מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
174. פנסיה לרופאי המדינה ורשויות מקומיות

174.1

החלת טבלאות השכר

טבלאות השכר ותוספות השכר המפורטות בהסכם 20.6.94 כפי שנקבעו בהסכם זה ובהסכמים קודמים, שהנן שכר לכל דבר ועניין, יחולו על הגמלאים בשירות המדינה לרבות מי שהינו גמלאי ערב חתימת הסכם זה, הכל בהתאם להתאמות ולשינויים המתחייבים עפ"י חוק השרות המדינה (גמלאות).

טבלאות השכר המעודכנות והגדלת התוספות השקליות לפסק הבוררות מיום 26.11.2008 יחולו על גמלאים המדורגים בדירוג הרופאים המקבלים קצבתם בפנסיה תקציבית (למעט מקבלי פנסיה צמודת מדד) על פי שיעור גמלתם ובחלק היחסי בהתאם למספר החודשים בהם קיבלו גמלה.

 

הסכם קיבוצי מיום  20.6.94 ס' 8

 

 

 

 

 

חוזר הממונה על השכר הער 2008-2-11 מיום 22.12.2008 וחוזר הער 2009-2-5 מיון 19.4.2009 בדבר הסכם הבוררות מיום 26.11.2008

 

174.2

הסכמה בדבר מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, הרחבת הבסיס הפנסיוני ומסלול חלופי

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 11 (ר' ס' 15 לעיל).

 

174.2.2

מוסכם בזאת, כי אצל המעסיקים אשר הרופאים המועסקים אצלם נמצאים כיום במסלול פנסיה תקציבית (שירות המדינה), יבוצע מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, בהתאם לעקרונות הסכם המעבר שנחתם עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה ביום 3.3.99, לרבות סעיף השוואת זכויות ולמעט התנאים בהסכם הנוגעים לרכיבים אשר בגינם תבוצע הפרשה לקרן פנסיה צוברת.

 

ס' 11.1 להסכם הקיבוצי מיום  13.7.00.

שינוי חוק שירות המדינה (גמלאות) (סעיף 107 (א)) בדבר המעבר לפנסיה צוברת עוגן בחוק הסדרים לשנת 2002.

 

174.2.3

במסגרת ביצוע המעבר כאמור, יבוטחו כל הרופאים המתקבלים לשירות המדינה לאחר מועד שייקבע כמועד הקובע, בעקבות ולאחר תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות), בקרן פנסיה צוברת. (למען הסר ספק, המועד הקובע יהיה לא לפני מועד כניסת תיקון החוק לתוקף). בסיס השכר להפרשה לקרן הפנסיה אצל הרופאים החדשים יהיה זהה לבסיס השכר הפנסיוני הכולל של הרופאים הותיקים כפי שיהיה מעת לעת.

 

ס' 11.2 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

174.2.4

החל במועד שייקבע כמועד הקובע, בסיס השכר הפנסיוני לעובדים הוותיקים, המועסקים בשירות המדינה, יורחב באופן שעבור כל רופא תבוצע הפרשה לקרן פנסיה צוברת חדשה, בגין ההפרש שבין המשכורת הקובעת שלו (לאחר ביצוע סעיפים ­3, 6 ו-9 להסכם זה) לבין 70% משכרו ברוטו עד רמת עבודה נוספת (כולל) (להלן בסעיף זה: "ההפרש"). בגין ההפרש לא תבוצע הפרשה לקופות גמל לרבות קרן אסיף.

ס' 11.3 להסכם קיבוצי מ-13.7.00(ס' 3 דן ב "תוספת שקלית"; ס' 6 דן ב"תוספת למקבלי תוספת פריפריה א' "; ס' 9 דן בהכרה בת' 42%. ת' 15%, גמול ייעוץ ות' תפוקה כקבועות.

 

174.2.5

מוסכם כי לאחר ביצוע ההסכם בדבר ביטוח רופאים חדשים בפנסיה צוברת במקום בפנסיה תקציבית, יהיו רופאי מינהל במשרד הבריאות ובלשכות הבריאות שבמשרד הבריאות (בין 80 ל-90 משרות) זכאים להשלמת הפרשה לקרן פנסיה חדשה עד ל-85% מהשכר עד עבודה נוספת (כולל) במקום 70% על פי סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי עם הרופאים מיום 13.7.00.

 

החלטת ועדת מעקב  מיום 13.7.00. להגדרת השכר עד עבודה נוספת ראה סעיף 2 להסכם 13.7.00 (סעיף 7 לעיל)..

 

174.2.6

מוסכם, כי מדינת ישראל והר"י יחתמו על הסכם בעניין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת תוך 60 יום מיום חתימת הסכם זה.

 

ס' 11.4 להסכם קיבוצי מיום 13.7.00 

174.2.7

המדינה מתחייבת לפעול לקיום הליכי החקיקה הדרושים לצורך ביצוע מעבר כאמור ותעשה כל מאמץ להשלמתם מוקדם ככל האפשר. הר"י מתחייבת לתמוך בהליכי החקיקה כאמור.

 

ס' 11.5 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

 

 

174.2.8

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי תיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) לגבי הרופאים וביצוע המעבר של הרופאים מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, לא יהיו  תלויים או מותנים במעבר של קבוצת עובדים אחרת כלשהי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

 

ס' 11.6 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

 

174.2.9

הר"י וארגון רופאי המדינה (להלן: הרופאים) ינהלו מו"מ רצוף ואינטנסיבי עם מדינת ישראל במטרה לבצע את האמור בסעיף 11 להסכם הקיבוצי שבין הצדדים מיום 13.7.00 ואשר לפיו יבוצע מעבר של הרופאים בשירות המדינה, בשלטון המקומי, בשלוש הערים הגדולות ובביטוח הלאומי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

כמו כן מתחייבים הרופאים לתמוך בהליכי חקיקה לתיקון חוק שירות המדינה (גמלאות) – (נוסח משולב) 1970 באופן שיאפשר את המעבר האמור.

במקרה בו המו"מ בין הצדדים לצורך חתימת הסכם כאמור לא יצלח תוך 60 יום מיום חתימת ההסכם הנ"ל, יועבר הנושא להכרעת בורר לפי סעיף 37ה לחוק יישוב סכסוכי עבודה.

 

מכתב לוואי של יו"ר הר"י ויו"ר אר"ם מ-13.7.00 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

 

174.2.10

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההפרש לא יהווה רכיב לחישוב פיצויי פיטורים, ערך יום, תשלום עבור עבודה נוספת, תשלום עבור ימי היעדרות בשכר, לא יהווה בסיס לחישוב תוספות אחוזיות ולא תבוצע בגינו הפרשה לקרן

השתלמות.

 

ס' 11.7 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

174.2.11

הצדדים מצהירים כי יפעלו במטרה לגרום להצטרפות מרכז השלטון המקומי ושלש הערים הגדולות להסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

 

ס' 11.8 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

174.3

מסלול חלופי להסדר ההפרשה לקרן פנסיה צוברת

לקבוצת רופאים המועסקים על ידי המדינה, אשר תוגדר בהסכמה על-ידי  המדינה והר"י בהסכם המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, יתאפשר הסדר חליפי להסדר ההפרשה לקרן הצוברת הקבוע בסעיף 11.3. רופא השייך לקבוצה זו, יהיה רשאי לבחור בהסדר החליפי כדלהלן.

 

ס' 12.1 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 (לס' 11.3 להסכם 13.7.00 ר' ס' 79.2.3 לעיל)

 

174.3.1

לבקשת רופא כאמור, תימשך ההפרשה בגין הרכיבים הרלוונטיים עבורו לקופת הגמל כפי שהיה נהוג טרם הרחבת הבסיס הפנסיוני או המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, לפי העניין, ובגין אותם רכיבים יעביר המעסיק עבור הרופא הפרשה לקופת גמל לעצמאיים בשיעור 4.5%, בניכוי מס על פי כל דין כפי שיהיה מעת לעת, ובהתאם לכללים של אגף שוק ההון במשרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת.

 

ס' 12.2 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

 

174.3.2

למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה לא יחול על הרופאים המועסקים בשירותי בריאות כללית ובהדסה.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH