מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
128ב' הסכם רופאים מחליפים זמניים ("הסכם כ"א קנוי")

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04

 

 

128.1

תחולתו של הסכם זה הינה מיום 1.1.05, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 2

128.2

הסכם זה יחול אך ורק על רופאים בקהילה  כמפורט בסעיפים 4, 5, 8 ו-20 להלן.

למען הסר ספק מובהר, כי הסכם זה לא יחול על הר"מ:

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 3

128.2.1

רופאים משולבים ורופאים המועסקים בקוד 99.

 

ס' 3.1

128.2.2

רופאים מקצועיים/יועצים (להלן: רופאים מקצועיים), אשר מסגרת ההתקשרות עימם אינה עולה על 14 שעות בשבוע, כולל, וזאת למעט האמור בסעיפים 8, 10 ו-11 להלן. לגבי רופאים מקצועיים כאמור מוסכם, כי ההתקשרות עימם תהא כפי שהייתה נכון למועד חתימת הסכם זה.

ס' 3.2

128.2.3

רופאים מומחים

 

3.3

128.2.4

רופאים עצמאים, בהתאם להסכמים וההסדרים עם ארגון הרופאים.

 

 

128.3

רופאים ראשוניים

הרופאים הראשוניים, המועסקים במועד חתימת הסכם זה כעובדי חברות כוח אדם או בהסכמים מיוחדים עם כללית, ואשר אינם מועסקים כקבועים בכללית, תנהג כללית כלפיהם כדלקמן:

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 4

128.3.1

רופאים כאמור בסעיף 4 רבתי לעיל, ואשר מתקיים בהם אחד הקריטריונים המנויים להלן, ייקלטו כעובדים קבועים בכללית, בכפוף לנהוג בכללית:

 

ס' 4.1

 

§    רופאים ראשוניים, אשר במועד חתימת הסכם זה החזיקו תיק מטופלים במשך תקופה בת לפחות חמש (5) שנים רצופות עובר לחתימת הסכם זה.

 

ס' 4.1.1

 

§     רופאים ראשוניים, שבמועד חתימת הסכם זה עבדו בכללית כעובדי חברת כוח אדם או בהסכמים מיוחדים תשע (9) שנים רצופות לפחות.

    הפסקה בעבודה שאינה עולה על שלושה חודשים רצופים, לא תפגע ברציפות לצורך מניין התקופה שבסעיף קטן זה.

 

ס' 4.1.2

128.3.2

רופאים כאמור בסעיף 4 רבתי, אשר אינם עומדים באחד הקריטריונים שבסעיפים קטנים 4.1.1 ו- 4.1.2 לעיל, רשאית כללית להחליט, כי לא ייקלטו כעובדי כללית. החליטה כללית לקלוט מי מהרופאים שאינם עומדים בקריטריונים הנ"ל, יועסקו הם בכפוף לאמור בהסכם זה, לרבות בהתאם לאמור בסעיף 5. החליטה כללית שלא לקלוט מי מרופאים אלה, תסתיים ההתקשרות עימם, בכפוף לכל דין.

 

ס' 4.2

128.4

הסכם זה יחול גם על הרופאים הבאים, אשר לא נמנים על הרופאים שבסעיף 4.1 ואשר יתקבלו לעבודה בכללית החל מיום 1.1.05, כדלקמן:

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 5

 

רופא שאינו מומחה, שיתקבל לעבודה בכללית החל מיום היכנס הסכם זה לתוקף, לצורכי ביצוע משימות חולפות או משימות החלפה בלבד, כמוגדר להלן:

 

ס' 5.1

 

·       "משימה חולפת" לעניין הסכם זה עבודה במסגרת משימות או פרוייקטים שזמנם קצוב, או לתקופה שנועדה להכשרת רופא מומחה לתפקידו;

 

ס' 5.1.1

 

·       "משימת החלפה" לעניין הסכם זה - החלפה של רופאי כללית, הנעדרים מעבודתם מסיבות שונות באופן בלתי קבוע.

 

ס' 5.1.2

128.5

היקף המשרות של הרופאים הראשוניים שיועסקו בכללית עפ"י הסכם זה, לרבות רופאים ראשוניים פנסיונרים לא יעלה על עשרה (10) אחוזים מכלל משרות הרופאים הראשוניים השכירים המועסקים בקהילה בכללית על פי מערכת כוח האדם.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס'6

128.6

קליטת הרופאים כאמור בסעיף 4.2 לעיל תיעשה לא יאוחר מיום 28.2.05, בתוקף רטרואקטיבי ליום 1.1.05.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 7

128.7

רופאים מקצועיים

באשר לרופאים המקצועיים, אשר במועד חתימת הסכם זה עומדת מסגרת ההתקשרות עימם על 15 שעות שבועיות ומעלה, הרי שבתוך פרק זמן בן 12 חודשים מיום החתימה על הסכם זה, או עד לתום התקופה הנוכחית של ההסכם הקיים עימם, לפי המוקדם, תנהג כללית לפי אחת החלופות הבאות:

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 8

128.7.1

מסגרת ההתקשרות עם הרופאים המקצועיים, תקטן ל-14 שעות שבועיות ומטה;

 

ס' 8.1

128.7.2

הרופאים המקצועיים יהפכו לרופאים עצמאים, בהתאם להסכמים ולהסדרים עם ארגון הרופאים;

 

ס' 8.2

128.7.3

הרופאים המקצועיים המומחים ייקלטו כרופאים שכירים, בהתאם להסכמים וההסדרים הקיבוציים החלים על רופאים בכללית, ובכפוף להיקף משרתם;

 

ס' 8.3

128.7.4

סיום ההתקשרות עם הרופאים המקצועיים;

 

ס' 8.4

128.8

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף 8 לעיל כדי לפגוע בהסכמי ההתקשרות שבין כללית לבין כל אחד מן הרופאים המקצועיים, וזאת עד למועד תום התקופה הנוכחית להתקשרות כקבוע בהם.

כללית תפעל מייד לאחר חתימת הסכם זה כדי להודיע לרופאים הרלוונטיים על השינוי הצפוי בהסכם ההתקשרות במתכונתו הקיימת.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 9

128.9

היקף המשרות של הרופאים המקצועיים שיועסקו בהיקף של 14 שעות שבועיות ומטה, לרבות רופאים מקצועיים פנסיונרים, לא יעלה על עשרה (10) אחוזים מכלל משרות הרופאים המקצועיים השכירים המועסקים בקהילה בכללית על פי מערכת כוח האדם, וזאת ברמת כל מחוז והחל ממועד היכנס הסכם זה לתוקף.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 10

128.10

על אף האמור בסעיף 10 לעיל, הרי שבאשר למחוזות דרום וירושלים, בהם מספר הרופאים המקצועיים בהסכמים מיוחדים גדול משמעותית מהמצב הקיים ביתר המחוזות, מוסכם כי תהליך ההתכנסות לאחוזים המצויינים בסעיף 10 לעיל ייעשה תוך פרק זמן קצר ככל הניתן, ולא יותר משמונה (8) שנים מיום החתימה על הסכם זה.

בתקופת ההתכנסות כאמור בסעיף זה מכסת האחוזים כאמור בסעיף 10 לעיל תחושב ברמה ארצית, ובלבד שכל יתר המחוזות לא יעלו על שיעור זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 11

128.11

ניסיון וקביעות

תקופת הניסיון של הרופאים שיועסקו על פי הסכם זה תעמוד על ארבעים ושמונה (48) חודשי עבודה רצופים.

ניתוק יחסי עובד מעביד לתקופה שלא תעלה על תשעה חודשים, לא יפגע ברציפות תקופת הניסיון, אך לא יובא במניין התקופה האמורה.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 12

128.12

תקופת הניסיון האמורה תחל להימנות מיום 1.1.05 או ממועד תחילת העבודה בכללית, לפי המאוחר, וזאת לגבי כלל הרופאים המועסקים על פי הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס'13

128.13

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזאת, כי באשר לרופאים המנויים להלן, תעמוד תקופת הניסיון על שנתיים ימים, והיא תחל להימנות מיום 1.1.05:

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 14

128.13.1

רופאים כאמור בסעיף 4 רבתי לעיל, אשר החזיקו תיק מטופלים במשך שלוש (3) עד חמש (5) שנים רצופות עובר לחתימת הסכם זה.

 

ס' 14.1

128.13.2

רופאים כאמור בסעיף 4 רבתי לעיל, שבמועד חתימת הסכם זה עבדו בכללית כעובדי חברת כוח אדם או בהסכמים מיוחדים בין שבע (7) לתשע (9) שנים רצופות לפחות.

 

הפסקה בעבודה שאינה עולה על שלושה חודשים רצופים, לא תפגע ברציפות לצורך מניין התקופה שבסעיף קטן זה.

 

ס' 14.2

128.14

סמוך למועד תום תקופת הניסיון של הרופא עפ"י הסכם זה, רשאית כללית להחליט על סיום עבודתו של הרופא, והכל על פי שיקול דעתה ובתום לב, לרבות בגין קיומו של מועמד קיים או עתידי ראוי יותר.

הודיעה כללית, בכתב, על המשך העסקתו של הרופא בכללית, יועבר הרופא לקביעות ויחולו עליו כל ההסכמים, ההסדרים וההוראות החלים על רופאי כללית הקבועים.

לא ניתנה הודעה כאמור בתוך חודשיים מתום תקופת הניסיון כהגדרתה בהסכם זה, ייחשב הרופא כעובד קבוע בכללית.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 15

128.15

רופא המועסק על פי הסכם זה, ובמהלך תקופת 48 החודשים עבר למעמד של מתמחה, ייפסק מניין החודשים ולא יחול עליו עוד האמור בהסכם זה, לרבות ובמיוחד לעניין הענקת קביעות, אלא יחולו על המתמחה האמור ההסכמים וההסדרים החלים על מתמחים בכללית.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 16

128.16

תנאי העסקה

תנאי ההעסקה של הרופאים המועסקים עפ"י הסכם זה, למעט רופאים פנסיונרים, יהיו אך ורק על פי הקבוע להלן, ובכל מקרה לא יפחתו מהשכר ותנאי העבודה (לא כולל שיעור משרה) שהיו להם עובר לחתימת הסכם זה:

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.04 ס' 17

128.16.1

שכר משולב לפי טבלאות הסכמי הרופאים הארציים, על פי דרגה 3 וותק של חמש שנים, וזאת למשך כל תקופת הסכם זה (להלן: השכר המשולב).

 

ס' 17.1

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH