מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
147. יישוב חילוקי דעות ובוררות - קופת חולים לאומית

147.1

הצדדים מצהירים בזאת, לאחר בדיקה עם ועד הרופאים, כי במועד החתימה על הסכם זה, לא ידוע להם על פערים נוספים בין הוראות ההסכמים הקיבוציים למצב החל בקופה, למעט הפערים אשר הועלו במסגרת המו"מ וההסכמות המפורטות בנספח א' להסכם זה.

 

מוסכם בין הצדדים כי במקרה ויתגלו פערים נוספים כלשהם בין הוראות ההסכמים הקיבוציים למצב החל בפועל בקופה, יועבר הנושא לדיון בוועדה פריטטית שתהיה מורכבת מנציג הקופה ונציג הר"י.

 

במקרה והוועדה הפריטטית לא תגיע להסכמה תוך 30 יום ממועד זימון הוועדה ע"י מי מהצדדים, יועבר הנושא להכרעתו של בורר מוסכם, אשר ידון בנושא בכפוף לקריטריונים המפורטים להלן ואשר יתן את החלטתו בתוך 60 יום ממועד פנייתו בכתב של מי מהצדדים  אליו.

במקרה והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר זהות הבורר בתוך 30 יום, מוסכם שזהות הבורר תיקבע ע"י בית הדין האזורי לעבודה בת"א בהתאם לפניה של מי מהצדדים אליו.

 

מוסכם כי הבורר יביא בשיקוליו בין היתר גם את הקריטריונים הבאים: המשמעות הכלכלית של התיקון על קופת חולים, המצב הנוהג אצל מעסיקים דומים, האם הקופה נהגה לתת זכות זו בעבר ומה היה הבסיס  למתן הזכות, ומהי הפגיעה ברופאים.

 

מוסכם בין הצדדים, כי סעיף זה יכנס לתוקף רק  בתום שנתיים מיום החתימה על הסכם זה. הצדדים מתחייבים כי הם לא יעלו כל דרישה כאמור בסעיף זה בכל הנוגע לתקופת השנתיים הנדונות.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 12

נספח א' "רשימות תביעות ספציפיות וההסכמות לגביהן" – אינו מופיע באוגדן זה

147.2

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בעניין פרשנות הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי או נוהג או הטבה שנתנה לעובד ו/או תחולתם על הרופאים בקופה, ינסו הצדדים לפתור את המחלוקת במו"מ ביניהם בתוך 30 יום. במקרה שהמחלוקת לא נפתרה, ימונה על ידי הצדדים, בתוך 30 יום נוספים, בורר מוסכם שיכריע במחלוקת בתוך 90 יום.

 

במקרה והצדדים לא יגיעו להסכמה בדבר זהות הבורר בתוך 30 יום מוסכם שזהות הבורר תקבע על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בהתאם לפנייה של מי מהצדדים אליו.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 12

להמשך הסעיף (בוררות) ר' ס' ..להלן

147.3

ככל שהקופה לא תפר, הפרה מהותית את התחייבויותיה על פי הסכם זה על נספחיו, מוסכם בין הצדדים,  כי הסכם זה ממצה את כל דרישות ותביעות הצדדים להסכם,  לגבי התקופה שעד למועד חתימת הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 14

147.4

מוסכם בין הצדדים, כי הם יכנסו למו"מ במטרה לגבש חוקת עבודה אשר תחול על רופאי הקופה. מובהר בזאת, כי עד למועד בו יגבשו הצדדים חוקת עבודה מוסכמת, בעניינים אשר אינם מוסדרים בהסכם זה מפורשות, ימשיכו הצדדים לפעול באופן המקובל כפי שנהגו קודם למועד חתימת הסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס'15

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH