מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
171. הסכם בדבר פיצול ההפרשות לקופות גמל – רופאי המדינה ורשויות מקומיות

 

הסכם קיבוצי מים 15.11.2005 בתחולה מ-1.11.2005. הסכם זה (בס' 8.1 שלו) ביטל את הסכם קיבוצי מיום 28.7.97 בכל הקשור לרופאי המדינה. בהסכם זה המונחים "סכום התקרה" ו"קופות גמל" למיניהן, כמשמעותם בתקנות מס הכנסה בס' 3(ה3) לתקנות מס הכנסה (ס' 3 להסכם)

 

 

171.1

החל ממשכורת חודש אוקטובר 2005, שיעורי ההפרשה והניכוי לתגמולים בגין רכיבי השכר שאינם בגדר משכורת קובעת לפנסיה, או בסיס להפרשות לפנסיה צוברת, או החזר הוצאות, או זקיפת הטבה או גילום מס, ושלגביהם הוסכם במפורש, בהסכמים הקיבוציים בין הצדדים, על הפרשה לתגמולים (ובלבד שאינם חורגים מהגדרת "משכורת" לענן תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) התשכ"ד, 1964 יהיו בהתאם לאמור להלן:

 

הפרשות מעביד לתגמולים – 7.5%

 

ניכוי משכר העובד - 7% (בשינוי לשיעור הקבוע בסעיף 42 להסכם הקיבוצי מיום 29.11.76).

במקרה בו הדין יתוקן באופן שיאפשר הפקדה של חלק העובד בשיעור גבוה יותר, יהיה העובד רשאי לבקש מהמדינה בכתב, בחודש ינואר מידי שנה, העלאה של שיעור הניכוי משכרו, עד גובה השיעור המירבי האפשרי המותר על פי דין. המדינה תענה בחיוב לבקשה כזו, כל עוד לא נוצרות לו בשל כך עלויות מעבר לקבוע בהסכם זה.

 

הבסיס לחישוב ההפרשות האמורות יהיה כל הרכיבים המשולמים לרופא והנכללים בסעיף קטן 4.1 לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס'4.1

 

עדכון להסכם 28.7.97  ולהסכם קיבוצי מיום 15 במרץ 1979.

 

 

 

 

 

לס' 42 בהסכם 29.11.76 ר'  ס' 170.1 לעיל

 

 

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס' 4.2

 

171.2

 

 

171.2.1

דמי הגמולים המחושבים עפ"י ס' 4 להסכם 15.11.05 יופקדו בקופת גמל בהתאם לאמור להלן:

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס'5.1 (לס' 4 ר' ס' 77.7.1 לעיל)

 

(א) דמי גמולים המשולמים בגין סכומים, אשר אינם עולים על סכום התקרה לעניין תשלומים לקופות גמל לתגמולים, יופקדו בקופת גמל לתגמולים לשכירים.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס 5.1(א)

 

(ב) דמי גמולים המשולמים בגין סכומים, אשר הינם מעבר לסכום התקרה לעניין תשלומים לקופות גמל לתגמולים, יופקדו בקופת גמל לקצבה שהינה קופת ביטוח מסוג הוני, בהתאם לאמור להלן:

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס 5.1(ב)

 

(1) רופא שסך הסכומים, אשר בגינם מופקדים עבורו דמי גמולים לקופת גמל לקצבה (שלא לפי סעיף קטן זה) ולקופות גמל לתגמולים, נמוך מסכום התקרה לעניין זה – יופקדו עבורו דמי גמולים, בגין סכומים עד השלמה לסכום התקרה, לקופת גמל לקצבה שהינה קופת ביטוח.

(2) בגין סכומים אחרים יופקדו דמי הגמולים בקופת ביטוח מסוג הוני.

 

 

 

(ג) על אף האמור בס"ק א' וב' לעיל, רופא אשר יבקש חלוקה שונה של דמי הגמולים בסעיפים קטנים אלה, בקופות גמל מהסוגים הנמנים שם – תבוצע ההפקדה עבורו בהתאם לחלוקה שביקש, בכפוף לאמור בסעיף 5.2 להלן.

 

 

171.2.2

הפקדת דמי הגמולים בקופות גמל כאמור בסעיף קטן 5.1 תהיה בכפוף לתנאים הבאים:

(א) ההפקדה תהיה אך ורק בהתאם לאמור בכל דין.

(ב) לגבי כל אחת מקופות הגמל ניתן אישור נציב מס הכנסה.

(ג) ההפקדה במספר קופות גמל מסוגים שונים תהיה לכל היותר בקופת גמל אחת מכל סוג.

(ד) אין בהפקדה המבוקשת כדי ליצור למדינה עלות נוספת בגין הפרשת המעסיק עבור הרופא, מעבר לזו שהיתה קיימת ערב חתימת הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.2005 ס' 5.2

 

171.3

קופות הגמל האמורות בסעיף 5.1 להסכם קיבוצי מיום 15.11.05 יהיו הקופות אשר לגביהן הודיעה הר"י למדינה כי נבחרו על ידה לעניין זה, אלא אם יודיע הרופא למדינה, בכתב, על רצונו בהפקדת דמי הגמולים בקופות גמל אחרות מאותם סוגים. במקרה זה יופקדו דמי הגמולים בקופת/ות הגמל שנבחרו על יד הרופא, בכפוף לאמור בסעיף 5.2 להסכם האמור.

 

ההודעה האמורה של הר"י תכלול ציון לגבי כל סוג של קופת גמל, של קופת הגמל בה יופקדו דמי הגמולים במקרה בו רופא לא יציין את בחירתו.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.2005 ס' 6. (לס' 5.1 להסכם האמור, ר' ס"ק 77.7.2.1 לעילף ולס' 5.2 – 77.7.2.2)

 

 

 

(הר"י ואר"מ הודיעו על הבחירה בקרן הפנסיה "עדי"

171.4

 

 

171.4.1

רופא יהיה רשאי לבקש מהמדינה, בכתב, שינוי של חלוקת דמי הגמולים בין קופות הגמל, כאמור בסעיף 5.1 (ג) לעיל, ו/או שינוי של זהות קופות הגמל שנבחרו על ידה לפי סעיף 5.2 לעיל, בתדירות שאינה עולה על פעם בשנה (שנה - מינואר עד  דצמבר).

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.2005 ס'7

ס'7.1

 

171.4.2

הר"י תהיה רשאית לשנות את הודעתה בדבר קופות הגמל שנבחרו על ידה לפי ס' 6 להסכם קיבוצי מיום 15.11.05 בתדירות שאינה עולה על פעם בשנה (שנה – מינואר עד דצמבר).

 

ס' 7.2

 

171.4.3

במקרה בו הר"י תבקש לשנות את סוגי קופות הגמל המנויים בס' 5.1 להסכם הקיבוצי מיום 15.11.05 יל, ו/או את חלוקת דמי הגמולים בין קופות הגמל, ובקשתה עונה על התנאים המנויים בס' 5.2 להסכם קיבוצי מיום 15.11.2005, יתוקן ההסכם בהתאם, תוך 90 יום מהמועד בו התקבלה הבקשה האמורה של הר"י, בצירוף האישורים הנדרשים על פי הסכם זה, אצל המדינה.

 

 

 

 

ס' 7.3

 

171.4.4

מוסכם, כי במקרה בו ההסכם יתוקן כעבור תקופה ארוכה מהתקופה האמורה בסעיף 7.3 להסכם קיבוצי מיום 15.11.05 וניתן על פי הדין ועל פי הוראות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר להחיל את התיקון רטרואקטיבית ומבלי ליצור למדינה עלות נוספת בגין הפרשת המעסיק עבור הרופא, יוחל התיקון רטרואקטיבית למועד הקבוע לתיקון ההסכם בסעיף 7.3.

 

 

 

 

 

 

ס' 7.4

 

 

171.5

 

 

171.5.1

אין בהסכם זה כדי לשנות תנאים שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים ובהסדרים קיבוציים או התחייבויות אחרות שבכתב, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש בהוראה הוראות הסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס' 8

ס' 8.2

171.5.2

בפרט מובהר כי אין בהסכם זה כדי לשנות מהאמור בהסכם קיבוצי מיום 13.7.00, והוראות אותו הסכם, כפי שתוקן או שיתוקן בכל עת, יחולו בנוסף על האמור בהסכם זה.

ס' 8.3

171.5.3

אין בהסכם זה כדי לשנות את רכיבי השכר אשר בגינם מבוצעות הפרשות לתגמולים או את אופיים של רכיבי שכר אלה.

 

ס' 8.4

171.6

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, לתקופת תוקפו של הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.11.05 ס' 9

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH