מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
128ד' הסכם קיבוצי בית חולים "גולדה-השרון" בדבר שינוי יעודו של בית החולים

 

הסכם קיבוצי מיום 15.6.2009

 

 

א.

תחולה

 

 

4.

הסכם זה חל על כל הרופאים העובדים במועד חתימתו במרכז רפואי רבין, כמצורף בנספח א' להסכם זה (להלן בהסכם זה: רופאי מרכז רבין או רופא מרכז רבין) וזאת למעט הרופאים הבאים: 

 

רופאים העובדים במרכז הרפואי רבין כתורני החוץ, לגביהם יחולו הוראות ההסכם הקיבוצי שייחתם בעניין זה, בכפוף לעמדות השונות של הצדדים בדבר המצב המשפטי לגבי תורני חוץ.

 

רופאים לגביהם סוכם בכתב, כי תקופת העסקתם במרכז הרפואי רבין הינה תקופה מוגדרת וקצובה.

יובהר, כי היה ומתוך טעות נשמט מן הרשימה נספח א' שמו של רופא כלשהו מוסכם, כי שמו של הרופא יצורף לרשימה ויחול עליו ההסכם.

 

בכל מקרה של ספק בדבר תחולת הסכם זה על רופא ששמו לא נמנה ברשימה נספח א', יוכרע העניין על ידי הוועדה הפריטטית כאמור בסעיף 45.1 להסכם זה.

 

 

ב.

בשינוי ייעוד בית חולים "גולדה השרון" (להלן, "בית חולים השרון")

 

 

5.

מוסכם בזאת על שינוי ייעודו של בית חולים השרון, בכפוף לכל האמור בהסכם זה להלן.

 

 

6.

שינוי ייעודו של בית חולים השרון יבוצע בשני שלבים, ושני השלבים יחדיו יכונו בהסכם זה "תקופת שינוי הייעוד":

 

 

 

שלב א' בתקופת שינוי הייעוד (להלן, שלב א')

 

 

 

·       עם חתימת הסכם זה, ובכפוף לאמור בסעיף 6.1.2 להלן, יבוצעו בבית חולים השרון כל השינויים הבאים יחדיו: סגירת מחלקה פנימית א' בת 38 מיטות; העברת האשפוז של מחלקת עיניים; העברת האשפוז של מחלקת נשים לבית חולים בילינסון, בכפוף לאמור בסעיפים 26.1-26.3 להלן; העברת היחידה האונקולוגית לבית חולים בילינסון והעברת היחידה ההמטולוגית. כל הפעולות הנ"ל יחדיו תקראנה להלן שלב א', והן תפורטנה בסעיפים 6.1.2-6.1.4 להלן.

 

·       הכללית תפעל לבצע את הזמנות הציוד הנדרשות לתפעול בית חולים השרון. מסמך בעניין זה יוצג על-ידי הנהלת ביה"ח לארגון הרופאים, אשר העתק ממנו יישלח להנהלה הראשית של כללית.

 

·       הכללית תפרסם מכרזים למנהלים למחלקה האורתופדית ולמכון הדימות לא יאוחר מפרקי הזמן הקבועים בנוהל הקונקורסים למינוי מנהלים; וכן תמנה מנהל ליחידת האיזוטופים עד ליום 1.7.2009 לפי ההסדרים הקיימים בדבר מינוי מנהלי יחידות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מינוי מנהלי היחידות עפ"י סעיף זה יהיה בנוסף למינוי מנהלי יחידות שלהם התחייבה כללית בעקבות ויתור רופאי הקופה על תוספת יוקר לתקופה שמ-1.7.2005 ועד 1.6.2006.

 

·       כללית תבטיח את המשך פעילותו של בית חולים השרון משלב א' ועד לביצוע שלב ב' בהיקף פעילות דומה להיקף פעילותו ערב הפעלת שלב א' ובכלל זה, היקף הפעילות בכל המחלקות, היחידות והמכונים בבית חולים אשר שינוי ייעודן אינו נכלל בשלב א'. עוד מתחייבת כללית כי לא יחול כל שינוי במכלול התנאים המאפשרים את המשך פעילותם של המחלקות, היחידות והמכונים אלה, וכן, כי לא יחול שינוי בתנאים הנדרשים להכרה בהם להתמחות עפ"י כללי המועצה המדעית והמתקיימים בהם ערב חתימת הסכם זה. האמור בסעיף זה יחול בכל תנאי למעט אם ידובר בתנאים שלא יהיו תלויים באופן ישיר או עקיף בכללית.

 

 

 

שלב ב' לתקופת שינוי הייעוד (להלן שלב ב')

 

 

 

·       כללית תפעיל את שלב ב' להסכם זה בתוך 5-7 שנים ממועד חתימת הסכם זה, וזאת אלא אם כן הליך הפעלת שלב ב' יתעכב מסיבות שאינן תלויות בכללית.

 

·       כללית תדאג לתשתיות הפיזיות הנדרשות לצורך הפעלת שלב ב', קרי השינויים שיבוצעו בביה"ח השרון ובביה"ח בילינסון. מסמך בעניין זה יוצג על-ידי הנהלת ביה"ח לארגון הרופאים, אשר העתק ממנו יישלח להנהלה הראשית של כללית.

 

·       בשלב ב' תועברנה, בו זמנית, כל המחלקות והיחידות האשפוזיות, שנותרו עד למועד זה בבית חולים השרון, לבית חולים בילינסון, עפ"י הפירוט שבסעיפים 30-44 להלן.

 

 

7.

בתום תקופת שינוי הייעוד ישונה ייעודו של בית חולים השרון, כך שבמקום מערך האשפוז הקיים ערב חתימת הסכם זה, יופעל בבית חולים זה מערך אשפוז קצר לביצוע טיפולים, בירורים וניתוחים, הכוללים אשפוז קצר. שמו של בית חולים יוסב ל"בית חולים השרון לאשפוז קצר" והוא יפעל עפ"י הכללים המפורטים בסעיפים 8-; ו-30-44 להלן.

 

 

8.

בית חולים השרון לאשפוז קצר יפעל מיום א' שעה 07.00 ועד יום ו', שעה 13.00, לכל המאוחר, ויהיה סגור לפעילות בימי שבת, בחגים ובימי שבתון. פעילות בית חולים ביום ו' מותנית בנפח הפעילות ובאישור ההנהלה. היה ובימי ו' ובערבי חגים יוותרו בבית החולים חולים שלא ניתן יהיה לשחררם מסיבות רפואיות, יועברו חולים אלה לבית חולים בילינסון.

 

 

9.

במהלך השבוע, בימי ראשון עד חמישי, כולל, יאוייש בית חולים השרון לאשפוז קצר על-ידי שני תורנים: תורן אחד ממחלקת ההרדמה ותורן נוסף ממחלקה כירורגית, ובהתאם לאמור בס' 30.7.3 ובס' 40.4, 40.6 להלן. 

 

 

10.

בימי שישי וערבי חג יאויש בית חולים השרון לאשפוז קצר על-ידי שני רופאים: רופא אחד ממחלקת ההרדמה ורופא נוסף ממחלקה כירורגית, זאת, עד לשחרורם המלא של כל החולים המאושפזים או העברתם לבילינסון, כאמור בסעיף 8 לעיל, ובנוסף תורנים וכוננים כמפורט בהסכם זה.

 

 

11.

הכוננויות והתורנויות הכירורגיות בבית חולים לאשפוז קצר יהיו באחריות מחלקה כירורגית ג', כהגדרתה בסעיף 30.1 להלן ובהתאם לאמור בס' 30.7.3, 30.8.3 להלן. 

 

 

12.

הכוננויות והתורנויות בהרדמה בבית חולים השרון לאשפוז קצר יתבצעו ע"י מחלקת הרדמה ב' ובהתאם לאמור בסעיפים 40.4-40.6 להלן.

 

 

ג.

תנאים כלליים

 

 

13.

השתכרות רופאי מרכז רפואי רבין תהיה עפ"י המפורט בסעיף 16 להלן. העבודה וסביבת העבודה של רופאי בית חולים השרון אשר יעברו לעבוד בבית חולים בילינסון, יהיו, בכל עת, ברמה דומה לתנאי העבודה ולסביבת העבודה של הרופאים, אשר ערב חתימת הסכם זה עבדו בבית חולים בילינסון.

 

 

14.

שינוי ייעוד של בית חולים השרון לא יהווה, בכל מקרה, עילה לסיום עבודתם, או לשינוי בהיקף משרתם של רופאי מרכז רפואי רבין כהגדרתם בהסכם זה. 

 

15.

מוסכם, כי לאחר חתימת הסכם זה ועד לביצוע שלב ב' (להלן בסעיף זה, תיקרא תקופה זו תקופת ביניים) תוכל כללית לקלוט לבית החולים השרון רופאים לתקופה מוגבלת שאורכה כתקופת הביניים ובתנאי שהדבר יוסבר לרופא הנקלט באופן מפורש בהודעה שתימסר לו מכוח חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002. מובהר, כי סעיף זה לא יחול על מתמחים.

 

 

16.

השתכרותם הכוללת של רופאי מרכז רבין, מעמדם, תפקידם, מכלול תנאי עבודתם, למעט השתכרותם מעבודה נוספת שאינה נובעת מההסכמים הקיבוציים החלים על רופאי כללית והשכר בעבורה, לא ייפגעו בכל צורה שהיא בעקבות שינוי שנגרם עקב שינוי הייעוד של בית חולים השרון.

 

תורנויות וכוננויות מתוכננות תחולקנה באופן שווה בין התורנים והכוננים, בהתאמה, במחלקה, יחידה או מכון, באופן שווה, עפ"י הקבוע בהסכמים הקיבוציים.    

לכל אחד מרופאי מרכז רבין כאמור ברישת הסעיף, ייערך חישוב ממוצע חודשי של מספר התורנויות ו/או הכוננויות, לסוגיהן, בעבורן קבל תשלום על פי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים ב-60 החודשים שבין השנים 2003-2007.

מוסכם, כי לגבי רופאים אשר נקלטו לעבודה בכללית לאחר חודש 1/2003 ולפני חודש 12/2007 ייערך החישוב הממוצע באופן יחסי לתקופת עבודתם עד לחודש 12/2007. לגבי רופאים אשר שינו מעמד מרופא מתמחה לרופא מומחה בתקופה הנ"ל, ייערך החישוב הממוצע באופן יחסי לתקופת עבודתם כמומחים עד לחודש 12/2007.

 

לגבי רופאים, אשר נקלטו לעבודה בכללית לאחר חודש 12/2007, ייערך החישוב הממוצע לגבי תקופת עבודתם עד למועד חתימת הסכם זה. לגבי רופאים אשר שינו מעמד מרופא מתמחה לרופא מומחה לאחר 12/2007, ייערך החישוב הממוצע לגבי תקופה עבודתם כמומחים עד למועד חתימת הסכם זה. מובהר בזאת, כי לגבי רופאים ששינו מעמד כאמור בסעיף זה, ייערך חישוב רק לגבי התורנויות ו/או הכוננויות שביצעו במעמד אליו עברו .

התקופות הנקובות בסעיף קטן זה יכונו להלן בהסכם זה: התקופה היחסית.

חישוב ממוצע חודשי של הכוננויות ו/או התורנויות ייעשה כדלקמן:

כל תורנות וכל כוננות תומר לימי הערך שעל פיהם חושבה (לדוגמה: 3.25  ימי ערך לכוננות מיון חול, 2 ימי ערך לכוננות מחלקה חול, 7.5 ימי ערך לתורנות מיון בשבת וכך הלאה). כל ימי הערך של הכוננויות בתקופת 60 החודשים כאמור יסוכמו ויחולקו ב-60 ויהוו ממוצע ימי ערך כוננויות וכך, בהתאמה, יחושבו ימי הערך של התורנויות.

דוגמת חישוב מצורפת כנספח ב' להסכם זה.

היה, וימי הערך של הכוננויות ו/או ימי הערך של התורנויות, שבהן יחויב לבצע רופא מרכז רבין עפ"י האמור בסעיף 16.1 לעיל יהיה נמוך מממוצע ימי הערך של הכוננויות ו/או תורנויות, בהתאמה, שנמצאו עפ"י החישוב בסעיפים 16.2-16.4 לעיל, יקבל הרופא תשלום בעבור ההפרש שבין ממוצע ימי ערך כוננויות ו/או תורנויות, בהתאמה, של התורנויות ו/או הכוננויות שהיה עליו לבצע עפ"י סעיף 16.1 לבין הממוצע האמור שחושב עפ"י סעיף 16.2 לעיל. למען הסר ספק מובהר, כי ימי ערך של כוננויות ותורנויות שהיה על הרופא לבצע כאמור בסעיף 16.1 לעיל וסירב לבצען, תופחתנה מההפרש שיימצא בין ממוצע ימי הערך לימי הערך של הכוננויות ו/או תורנויות שביצע בפועל.

 

ההפרש שיימצא עפ"י סעיף 16.5 ייקרא "כוננות/תורנות ה." והוא ישולם בכל חודש שבו הוא יימצא עפ"י החישוב הנ"ל, במשך כל תקופת עבודת הרופא במרכז רפואי רבין, או במרכז רפואי אחר של כללית, שאליו יועבר ביוזמת כללית, אם יועבר, ועד לסיום עבודתו. 

                      

למען הסר ספק מובהר, כי דין רכיב "כוננות/תורנות ה." יהיה כדין רכיבי כוננויות או תורנויות, לפי העניין, לכל דבר ועניין.

 

כל רופאי מרכז רפואי רבין יקבלו, לא יאוחר מתום חודש ממועד חתימת הסכם זה, הודעות בכתב מהנהלת מרכז רפואי רבין בדבר ממוצע של התורנויות ו/או הכוננויות לסוגיהן שלו במהלך השנים 2003-2007 או בתקופה היחסית כהגדרתה לעיל במקרים הרלוונטיים; בדבר המינוי שהיה לו ערב חתימת ההסכם; ובדבר התפקיד שבו שימש במועד האמור. רופא יוכל לערער על תוכן הודעה או הודעות שקיבל תוך שבועיים ממועד קבלת ההודעה, וערעורו ייבדק ויוכרע ע"י הוועדה הפריטטית שתוקם עפ"י האמור בסעיף 45 להלן. 

 

מסמך הבהרות להסכם זה מצורף כנספח ג' להסכם זה.

זכויות פרטניות מפורטות בנספח ד' המצ"ב להסכם זה.

 

 

17.

קרנות המחקר תועברנה בד בבד עם המחלקות והיחידות המועברות והן תמשכנה להיות בניהולם של מנהליהן, בהתאם לכל הכללים שעל פיהם נוהלו בבית חולים השרון ערב חתימת הסכם זה. 

 

 

18.

הנהלת כללית תאפשר לרופאים אשר החלו את התמחותם בבית חולים השרון טרם חתימת הסכם ועד תום יישומו, לסיים את התמחותם במסגרת המרכז הרפואי רבין בכפוף להסכמים ולהסדרים הקיבוציים המחייבים.

 

 

19.

תנאי העבודה והשכר המפורטים בהסכם זה יחולו רק על הרופאים שעליהם חל הסכם זה וכל עוד הם עובדים במרכז הרפואי רבין או בכל מוסד רפואי אחר של כללית שאליו יועברו, אם יועברו, ביוזמת כללית. למען הסר ספק מובהר כי אין בהסכם זה כדי לשנות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים בדבר העברת רופאים.

בכל מקרה של מעבר יזום ע"י הרופא למוסד רפואי אחר של כללית, יחולו על רופא זה תנאי העבודה והשכר החלים במוסד האחר בלבד.

 

 

20.

תנאי העבודה והשכר המפורטים בהסכם זה יחולו רק על הרופאים שעליהם חל הסכם זה וכל עוד הם עובדים במרכז הרפואי רבין או בכל מוסד רפואי אחר של כללית שאליו יועברו, אם יועברו, ביוזמת כללית. למען הסר ספק מובהר כי אין בהסכם זה כדי לשנות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים בדבר העברת רופאים.

בכל מקרה של מעבר יזום ע"י הרופא למוסד רפואי אחר של כללית, יחולו על רופא זה תנאי העבודה והשכר החלים במוסד האחר בלבד.

 

 

21.

מספר הכוננים במרכז הרפואי רבין לא יפחת, בכל עת, ממספר המחלקות, המכונים והיחידות שבהן קיים תורן. מספר הכוננים במחלקות, ביחידות ובמכונים לא יפחת מהקבוע בהסכמים ובהסדרים הקיבוציים.

 

 

22.

בשעות הכוננות יתנו כונני המחלקות השונות בבית חולים בילינסון מענה רפואי,  בתחום מומחיותם ועפ"י השיוך המחלקתי של הרופאים אשר בצעו את הפרוצדורות בשעות הבוקר, לפעילות בית חולים השרון לאשפוז קצר ולבית חולים שניידר וזאת אלא אם כן קיים כונן ייעודי בבית חולים שניידר.

 

 

23.

כללית עידכנה את ראש מינהל הרפואה במשרד הבריאות כי בעת התורנות או הכוננות בשלב ב' כהגדרתו לעיל, יידרשו הכוננים או התורנים בהתאמה במרכז הרפואי רבין ליתן מענה רפואי לבית חולים שבו הם שוהים ובנוסף, גם לבית חולים או בתי חולים אחרים במרכז רבין. במכתבו מיום 15.3.09, אשר עותק ממנו הועבר להר"י, אישר ראש מינהל הרפואה את רוח הדברים כאמור בסעיף זה.

 

 

24.

הנהלת המרכז רבין תפעל לשיפור הסדרי החנייה במרכז הרפואי רבין וכן להרחיב את התשתיות הנדרשות לקליטת רופאי בית החולים השרון שיעברו לבית החולים בילינסון, לרבות מגרשי החנייה, חדרי האוכל וכיו"ב, וזאת  באופן שיבטיח כי בכל מקרה לא ייפגעו התנאים הנוכחיים של רופאי בית החולים בילינסון בתחומים הנ"ל ובמקביל, יתאפשרו תנאים דומים לרופאים שיעברו מבית חולים השרון. 

 

 

ד.

פירוט הפעילות בבית חולים השרון בשלב א' ועד שלב ב'

 

 

בשלב א' יבוצעו שינויים כמפורט בסעיפים 25-28 כולל להלן:

 

 

25.

מחלקות פנימיות

 

 

 

·       בתאריך 1.7.2009 תיסגר מחלקה פנימית א' בבית חולים השרון בת 38 מיטות. תקני הרופאים וטורי הכוננויות והתורנויות ישתנו בהתאמה ובכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל וסעיפים 25.2-25.5 להלן.

 

·       למחלקה פנימית ד' יתווספו 8 תקני מיטות, כך שסך תקני המיטות במחלקה זאת יהיה 38 מיטות. תקינת הרופאים תעודכן בהתאם.

 

·       ההנהלה תפעל לקיום חלוקה צודקת של נטל האשפוז (לרבות מספר המאושפזים) בכל המחלקות הפנימיות ברבין.

 

·       הרופאים המתמחים במחלקה פנימית א' יעברו לעבוד במחלקות הפנימיות הנותרות בבית החולים השרון עד למועד סיום התמחותם. העברתם וקליטתם במחלקות הנותרות תהא מעבר וללא קשר לתקינת הרופאים עפ"י ההסכמים וההסדרים הקיבוציים של הרופאים, ועל פי חלוקה מוסכמת בין הנהלת המרכז הרפואי לבין מנהלי מחלקות פנימיות אלו.

 

·       יובהר, כי לאחר ביצוע שלב א' ועד לביצוע שלב ב', גם אם מספר המתמחים המועברים ממחלקה א' למחלקות הפנימיות הנותרות יפחת מ-3, תקצה ההנהלה תקן זמני אחד נוסף לכל אחת מן המחלקות הפנימיות בבית חולים השרון, עד לתום ביצוע שלב ב'. כל מתמחה חדש אשר יתקבל לבית חולים לשם יישום סעיף זה, יהיה זכאי לסיים את התמחותו עפ"י ההסכמים הקיבוציים וכאמור בסעיף 18 לעיל.

 

·       עם ביצוע שלב ב' תוחזר התקינה במחלקות הפנימיות לתקינה הרגילה, בכפוף לסעיף 39 להלן.

 

 

26.

היחידה לכירורגיה גינקולוגית

 

 

 

·       בהתאם להסכמי האיחוד הוקמה במרכז הרפואי רבין מחלקת נשים-יולדות מאוחדת. הצדדים הסכימו ביניהם על שינויים במחלקה המאוחדת ובמערך האשפוז הנ"ל כמפורט בס"ק 26.2 להלן:

 

·       עם חתימת הסכם זה ייסגר מערך האשפוז הגינקולוגי בבית חולים השרון, וממועד סגירתו ועד לביצוע שלב ב' תפעיל הנהלת המרכז הרפואי רבין בבית חולים השרון אשפוז גניקולוגי קצר בלבד. 5 מיטות ממיטות המחלקות הכירורגית בבית חולים השרון תוקצינה לשם מתן מענה בתחום הגינקולוגיה בבית חולים השרון, בכל שעות פעילות בית חולים.

 

יובהר, כי עם ביצוע שלב ב' להסכם תופסק הקצאת המיטות האמורה. 

 

 

 

תורנויות וכוננויות

 

 

 

לא יחול כל שינוי בהקצאת התורנויות והכוננויות במחלקת הנשים-יולדות המאוחדת. בנוסף, תקינת הרופאים במחלקה לא תשתנה בעקבות השינויים.

במשך שעות העבודה הרגילות, יימצא בבית חולים השרון רופא גניקולוג בכיר. בשעות התורנות והכוננות יימצא בבית חולים רופא תורן אשר בסמכותו לשחרר חולים ממיון עפ"י כללי משרד הבריאות ויוקצה רופא כונן. התורן והכונן יתנו מענה לבעיות הגניקולוגיות בבית חולים השרון: בחדר המיון, בחדר הניתוח ובמחלקות, כל זאת עד ביצוע שלב ב'.

 

27.

מחלקת עיניים

 

 

 

בהתאם להסכמי האיחוד הוקמה במרכז הרפואי רבין מחלקת עיניים מאוחדת. הצדדים הסכימו ביניהם על השינויים הבאים במחלקה המאוחדת ובמערך האשפוז הנ"ל המפורטים בס"ק 27.2-27.8 להלן:

 

מערך האשפוז של מחלקת העיניים בבית חולים השרון ישנה את ייעודו עם חתימת ההסכם. בהתאם לכך, יבוטלו כל מיטות האשפוז במחלקת העיניים בבית חולים השרון.

החל משלב א' יבוצעו בבית חולים השרון ניתוחי עיניים במסגרת אשפוז קצר בלבד.

 

סך המיטות שייקבע במחלקת העיניים המאוחדת בבית חולים בילינסון לא יפגע בהכרת המחלקה להתמחות מלאה ע"י המועצה המדעית.

 

יובהר, כי תקינת הרופאים במחלקת העיניים במרכז הרפואי רבין לא תפחת, בכל עת, מסה"כ תקני הרופאים שהיו בבתי חולים בילינסון והשרון ערב חתימת הסכם זה.

 

הקצאת התורנויות במחלקת העיניים המאוחדת עד לביצוע שלב ב' תהיה כדלקמן: תורן מיון אחד ישהה בבית חולים בילינסון ותורן מיון נוסף ישהה, עפ"י קביעת מנהל המחלקה, בבית חולים השרון או בית חולים שניידר, וייתן את הכיסוי הרפואי הנדרש לשני בתי חולים אלה.

 

הקצאת כוננויות תישאר ללא שינוי. הכוננים יתנו את השירות לשלושת בתי החולים: בילינסון, השרון ושניידר.

זמינות הייעוצים למחלקות בבית חולים השרון תהיה עפ"י הדחיפות הרפואית ולא יותר מפרק זמן של 24 שעות, והכל בכפוף לנהלים הרפואיים.

 

 

28.

היחידה לאונקולוגיה והיחידה להמטולוגיה

 

 

היחידה האונקולוגית בבית חולים השרון תועבר בשלב א' לבית חולים בילינסון ותפעל בכפיפות למנהל המכון האונקולוגי בבית חולים בילינסון.

 

מנהל המכון האונקולוגי בבית חולים בילינסון יהיו אחראי לקבוע את סדרי הייעוץ בבית חולים השרון עד לביצוע שלב ב' וזאת באופן זמין, מהיר ושווה לזה הניתן למחלקות בית חולים בילינסון.

 

מנהל המכון האונקולוגי בבית חולים בילינסון יפיץ לוח ייעוץ חודשי לבית חולים השרון עד לביצוע שלב ב'.

טור הכוננויות שהופעלו ע"י היחידה האונקולוגית של בי"ח השרון, יועבר ויופעל ע"י המכון האונקולוגי של בי"ח בילינסון, בנוסף לטור הכוננות של מכון זה ערב חתימת הסכם זה. הכוננים באונקולוגיה יתנו כיסוי לבי"ח השרון.    

היחידה ההמטולוגית בבי"ח השרון תועבר בשלב א' לבי"ח בילינסון, על רופאיה ותקניה.

 

 

שלב ב'

 

29.

סעיפים 30-45 להלן, לרבות נספח א' להסכם, מפרטים את השינויים שיחולו בשלב ב', אשר יתבצע כאמור בסעיף 6.2 על תתי סעיפיו לעיל, ואת פעילותו של בית  חולים השרון לאשפוז קצר.

 

 

30.

מחלקות כירורגיה כללית

 

 

המחלקות הכירורגיות שאוחדו בבית חולים השרון לפי הסכם האיחוד מיום 3.2.02, יעברו בשלמותן לבית חולים בילינסון ויקראו "מחלקה כירורגית ג'".

 

בתום תקופת שינוי הייעוד יהיו במרכז הרפואי רבין 3 מחלקות כירורגיות, שלושתן בבית חולים בילינסון.

 

במחלקה כירורגית ג' יהיו 38 תקני מיטות. עם זאת, מוסכם כי תהיה אפשרות להגדיל את מספר המיטות במחלקה עד ל-49 מיטות כולל עדכון תקינת הרופאים בהתאם.

 

הנהלת רבין תפעל להקצאת חדרי ניתוח למחלקה כירורגית ג' בהתאם לכללים המקובלים בביה"ח והחלים על מחלקות כירורגית א' ו-ב', והכל בכפוף לצרכי העבודה, ככל שיידרש ובהתחשב בגודל המחלקות.

 

רופאי 3 המחלקות הכירורגיות במרכז רפואי רבין ינתחו הן בבית חולים בילינסון והן בבית חולים השרון לאשפוז קצר, בתיאום עם הנהלת המרכז.

כך, תמשיך מחלקה כירורגית ג' לבצע, לצד פעילותה בבית חולים בילינסון,  בפעילות כירורגית במסגרת אשפוז קצר בבית חולים השרון, והמחלקות הכירורגיות א' ו-ב' בבית חולים בילינסון תוכלנה להעניק שירותים רפואיים במסגרת אשפוז קצר בבית חולים השרון. הכל לפי שיקול דעתם של מנהלי המחלקות בתיאום עם הנהלת בית החולים.

 

היחידה לכירורגיית כלי דם:

היחידה לכירורגית כלי דם תמשיך לפעול בבית חולים השרון ובבית חולים השרון לאשפוז קצר, עד לפרישתו לגמלאות של מנהל היחידה המשמש בתפקיד ערב חתימתו של הסכם, בכפוף לאמור בנספח א' להלן. עם פרישתו תיסגר היחידה לכירורגית כלי דם בבית חולים השרון או בבית החולים השרון לאשפוז קצר, לפי העניין.

היחידה לכלי דם בבית חולים השרון תמשיך לבצע כוננויות מיון במתכונת הקיימת ערב חתימת הסכם זה. עם פרישת מנהל היחידה, המשמש בתפקיד ערב חתימת הסכם זה, ייסגר טור הכוננויות של היחידה.

 

המעבדה לכלי דם של בית חולים בילינסון תיתן את השירות גם לחולי היחידה לכירורגית כלי דם של בית החולים השרון עד לסגירתה.

 

עם סגירת היחידה לכירורגיית כלי דם בבית חולים השרון או בית החולים השרון לאשפוז קצר, לפי העניין, תופסק בהם פעילות כירורגיית כלי הדם. הרופא העובד במועד חתימת הסכם זה ביחידה כירורגית כלי דם בבית חולים השרון ושאינו מנהל, יעבור, עם תקנו, לעבוד במחלקת כלי דם שבבית חולים בילינסון ותקן מנהל היחידה יבוטל.

 

 

 

תקינת הרופאים במחלקה כירורגית ג'

 

 

 

תקינת הרופאים במחלקה כירורגית ג' במרכז הרפואי רבין לאחר ביצוע שלב ב' ולאחר העברת היחידה לכירורגית כלי דם לבית חולים בילינסון תכלול את כל התקנים המפורטים להלן:

 

 

 

מקור התקינה

תקינת רופאים

 

המחלקה המועברת

8.3 תקנים

אשפוז קצר בבית חולים השרון

4.4 תקנים

מרפאות חוץ

2.3 תקנים (בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם הקיבוצי)

יחידת כלי דם (כולל מנהל היחידה)

1.5 תקנים

סה"כ תקנים לכירורגיה ג'

16.5 תקנים

 

 

 

 

תורנויות המחלקות הכירורגיות במרכז הרפואי רבין

להלן הקצאת התורנויות במחלקות הכירורגיות במרכז הרפואי רבין בתום שלב ב':

 

תורנויות מחלקה –

כל אחת משלוש המחלקות הכירורגיות תאויש בכל תורנות (בין השעות 16:00-08:00) בתורן מחלקה אחד.

 

תורנויות מיון –

בכל יום תהיה מחלקה אחרת אחראית על המיון הכירורגי במרכז הרפואי רבין. (להלן: יום הקבלה).

ביום הקבלה תאייש המחלקה הכירורגית שבקבלה את המלר"ד (חדר המיון) בשלושה תורני מיון, בנוסף לתורן המחלקה כאמור בס' לעיל. קיימת אפשרות שהתורנויות תאוישנה על פי הסדרים שייקבעו ע"י הנהלת בית החולים בתיאום עם מנהלי המחלקות.

 

 תורנויות מחלקה בבית חולים השרון לאשפוז קצר

במהלך ימי הפעילות בבית חולים השרון לאשפוז קצר, יאויש בית חולים בתורן מחלקה אחד ממחלקה כירורגית ג' (בנוסף לאמור בס'  30.7.1 לעיל).

כוננויות המחלקות הכירורגיות במרכז הרפואי רבין

להלן הקצאת הכוננויות במחלקות הכירורגיות במרכז הרפואי רבין בתום שלב ב':

 

כוננויות מיון

ביום הקבלה של המחלקה יוקצה למחלקה שבקבלה כונן מיון אחד. בהתאם לכך, מכסת כוננויות המיון בשלוש המחלקות הכירורגיות תעמוד על 30/31 כוננויות מיון בסך הכל ותחולק שווה בשווה בין שלושתן.

 

כוננויות מחלקה

בכל מחלקה יהיה כל יום כונן מחלקה אחד. בהתאם, מכסת כוננויות המחלקה של כל אחת משלוש המחלקות תעמוד על 30/31 כוננויות מחלקה בחודש. 

 

כוננויות בבית חולים השרון לאשפוז קצר

בימים שבהם שוהים חולים בבית חולים השרון לאשפוז קצר במהלך הלילה, יבצעו רופאי מחלקה כירורגית ג', בנוסף לאמור בס' 30.8.2, כוננויות בבית חולים השרון לאשפוז קצר, כמפורט בטבלה להלן.

 

להלן סיכום לוח הכוננויות והתורנויות של המחלקות הכירורגיות במרכז הרפואי רבין:

 

 

 

בילינסון

 

 

כירורגית א'

כירורגית ב'

כירורגית ג'

תורנות מחלקה

30-31

30-31

30-31

תורנות מיון

30-31

(10-11 ימי קבלה)

30-31

(10-11 ימי קבלה)

30-31

(10-11 ימי קבלה)

כוננות מחלקה

30/31

30/31

30/31

כוננות מיון

10/11

10/11

10/11

 

 

מוסכם בין הצדדים, כי בטרם ייושם שלב ב' להסכם זה, ניתן יהיה לאור הצרכים בשטח לשנות בהסכמה את תמהיל הכוננויות, כך שיתווספו יותר כוננויות מיון על חשבון כוננויות מחלקה.

 

 

31.

מחלקת אף-אוזן-גרון (אא"ג)

 

 

 

בהתאם להסכמי האיחוד הוקמה במרכז הרפואי רבין מחלקת אא"ג מאוחדת. הצדדים הסכימו ביניהם על השינויים הבאים במחלקה המאוחדת ובמערך האשפוז הנ"ל כדלקמן:

 

בשלב ב' של ההסכם ייסגר מערך האשפוז של מחלקת אא"ג בבית חולים השרון. בהתאם לכך, תבוטלנה כל מיטות האשפוז במחלקת אא"ג בבית חולים השרון, ובלבד שמכסת המיטות במחלקת אא"ג המאוחדת לא תפחת מ-38 מיטות אא"ג (לא כולל מיטות פה ולסת).

 

מובהר בזאת, כי ההפחתה במספר המיטות לא תגרע מסה"כ תקינת הרופאים הקיימת במחלקה המאוחדת ובמערך אשפוז בבית חולים השרון במועד חתימת הסכם זה.

 

מוסכם, כי בכוונת כללית לאפשר לרופאי א.א.ג במרכז הרפואי רבין תנאים הולמים בהתאם לאלו המוענקים להם במועד חתימת הסכם זה.

 

הקצאת תורנויות

מחלקת אא"ג בבית חולים בילינסון תאויש בשני תורני מיון. תורני המיון יתנו סיוע רפואי, בהתאם להחלטת מנהל המחלקה, לבית חולים שניידר.

 

הקצאת הכוננויות

בהקצאת הכוננויות לא יחול כל שינוי ויוצבו כונן מיון אחד בבית חולים בילינסון ואחד לבית חולים השרון לאשפוז קצר. 

שני הכוננים הנ"ל יתנו מענה גם לפעילות הרפואית בתחום אף-אוזן-גרון בבית חולים שניידר, זאת בהתאם להחלטת מנהל המחלקה.

 

 

32.

היחידה לגסטרואנטרולוגיה (גסטרו)

 

 

 

יחידת הגסטרו בבית החולים השרון אוחדה עם מכון הגסטרו בבית חולים בילינסון בניהולו של מנהל המכון, ובהתאם לכך מוסכם כדלקמן: 

 

 

 

·       יחידת הגסטרו בבית חולים השרון תמשיך לפעול כל עוד תפעלנה בבית חולים השרון מחלקות פנימיות ומחלקה לכירורגיה.

·       בשלב ב' תעבור היחידה על רופאיה ותקני הרופאים למכון הגסטרו בבית החולים בילינסון.

·       הפעילות הרפואית בתחום הגסטרו, לרבות הפעילות בבית חולים השרון לאשפוז קצר, תתואם עם הנהלת המרכז הרפואי רבין.

·       תקינת המכון המאוחד לא תפחת, בכל מקרה מהתקינה המתחייבת בהסכמים הקיבוציים המיוחדים של הרופאים ולא תפחת מתקינת בית החולים הקיימת בעת חתימת ההסכם, העומדת על 14 תקנים.

 

 

 

כוננויות בגסטרו

 

 

 

עם ביצועו של שלב ב', יוקצה לפעילות הגסטרו בשני בתי החולים טור כוננויות מיון אחד בלבד.

למען הסר ספק, ובכפוף לאמור בס' 16.2–16.5 לעיל, מובהר כי מכסת הכוננויות אשר יבוצעו על-ידי רופאי יחידת הגסטרו' בבית חולים השרון לאשפוז קצר תובא במניין הכוננויות הקבוע בס' 32.6.1 הנ"ל.    

 

 

33.

היחידה לקרדיולוגיה

 

 

 

בהתאם להסכמי האיחוד הוקמה במרכז הרפואי רבין מחלקה קרדיולוגית מאוחדת. בבית חולים השרון פועלת יחידה לטיפול נמרץ עם חדר צינתורים, מרפאה קרדיולוגית ומרכז לשיקום חולי לב.

הצדדים הסכימו ביניהם כי בשלב ב' תיסגר בבית חולים השרון היחידה לטיפול נמרץ לב לרבות, חדר הצנתורים, וכי כל הפעילות הקרדיולוגית של המרכז הרפואי רבין תרוכז בבית חולים בילינסון.

כל רופאי היחידה, על תקניהם, יועברו לבית חולים בילינסון ובכל מקרה לא יפחתו מספר תקני הרופאים ומספר הרופאים במחלקה הקרדיולוגית המאוחדת במרכז הרפואי רבין ממספרם ערב חתימת הסכם זה.

מספר תקני המיטות במחלקה הקרדיולוגית, ביחידות הר"מ יהיה, כדלקמן:

16 מיטות טיפול נמרץ לב.

14 מיטות טיפול ביניים.

 

 

 

הקצאת תורנויות:

 

 

 

המחלקה הקרדיולוגית תאוייש מדי יום ע"י שני תורני מיון.

 

 

 

הקצאת כוננויות:

 

 

 

המערך הקרדיולוגי יאוייש מדי יום ע"י ארבעה כוננים, אשר יהיו אחראים על כל תחומי הקרדיולוגיה: שני כונני מיון ושני כונני מחלקה.

אחד מכונני המחלקה ייתן כיסוי לבית חולים השרון לאשפוז קצר.

 

 

 

מינויים

 

 

 

למען הסר ספק, מובהר כי סגירת היחידה לטיפול נמרץ וחדר הצינתורים בבית חולים השרון, לא תיפגע במעמדם ובמינוים של מנהל היחידה לטיפול נמרץ וכל בעלי התפקידים הניהוליים במערך הקרדיולוגי בבית חולים השרון, שיועברו לבית חולים בילינסון. הנהלת המרכז הרפואי תחליט על מהות ותוכן תפקידם לפני ביצוע שלב ב'.

 

 

34.

המחלקה לאורתופדיה

 

 

 

בשלב ב' תועבר המחלקה האורתופדית של בית חולים השרון לבית חולים בילינסון ותקרא מחלקה אורתופדית ב'. תקני המיטות ותקני הרופאים במחלקה אורתופדית ב' לא יפחתו מתקני המיטות ותקני רופאים במחלקה אורתופדית א' .

 

1.5 תקנים מכלל תקני מחלקת אורתופדית ב' יוקצו להפעלת היחידה לארתרוסקופיה וספורט.

היחידה לארתרוסקופיה ורפואת ספורט, בניהולו של מנהל היחידה ערב חתימת הסכם זה, הכפופה למחלקה האורתופדית בבית חולים השרון, תמשיך לפעול במסגרת בית חולים השרון לאשפוז קצר, ללא כוננויות. בשעות הכוננות, עפ"י צרכים רפואיים, ייתן הכונן של מחלקה אורתופדית ב' מענה לחולים של היחידה לארתרוסקופיה ורפואת הספורט המאושפזים בבית חולים השרון לאשפוז קצר. יובהר, כי פעולות היחידה הכרוכות באשפוז ממושך תבוצענה במסגרת המחלקה אורתופדית ב'.

 

 

 

הקצאת התורנויות

לאחר ביצוע שלב ב' תהיה מכסת התורנויות במחלקות האורתופדיות בבית חולים בילינסון כדלקמן:

 

תורנויות מחלקה

בכל מחלקה יהיה תורן מחלקה אחד מדי יום.

 

תורנויות מיון

בכל יום תהיה מחלקה אורתופדית אחת אחראית לסירוגין על המיון האורתופדי בבית חולים (יום קבלה).

ביום הקבלה של מחלקה אורתופדית יהיו בה 2 תורני מיון בנוסף לתורן המחלקה.

ככל שיוחלט על הפסקת הקצאת תורן המיון האורתופדי בביה"ח שניידר, תוחזר מכסת תורנויות המיון במחלקה האורתופדית למכסה שהיתה קיימת טרם הקצאת התורן הנ"ל.

 

הקצאת כוננויות

בכל מחלקה אורתופדית יהיה מדי יום כונן מחלקה. ביום שבו תהיה המחלקה בקבלה יתווסף לה כונן מיון.

 

 

35.

דימות

 

 

 

תקינה

 

 

 

סה"כ תקני הרופאים במכוני הדימות בבית חולים השרון לאשפוז קצר ובבית חולים בילינסון לא יפחת מסה"כ התקנים ביחידות אלו, ערב חתימת הסכם זה.

היה ומנהל מכון הדימות בבית החולים השרון, המשמש בתפקיד ערב חתימת הסכם זה, יישאר בבית החולים השרון לאשפוז קצר לאחר ביצוע שלב ב' יועברו למכון הדימות בבית חולים בילינסון 2.5 תקני רופאים מתוך תקני הרופאים המועסקים במכון הדימות בבית חולים השרון ערב חתימת הסכם זה.

 

תקני מכוני הדימות בשני בתי החולים לא יפחתו מהאמור להלן:

24.5 תקני רופאים בבית חולים בילינסון.

7.5 תקני רופאים בבית חולים השרון לאשפוז קצר, כולל מתמחים.

בשינוי לאמור בסעיף 35.1.2 לעיל, היה ויוחלט כי יוקם מערך דימות כולל במרכז רפואי רבין ולמנהלו ייבחר מנהל מכון הדימות בבית חולים השרון, יאוחדו תקני הרופאים בבית חולים השרון עם אלו של מכון הדימות בבית החולים בילינסון.

 

ניוד הרופאים בין בית חולים השרון ובית חולים בילינסון יהיה על פי שיקול דעתו של מנהל המערך המאוחד.

המתמחים שיישארו בבית חולים השרון לאשפוז קצר ישולבו בתורנויות של בית חולים בילינסון.

 

בית חולים השרון לאשפוז קצר ימשיך לבצע פעולות דימות בתחומים:CT, US, שיקוף וצילום, הפעלת ממוגרפיה ושרותי ממוטום. הפעילות האנגיוגרפית תוסב לפעילות אמבולטורית. עם החלפת מכשיר האנגיו, יותאם המכשיר לפעילות העתידית ולפי החלטת ההנהלה.

 

 

 

הקצאת תורנויות

 

 

 

עם ביצוע שלב ב' יוקצו למכון הדימות בבית חולים בילינסון 2 תורני מיון, וזאת מתוך כלל המתמחים ברדיולוגיה של בבית החולים בילינסון ובבית החולים השרון לאשפוז קצר. תורני המיון האמורים יתנו מענה רפואי הן לבית חולים בילינסון והן לבית חולים השרון לאשפוז קצר ושניידר.

 

 

 

הקצאת כוננויות

 

 

 

עם ביצוע שלב ב' יהיו בבית חולים בילינסון 6 כוננים בדימות: 2 כוננים מיון ו-4 כונני מחלקה. 

בימים שבהם ישהו חולים מנותחים בבית חולים השרון לאשפוז קצר במהלך הערב והלילה, יהיו בבית חולים זה (בנוסף לכוננים שבבית חולים בילינסון) 2 כוננים: כונן מיון לדימות וכונן נוסף לאנגיוגרפיה (מחלקה או מיון).

יובהר, כי אם לא יאוחדו שני המכונים, תהיה הקצאת הכוננים על פי סעיף 35.5.2 מדי יום.

כיסוי הכוננים לבי"ח שניידר יישמר כפי שהיה ערב חתימת הסכם זה.

 

 

36.

היחידה לנוירולוגיה

 

 

 

בשלב ב' יועברו הרופאים והתקנים ביחידת נוירולוגיה בבית חולים השרון למחלקת הנוירולוגיה בבית חולים בילינסון.

 

 

 

הקצאת כוננויות

 

 

 

במחלקת נוירולוגיה בבית חולים בילינסון תבוצע כוננות מיון אחת מדי יום על-ידי הרופאים שעבדו, ערב חתימת הסכם זה, במחלקה בבית חולים בילינסון בלבד.

 

מנהל היחידה לשבץ מוחי והרופאים הנוירולוגים שיעברו מבית חולים השרון ימשיכו לבצע 30/31 כוננויות מיון מידי חודש, ובתיאום עם מנהל המחלקה.

 

עם פרישת מנהל ו/או הרופאים הנוירולוגים שהועברו מבית חולים השרון מעבודתם במחלקת הנוירולוגיה במרכז הרפואי רבין, תופחת מכסת הכוננויות בהתאמה. זאת, אם לא תוקם בבית החולים היחידה לשבץ מוחי עד לפרישתם.

היה ורק לאחר פרישתו של מנהל היחידה לשבץ מוחי שהועברה מבית החולים השרון לבית החולים בילינסון, יוחלט על פתיחת יחידה לשבץ מוחי בבית חולים בילינסון, יוקצו למחלקת הנוירולוגיה בבית חולים בילינסון 30/31 כוננויות מיון חודשיות נוספות בגין יחידה זו.

 

 

37.

היחידה לטיפול נמרץ כללי

 

 

 

בשלב ב' תועבר היחידה לטיפול נמרץ כללי בבית חולים השרון לבית חולים בילינסון בשלמותה, ותתפקד כיחידה לטיפול נמרץ כירורגי. היחידה תעניק ייעוץ למחלקות המנתחות בבית חולים, לרבות למחלקה הנוירוכירורגית.

היחידה המועברת תמוקם באחת מן המחלקות הכירורגיות הקיימות היום בבית חולים בילינסון.

תקן היחידה לטיפול נמרץ המועברת ומכסת התורנויות והכוננויות שלה ייוותרו ללא שינוי. 

 

 

38.

מחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד)

 

 

 

עם ביצוע שלב ב' תאוחדנה שתי המחלקות לרפואה דחופה בבית חולים בילינסון ובבית חולים השרון למחלקה מאוחדת במתחם בית חולים בילינסון ורופאי המחלקה לרפואה דחופה בבית חולים השרון, על תקניהם, יועברו לבית חולים בילינסון. 

 

 

 

מכסת הכוננויות והתורנויות

 

 

לא יחול שינוי במכסת כוננויות ותורנויות המיון של הרופאים, אשר במועד חתימת הסכם זה הם במעמד של "רופא ראשי קבוע" במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים השרון ובית החולים בילינסון.

 

 

39.

מחלקות פנימיות

 

 

 

בשלב ב' יועברו שלוש המחלקות הפנימיות שנותרו בבית חולים השרון על מלוא צוות הרופאים לבית חולים בילינסון.

מספר תקני המיטות בכל אחת מהמחלקות המועברות יהיה 38 מיטות. מספר תקני הרופאים במחלקות המועברות יהיה בהתאם להסכמים וההסדרים הקיבוציים, ובכל מקרה לא יפחת מזה הקיים במחלקות הפנימיות (א'-ה') בבית חולים בילינסון.

 

 

 

תורנויות המחלקות הפנימיות

 

 

 

בכל מחלקה יהיו תורן מחלקה אחד מדי יום, ובנוסף, תוקצינה 15 תורנויות מחלקה מידי חודש כך שמספר תורנויות המחלקה הכולל במחלקות הפנימיות במרכז הרפואי רבין לא יפחת, בכל מקרה, ממספר תורנויות המחלקה בכל המחלקות הפנימיות ערב חתימת הסכם זה (למעט מחלקה אחת בבי"ח השרון אשר תיסגר בהתאם להסכם זה). בנוסף, יבוצעו בבית חולים בילינסון 6 תורנויות מיון מדי לילה וכן 15 תורנויות מיון מדי חודש, אשר יתחלקו בין כל המחלקות הפנימיות בבית חולים.

 

 

 

כוננויות המחלקות הפנימיות

 

 

 

כוננויות מחלקה: בכל אחת מהמחלקות הפנימיות יהיה כונן מחלקה אחד מדי יום.

כוננויות מיון: מדי יום יבוצעו שלוש כוננויות מיון בבית חולים בילינסון, אשר יתחלקו בין כל הרופאים המומחים בתשע המחלקות הפנימיות שיהיו בבית חולים בילינסון לאחר שלב ב'.

 

 

40.

מחלקת הרדמה

 

 

 

בשלב ב' תועבר מחלקת ההרדמה בבית חולים השרון לבית חולים בילינסון במלואה ותכונה מחלקת הרדמה ב'.

 

מחלקת הרדמה ב' תיתן שירותי הרדמה לכל השירותים שהועברו מבית חולים השרון לבית חולים בילינסון, לרבות לכל המחלקות/ יחידות/ מנתחים/ פרוצדורליסטים, אשר להם נתנה היא שירותי הרדמה טרם ביצועו של שלב ב', וזאת הן בבית חולים בילינסון והן בבית החולים לאשפוז קצר.

 

מחלקת הרדמה א' תיתן שירותי הרדמה לכל השירותים, לרבות לכל המחלקות/ יחידות/ מנתחים/ פרוצדורליסטים, אשר להם נתנה היא שירותי הרדמה טרם ביצועו של שלב ב', וזאת הן בבית חולים בילינסון והן בבית החולים לאשפוז קצר.

 

שירותי הרדמה במרכז לרפואת נשים (בית חולים לנשים) יינתנו ע"י שתי מחלקות ההרדמה.

תורנויות בבית החולים לאשפוז קצר יבוצעו ע"י מחלקת הרדמה ב'. שתי מחלקות ההרדמה תחשבנה כמחלקות נפרדות לכל דבר ועניין, לרבות לצורך מינוי מנהלי יחידות, כקבוע בהסכם הקיבוצי מיום 6.10.88.

 

 

 

תורנויות

 

 

 

טורי התורנויות הקיימים בעת חתימת ההסכם יישארו לכל אחת מהמחלקות להרדמה.

 

 

 

כוננויות

 

 

 

לכל אחת מהמחלקות יוקצו שלושה טורי כוננויות מיון, לפחות.

יובהר, כי מכסת הכוננויות והתורנויות הנ"ל כוללת את הכוננויות והתורנויות אשר יבוצעו ע"י מחלקה ב' בבית חולים השרון לאשפוז קצר, כאמור בסעיף 12 לעיל.

לאחר פרישתו של אחד משני מנהלי המחלקות המכהנים יפורסם מכרז למינוי מנהל מחלקה, במסגרתו יובהר כי מנהל המחלקה שייבחר ינהל, לאחר פרישת מנהל המחלקה השני, את שתי מחלקות ההרדמה.

בהתאם, לאחר פרישת מנהל המחלקה השניה, תאוחדנה שתי המחלקות למחלקה אחת, וזאת מבלי לפגוע במכסת התורנויות, הכוננויות והיחידות הקיימות במועד חתימת הסכם זה. 

 

 

41.

מחלקת נפרולוגיה

 

 

 

בשלב ב' לא יחול כל שינוי בפעילות, בהיקף הפעילות, בתקינה, במינויים ובהקצאת התורנויות והכוננויות של מחלקת נפרולוגיה בבית חולים השרון לאשפוז קצר (יחידת הדיאליזה והמרפאות), ובכפוף לאמור בסעיף 8 לעיל.

 

 

42.

יחידת איזוטופים

 

 

 

יחידת האיזוטופים בבית חולים השרון תמשיך לפעול במסגרת בית חולים השרון לאשפוז קצר. מנהל היחידה בבית חולים השרון והרופא הבכיר הנוסף ביחידה יהיו לחלק ממערך האיזוטופים של בית חולים בילינסון.

 

 

43.

מכון פתולוגיה

 

 

 

המכון הפתולוגי בבית חולים השרון ימשיך לפעול במסגרת בית חולים השרון לאשפוז קצר.

 

עם פרישת מנהלת המכון הפתולוגי בבית חולים השרון או בבית חולים השרון לאשפוז קצר, הכל לפי העניין, יאוחדו שני המכונים וימונה מנהל המכון הפתולוגי בבית חולים בילינסון גם למנהל המכון בבית חולים השרון (או בית חולים השרון לאשפוז קצר כאמור). שני המכונים ייחשבו כמחלקות נפרדות לעניין מספר ומינוי מנהלי יחידות, תקינה והקצאת תורנויות וכוננויות.

 

 

ו.

שונות

 

 

45.

חילוקי דעות

 

 

 

ביום חתימת ההסכם תוקם ועדה פריטטית שחבריה יהיו נציג ההנהלה ונציג ארגון הרופאים.

 

הוועדה הפריטטית תלווה את ביצועו של הסכם זה, והיא שתכריע בכל מחלוקת שתתעורר כתוצאה מהסכם שינוי הייעוד של בית חולים השרון. כל הוראה של ההנהלה אשר לדעת ארגון הרופאים אינה עולה בקנה אחד עם ההסכם, ו/או עלולה לפגוע ברופא או רופאים, הכל לפי העניין, יעוכב ביצועה עד אשר תכריע בסוגיה הוועדה הפריטטית.

החלטת הוועדה הפריטטית תתקבל בתוך שלושה שבועות ממועד קבלת פניה בכתב להקמת הוועדה, אלא אם כן יוסכם אחרת.

 

ככל שבתום התקופה האמורה לא תגיע הוועדה הפריטטית להסכמה, יועבר העניין באופן מיידי להכרעת בורר מוסכם.

מוסכם, כי בתוך 30 ימים ממועד חתימת הסכם זה תיקבע בהסכמה זהותו של בורר, אשר ישמש כבורר לעניין הסכם זה. לא הגיעו הצדדים להסכמה כאמור, יפנו הם במשותף לבית הדין לעבודה, על מנת שיקבע את זהות הבורר. היה ומכל סיבה שהיא ייבצר מהבורר להמשיך בתפקידו עפ"י הסכם זה, תקבע זהותו של בורר חליפי וזאת תוך 30 ימים ממועד נבצרותו, ובהתאם למנגנון הקבוע בסעיף זה.

 

הבורר יקיים את הליך הבוררות לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, ויחוייב במתן פסק הבוררות מנומק, אלא אם כן סוכם בין הצדדים כי הפסק יינתן ללא הנמקה.

עוד מוסכם, כי הליך הבוררות יסתיים בתוך 30 יום מתום פרק הזמן שהוקצה לוועדה הפריטטית, אלא אם כן יידרש לבורר פרק זמן ארוך יותר.

 

מובהר ומוסכם בזאת בין הצדדים, כי כל ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים, הנוהגים והכללים החלים על רופאי בתי החולים בשירותי בריאות כללית ואשר יושמו בפועל על רופאי בתי החולים השרון ובילינסון כולם או מקצתם ברמה קיבוצית ימשיכו לחול על רופאי מרכז רבין, אלא אם שונו במפורש בהסכם זה.

 

הסכם זה אינו בא לפגוע או לגרוע מתנאי עבודה ושכר שהיו לרופא ערב חתימת ההסכם, ובמידה שיתברר כי בפועל נפגעו או נגרעו תנאים כלשהם, יסכמו הצדדים על דרכי פעולה לתיקון הפגיעה ו/או הגריעה. 

בהסכם זה מוצו כל השינויים שיבוצעו בבית חולים השרון לשם שינוי ייעודו לבית חולים לאשפוז קצר ועם ביצוע השינויים המפורטים בהסכם זה לא יחולו כל שינויים נוספים במבנהו הארגוני של בית חולים זה או ביחידה, מחלקה, מכון וכיו"ב שלו.

 

היה ולמרות האמור בסעיף זה יתעורר הצורך בביצוע שינוי כלשהו, ייעשה שינוי זה רק בהסכמת ארגון הרופאים.

 

מוסכם בזאת כי הסכם זה לא יהווה תקדים לפתרון מחלוקות בין הצדדים בדבר שינויים ארגוניים שתבקש כללית לבצע במוסדותיה, אם תבקש, שיהיה בהם להשפיע בצורה ישירה על תנאי עבודתם ושכרם של הרופאים.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH