מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
176. הרחבת השכר הפנסיוני לרופאים המבוטחים בפנסיה צוברת

176.1

החל מיום חתימת הסכם זה תבוצע הפרשה לקרן פנסיה צוברת, עבור רופאים המבוטחים בקרן פנסיה צוברת, בגין ההפרש, אם קיים, שבין 65% משכרו ברוטו של הרופא עד רמת עבודה נוספת (כולל) לבין השכר ממנו הועברו הפרשות לקרן פנסיה צוברת ערב חתימת הסכם זה בצרוף התוספת השקלית כהגדרתה בסעיף 3 להסכם 13.7.00, התוספת האמורה בסעיף 6 להסכם הנ"ל והתוספות כהגדרתן בסעיף זה לעיל (להלן בסעיף זה: ההפרש).

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10.5 ונספח השלמה להסכם זה מיום 12.11.01 ס' 6. (לסעיף 3 להסכם 13.7.00 ראה ס' 23 לעיל, ולסעיף 6 ס' 21 לעיל).

 

176.2

 

 

176.2.2

למען הסר ספק, ההפרש כאמור לא יובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, ערך יום, חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, תשלום עבור היעדרות בשכר, ולא ייכלל בבסיס חישוב התוספות האחוזיות.

 

ס' 10.5.1

 

176.2.3

החל מן המועד בו תבוצע ההפרשה כאמור לקרן פנסיה צוברת, תופסק ההפרשה לקופות הגמל (לרבות קרן בר), בגין ההפרש כאמור.

 

ס' 10.5.2

 

176.2.4

למען הסר ספק לא יהיה כפל תשלומים, כך שלא ישולם כל  תשלום נוסף בגין ההפרש כאמור.

 

ס' 10.5.3

 

176.3

שיעורי ההפרשות עובד מעביד בגין התוספות וההפרש כהגדרתם בסעיף זה ישתנו וישולמו בהתאם לשיעורים הנהוגים בפנסיה צוברת.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10.6.

176.4

הצדדים מסכימים כי קיימת קבוצת רופאים אשר תוחרג מההסדר. לעניין קבוצה זו ינהלו הר"י ושירותי בריאות כללית מו"מ לחתימת הסדר חילופי, אשר ייחתם תוך 60 יום ממועד חתימת הסכם זה, ובלבד שתשלומי המעביד יהיו בשיעורים ובעלות זהים לאלו המועברים לקרן צוברת, וכן מובהר שלא תהא הפרשה מקבילה לקופת גמל ולהסדר החלופי בגין התוספות וההפרש שבסעיף זה.

 

סעיף זה יחול, בהתאמה, גם על רופאי הדסה.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10.7. (ההסכם המתחייב מהסכם זה נחתם ביום 26.12.2000. ר' להלן)

 

176.5

מוסכם, כי לאחר ביצוע המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, הכל כמפורט בסעיף 11 להסכם 13.7.00, יורחב בסיס השכר הפנסיוני של הרופאים המבוטחים בפנסיה צוברת (המועסקים בשירותי בריאות כללית ובהסתדרות מדיצינית הדסה), באופן שבסיס השכר של הרופא להפרשה לקרן פנסיה, יהיה בגובה 70% משכרו ברוטו עד רמת עבודה נוספת (כולל).

 

ממועד זה יחול כל האמור בסעיפים 10.5 10.6 ו-10.7 להסכם 13.7.00 בהתאמה ובשינויים המחויבים.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 13 (ס' 11 להסכם הנ"ל דן במעבר מפנסיה תקציבית לצוברת פרק ט' להלן, סעיף 10 להסכם הנ"ל דן בתוספות במסלול פנסיה צוברת ס' 15.2 לעיל

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH