מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
147. יישוב חילוקי דעות ובוררות - קופת חולים לאומית

147.1

הצדדים מצהירים בזאת, לאחר בדיקה עם ועד הרופאים, כי במועד החתימה על הסכם זה, לא ידוע להם על פערים נוספים בין הוראות ההסכמים הקיבוציים למצב החל בקופה, למעט הפערים אשר הועלו במסגרת המו"מ וההסכמות המפורטות בנספח א' להסכם זה.

 

מוסכם בין הצדדים כי במקרה ויתגלו פערים נוספים כלשהם בין הוראות ההסכמים הקיבוציים למצב החל בפועל בקופה, יועבר הנושא לדיון בוועדה פריטטית שתהיה מורכבת מנציג הקופה ונציג הר"י.

 

במקרה והוועדה הפריטטית לא תגיע להסכמה תוך 30 יום ממועד זימון הוועדה ע"י מי מהצדדים, יועבר הנושא להכרעתו של בורר מוסכם, אשר ידון בנושא בכפוף לקריטריונים המפורטים להלן ואשר יתן את החלטתו בתוך 60 יום ממועד פנייתו בכתב של מי מהצדדים  אליו.

במקרה והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר זהות הבורר בתוך 30 יום, מוסכם שזהות הבורר תיקבע ע"י בית הדין האזורי לעבודה בת"א בהתאם לפניה של מי מהצדדים אליו.

 

מוסכם כי הבורר יביא בשיקוליו בין היתר גם את הקריטריונים הבאים: המשמעות הכלכלית של התיקון על קופת חולים, המצב הנוהג אצל מעסיקים דומים, האם הקופה נהגה לתת זכות זו בעבר ומה היה הבסיס  למתן הזכות, ומהי הפגיעה ברופאים.

 

מוסכם בין הצדדים, כי סעיף זה יכנס לתוקף רק  בתום שנתיים מיום החתימה על הסכם זה. הצדדים מתחייבים כי הם לא יעלו כל דרישה כאמור בסעיף זה בכל הנוגע לתקופת השנתיים הנדונות.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 12

נספח א' "רשימות תביעות ספציפיות וההסכמות לגביהן" – אינו מופיע באוגדן זה

147.2

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בעניין פרשנות הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או נוהג או הטבה שנתנה לעובד ו/או תחולתם על הרופאים בקופה, ינסו הצדדים לפתור את המחלוקת במו"מ ביניהם בתוך 30 יום. במקרה שהמחלוקת לא נפתרה, ימונה על ידי הצדדים, בתוך 30 יום נוספים, בורר מוסכם שיכריע במחלוקת בתוך 90 יום.

 

במקרה והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר זהות הבורר בתוך 30 יום מוסכם שזהות הבורר תקבע על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בהתאם לפנייה של מי מהצדדים אליו.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 12

להמשך הסעיף (בוררות) ר' ס' ..להלן

147.3

ככל שהקופה לא תפר, הפרה מהותית את התחייבויותיה על פי הסכם זה על נספחיו, מוסכם בין הצדדים,  כי הסכם זה ממצה את כל דרישות ותביעות הצדדים להסכם,  לגבי התקופה שעד למועד חתימת הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 14

147.4

מוסכם בין הצדדים, כי הם יכנסו למו"מ במטרה לגבש חוקת עבודה אשר תחול על רופאי הקופה. מובהר בזאת, כי עד למועד בו יגבשו הצדדים חוקת עבודה מוסכמת, בעניינים אשר אינם מוסדרים בהסכם זה מפורשות, ימשיכו הצדדים לפעול באופן המקובל כפי שנהגו קודם למועד חתימת הסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס'15

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH