר, אשר ימומן באמצעות הנחה בדמי הניהול של החברות המנהלות של קופות הגמל, ובלבד שתינתן לנציגות הרופאים הזכות לבטל הסכמתה בסעיף זה, היה ויימצא כי ההסדר אינו המיטבי האפשרי לרופאים בהודעה מוקדמת של 120 ימים. במקרה ביטול ההסכמה ע"י נציגות הרופאים, ינהלו הצדדים משא ומתן בנוגע לבחירת מנהל הסדר חלופי אשר יהיה מקובל על המוסד ועל נציגות הרופאים.

 

 

180.9

הסכם מקפת הותיקה

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07 ס' 11

 

מוסכם כי חישוב רכישת זכויות פנסיה יעשה על פי הסכם מקפת הותיקה ובהתאם לנוסחת רכישת הזכויות הקבועה בנספח ב להסכם זה ועל פי המשכורת הקובעת כהגדרתה בקרן "מקפת הותיקה".

 

 

180.10

שונות  

הסכם קיבוצי מיום 30.1.07 ס' 12

180.10.1

אין באמור בהסכם זה כדי לפגוע בהוראות כל דין, לרבות חוק הפיקוח על קופות גמל.

 

 

180.10.2

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בעבר ובהווה בנושא הסדרת הפנסיה של רופאי המוסד.

 

 

180.10.3

מוסכם כי מטרת הסכם זה הינה להיטיב עם הרופאים ולא לפגוע בהם.

 

 

180.10.4

מבלי שהדבר יהווה הסכמה לכל מחלוקת בעבר, המוסד יבטל את בקשותיו התלויות ועומדות למשיכת כספי פיצויים מקרן הפנסיה, בגין רופאים אשר קרן הפנסיה טרם החזירה למוסד את כספיו (ואשר הוקפאו במהלך המשא ומתן לחתימת הסכם זה) ולא יעלה בקשות אלו שוב בעתיד. כמו כן יבטל המוסד כל דרישה תלויה מרופאים להחזר למוסד כספים ע"ח כספי פיצויים שהופקדו בקרן הפנסיה, ולא יעלה כל דרישה כאמור בעתיד.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH