מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
177. מסלול חלופי להרחבת המשכורת הקובעת לפנסיה – רופאי שירותי בריאות כללית, מכוח סעיף 10.7 להסכם 13.7.00

177.1

לרופאים, כמוגדר בסעיף 3 להסכם זה, תעמוד הזכות לבחור בין מסלול פנסיה צוברת בקג"מ או במיטבית לבין העברת תשלומים לקרן גמולים בר (להלן: קרן בר), הכל בכפוף לאמור בהסכם זה להלן.

 

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 (לס' 10.7 להסכם 13.7.00 ר' ס' 176 לעיל)

 

177.1.1

בטרם יבחר כל רופא מן הרופאים, אשר ותקם וגילם הינם כמפורט בסעיף הנ"ל, את אחת משתי החלופות כאמור, תוצגנה בפניו, ע"י הצדדים או מי מטעמם, החלופות השונות, וכל אחד מן הרופאים יודיע בכתב לכללית על בחירתו כאמור.

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 2.

 

177.1.2

הצגת החלופות השונות בפני הרופאים, וביצוע הבחירה האישית, ייעשו כך שרופאים אלה יבצעו בחירתם, עד לא יאוחר מיום 15.6.2001.

 

 

177.1.3

רופא כאמור לעיל, שלא יודיע כאמור על בחירתו עד ליום 15.6.2001, יבוטחו התוספות וההפרש, כאמור, בגינו בקרן הגמלאות המרכזית או במיטבית, החל במשכורת חודש יוני 2001.

 

 

177.2

מוסכם בין הצדדים, כי ההסדר החלופי יחול אך ורק על הרופאים המועסקים בכללית כדלקמן:

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 3.

 

177.2.1

רופאים, אשר ביום 1.7.00 מלאו להם 50 שנה, ולהם ותק בעבודה בכללית של 15 שנות עבודה לפחות, ואשר יבקשו להיכלל בקבוצת הרופאים המוחרגים.

 

 

 

כללית תעביר לידיעת הר"י, בהקדם הניתן, את רשימת הרופאים העומדים בתנאי הגיל והוותק שלעיל.

 

 

177.2.2

רופאים, אשר אין מתקיימים בהם הגיל ו/או הוותק הנ"ל, רשאים לבקש להיכלל בקבוצת הרופאים המוחרגים, ויחול לגביהם האמור להלן:

 

 

177.2.2.1

תמונה ועדה פריטטית, בהשתתפות נציג אחד מכל צד, אשר תפעל בשיתוף עם יועץ פנסיוני. הוועדה תחל את פעולתה לא יאוחר מחודש פברואר 2001.

 

 

177.2.2.2

הרופא יפנה לוועדה הפריטטית, ויוכיח כי בהתחשב בבטחונו הסוציאלי, קיימים תנאים המיוחדים, המצדיקים את הכללתו בקבוצת הרופאים המוחרגים.

 

 

177.2.2.3

הוועדה תחליט בהתאם לטובת בטחונו הסוציאלי, האם להחיל לגביו את ההסדר החלופי, ותודיע החלטתה מוקדם ככל האפשר.

 

 

 

(הרופאים אשר יגישו בקשתם כאמור בסעיף זה, והרופאים אשר הוועדה תחליט להחיל עליהם את ההסדר החלופי, יכונו להלן: הרופאים המוחרגים).

 

 

177.3

לעניין הרופאים המוחרגים מוסכם בין הצדדים, כי יוחל הסדר חלופי כדלקמן:

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 4

 

177.3.1

לעניין הרכיבים המוסכמים בסעיף 10.1 להסכם 2000 (להלן, וכפי שהוגדרו בהסכם 2000: התוספות), ולעניין ההפרש המוסכם בסעיף 10.5 להסכם 2000 (להלן, וכפי שכונה בהסכם 2000: ההפרש) יועברו תשלומים בגין כל אחד מן הרופאים המוחרגים לקרן בר.

 

 

177.3.2

תשלומי כללית בגין התוספות וההפרש כאמור יעשו בשיעור כולל ובעלות זהה לאלו הקיימים לעניין ביטוח רכיבי שכר המבוטחים כיום בקרן פנסיה צוברת (12%, או כפי שיהיה שיעור הפרשת מעביד מעת לעת לקרן פנסיה צוברת עפ"י תקנות קרן הפנסיה ו/או הוראות הממונה במשרד האוצר ו/או כל דין), ויהיו על פי החלוקה, כדלקמן:

 

 

177.3.2.1

5% מן התוספות וההפרש כתגמולים.

 

 

177.3.2.2

7% מן התוספות וההפרש לקופת פיצויים (במסגרת קרן בר).

 

177.3.2.3

במקביל ינוכו מכל רופא דמי גמולים בשיעור של 5% מהתוספות וההפרש.

שיעורי ההפרשות לקרן בר כאמור בסעיפים הנ"ל יעודכן מעת לעת על פי האמור ברישא לסעיף זה.

 

 

177.3.2.4

מובהר בזאת, כי ההסדר החלופי ייכנס לתוקף בתום תקופת הביניים, כהגדרתה בסעיף 5 להסכם זה, החל מיום ביצוע ההסדר החלופי בפועל ולא יאוחר מיום 1.7.01 (משכורת יוני 2001).

 

 

177.4

מוסכם בין הצדדים, כי בתקופת הביניים (דהיינו התקופה שמיום חתימת הסכם 2000 ועד ליום 30.6.2001, או עד יום בו יבוצע בפועל ההסדר החלופי, לפי המוקדם), יוחל לעניין כל הרופאים העומדים בתנאי הגיל והוותק כמפורט בסעיף 3.1 להסכם הסדר זמני כדלקמן:

 

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 5.

 

177.4.1

בתקופת הביניים, ועד לביצוע ההסדר החלופי לגבי כל אחד מן הרופאים כאמור ברישא לסעיף זה, תמשיך כללית לבצע הפרשות בגין התוספות וההפרש כאמור לקרן בר, בשיעורים הנהוגים ערב חתימת הסכם 2000.

 

 

177.4.2

במקביל, עד לביצוע ההסדר כאמור, תעביר כללית לקרן בר בגין כל אחד מן הרופאים כאמור ברישא לסעיף זה תשלום בשיעור של 4.5% מהתוספות וההפרש (להלן: ההפרשה הנוספת). ביצוע סעיף זה יהיה החל ממשכורת חודש ינואר 2001, בתחולה מחודש יולי 2000, או ממועד תחילת העבודה בכללית, לפי המאוחר.

 

 

177.4.3

רופא אשר יבחר במהלך תקופת הביניים, כי התוספות וההפרש יבוטחו בקרן פנסיה צוברת, ולא במסגרת ההסדר החלופי, ויודיע על כך בכתב לכללית, יועברו בגינו תשלומים לקג"מ או למיטבית, וזאת החל ממועד ביצוע בקשתו בפועל או החל מיום 1.7.01, לפי המוקדם.

 

 

177.4.4

מובהר, כי על אף האמור, רופאים כאמור ברישא לסעיף זה שסיימו עבודתם בכללית מכל סיבה שהיא, בתקופה שמ-1 ביולי 2000 ועד 31 בדצמבר 2000 כולל, או שאיריהם, יבוצע לגביהם האמור בסעיף 79.6.4.2 לעיל (ס' 5.2 להסכם) במועד ביצוע משכורות דצמבר 2000 בכללית, ובעבור תקופת עבודתם בתקופה זאת.

 

 

177.4.5

ההפרשה הנוספת באה, בהסכמתם המפורשת של הצדדים, במקום השלמת הפרשות לקרן פנסיה צוברת בגין התוספות וההפרש, כאמור בסעיף 10 להסכם 2000, לתקופת הביניים.

 

 

177.4.6

הר"י מצהירה, כי עם ביצוע האמור בסעיפים 5.2 ו-5.4 להסכם לא תהיינה לה כל דרישות ו/או תביעות לעניין אי העברת הפרשות מהתוספות וההפרש לקרן פנסיה צוברת בעבור הרופאים כאמור ברישא לסעיף זה בתקופת הביניים.

 

 

177.4.7

מוסכם בין הצדדים כי בביצוע ההסדר הזמני כאמור לעיל תמצה כללית את מלוא חבותה לעניין תשלום 72% מפיצויי פיטורים בגין תקופת הביניים לעניין התוספות כאמור.

 

 

177.4.8

מובהר בזאת, כי רופאים, אשר במהלך תקופת הביניים פרשו לפנסיה מוקדמת, תכלול המשכורת הקובעת את התוספות וההפרש, לעניין חישוב הפנסיה המוקדמת מכללית ולעניין תשלום דמי גמולים לקרן הפנסיה.

מובהר בזאת, כי על קבוצת רופאים זאת, לא יחול ההסדר החלופי.

 

 

177.5

באשר לכל הרופאים, שאינם רופאים מוחרגים, תעביר כללית תשלומים לקג"מ או למיטבית, בשיעור כולל של 12% (או כפי שיהיה שיעור הפרשת מעביד מעת לעת לקרן פנסיה צוברת עפ"י תקנות קרן הפנסיה ו/או הוראות הממונה במשרד האוצר ו/או כל דין) בגין התוספות וההפרש, וזאת החל מחודש דצמבר 2000, בתחולה מחודש יולי 2000.

 

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 6.

 

177.6

בהתאם להסכם 2000 מובהר בזאת, כי התוספות תילקחנה בחשבון השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים בגין מלוא תקופת העבודה של כל רופא בכללית.

 

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 7.

 

177.7

מוסכם, כי התשלומים לקג"מ או למיטבית בגין התוספות יבואו במקום 72% מפיצויי פיטורים על פי חוק בגין התוספות, הכל ממועד ביצוע התשלומים בפועל לקג"מ או למיטבית בגין התוספות כאמור.

מבלי למעט מכלליות האמור לעיל מוסכם במפורש, כי התשלומים לקרן בר במסגרת ההסדר החלופי, כמפורט בנספח זה לעיל, יבואו במקום 72% מפיצויי הפיטורים בגין התוספות.

 

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 8.

 

177.8

עם סיום יחסי העבודה בין כללית לבין כל רופא, מכל סיבה שהיא, בין מחמת פיטורים ובין מחמת התפטרות, תשחרר כללית לטובתו את כל הכספים והזכויות שנצברו לזכותו בקופות השונות, לרבות בקג"מ, במיטבית ובקרן בר.

מובהר במפורש, כי האמור לא יחול במקרה של פיטורים בנסיבות, אשר מצדיקות שלילת פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ולפי ההסכמים המחייבים.

 

הסכם קיבוצי

מיום 26.12.00

ס' 9.

 

177.9

הסכם זה אינו בא לשנות ו/או למעט מן האמור בהסכם הקיבוצי מיום 28.7.97, בדבר הפרשות עד ומעבר לתקרה המזכה.

הסכם קיבוצי מיום 26.12.00 ס' 10.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH