מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
128ג' הסכם שינויים ארגוניים ומבניים במרכז לבריאות הנפש טלביה

 

הסכם קיבוצי מיום 15.6.2009 בין הר"י וארגון רופאי שירותי בריאות כללית לבין שירותי בריאות כללית

 

 

 

השינויים המבניים והארגוניים:

 

 

1.

מוסכם בזאת, כי בשינוי להוראות הסכם 8/00, החל ממועד חתימת הסכם זה יהיו המרפאות והיחידות של טלביה המפורטות להלן חלק בלתי נפרד מהמערך הפסיכיאטרי של מחוז ירושלים, ויפעלו במיקומן הנוכחי או בבניין הקופטים, וזאת אלא אם כן המעבר יידרש מסיבות שאינן תלויות בכללית.

 

עוד מוסכם, כי כלל המערך הפסיכיאטרי במחוז ירושלים ייקרא להלן: טלביה.

2 מרפאות מבוגרים.

מרפאת ילדים ונוער.

מרפאה לפסיכיאטריה דחופה.

למען הסר ספק יובהר, כי המרפאה לפסיכיאטריה דחופה לא תופעל, בלילות, בימים שישי ושבת בחגים ובערבי חג. במידת הצורך ובהתאם להחלטת ההנהלה תופעל המרפאה בשעות הערב.

2 יחידות לטיפול יום אמבולטורי (לטיפול אקוטי).

 

 

3.

בנוסף, תעניק כללית ארבעה מינויים אישיים של מנהלי יחידות לרופאים ששמותיהם מנויים בנספח להסכם זה, ואשר יהיו כפופים בעבודתם למנהל המרפאה / היחידה הרלוונטי.

 

יובהר, כי זכויותיהם ותנאי עבודתם של מנהלי היחידות בהקשר זה יהיו עפ"י ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, לרבות כוננויות על.

מוסכם בזאת, כי שמות היחידות בלבד אשר יוענקו במינוי אישי כאמור בסעיף זה ייקבעו על-ידי הוועדה הפריטטית.

 

 

4.

עוד מוסכם בזאת, כי עד ליום 1.1.2010 ימונה מנהל לטלביה.

 

כן מוסכם, כי בתוך פרק זמן סביר ממועד החתימה על הסכם זה תגדלנה תקינת ומצבת הרופאים הפסיכיאטרים במרכז לבריאות הנפש ב-9 בסך הכל, לרבות מנהל טלביה, מעבר לאיוש הקיים במועד חתימת הסכם זה, כך שבסה"כ תהייה תקינת ומצבת הרופאים 23, כולל מנהל טלביה. למען הסר ספק יובהר, כי מנהל טלביה יהיה אחראי על כלל רפואת הפסכיאטריה במחוז ירושלים.

 

עוד יובהר למען הסר ספק, כי ככל שלנוכח הסכם זה יפרשו רופאי טלביה לפנסיה מוקדמת, הרי שנושא הגדלת התקינה והאיוש כאמור לעיל יועלה לדיון בוועדה הפריטטית הקבועה בהסכם ובכל מקרה אי עמידה בתנאים שלעיל לא יהווה הפרה של הסכם זה.

 

עוד מוסכם, כי החל בשנת 2011 תשתנה תקינת הרופאים בטלביה בהתאם להיקף הפעילות השנתית הממוצעת, דהיינו תקינת הרופאים תשתנה ותותאם לשעות העבודה הממוצעות הנדרשות, על בסיס ביקור של 1.5 מבוגרים בשעה וביקור של ילד אחד בשעה וכן שיטת התמרוץ הנהוגה לגבי רופאים פסיכיאטריים בקהילה.

 

למען הסר ספק יובהר, כי התקינה לשנת 2011 תיקבע בהתאם לנתוני הפעילות בטלביה בשנת 2010, וכי התקינה בשנה העוקבת תבוצע בהתאמה לפי הפעילות בשנה הקודמת וכך הלאה.

 

מוסכם, כי בכל מקרה לא יפחת מספר הרופאים בטלביה מ-14. יחד עם זאת, ככל שבפועל לא ניתן יהיה לאייש את מספר הרופאים הנקוב לעיל, יועלה הנושא לדיון בוועדה הפריטטית.

 

יובהר, כי לפחות שניים מתוך 14 התקנים יהיו תקני מתמחים, וזאת ככל שיהיה אישור להתמחות כנ"ל מהמועצה המדעית. 

 

 

5.

כללית מתחייבת לפעול לשימור רמה אקדמית הולמת, כך שניתן יהיה לאפשר התמחות רופאים.

 

במסגרת זו תאפשר כללית התמחות משולבת בטלביה, הכל בכפוף להוראות המועצה המדעית.

 

יובהר, כי מספר המתמחים בטלביה לא יפחת מ-2, ללא קשר למספר התקנים הקיימים באותו מועד, הכל בכפוף לאישור המועצה המדעית להתמחות כנ"ל  ובכפוף לפנייתם של מועמדים להתמחות במקום.

 

יחד עם זאת, ככל שבפועל לא ניתן יהיה לאייש את מספר המתמחים בטלביה הנקוב לעיל, לרבות מטעמים של אי התאמה של המועמדים, יועלה הנושא לדיון בוועדה הפריטטית.

 

כמו כן מתחייבת כללית לפעול לשימור הוראת הסטודנטים במסגרת טלביה.

 

 

 

תנאי עבודה

 

6.

תנאי עבודתם וקידומם של הרופאים הפסיכיאטרים אשר ייקלטו לעבודה במחוז ירושלים ובטלביה לאחר מועד חתימת הסכם (להלן: הרופאים החדשים), יהיו בהתאם להסכמים ולהסדרים הקיבוציים החלים על רופאי הקהילה בכללית.

 

 

7.

מוסכם כי רופאים העובדים בטלביה במועד חתימת הסכם זה כמתמחים, אשר ימשיכו לעבוד בטלביה לאחר תום ההתמחות כרופאים מומחים, דינם לעניין הזכויות המפורטות בהסכם זה כרופאים חדשים, החל במועד קבלת תעודת המומחה.

 

 

8.

על הרופאים אשר עבדו בטלביה עובר לחתימתו של הסכם זה, לרבות הרופאים המתמחים כל עוד יהיו מתמחים (להלן: הרופאים הוותיקים), ימשיכו לחול הוראות ההסכמים הקיבוציים וההסדרים הקיבוציים שחלים ושיחולו על רופאי בתי חולים, ובכפוף לאמור בסעיפים 10, 11 ו-14 להלן.

 

 

9.

הנהלת כללית/מחוז ירושלים מתחייבת להסדיר את כל התשתיות הנדרשות למעבר טלביה לבניין ו/או בניינים חדשים. מסמך בעניין זה יוצג על ידי הנהלת הכללית /המחוז לארגון הרופאים. ככל שהמכתב יוצא על-ידי הנהלת המחוז העתק ממנו יישלח להנהלה הראשית של כללית. יובהר, כי בכל מקרה ובכל עת לא יפחתו תנאי סביבת העבודה של רופאי טלביה מתנאי סביבת העבודה שלהם בטלביה ו/או מרפאותיה קודם לאפריל 2008.

כמו כן, הנהלת כללית תפעל לשיפור הסדרי החנייה בבניינים אליהם תועבר פעילות טלביה.

 

10.

שעות העבודה של כלל הרופאים החדשים יהיו על פי ההסדרים הקיבוציים החלים על הרופאים המקצועיים ברפואת הקהילה כללית ערב חתימת הסכם זה וכפי שיתעדכנו מעת לעת.

 

למען הסר ספק יובהר, כי המתמחים החדשים יחוייבו לבצע תורנויות בהתאם לכללי המועצה המדעית ולקבוע בהסכמים הקיבוציים.

 

עוד מובהר, כי שעות פעילות טלביה על כל מרפאותיה ויחידותיה לא יפגעו בהסדר שעות פעילות המרפאות הנהוג בחטיבת הקהילה.

 

11.

שכרם ותנאי עבודתם של הרופאים הוותיקים יהיו על פי ההסכמים וההסדרים הקיבוציים שחלים ושיחולו בכל עת על רופאי בתי החולים בכללית, למעט בנושא שעות העבודה, ימי העבודה וימי השתלמויות, שיהיו כמפורט בסעיפים 13, 14 ו-15 להסכם זה.

 

 

12.

מעמדם והשתכרותם הכוללת של הרופאים הוותיקים, תנאי עבודתם, לרבות מעמדם ותנאי השתכרותם של רופאים ותיקים אשר יקבלו מינוי אישי של מנהלי יחידות על פי הסכם זה, למעט השתכרותם מעבודה נוספת שאינה נובעת מההסכמים הקיבוציים החלים על רופאי הכללית, לא יפחתו ולא ייפגעו בכל צורה שהיא בעקבות השינויים הארגוניים שיחולו בטלביה.

 

למען הסר ספק מוסכם בזאת, כי הרופאים אשר יקבלו מינוי אישי של מנהלי יחידות יהיו זכאים לתשלומי קרן השתלמות בשיעורים הקבועים בהסכמים הקיבוציים למנהלים.

 

 

 

שמירת תנאים

 

13.

יובהר, כי רופאי טלביה הוותיקים ימשיכו לעבוד במתכונת ימים ושעות עבודתם עובר לחתימת הסכם זה וללא פיצולים.

 

הרופאים הוותיקים המומחים יהיו זכאים להפחתת שעות בגין גיל וותק כפי שמקובל לגבי רופאים מומחים בקהילה בכללית. 

 

 

14.

הזכאות לימי השתלמות של הרופאים המומחים הוותיקים תהיה כדלקמן:

 

לגבי רופאים ותיקים מומחים המכהנים כמנהלים (הזכאים לכוננויות-על) ו/או אשר יקבלו מינוי אישי של מנהלי יחידות, יחולו ההסכמים הקיבוציים החלים על רופאי בתי החולים בעניין ימי השתלמות.

 

לגבי הרופאים המומחים הוותיקים אשר אינם זכאים לכוננויות-על יחולו ההסכמים הקיבוציים החלים על רופאי הקהילה בעניין ימי השתלמות. 

רופאים מומחים

 

 

15.

לכל אחד מהרופאים הוותיקים המומחים ייערך חישוב ממוצע חודשי של מספר ימי הערך של כלל התורנויות ו/או הכוננויות, לסוגיהן, בעבורן קיבל תשלום על פי ההסכמים הקיבוציים ב-12 החודשים שקדמו לחודש חתימת הסכם זה. הממוצע שיחושב ייקרא "תוספת מעבר לקהילה".

 

סכום "תוספת מעבר לקהילה" במועד חתימת ההסכם יפורט במכתבים נלווים אשר יישלחו לרופאים במקביל לחתימה על הסכם זה. מוסכם בזאת, כי "תוספת המעבר לקהילה" תתעדכן בהתאם לשינויים אשר ייקבעו בהסכמים הקיבוציים לגבי השכר הקבוע לחישוב ערך יום  של הרופאים ועפ"י עדכון בדרגתו של הרופא אם תעודכן.

 

למען הסר ספק מובהר, כי התוספת תעודכן רק במידה שכתוצאה מתוספות השכר כאמור לעיל יעודכנו התשלומים בגין כוננויות ותורנויות ובשיעור שאלו יעודכנו.

 

 

16.

רופאים ותיקים אשר יבצעו עבודה נוספת בקהילה, כמשמעותה בס' 17 להלן, או תורנויות ו/או כוננויות, יהיו זכאים לשכר בעבורן על פי ההסכמים הקיבוציים החלים  על רופאי הקהילה או על רופאי בתי חולים בהתאמה (להלן בסעיף זה:" שכר עבודה נוספת"). 

 

מהסכומים המגיעים לרופא על פי ההסכמים הקיבוציים בגין העבודה הנוספת שבוצעה באותו חודש יקוזזו עד 70% מ"תוספת המעבר לקהילה".

 

 

17.

ניתן יהיה לחייב את רופאי טלביה המומחים הוותיקים ב"עבודה נוספת בקהילה", כפי שנדרש מרופאי הקהילה בתחום בריאות הנפש. 

 

מוסכם, כי ככל שיוחלט בעתיד על תוספות חדשות שלא היו קיימות בעת חתימת הסכם זה ו/או פעולות חריגות במסגרת של עבודה נוספת, הרי שהנושא יועבר לדיון במסגרת הוועדה הפריטטית. למען הסר ספק מובהר, כי עבודה נוספת שיהיה על הרופא המומחה הוותיק לבצע כאמור והרופא המומחה סירב לבצעה, תופחת מ"תוספת המעבר לקהילה".

 

 

18.

"תוספת מעבר לקהילה" תשולם במשך כל תקופת עבודת הרופא כרופא פסיכיאטר במחוז ירושלים, או מחוז אחר היה ויועבר ביוזמת כללית, ועד לסיום עבודתו בכללית.

 

19.

באופן חריג ומיוחד ומבלי להוות תקדים, "תוספת המעבר לקהילה" תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים ולעניין הפרשות לפנסיה. בנוסף, תוספת המעבר לקהילה תשולם בהיעדרות מחמת חופשה, מחלה והשתלמות.

 

 

20.

למען הסר ספק רכיב זה לא יילקח בחשבון לחישוב ערך יום.

 

למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להגדיל את השיעור המקסימאלי  הקבוע להפרשות הפנסיוניות של הרופאים, כקבוע בהסכם הקיבוצי מיום 13.7.00.

 

 

 

רופאים מתמחים ותיקים

 

21.

הרופאים המתמחים הוותיקים בטלביה יסיימו את עבודתם כמתמחים בתום שנתיים ממועד החתימה על הסכם קיבוצי זה או בהתאם לאמור בהסכמים  הקיבוציים מיום 15.3.79 ומיום 21.7.91, עפ"י המאוחר מביניהם. 

 

 

22.

במהלך התמחותם כאמור לעיל, יבצעו הרופאים המתמחים הוותיקים תורנויות בבתי החולים באזור ירושלים, שאליהם יישלחו על-ידי הנהלת המחוז. מוסכם בזאת, כי היקף התורנויות של הרופאים המתמחים יהיה בהתאם לתנאים המינימאליים הקבועים במועצה המדעית.

 

 

23.

היה ובמסגרת שלבי התמחותו של רופא מתמחה ותיק יחויב הוא לבצע מספר תורנויות הנמוך מ"ממוצע התורנויות" אותן ביצע הוא ב-12 החודשים טרם מועד חתימת הסכם זה (להלן: ממוצע התורנויות), יקבל הוא תשלום בגובה ההפרש שבין התורנויות שביצע בפועל לבין "ממוצע התורנויות" (להלן: הפרש ממוצע התורנויות).

למען הסר ספק מובהר, כי תורנויות שהיה על הרופא המתמחה לבצע כאמור בסעיף 22 לעיל והרופא המתמחה סירב לבצען, תופחתנה מהפרש ממוצע התורנויות שיימצא כאמור ברישת סעיף זה, אם יימצא.

 

עוד מובהר, כי הסדר זה באשר לממוצע התורנויות יחול רק לגבי השלבים בהם יבצע הרופא המתמחה את התמחותו בטלביה.

 

 

 

שונות

 

 

חילוקי דעות

 

24.


ביום חתימת ההסכם תוקם ועדה פריטטית שחבריה יהיו נציג ארגון רופאי שירותי בריאות כללית ונציג הנהלת שירותי בריאות כללית, אשר תלווה את ביצועו של ההסכם באופן הבא:

 

·       הוועדה הפריטטית היא שתכריע בכל מחלוקת שתתעורר כתוצאה מהסכם זה. כל הוראה של ההנהלה אשר לדעת ארגון הרופאים אינה עולה בקנה אחד עם ההסכם, ו/או עלולה לפגוע ברופא ותיק או רופאים ותיקים, ו/או מהווה שינוי מהמצב הקיים, הכל לפי העניין, יעוכב ביצועה עד אשר תכריע בסוגיה הוועדה הפריטטית.

 

·       באשר לתנאי עבודתם של הרופאים הוותיקים תפעל הוועדה הפריטטית כל עוד ימשיכו הרופאים הוותיקים לעבוד במחוז ירושלים או בכל יחידה אחרת של כללית אם יועברו אליה ביוזמת כללית על פי ההסדרים וההסכמים הקיבוציים החלים על רופאי כללית.

 

·       יובהר, כי הוועדה הפריטטית תמשיך לדון והיא שתכריע בכל מחלוקת, כאמור בסעיף 24.1.1, גם לאחר שהרופאים הוותיקים יסיימו את עבודתם וזאת למעט בנושאי שכר עבודה ותנאי עבודה של הרופאים  החדשים, ככל שאלה אינם נובעים מהסכם קיבוצי זה.

·        למען הסר ספק מוסכם בזאת, כי החלטות הוועדה הפריטטית הינן מחייבות, והן תתקבלנה בתוך 30 יום, אלא אם כן יוסכם אחרת.

 

ככל שבתום התקופה האמורה לא תגיע הוועדה הפריטטית להסכמה, יועבר העניין, בתוך 7 ימים להכרעת בורר מוסכם, שהינו שופט בדימוס של בית הדין לעבודה.

הבורר יקיים את הליך הבוררות לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, ויחויב במתן פסק הבוררות מנומק.

מוסכם, כי הליך הבוררות יסתיים בתוך 30 יום מיום מינוי הבורר, אלא אם כן יידרש לבורר פרק זמן ארוך יותר.

עוד מוסכם, כי הוצאות הליך הבוררות יחולקו באופן שווה בין כללית לבין ההסתדרות הרפואית.

אין בהסכם זה לפגוע או לגרוע מתנאי עבודה ושכר שהיו לרופאים הוותיקים בטלביה ערב חתימת ההסכם, ובמידה שיתברר כי בפועל נפגעו או נגרעו תנאים כלשהם, יסכמו הצדדים על דרכי פעולה לתיקון הפגיעה ו/או הגריעה.

בהסכם זה מוצו כל השינויים שיבוצעו בטלביה. כללית מתחייבת כי עם ביצוע השינויים המפורטים בהסכם זה לא יחולו כל שינויים ארגוניים נוספים בטלביה אשר יש בהם כדי לפגוע ברופאי טלביה ו/או בהסכם זה.

היה ולמרות האמור בסעיף זה יתעורר הצורך בביצוע שינוי כלשהו, ייעשה שינוי זה רק בהסכמת ארגון הרופאים.

מוסכם בזאת, כי הסכם זה לא יהווה תקדים לפתרון מחלוקות בין הצדדים בדבר שינויים ארגוניים שתבקש הקופה לבצע במוסדותיה, אם תבקש, שיהיה בהם להשפיע בצורה ישירה על תנאי עבודתם ושכרם של הרופאים.

 

 

25.

הפסקת עבודה

מוסכם כי רופאים ותיקים בטלביה לא יפוטרו בעקבות השינויים שיחולו בטלביה על פי הסכם זה.

 

הצדדים מסכימים כי רופא מומחה ותיק אשר יבקש לסיים עבודתו בטלביה עקב השינוי, יהיה זכאי לתנאי פרישה מועדפים כפי שקבועים בנספח ב' להסכם זה או בתכנית פרישה אחרת שתהיה בתוקף בעת הפרישה, הכל בהתאם לבחירת הרופא.

 

מוסכם בזאת, כי תנאי הפרישה הקבועים על פי סעיף 25.2 יהיו בתוקף עד לתום 24 חודשים ממועד חתימת הסכם זה.

 

26.

מובהר ומוסכם, כי היה ותבוצע רפורמה בפסיכיאטריה על פי חוק, כל הטבה ו/או שינוי שיעוגנו בחוק ובתקנות על פיו בגין הרפורמה יחולו בהתאמה על הרופאים הוותיקים שיעבדו בטלביה במועד החלת החוק.

 

 

27.

הסכם זה בא במקום הסכם 8/00 ומהווה משום מיצוי טענות נציגות הרופאים בתיק ס"ק 1/08, והוא יירשם כהסכם קיבוצי.

 

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH