מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
128ג'. הסכמי השאלה

128ג.1 

הסכם שיל"ה: השאלת רופאי שינים בכללית לשיל"ה

 

 

הסכם השאלת  רופאי שינים בכללית לשיל"ה מיום 26.1.94 ס' 8

חלק ראשון של ההסכם עסק בתנאי פרישה מועדפים ולא הוכלל באוגדן

 

 

128ג.1.1

מסלול השאלה

 

128ג.1.1.1

העובדים אשר שמותיהם מופיעים בנספח ד' ימשיכו להיות עובדי קופת חולים לכל דבר ועניין והם יושאלו להכרח החל ביום 1.195 מבלי שיחול שינוי במעמדם, חובותיהם וזכויותיהם לרבות כפיפותם לכל ההסכמים הקיבוצים שהר"י חתומה עליהם או תחתום עליהם עם קופת חולים והחלים על רופאי השיניים ובכללם הסכם הקיבוצי שנחתם ביום 10.11.94 לשם סיוע להבראת קופת חולים.

 

ס' 8.1

 

 

 

 

ס' 8.2

 

128ג.1.1.2

מבלי לפגוע כאמור בסעיף קטן 8.1  לעיל שכרם של עובדים אלה ישולם ע"י החברה בתלוש משכורת של החברה שיהיה דומה במתכונתו לתלוש המשכורת של קופת חולים וישקף את כל מרכיבי השכר להם זכאים העובדים.

 

הסכם השאלה מיום 26.1.96 ס' 9

ס' 9.1

 

128ג.1.2

מסלול השאלה בהיקף משרה מוקטן

 

128ג.1.2.1

העובדים אשר שמותיהם מופיעים בנספח ה' ימשיכו להיות עובדי קופת חולים לכל דבר ועניין במשרתם המוקטנת כמצוין ליד שמם, הם יושאלו לחברה החל ביום 1.1.95 כאשר היקף משרתם יוקטן החל ביום 1.2.95 ויחול עליהם כל האמור בסעיף 8.1.

ס' 9.2

 

128ג.1.2.2           

מבלי לפגוע באמור בסעיף קטן 9.1 לעיל שכרם של עובדים אלה ישולם ע"י החברה בתלוש משכורת של החברה שיהיה דומה במתכונתו לתלוש המשכורת של קופת חולים וישקף את כל מרכיבי השכר להם זכאים העובדים.

הסכם השאלה מיום 26.1.96 ס' 10

 

128ג.1.3

קופת חולים רשאית לקזז מכל תשלום שיגיע לעובד, כל סכום שיגיע לה מהעובד, יתרת חוב הלוואות, מקדמות, אם ובמידה שקיימות.

 

הסכם השאלה מיום 26.1.96 ס' 11

 

128ג.1.4

כל התשלומים, ההטבות והזכויות המגיעים לעובדים ע"פ הסכם זה הנם ברוטו וכפופים לניכוי כל מס שיחול על העובדים בחוק, עם זאת קופת חולים תסייע לעובדים בהכוונה ובמילוי טפסים לפרוס תשלומים כדי להקל עליהם במיסוי והכל במסגרת החוק.

 

הסכם השאלה מיום 26.1.96 ס' 12

 

128ג.1.5

תנאי מתלה ומוקדם לקיום זכותו של עובד ששמו מפורט בנספח א' להסכם זה הינו חתימה על כתב ויתור בנוסח המופיע בנספח ו' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עובד כנ"ל שלא יחתום ושלא ימסור לקופת חולים כתב ויתור עד ליום 31.12.94 יהיה זכאי אך ורק לזכויותיו כעובד מפוטר ע"פ דין ולא יחולו לגביו הוראות הסכם זה.

 

הסכם השאלה מיום 26.1.96 ס' 13

 

128ג.1.6

תנאי מתלה ומוקדם לקיום זכותו של עובד ששמו מפורט בנספחים ב' וג' להסכם זה הינו חתימה על כתב ויתור עד ליום 28.295 המופיע בנספח ז' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. עובד כנ"ל שלא יחתום ושלא ימסור לקופת חולים כתב ויתור עד 28.2.95 יהיה זכאי אך ורק לזכויותיו כעובד מפוטר ע"פ דין ולא יחולו לגביו הוראות הסכם זה.

 

הסכם השאלה מיום 26.1.96 ס' 14

 

128ג.1.7

הצדדים מסכימים כי ארגון קופת חולים ימשיך לייצג את העובדים המושאלים כפי שייצגם עד ליום חתימת הסכם זה.

 

 

128ג.2

תנאי המשך העסקתם של רופאי היחידות להמשך טיפול של שירותי בריאות כללית

 

הסכם קיבוצי משנת 1995 ללא יום וחודש

128ג.2.1

השאלה

 

128ג.2.1.1

העובדים אשר יהיו מעוניינים להיות מושאלים לכללית בית וכללית בית תהא מעוניינת בהשאלתם ימשיכו להיות עובדי קופת  חולים לכל דבר ועניין והם יושאלו לכללית בית מבלי שיחול שינוי לרעה במעמדם, שכרם הכולל לרבות נלוות, חובותיהם וזכויותיהם, לרבות כפיפותם לכל ההסכמים הקיבוציים שהר"י חתומה עליהם או תחתום עליהם עם קופת חולים והחלים על רופאי קופת חולים ובכללם הסכם הקיבוצי שנחתם ביום 10.11.94 לשם סיוע להבראת קופת חולים. אין כאמור לעיל כדי למנוע התקדמותם של רופאים אלה במעמדם ובזכויותיהם, הכל לפי כישוריהם והעניין.

 

להסכם קיבוצי מיום 10.11.94 ראה פרק שכר לעיל.

128ג.2.1.2

מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.1 לעיל, שכרם של עובדים אלה ישולם ע"י כללית בית בתלוש משכורת של כללית בית שיהיה דומה במתכונתו לתלוש המשכורת של קופת חולים וישקף את כל מרכיבי השכר להם זכאים העובדים.

 

 

128ג.2.1.3

כללית בית תנכה משכר העובדים המושאלים ותעביר במרוכז את המסים כפי שקופת חולים ניכתה והעבירה עובר לחתימת הסכם זה וכן דמי טיפול מקצועי ארגוני כמשמעותו בסעיף 25 (א) (3ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

 

 

128ג.2.1.4

כל עובד וכן כללית בית יהיו רשאים להפסיק את ההשאלה בהודעה מוקדמת בכתב של 30 יום.

 

 

128ג.2.1.5   

במקרה של הפסקת ההשאלה כאמור בסעיף 2.4 לעיל יהיה זכאי העובד לחזור לעבודה בקופת חולים במחוז בו הועסק טרם ההשאלה (להלן: "המחוז") בתפקיד ההולם את כישוריו ובתחום גיאוגרפי שאינו נופל מזה שהיה מצוי בו עד להשאלה וכן מבלי שיפגעו זכויותיו, לרבות שכרו הכולל.

 

128ג.2.1.6

במקרה של חילוקי דעות בדבר "תפקיד הולם" תכריע בדבר ועדה פריטטית שתמונה ע"י הצדדים.

 

 

128ג.2.2

חופשה ללא תשלום

 

 

128ג.2.2.1

העובדים שיהיו מעוניינים לצאת לחופשה ללא שכר וכללית בית תהא מעוניינת בהעסקתם יצאו לחופשה ללא שכר לפרק זמן שאינו עולה על 3 שנים ויועסקו בכללית בית בחוזה אישי ובלבד ששכרם הכולל לרבות נלוות לא יפחת מהשכר שקבלו בקופת חולים כללית בית תהא אחראית לתשלום שכרם והנלוות, לרבות חופשה שנתית, חופשת מחלה וחופשת לידה ותשלומים לקרנות כמקובל בקופת חולים.

 

128ג.2.2.2

עובדים אלה שיצאו לחופשה ללא שכר כאמור, לא יהיו זכאים מקופת חולים לחופשה שנתית, חופשת מחלה וחופשת לידה בתקופת שהותם בחופשה ללא שכר ותקופה זו לא תובא בחשבון לצורך זיכויים בחופשות אלה.

 

128ג.2.2.3

כל עובד כנ"ל וכן כללית בית יהיו רשאים להפסיק את החופשה ללא שכר בהודעה מוקדמת בכתב של 30 יום וינהגו בו כאמור בסעיף 3.4 להלן.

 

 

128ג.2.2.4

עובד שיבחר לחזור מן החופשה ללא שכר לעבודה בקופת חולים מיד עם סיום עבודתו בכללית בית, ישובץ ע"י המחוז בתפקיד ההולם את כישוריו וינהגו בו לפי האמור בסעיפים 2.5 ו-2.6 לעיל, לפי העניין.

 

128ג.2.3

שיבוץ בקופת חולים

 

128ג.2.3.1           

שלא יהיו מעוניינים לעבוד בכללית בית או שכללית בית לא תהא מעוניינת בהעסקתם אצלה, ישובצו ע"י קופת חולים באמצעות כל מחוז בתפקיד ההולם את כישוריהם וינהגו בהם לפי האמור בסעיפים 2.5 ו-2.6 לעיל, לפי העניין.

 

 

128ג.2.3.2

הצדדים מסכימים כי ארגון קופת חולים ימשיך לייצג את העובדים כפי שייצגם עד ליום חתימת הסכם זה.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH