מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
128ד הפעלת מרמי"ם

 

הסכם קיבוצי מיום 16.5.2010 מספרו 49/2010

 

 

2.

כל מחוז יהיה רשאי לפתוח מר"מ במסגרתו, בהתאם לשיקול דעתו, ובלבד שמר"מ הנפתח ייפתח במתקנים של הכללית או בשכירותה יופעל בהתאם להסכם זה.

 

 

3.

המר"מ יפעל שלוש וחצי שעות בימים א' עד ה', כולל, בשבוע (להלן: "משמרת יום חול"), בין השעות 18:00 – 22:30. שעות פתיחת המר"מ וסגירתו תקבענה ע"י מנהל המחוז, עפ"י שיקול דעתו, ובלבד שסה"כ שעות הפעילות המתוכננות המר"מ ליום לא יעלה על שלוש וחצי שעות בכפוף לסעיף 4.

 

 

4.

הרופאים העובדים במר"מ מתחייבים לקבל ולטפל בכל הפונים במסגרת שעות פעילות המר"מ. היה ויידרשו, לצורך סיום טיפול רפואי, להישאר גם מעבר למשמרת יום חול, וככל הנדרש כדי לסיים הטיפול, וזאת בכפוף לתשלום כפי שיפורט להלן.

 

 

5.

בנוסף, מוענקת לכללית האופציה לפתוח את המרמי"ם, כולם או חלקם, גם בימי שישי במשמרת של ארבע שעות, ובימי שבת בשתי משמרות בנות ארבע שעות כל אחת (להלן: "משמרת שישי-שבת"), וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

 

 

6.

התמורה לרופא ראשוני (מומחה ברפואת משפחה, מומחה ברפואה פנימית, רופא כללי) עבור עבודה במסגרת המר"מ תהיה כדלקמן:

 

 

6.1

בעבור משמרת יום חול במהלך ימים א'-ה' ישולם תשלום כולל וסופי בגובה של 600 ₪ צמוד למדד, כמפורט בס"ק 6.4 להלן, וזאת בעבור טיפול בעד 25 מבוטחים במסגרת שעות אלה.בעבור כל מבוטח מעל 25 מבוטחים יקבל הרופא תשלום נוסף בגובה של 50 ₪.

 

 

6.2

בעבור משמרת שישי-שבת, ישולם תשלום כולל וסופי בגובה 1,000 ₪, וזאת בעבור טיפול בעד 25 מבוטחים במסגרת שעות אלה.

בעבור כל מבוטח מעל 25 מבוטחים יקבל הרופא תשלום נוסף בגובה של 50 ₪.

 

 

6.3

היה והרופא נדרש להמשיך בעבודתו מעבר לשעות משמרת כמפורט בסעיף 3 להלן, יום חול ו/או משמרת שישי-שבת וזאת עקב כמות פניות רבה בשעות עבודת המר"מ וטרם הגיע ל-25 מטופלים, ישולם לו תשלום נוסף בגובה של 250 ₪ לשעה ביום חול ו-350 ₪ לשעה בימי שישי או שבת, וזאת על פי דיווח ובאופן יחסי להיקף העבודה בפועל בכפולות של רבע שעה. רופא שהגיע ל-25 מטופלים במסגרת 3.5 השעות, יקבל תשלום עבור טיפול בכל חולה נוסף לפי תעריף של 50 ₪, כאמור בס"ק 6.1  ו-6.2 לעיל.   

 

 

6.4

הסכומים האמורים יוצמדו לעליית מדד המחירים לצרכן החל ממדד חודש ינואר 2010 שפורסם ביום 15.2.2010 ויעודכנו פעם ברבעון באותם תאריכים כמקובל בקהילה, ויחולו עליהם כל כללי העבודה הנוספת בקהילה.

 

 

7.

היה והמשמרות כאמור לעיל לא יאויישו במלואן ע"י רופאי המשפחה אשר יהיו מעוניינים בעבודה הנוספת, הארגון מתחייב שכל רופא משפחה במחוז ישתתף בעבודה במר"מ במשמרת מלאה אחת לחודשיים.

 

 

8.

במידה ורופא מבקש לא לבצע משמרת מר"מ בה ישובץ באחריות הרופא למצוא מחליף מרופאי המחוז למשמרת זו, ובלבד שהדבר הובא לידיעתו של האחראי על המר"מ שבוע לפני מועד המשמרת.

 

 

9.

הנהלת המחוז תודיע לארגון הרופאים על הימנעותה משיבוץ רופאים מסויימים, אשר יש לגביהם השגות מוכחות בנושאי שירות, תפקוד או משמעת.

 

 

10.

היו שהכללית מעוניינת שרופאי הכללית יפעילו את המר"מ, לא תפתח הכללית מרמי"ם בהפעלה חיצונית במתקניה.

 

 

11.

הנהלת כל מחוז מוסמכת להפסיק את הפעלת המר"מ בהודעה מוקדמת של חודשיים לרופאים ולארגון.

 

 

12.

הסכם זה יועבר לאישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר ולכן לא יתחיל הסכם זה והפעלת המר"מ אלא לאחר קבלת אישור האוצר.

 

 

13.

במידה ורופאי הקופה לא יאיישו בהתאם להסכם זה את המר"מ, יתקיים דיון חוזר עם ארגון הרופאים לשינוי המתכונת ופתרון הבעיה.

 

 

14.

הסכם זה אינו בא לשנות מאומה מההסכמים וההסדרים החלים על רופאי כללית למעט מה שהוסדר בו במפורש.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH