מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
172. הפרשה עד לתקרה המזכה ומעבר לתקרה המזכה - שירותי בריאות כללית

 

עדכון להסכם קיבוצי מיום 28.7.97 בחליפת מכתבים בין ההסתדרות הרפואית להנהלת שירותי כללית כמובא להלן.

 

 

172.1

הר"י בכפוף לכל דין תהיה רשאית להודיע למעסיקים מעת לעת על שינוי הקופות אליהם יועברו חלקים מהניכויים ומההפרשות של תגמולי הרופאים כהגדרתם בהסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך שינוי ברכיבי השכר בגינן מועברות הפרשות כאמור או בשיעורן ובתנאי שיוצג אישור נציב מס הכנסה לקופות אליהם מבוקש להעביר את הניכויים וההפרשות והכל בהתאם לכל דין.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.7.97 ס' 11.

172.2

בהתאם לסעיף 11 להסכם הקיבוצי מיום 28.7.97... אנו מודיעים לכם על שינוי דמי הגמולים לקופת הגמל של הרופאים עפ"י הפירוט הבא:

 

מכתב הר"י מיום 21.9.05 לשירותי בריאות כללית (לאישור המכתב ע"י כללית ר' ס' 172.3 להלן) עדכון לס' 7.2 בהסכם קיבוצי מיום 28.7.97

 

172.2.1

חלק המעביד בשיעור 2.5% שהופקד בחשבונות הרופאים בקופת הגמל "בר עצמאי" עפ"י סעיף 7.2 בהסכם הנ"ל, יופקד בחשבונותיהם בקופת ביטוח מסוג קצבה ב"כלל חברה לביטוח", עפ"י הקבוע בס' 6 להסכם הנ"ל (להלן ביטוחי מנהלים).

סה"כ חלקו של המעסיק בקופת גמל בר שכירים יהיה בשיעור 7.5% עד לתקרת ההכנסה המזכה ומעבר לתקרה המזכה, בשיעור זהה בביטוחי מנהלים בכלל, ובכפוף לאמור בסיפא מכתבנו זה.

 

מכתב הר"י מיום 21.9.05 לשירותי בריאות כללית ס'1 

 

172.2.2

 

 

172.2.2.1

חלק הרופא בשיעור 2% שהופקד בחשבונו בקופת הגמל "בר עצמאי" עפ"י סעיף 7.2 בהסכם הנ"ל, יופקד בחשבונו בקופת הגמל בר לשכירים עד תקרת ההכנסה המזכה, ומעבר לתקרה המזכה בחשבונו בקופת ביטוח מסוג קצבה ב"כלל חברה לביטוח", עפ"י הקבוע בס' 6 להסכם הנ"ל (להלן ביטוחי מנהלים).

סה"כ חלקו של הרופא בקופת גמל בר לשכירים יהיה בשיעור 7% עד לתקרת ההכנסה המזכה ומעבר לתקרה המזכה, בשיעור זהה בביטוחי מנהלים בכלל, ובכפוף לאמור בסיפא מכתבנו.

ס' 2.1

 

172.2.2.2

אם יתאפשר, עפ"י הדין להגדיל שיעור חלקו של העובד ל-7.5% (השיעור הקבוע בהסכמי הרופאים, לרבות ההסכם הנ"ל) נודיע לכם על עדכון הודעה זו בהתאם.

 

ס' 2.2

 

172.2.2.3

בכל הקשור לעמיתי בר א' יותאם האמור לתקנות מס כנסה כללים לאישור ולניהול קופות גמל 19(1)(א)(2) (עמיתים בקופת גמל מבטיחה תשואה) ופתיחת החשבון החדש תתואם ביניכם לבין בנק הפועלים. 

 

מכתב הר"י מיום 21.9.05 לשירותי בריאות כללית ס' 3

172.2.4   

הודעתנו זו מבטלת את סעיף 7.2 להסכם הנ"ל.

 

 

מכתב הר"י מיום 21.9.05 לשירותי בריאות כללית ס' 4 ו-5

172.2.5   

השינוי בתוקף ממשכורת אוגוסט 2005.

 

 

172.2.6   

ייאמר כי אין בהודעתנו הנ"ל כדי לבטל את כל שאר דרישותינו בנושא קופות גמל.

 

 

172.3

בעקבות התיקון בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל (תיקון) התשס"ה-2004 ובפקודת מס הכנסה, ולבקשת ארגון הרופאים, הננו מסכימים על שינוי הרכב התשלומים לקופת הגמל כדלקמן:

 

תשובת כללית להר"י  במכתב מיום 28 בספטמבר 2005 ס' 2 

172.3.1

הרינו לאשר האמור ב' 1, בס' 2.1 ובס' 3  למכתבכם הנ"ל.

 

ס' 2.1

 

172.3.2

האמור ב-2.2 למכתבכם מקובל, וזאת כל עוד לא נוצרות לכללית בשל כך עלויות נוספות.

 

ס' 2.2

172.3.3

היה ויחול בעתיד שינוי כלשהו שישפיע על שיעור התשלומים לקופות הגמל והרכבם, תפעל הר"י כאמור בסעיף 11 להסכם הקיבוצי מיום 28.7.97 ותודיע לכללית על שינוי התשלומים והרכבם. ואולם, מוסכם בזאת, כי כל שינוי שייעשה יבוצע כך שלא תשתנה העלות של כללית ולא תחול עליה כל עלות נוספת.

 

ס' 2.3

172.3.4

תחילתו של שינוי זה תהא ממשכורת חודש אוגוסט 2005

 

תשובת כללית להר"י  במכתב מיום 28 בספטמבר 2005 ס' 3 

 

172.4

הסכם קיבוצי מיום 28.7.1997 בדבר פיצול קופות הגמל  

 

 

עיקר ההסכם בטל בעקבות הסכמים שנחתמו בין הצדדים לאחר עדכון החקיקה בשנת 2005 אשר אפשר העלאת שיעור הניכוי לקופ"ג

 

172.4.2

מובהר כי הר"י, תהיה רשאית להודיע על העברת חלקים שונים של הפרשות תגמולי הרופאים לקבוצות הרופאים השונות וכן להודיע כי ההעברה תעשה לקרנות שונות ובלבד שהעקרונות שנקבעו בסעיפים 3-7 להסכם 28.7.97 ישמרו ובתנאי שיצורף להודעה אישור נציב מס הכנסה לקופות השונות ובכפוף לכל דין.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.7.97 ס' 8.

172.4.5

הסכם זה אינו גורע מזכויות הרופאים כפי שהיו ערב חתימת הסכם זה בכל הנוגע לנושאים המוסדרים בהסכם  זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.7.97 ס' 10.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH